TERUG NAAR BOVENHet geheim der wetteloosheidHet geheim der wette- loosheidEN ER WERD EEN GROOT TEKEN GEZIEN IN DE HEMEL

HET TEKEN VAN DE ZOON DES MENSEN
EN HET LEGER VAN CHRISTUS

DE ZALIGE HOOP EN REDENEN VOOR HET GELOOF IN EEN OPNAME

DE OOGSTEN OP DAG DES HEEREN: GERST,TARWE,DRUIVEN

PROFETIE IN STROOMVERSNELLING DEEL I

PROFETIE IN STROOMVERSNELLING DEEL II

PROFETIE IN STROOMVERSNELLING DEEL III

EEN MOGELIJKE TIJDLIJN OP DE DAG DES HEEREN

EEN MOGELIJK TIJDSTIP OPENBARING ANTICHRIST

GEEN OPNAME IN
MATTHEUS 24:31

NOG IS HET EINDE
NIET

HEBBEN WE DE GRUWEL DER VERWOESTING GEMIST?
De Zalige Hoop, redenen voor geloof in de opname (bij de opstanding) deel I


Vernieuwd op 10 augustus 2023Yeshua's komst is onze zalige hoop, zie Titus 2:
13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;


Er waren teksten waardoor ik eerst niet in de opname geloofde, maar als je je echt in de theorie verdiept, gaat het geheel kloppen.

Dus ook de opstanding vindt plaats in het begin van de Dag des Heeren, ik heb al zoveel theorieën er om heen gebouwd, dat alles als een kaartenhuis in zou storten. Maar zo wiebelig is dit "huis" niet.

In de kerken wordt er vanuit gegaan dat Yeshua maar één keer wederkomt, namelijk zoals ze lezen in Mattheus 24 en in Openbaring 19. Het klopt dat Yeshua maar één keer terugkomt! Hè wat zeg je nu? Ja Hij komt maar één keer. Ik geloof dat Hij Zijn Vaders huis verlaat en dat Hij ons komt ophalen. Maar Hij gaat niet terug naar het Vaders huis. Wij blijven bij Hem om voor Israël te vechten als Zijn leger, welke strijd pas zichtbaar wordt, als Hij komt om Zijn volk te redden bij Armageddon en dan zal iedereen Hem zien.
Hij neemt ons op (komt niet naar de aarde, wij gaan Hem tegemoet) als ons "huis" klaar is.

Maar goed waar zullen we beginnen? Met de bekende tekst in:
Thessalonicenzen 4
13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben.
14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.
15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst (parousian) des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.
16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;
17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.


Ik geloofde nooit in de opname, door de volgende tekst in de Bijbel:
Openbaring 20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze(hij die deel heeft aan de eerste opstanding) heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.

Ik dacht toen dat er maar één opstanding zou zijn en dan moet deze wel aan het einde zijn dacht ik anders blijven er mensen in het graf. Maar er wordt hier bedoeld; belangrijkste.

Hier zijn wat teksten over het behouden worden van den toorn, verlost van de toekomende toorn, waardig te ontvlieden van, verborgen worden van. Er wordt allemaal gesproken over de Toorn van God, dit is de Dag des Heeren.

Romeinen 5:9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.
1 Thessalonicenzen 1:10 En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn.
1 Thessalonicenzen 5:9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus.
Lukas 21:36 Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.
Zefanja 2:3 Zoekt den HEERE, alle gij zachtmoedigen des lands, die Zijn recht werken! Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, misschien zult gij verborgen worden in den dag van den toorn des HEEREN.


En de bekendste:
Openbaring 3:10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

Wij bidden ook: leidt ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Sommigen zeggen: "ja maar, er staat uit de ure", maar dat klopt, voor sommigen is het ook uit, bijvoorbeeld voor de eerstelingen van de Tarweoogst en voor degenen van de grote Tarweoogst. Eerst komt Gods genoeg; de gebeden en het roepen van de zielen onder het altaar bij het vijfde zegel, zij veroorzaken Zijn genoeg. Bij het zesde zegel zie je de gebeurtenissen die op aarde plaatsvinden tijdens het zevende zegel. Dan gooit de engel bij het zevende zegel het wierookvat naar de aarde, (dit gebeurt in de hemel), maar als het wierookvat neer komt op de aarde, wordt er bij het zevende zegel beschreven: een aardbeving met stemmen, donderslagen en bliksem. Hierbij is de Dag des Heeren begonnen. Maar terwijl God Zijn Heilige Geest uitgiet over de aarde, staan de doden op bij de grote aardbeving en worden zij samen met de nog levende gelovigen opgenomen, samenvergaderd bij Yeshua in de lucht.

Ezechiël 37
9 En Hij zeide tot mij: Profeteer tot den geest; profeteer, mensenkind! en zeg tot den geest: Zo zegt de Heere HEERE: Gij geest! kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden.
10 En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir.


