TERUG NAAR BOVENHet geheim der wetteloosheidHet geheim der wette- loosheidEN ER WERD EEN GROOT TEKEN GEZIEN IN DE HEMEL

HET TEKEN VAN DE ZOON DES MENSEN
EN HET LEGER VAN CHRISTUS

DE ZALIGE HOOP EN REDENEN VOOR HET GELOOF IN EEN OPNAME

DE OOGSTEN OP DAG DES HEEREN: GERST,TARWE,DRUIVEN

PROFETIE IN STROOMVERSNELLING DEEL I

PROFETIE IN STROOMVERSNELLING DEEL II

PROFETIE IN STROOMVERSNELLING DEEL III

EEN MOGELIJKE TIJDLIJN OP DE DAG DES HEEREN

EEN MOGELIJK TIJDSTIP OPENBARING ANTICHRIST

GEEN OPNAME IN
MATTHEUS 24:31

NOG IS HET EINDE
NIET

HEBBEN WE DE GRUWEL DER VERWOESTING GEMIST?


28 september 2020 Profetie in stroomversnelling deel IIInhoud:


Het Boek Jesaja 34 vers 16 Onderzoek het Boek van de HERE en ontdek alles wat Hij zal gaan doen; Hij zal geen enkel detail vergeten, want de HERE heeft het gezegd en Zijn Geest zal zorgen dat het allemaal zo gebeurt.

Inleiding
In deel I van dit artikel opperde ik de mogelijkheid dat Turkije de dominerende kracht zou kunnen zijn bij de Gog en Magog-oorlog. De Seltsjoeken die uit de regio van de Zwarte Zee vandaan kwamen (net als de Scytians), waren maar heel kort op het toneel (Openbaring 17 vers 10 En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven) want toen het rijk uiteen viel, vormde het deel wat zich op Anatolië bevond (Turkije) een voorloper van het Ottomaanse rijk, het sultanaat van Rûm. De achtste koning hernieuwde Ottomaanse Rijk Turkije is uit de zeven (Seltsjoeken).

Laatst zijn bij rechtszaken i.v.m de coupe 'd etat bekend geworden dat Turkije plannen heeft klaarliggen om Griekenland en Armenië binnen te vallen, één van de plannen was vernoemd naar een bekend veldheer uit het Seltsjoekse tijdperk.
Een groot deel van de Turken nu, verlangen terug naar het Ottomaanse rijk. We zullen zien hoe dat zich gaat ontwikkelen. Armenië, staat nu op het punt om een oorlog te beginnen met Azerbeidzjan, er zijn nu grensconflicten tussen de twee landen, waarbij de Turken hulp bieden aan Azerbeidzjan. Nu ontstaan er ook spanningen tussen Rusland en Turkije omdat Rusland hele goede banden heeft met het christelijke Armenië. Ook Frankrijk heeft een grote Armeense gemeenschap in Frankrijk, zie artikel in het NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/28/zorgen-over-escalatie-tussen-armenie-en-azerbeidzjan-a4013772


Profetieën in herhaling


Alle profetieën in de Bijbel hebben soms meerdere vervullingen of meerdere lagen, hoe je het ook wil noemen. Bijvoorbeeld Hitler, wilde in de tweede wereldoorlog de Joden vernietigen in kampen. In Openbaring (maar ook in Daniël) wordt verteld dat de grote verdrukking 3,5 jaar duurt en in zijn totaal een jaarweek van zeven jaar, in de tweede wereldoorlog was dit van 1938 tot 1945.
Dat hij (Hitler) ongeveer op de helft van die 7 jaar opdracht gaf om de Joden, Gods volk uit te roeien in concentratiekampen, de gruwel der verwoesting(endlösungconferentie januari 1942, waarbij de opdracht werd gegeven op 31 juli 1941, rond de 9th of Av, de datum waarop ook beide tempels zijn verwoest. Zijn volk, Zijn tempel, die Zijn heilige Geest heeft). De verbrandingsovens, de vergiftingen/vergassingen met Zyklon-B, ik noem dat zeker een gruwel. De slang wierp uit haar mond water als een rivier, opdat hij haar (de vrouw Israël) door de rivier zou doen wegvoeren. Toen kwam uiteindelijk de aarde de vrouw te hulp en versloegen Rusland en de V.S. en andere geallieerden Hitler-Duitsland.

