TERUG NAAR BOVENHet geheim der wetteloosheidHet geheim der wette- loosheidEN ER WERD EEN GROOT TEKEN GEZIEN IN DE HEMEL

HET TEKEN VAN DE ZOON DES MENSEN
EN HET LEGER VAN CHRISTUS

DE ZALIGE HOOP EN REDENEN VOOR HET GELOOF IN EEN OPNAME

DE OOGSTEN OP DAG DES HEEREN: GERST,TARWE,DRUIVEN

PROFETIE IN STROOMVERSNELLING DEEL I

PROFETIE IN STROOMVERSNELLING DEEL II

PROFETIE IN STROOMVERSNELLING DEEL III

EEN MOGELIJKE TIJDLIJN OP DE DAG DES HEEREN

EEN MOGELIJK TIJDSTIP OPENBARING ANTICHRIST

GEEN OPNAME IN
MATTHEUS 24:31

NOG IS HET EINDE
NIET

HEBBEN WE DE GRUWEL DER VERWOESTING GEMIST?


Een mogelijk tijdstip voor de openbaring van de antichrist, de betekenis van 2 Thessalonicenzen 2 vers 1-7


Het volgende is een mogelijk scenario:
In het eerste vers, wordt het woord parousias en episynagoges gebruikt:
2 Thessalonisenzen 2 vers 1 En wij bidden u, broeders, door de TOEKOMST (parousias)van onzen Heere Jezus Christus, en onze TOEVERGADERING (episynagōgēs) tot Hem..

Bible Hub:
3952 (parousía) is "used in the east as a technical expression for the royal visit of a king, or emperor. The word means literally 'the being beside,' thus, 'the personal presence.(Is een Oosterse technische beschrijving (naast ons) van een persoonlijk bezoek van een koning of keizer). 1997 episynagōge a specific (apt) "grouping together" that fulfills (builds on) the specific purpose of the gathering together (note the epi, "on"). (Een groep vormen, bijeenvergaderen) See 1996 (episynágō).


Dus de Heer bezoekt ons persoonlijk en er zal een samenvergadering zijn.

2 Thessalonisenzen 2 vers 2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de DAG VAN CHRISTUS (hemera tou Kyriou) AANSTAANDE ware (enesteken).

Hemera= day, Kyriou= Lord. Day of the Lord/Dag des Heeren.
Enesteken= (Many) (so R. V.) would adopt the meaning present in 2 Thessalonians 2:2. De betekenis in 2 Thes. 2, geven velen aan: “aanwezig in”.


Zij waren bang dat zij in de Dag des Heeren waren. Zij waren bang dat zij de opname gemist hadden, omdat zij in verdrukking waren. Als zij niet in de opname voor de grote verdrukking geloofden, waren ze voorbereid geweest, maar zij waren bang en bewogen. Zij zouden zich anders gevoeld hebben als ze niet in de opname voor de grote verdrukking hadden geloofd.
Dan zegt hij:
2 Thessalonisenzen 2 vers 3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de AFVAL (apostasia) gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;

Apostasia=6 apostasía (from 868 /aphístēmi, "leave, depart," which is derived from 575 /apó, "away from" and 2476 /histémi, "stand") properly, departure (implying desertion); apostasy literally, "a leaving, from a previous standing." Verlaten, vertrekken, weg van, van een vorig staan.

Sommigen denken dat “afval” betekent: van het juiste geloof afvallen, en dat betekent het vaak ook. Maar in dit geval is het denk ik; het verlaten van een vorig staan (op de aarde) om samen te vergaderen met de Heer in de lucht.

2 Thessalonisenzen 2 vers 6 En nu, wat hem WEDERHOUDT (katechon), weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd.

Katechon: Usage: (a) I hold fast, bind, arrest, (b) I take possession of, lay hold of, (c) I hold back, detain, restrain, (d) I hold a ship, keep its head. Vasthouden, tegenhouden, binden, wederhouden.