Gods Geest wordt uitgestort over de aarde, waardoor de doden opstaan!

Joël 2
28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;
29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.
30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.
31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.


Op Pinksteren wordt dit niet voor niks geciteerd!

Joël beschrijft de Dag des Heeren, omdat zegt hij, de Dag nabij is; dikke duisternis over het land alsof het de dageraad is die zich uitspreid over de bergen. Hij beschrijft een groot en machtig volk, welke nooit bestaan heeft en nooit meer zal bestaan. Voor dit volk uit een vuur en erna een vlam en zij lijken op paarden. Als een leger in slagorde opgesteld. De helden als soldaten zij verdraaien hun paden niet (zij gaan rechtdoor). Zij beangstigen de volkeren, zelfs is de aarde beroerd, de hemel beeft. Zon en maan zwart en sterren geen glans. De Heere moedigt Zijn leger aan, Zijn leger is groot, want Hij is machtig. Zijn Dag is groot en vreselijk.

Aan het begin van Joël 2, wordt een zeer machtig volk en leger beschreven, het zijn cherubs, vergelijk met Ezechiël 1. Zij zullen komen als een dief. Zei Yeshua ook niet dat Zijn Dag komt als een dief? God waarschuwt altijd van te voren, en daarna vraagt Hij om verootmoediging. Joël zegt dat ze moeten vasten en zich moeten bekeren dat Hij hen dan genadig zal zijn, en dat Hij ze nooit meer beschaamd zal laten worden in eeuwigheid. God zegent het land en Zijn volk, zoals het gezegend is vanaf 1948 tot heden.

Daarna giet God Zijn geest uit en er zullen wondertekenen in de hemel zijn. Op aarde bloed, vuur en rookpilaren.
De zon in duisternis en de maand in bloed VOORDAT de Dag des Heeren komt.
In Openbaring 6 vers 12 wordt de zon ook zwart en de maan in bloed, dus het lijkt erop dat dit het begin van de Dag des Heeren is. Later in vers 17 wordt er ook gezegd dat de grote dag van Zijn toorn is gekomen. Hieronder in Mattheus geeft de maan haar schijnsel niet, aan het einde van de verdrukking. Dus de conclusie is: het zesde zegel is het begin de Dag des Heeren. De eerste vier zegels zijn enkel aangekondigd, God waarschuwt altijd. In Operbaring 9 worden ze pas losgelaten.

Mattheüs 24:29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

Het eerste deel van de Dag des Heeren zal bestaan uit natuurrampen, aardbeving en vulkaanerupties en andere rampen.

Jesaja 26
20 Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga.
21 Want ziet, de HEERE zal uit Zijn plaats uitgaan, om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken; en de aarde zal haar bloed ontdekken, en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden.


Dit volk "schuilt duidelijk" totdat de gramschap overga. Ook gaat de HEERE uit Zijn plaats, waarbij de aarde haar doodgeslagenen niet meer bedekt houdt.

Jesaja 13:6 Huilt gijlieden, want de dag des HEEREN is nabij; hij komt als een verwoesting van den Almachtige.

Jesaja 13:13 Daarom zal Ik den hemel beroeren, en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege de verbolgenheid des HEEREN der heirscharen, en vanwege den dag Zijns hittigen toorns.

Jesaja 24
19 De aarde zal ganselijk verbroken worden, de aarde zal ganselijk vaneen gescheurd worden, de aarde zal ganselijk bewogen worden.
20 De aarde zal ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard, en zij zal heen en weder bewogen worden, gelijk een nachthut; en haar overtreding zal zwaar op haar zijn, en zij zal vallen, en niet weder opstaan.

1 Thessalonicenzen 5:3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf (vernietiging) hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;


Er zijn globaal 3 stromingen in het geloof van de opname:

Het is grappig, maar ik geloof ze allemaal:
Eerstelingen gerst: Yeshua en anderen die in Jeruzalem gezien zijn.
Grote oogst gerst: De opstanding en opname aan het begin van de Dag des Heeren op Rosh Hashana (pre-trib).
Nalezingen gerst: zij die in Christus sterven op de Dag des Heeren.
Eerstelingen tarwe: De 144.000 uit de stammen van Israël en Juda. En de 2 getuigen (mid-trib) op Shavuot.
Grote oogst tarwe: Net voor Armageddon (pre-wrath) op Tu B'av.
Nalezingen tarwe: de tarwe, echte mensen die verzameld worden in Zijn schuur op Rosh Hashana (Het onkruid wordt vergaderd op de plaats genaamd Armageddon)De oogsten, eerstelingen, grote oogst, nalezingen, gerst, tarwe, druiven.

De nalezingen van de tarwe: is geen echte opname/opstanding, want ze krijgen geen verheerlijkt lichaam, blijven gewoon mensen. Dit zijn de mensen uit Mattheus 24, die uit de vier hoeken van de aarde vergaderd worden door engelen:
(Wij gaan Yeshua toegemoet in de lucht, wij worden bij de opname niet verzameld door engelen)

Mattheus 24:31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.
Zij zijn het die vergaderd worden in Zijn schuur, zie gelijkenis hieronder.
Mattheüs 13:30
Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur.