Openbaring 11 vers 3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed.
Twee getuigen: de getuigen van het oude en nieuwe testament (verbond), Gods volk: Israël. In de tweede wereldoorlog zie je ze, Gods volk (getuigen van Gods woord), in vodden in concentratiekampen, vervolgd net als Gods profeten.
Openbaring 11
8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is.
9 En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natiën, zullen hun dode lichamen zien drie dagen en een halven (1260 dagen), en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd worden.

Hoeveel foto's van al de opeengestapelde lichamen van de Holocaust hebben we niet gezien, iedereen over de hele wereld. De wereld wist ervan en deed niets, net als nu in Darfur, Soedan. De nazi's die tot hun dood besloten hadden waren blij dat hun plan lukte en vele anderen met hen. In 1941/1942 begonnen de nazi's met doden van Gods volk, en in 1945 kwam er een einde aan.

Jesaja 63
9 In al hun benauwdheid was Hij benauwd, en de Engel Zijns aangezichts heeft hen behouden; door Zijn liefde en door Zijn genade heeft Hij hen verlost; en Hij nam hen op, en Hij droeg hen al de dagen van ouds.

En Hij werd hun redder.
Openbaring 11 vers 11 En na die drie dagen en een halven, is een geest des levens uit God in hen gegaan; en zij stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen aanschouwden.
Na drie en een half jaar werd de staat Israël opgericht, in 1948. Ze herleefden, een volk wat meer dan 2300 jaar in de verstrooiing heeft geleefd. Daniël 8:14 En hij zeide tot mij: Tot twee duizend en driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden.
Openbaring 11
12 En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij voeren op naar den hemel (Israël, het beloofde land) in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen.
13 En in diezelfde ure geschiedde een grote aardbeving, en het tiende deel der stad is gevallen, en er zijn in de aardbeving gedood zeven duizend namen van mensen, en de overigen zijn zeer bevreesd geworden, en hebben den God des hemels heerlijkheid gegeven.

In de onafhankelijkheidoorlog (grote aardbeving) van Israël, na het uitroepen van de staat Israël zijn ze direct aangevallen door buurlanden, zijn meer dan 6000 soldaten omgekomen.
14 Het tweede wee is weggegaan; ziet, het derde wee komt haast.
Als de eerste wee de eerste wereldoorlog is en de tweede wee de tweede wereldoorlog en de onafhankelijkheidsoorlog is, wat zal dan de derde wee zijn?

Profetieën worden dus meerdere keren vervuld, dus heb ik een poging gedaan alle profetieën over de landen rondom Israël te verzamelen en heb ik gekeken of er aanwijzingen in staan over de eindtijd, hoe alles zich zal gaan ontwikkelen.


Coronavirus, straf van God? Hoe straft/kastijdt God naties?Het woord kastijden bestaat al meer dan duizend jaar in het Nederlands. In de oudste vormen stond een g in plaats van een d: kestigon, kestegoda. Het woord gaat namelijk terug op het Latijnse castigare 'berispen, terechtwijzen, straffen, tuchtigen.
De afgelopen maanden zit ook bijna de hele wereld in een soort van quarantaine door het Coronavirus, met allerlei maatregelen, zoals monddoekjes, anderhalve meter afstand-regel, daar zal ik ook nog wat aandacht aan besteden.
Allereerst wil ik wat meer duidelijkheid geven over hoe God volken straft/kastijdt of zelfs veroordeelt. Gods maat is op slot vol, zodat er een oordeel over een volk komt, Voorbeeld:

Amos 1 vers 11 Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Edom, en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat hij zijn broederen met het zwaard heeft vervolgd, en zijn barmhartigheden verdorven; en dat zijn toorn eeuwiglijk verscheurt, en hij zijn verbolgenheid altoos behoudt.
God straft een hele natie/naties met vier straffen:
Ezechiël 14
Het Boek 21 Want de HERE zegt: Vier grote straffen, die alle leven zullen uitroeien, staan Jeruzalem te wachten: oorlog, hongersnood, verscheurende wilde dieren en epidemieën.

Statenvertaling 21 Want alzo zegt de Heere HEERE: Hoeveel te meer als Ik mijn vier boze gerichten, het zwaard, en den honger, en het boze gedierte, en de pestilentie gezonden zal hebben tegen Jeruzalem, om daaruit mensen en beesten uit te roeien!
Pestilentie, oftewel infectieziekten komen voor als er mensen reizen naar een ander deel van de wereld, nieuwe ziektes meenemen en de bevolking daar besmetten.
Daniel 12 vers 4 En gij, Daniël! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.
Velen zullen het naspeuren, in de originele tekst staat: shall run to en fro, net als de engelen die de aarde moeten doorwandelen, in de statenvertaling staat land, maar moet aarde zijn, zie Zacharia 1 vers 8-11.
Mensen doorwandelen de aarde ook en nog nooit is het zo geweest als nu, mensen reizen met vliegtuigen de hele wereld over.
Bij oorlog zijn er troepenverplaatsingen. Hieronder in de profetie van Zacharia wordt voorzien dat er witte, zwarte en rode paarden naar het noorden gaan, om hen in het noorden met haken in hun kaak naar het zuiden te trekken.

Zacharia 6
1 Ik keek weer op en zag vier wagens die tussen twee bergen van koper (oordeel) uit kwamen.
2 De eerste wagen werd getrokken door rode paarden, de tweede door zwarte,
3 de derde door witte en voor de vierde waren gevlekte paarden gespannen. Het waren sterke paarden.
4 "Wat betekent dit allemaal?" vroeg ik de engel.
5 Hij antwoordde: "Dit zijn de vier hemelse geesten die voor de Here van de hele aarde staan. Zij trekken erop uit om de hun opgedragen taak te volbrengen.
6 De wagen met de zwarte paarden gaat naar het noorden, die met de witte paarden zal hem daarheen volgen en de gevlekte paarden gaan naar het zuiden."
7 De sterke paarden stonden te trappelen van ongeduld om te vertrekken. Zij verlangden ernaar de hele aarde te verkennen en daarom zei de Here: "Goed, ga maar. Doorkruis de hele aarde." En zij vertrokken meteen.
8 Toen liet de Here mij bij Zich komen en zei: "De paarden die naar het noorden gingen, hebben daar mijn oordeel voltrokken en mijn Geest tot rust gebracht."


Zacharia beschrijft hier dat de zwarte paarden naar het noorden gaan en de witte paarden ze volgen en dat de gevlekte paarden naar het zuiden gaan. Als de Babyloniërs uit het noorden geroepen worden (Zacharia 2:6 Hui, hui, vliedt toch uit het Noorderland, spreekt de HEERE; want Ik heb ulieden uitgebreid naar de vier winden des hemels, spreekt de HEER) en naar Jeruzalem komen om de stad te verwoesten, breekt een plaag uit in Israël waar de gevlekte paarden voor zorgen die naar het zuiden gingen.
Zach 6:5 En de Engel antwoordde, en zeide tot mij: Deze zijn de vier winden des hemels, uitgaande van daar zij stonden voor den Heere der ganse aarde.
De paarden zijn machtige geesten, ook Gods Geest kom uit vier windstreken, want Hij geeft ook leven aan de dode beenderen in Ezechiël:
Ezechiel 37
9 Toen gaf Hij mij opdracht de wind te roepen en te zeggen: "De Oppermachtige HERE zegt: Kom vanuit de vier windstreken, geest, en laat uw adem over deze dode lichamen gaan, zodat zij weer tot leven komen." 10 Zo sprak ik tegen de windrichtingen, zoals Hij mij had opgedragen en de lichamen begonnen te ademen; zij kwamen tot leven en stonden op.