Openbaring 7 vers 1a En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde...
3 Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.
Openbaring 9 vers 14b Ontbind de vier engelen, die gebonden zijn bij de grote rivier, den Eufraat.
15c ..opdat zij het derde deel der mensen zouden doden.


Bij de vijfde bazuin: ik zag een ster, gevallen uit den hemel op de aarde, zeer waarschijnlijk satan, bij de zesde bazuin worden de vier winden losgelaten, welke een derde deel van de mensen doden.

Johannes 8 vers 44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne….

2 Thessalonicenzen 2 vers 7 Want de VERBORGENHEID DER ONGERECHTIGHEID (mysterion, anomias) wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem NU WEDERHOUDT, Die zal hem wederhouden, totdat hij UIT HET MIDDEN zal weggedaan worden.


Anomias= lawlessness, iniquity, disobedience, sin (zonde, ongehoorzaamheid, wetteloosheid). Arti=now, just now, at this moment (nu op dit moment). Heos= as far as, up to, as much as, until, (totdat, als). ek= out from among, from the interior outwards (van binnen naar buiten). Mesou= in the midst of, in the middle (het midden). Genetai= become, am born, happen (worden, geboren, gebeuren).

Het geheim der wetteloosheid, ongehoorzaamheid, zonde is al gaande, maar er is iemand dit het tegenhoudt, totdat hij uit het midden verwijderd wordt. Dan in vers 8 wordt de wetteloze geopenbaard.
Ik denk dat satan, uit het midden verwijderd wordt, uit de hemel. Het klinkt heel logisch dat de antichrist geopenbaard wordt als satan op aarde geworpen wordt.
Degene die opgenomen zullen worden bij de opstanding en opname, zij zullen hem overwinnen door het bloed des Lams. Nadat satan uit de hemel is geworpen zal het Koninkrijk beginnen.

Openbaring 12 vers 10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.
11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.


Lukas 10 vers 11.. nochtans zo weet dit, dat het Koninkrijk Gods NABIJ u gekomen is.
17 En de zeventigen zijn wedergekeerd met blijdschap, zeggende: Heere, ook de duivelen zijn ons onderworpen, in Uw Naam.
18 En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen.
19 Ziet, Ik geve u de macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht des vijands; en geen ding zal u enigszins beschadigen.
(Openbaring 9:5 ...hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen, wanneer hij een mens gestoken heeft).


Omdat in het Koninkrijk van God, wij hem zullen overwinnen. Hij geeft ons macht over alle kracht des vijands, we zullen tevens een berg in zee gooien:
Mattheüs 21 vers 21
Doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij geloof hadt, en niet twijfeldet, gij zoudt niet alleenlijk doen, hetgeen den vijgeboom is geschied; maar indien gij ook tot dezen berg zeidet: Word opgeheven en in de zee geworpen! het zou geschieden.


Openbaring 8:8
En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een grote berg, van vuur brandende, in de zee geworpen...


Die Dag des Heeren komt niet totdat de opstanding geweest is en wij opgenomen zijn, samenvergaderd bij de Heer. Dan zal satan aan ons onthult worden, onze tegenstander.

Dan zullen wij samen met Yeshua de satan en zijn engelen uit de hemel werpen, want wij zullen hem (satan) overwinnen door het bloed van het Lam. En dan zal het Koninkrijk gekomen zijn.

Satan wordt tegengehouden totdat hij uit de hemel geworpen wordt en Gods dienstknechten verzegeld zijn. Dan zal de antichrist geopenbaard worden.

Dan zullen wij macht krijgen over alle kracht van de vijand en op schorpioenen en slangen treden en niets zal ons kunnen beschadigen, want wij zullen zijn; het leger van Christus.
Hand. 17:11b zij onderzochten dagelijks de Schriften of deze dingen zo waren.

(neemt u dus een goed voorbeeld van deze Joden uit Berea en onderzoekt de schrift of alles van mijn website ook klopt!)
YOU TUBE

TWITTER

PINTEREST

KAARTENFoto's van NASA

Video van Pexels, Luz Calor Som