Hij vergadert eerst het onkruid:
Openbaring 16
14 Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien groten dag des almachtigen Gods.
16 En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon.


Als er een opname met eventueel een opstanding plaatsvindt horen we: "Er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en aardbeving".

Eerstelingen gerst: Aardbeving, bliksem: mt 28:2.
Grote oogst gerst: Aardbeving Op 6:12, Op.8:5: stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en aardbeving.
Eerstelingen tarwe: Op.11:13, Op.11:19 bliksemen, en stemmen, en donderslagen en aardbeving en grote hagel.
Grote oogst tarwe: Op.16:18, geschieden stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een grote aardbeving.

Voor meer informatie, ga naar:

In Mattheus 24:6 wordt gesproken over het horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, maar er wordt ook gezegd: maar nog is het einde niet!
In vers 7 over hongersnoden, pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen, maar er staat ook dat dit maar een beginsel der smarten is!
Als het evangelie des Koninkrijks in de hele wereld gepredikt is tot en getuigenis allen volken. En dan staat er pas; dan zal het einde komen!
Daarna wordt er gesproken over de gruwel der verwoesting.

Natuurlijk lijken de dingen die in vers 7 genoemd worden op de zegels, God straft naties met de vier straffen en dat zal ook in de grote verdrukking zijn. Yeshua heeft het over weeën, omdat Sion weeën heeft, dit loopt uit op de vernietiging van Jeruzalem in het jaar 70. In de tweede wereldoorlog heeft Sion ook weeën, zij lopen uit op de geboorte van de staat Israël.
Sion gaat straks nog een kind krijgen, maar voordat ze weeën krijgt baart zij eerst een kind! Dan komen de weeën pas.
Jesaja 66:7 Eer zij barensnood had, heeft zij gebaard, eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost.
Wij worden dan opnieuw geboren en zonder opnieuw geboren te worden, kunnen wij het Koninkrijk niet zien!

U kunt dan zeggen: "we zijn al opnieuw geboren!"
Lees maar: 1 Petrus 1:3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.
We zijn wedergeboren tot een levende hoop op wat we worden zullen. Er ligt een erfenis klaar voor ons in de hemel. Maar we worden pas echt opnieuw geboren bij de opstanding/opname. Dan zullen we het Koninkrijk pas zien! Dit Koninkrijk zien we nu niet.

1 Korintiërs 50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet.

Johannes 14
1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.
2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.
3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.


Yeshua komt ons halen als onze plaats bereid is.

Deze woning:
2 Korinthiërs 5
1 Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.
2 Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede (oiketerion), die uit den hemel is, overkleed te worden.
3 Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden.


Deze woonstede uit de hemel zien we terug in Judas:
Judas 6 En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede (oiketerion) verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard.

Een soort geestenlichaam, zo lijkt het. Het lijkt op de witte klederen die we van God krijgen, want deze bedekken ook onze "naaktheid":
Openbaring 3:18
Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.


Judas zei dat de Here komt met Zijn vele duizenden heiligen en niet dat Hij komt voor Zijn heiligen.
Judas 14 En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen;

De gemeente die opgenomen wordt, wordt door God gemonsterd, zij zijn het Leger van God en Zijn Christus. Zij zijn het nageslacht van Abraham, het volk wat hem beloofd is, zal zo talrijk zijn als de sterren en het zand aan zee. Zo'n groot en machtig volk zal nog nooit hebben bestaan en zal ook nooit meer bestaan! Zij zullen met Yeshua en Michaël de satan uit de hemel werpen, want zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam. Zij zullen macht hebben over de heidenen en zij zullen hen hoeden met een ijzeren staf, net als Yeshua van Zijn Vader heeft ontvangen.
Net nadat de gemeente is opgestaan en opgenomen gaat de verwoesting op aarde verder (ook vulkaanuitbarstingen en andere rampen), 40 dagen lang, net als in de dagen van Noach. Na de 40 dagen wordt het rustiger, maar de verwoesting houdt 150 dagen aan, waar mensen plunderen (aangespoort door de demonen uit de put des afgronds, maar zij mogen ze niet doden).

Maar dit zal niet de enige opname zijn, er komen er nog twee! En nog een nalezing, maar dit is geen opname, maar een wegvoering van gewone mensen.

Lukas 21:36 Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.
Hand. 17:11b zij onderzochten dagelijks de Schriften of deze dingen zo waren.

(neemt u dus een goed voorbeeld van deze Joden uit Berea en onderzoekt de schrift of alles van mijn website ook klopt!)
YOU TUBE

TWITTER

PINTEREST

KAARTENFoto's van NASA

Video van Pexels, Luz Calor Som