De paarden en de strijdwagens is een manier om machtige geesten/engelen te beschrijven.
Ezechiël 1
12 Elk van de wezens bewoog zich recht vooruit, waarheen de Geest van God hen ook maar dreef, en ze hoefden zich, waarheen ze ook gingen, niet om te draaien.
13 Ze leken op iets dat eruitzag als brandende kolen en felle fakkels. Er ging vuur heen en weer tussen de wezens, waaruit bliksemstralen tevoorschijn schoten.
14 Deze wezens snelden heen en weer, bliksemsnel.
Mattheus 24
27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.
28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden.
Jeremia 4: 13 De HERE zal met Zijn strijdwagens over ons komen als een stormwind; Zijn paarden zijn sneller dan adelaars.

Machtige geesten beschreven als paarden, strijdwagens, stormwind, sneller dan arenden.
Hier nog een paar vermeldingen van de straffen/toorn.
Jeremia 14
11 De HERE droeg mij opnieuw op: "Vraag Mij niet langer deze mensen te zegenen. Bid niet meer voor hen. 12 Hoewel zij vasten, schenk Ik daar geen aandacht aan; als zij Mij offers en geschenken aanbieden, neem Ik die niet aan. Het enige wat zij van Mij nog krijgen, is oorlog, honger en ziekte."
Jeremia 24
9 Ik zal hen verspreiden over alle landen van de wereld. Overal waar Ik hen stuur, zullen zij worden beledigd, uitgelachen en vervloekt.
10 Ik zal hen laten kennismaken met de gewelddadige dood, honger en ziekten tot zij zijn verdwenen uit het land Israël, dat Ik aan hen en hun vaders gaf."

Ook wordt straf/toorn beschreven als een stormwind:
Jeremia 30
22 Dan zult u weer mijn volk zijn en Ik zal uw God zijn.
23 Kijk, plotseling brult de allesvernietigende wervelwind van de HERE; hij zal losbarsten boven de hoofden van de goddelozen.
24 De HERE zal Zijn brandende toorn pas laten bedaren wanneer Hij alle plannen, waartoe Hij had besloten, heeft uitgevoerd. Later zult u begrijpen wat Ik u nu vertel.

God straft dus middels een geestelijke oorlog die in een zichtbare oorlog tot uiting komt. Hij sleurt het ene land met een leger naar een ander land om het te straffen met de vier straffen:Openbaring combineren met profetiëen uit het Oude Testament


Ik wil Openbaring eigenlijk naast die oudere profetieën leggen, dat is veel werk en veel tekst. Dus Openbaring voeg ik hier in, het zal je opvallen dat Openbaring soms in een andere volgorde staat, de volgorde van Openbaring lijkt verwarrend, met het één wil je iets duidelijk maken, maar bij een ander gedeelte ook, dat gaat niet altijd, dat dilemma had Johannes ook denk ik, toen hij alles opschreef.
1:1 De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;
1:2 Dewelke het woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij gezien heeft.
1:3 Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.

Het enige boek met een speciale belofte.
1:4 Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn: genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn;
1:5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.


Jesaja 53
3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.

Zijn volk heeft hem niet geacht, niet geloofd dat Hij Gods zoon is, hun messias. Zij die Hem toen niet aannamen, hebben Hem niet op waarde geschat, zijn schuldig. Maar daarna hebben wij Christenen van Gods zoon een "Jozef, een Egyptenaar" gemaakt, een heiden, zijn broers herkenden Hem niet omdat hij op een heiden leek, zij zeggen dat Hij, Jezus, wetten had afgeschaft (geheim der wetteloosheid), terwijl Jezus helemaal geen wetten heeft afgeschaft, zo zijn wij Christenen medeverantwoordelijk geworden, waarom zij hun Messias niet hebben aanvaard, wij zijn ook schuldig.
De Joden zijn oude lederen zakken en wij zijn nieuwe lederen zakken. Nieuwe wijn/nieuwe openbaringen in nieuwe leder zakken en oude wijn/oude openbaringen in oude leder zakken en beide worden behouden.
Mattheüs 9:17 Noch doet men nieuwen wijn in oude leder zakken; anders zo bersten de leder zakken, en de wijn wordt uitgestort, en de leder zakken verderven, maar men doet nieuwen wijn in nieuwe leder zakken, en beide te zamen worden behouden.

Er wordt ons geopenbaard, maar we (Joden en Christenen) worden klein gehouden, wij hebben de neiging om hoogmoedig te worden, allebei hebben we onze fouten, omdat Hij roept zondaars tot bekering, geen rechtvaardigen, dat zijn we ook niet, enkel door onze Messias worden we rechtvaardig, genade, genade, genade.
Jesaja 53
4 Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.
5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.
6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.

En vers 8 Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding Mijns volks is de plage op Hem geweest.
Beetje ironisch hè, Zijn leeftijd, een sneer richting degene die zei: je hebt Abraham nog niet eens gezien!
Johannes 8
56 Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag zien zou; en hij heeft hem gezien, en is verblijd geweest.

Je krijgt dus nieuws in het paradijs en ziet het ook.
57 De Joden dan zeiden tot Hem: Gij hebt nog geen vijftig jaren, en hebt Gij Abraham gezien?
58 Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik.
59 Zij namen dan stenen op, dat zij ze op Hem wierpen. Maar Jezus verborg Zich, en ging uit den tempel, gaande door het midden van hen; en ging alzo voorbij.

Er zullen mensen zijn die in de hitte van de dag (Dag des Heeren) zullen werken, zij die in de opstanding/opname zijn hebben maar een uur gewerkt, ze hebben maar kort gewerkt. Ze krijgen hetzelfde loon. De verloren zoon kan op beide slaan, dat we moeten accepteren, dat God met ons allemaal een andere weg gaat (Mat.20:1-12)(Maleachi 4:1)(Dan.3:21-28)(Op.7:16)(Luc.15:11-32).
Mattheus 20
8 Als het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards, tot zijn rentmeester: Roep de arbeiders, en geef hun het loon, beginnende van de laatsten tot de eersten.
9 En als zij kwamen, die ter elfder ure gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning.
10 En de eersten komende, meenden, dat zij meer ontvangen zouden; en zij zelven ontvingen ook elk een penning.
11 En dien ontvangen hebbende, murmureerden zij tegen den heer des huizes,
12 Zeggende: Deze laatsten hebben maar een uur gearbeid, en gij hebt ze ons gelijk gemaakt, die den last des daags en de hitte gedragen hebben.

De Joden die niet in Yeshua geloven en de Christenen die Zijn geboden niet bewaren, die de Dag des Heeren ingaan, moeten de hitte van de Dag des Heeren ondergaan.
Openbaring 14 vers 12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.
Dit wordt van ons gevraagd; het geloof in Yeshua en dat we Zijn geboden bewaren.
Openbaring 7 vers 16 Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte.
Maar in de hitte van de dag worden zij bewaard, net als Daniëls volksgenoten die in de zeer hete oven werden gegooid. Yeshua de "zoon der goden" zal in hun midden zijn en zij zullen door de hitte niet verteerd worden.
Daniel 3
21 Toen werden die mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, en hun hoeden, enhun andere klederen, en zij wierpen hen in het midden van den oven des brandenden vuurs.
22 Daarom dan, dewijl het woord des konings aandreef, en de oven zeer heet was, zo hebben de vonken des vuurs die mannen, die Sadrach, Mesach en Abed-nego opgeheven hadden, gedood.
23 Maar als die drie mannen, Sadrach, Mesach en Abed-nego, in het midden van den oven des brandenden vuurs, gebonden zijnde, gevallen waren,
24 Toen ontzette zich de koning Nebukadnezar, en hij stond op in der haast, antwoordde en zeide tot zijn raadsheren: Hebben wij niet drie mannen in het midden des vuurs, gebonden zijnde, geworpen? Zij antwoordden en zeiden tot den koning: Het is gewis, o koning!
25 Hij antwoordde en zeide: Ziet, ik zie vier mannen, los wandelende in het midden des vuurs, en er is geen verderf aan hen; en de gedaante des vierden is gelijk eens zoons der goden.

Nebukadnezar erkende God.
28 Nebukadnezar antwoordde en zeide: Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abed-nego, Die Zijn engel gezonden, en Zijn knechten verlost heeft, die op Hem vertrouwd hebben, en des konings woord veranderd, en hun lichamen overgegeven hebben, opdat zij geen god eerden noch aanbaden, dan hun God.
Yeshua behoudt hen in de oven.
Maleachi 4 vers 1 Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal.
Op de Dag des Heeren, daar zal hitte zijn, brandende als een oven.
Lukas 15
25 En zijn oudste zoon was in het veld; en als hij kwam, en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei,
26 En tot zich geroepen hebbende een van de knechten, vraagde, wat dat mocht zijn.
27 En deze zeide tot hem: Uw broeder is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft.
28 Maar hij werd toornig, en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit, en bad hem.
29 Doch hij, antwoordende, zeide tot den vader: Zie, ik dien u nu zo vele jaren, en heb nooit uw gebod overtreden, en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn.
30 Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht.
31 En hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uwe.
32 Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn; want deze uw broeder was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden.

We moeten accepteren dat God met ons allemaal een andere weg gaat.

Openbaring 1 vers 6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
Koningen en priesters, macht om dingen te doen en een tussenpersoon te zijn tussen mensen en God? Maar wat betekent dit eigenlijk?
1 Petrus 2
5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.
9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;

Openbaring 1 vers 7 Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.
Zacharia spreekt hier ook over:
Zacharia 12 vers 10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.

Op 1:8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.
1:9 Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en medegenoot in de verdrukking, en in het Koninkrijk, en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het Woord Gods, en om de getuigenis van Jezus Christus.
1:10 En ik was in den geest op den Dag des Heeren (oordeelsdag); en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin,
1:11 Zeggende: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste; en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn, namelijk naar Efeze, en naar Smyrna, en naar Pergamus, en naar Thyatire, en naar Sardis, en naar Filadelfia, en naar Laodicea.
1:12 En ik keerde mij om, om te zien de stem, die met mij gesproken had; en mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren;
1:13 En in het midden van de zeven kandelaren Een, den Zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel;
1:14 En Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen gelijk een vlam vuurs;
1:15 En Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven; en Zijn stem als een stem van vele wateren.
1:16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard; (Zijn Woord)en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht.
1:17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij leide Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste;
1:18 En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods.
1:19 Schrijf, hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na dezen:
1:20 De verborgenheid der zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechter hand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen(voorgangers) der zeven Gemeenten; en de zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn de zeven Gemeenten.


2:1 Schrijf aan den engel der Gemeente van Efeze: Dit zegt Hij, Die de zeven sterren in Zijn rechter hand houdt, Die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt:
2:2 Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwaden niet kunt dragen; en dat gij beproefd hebt degenen, die uitgeven, dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet; en hebt ze leugenaars bevonden;
2:3 En gij hebt verdragen, en hebt geduld; en gij hebt om Mijns Naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden.
2:4 Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten.

De eerste liefde, de liefde toen u eerst de Here leerde kennen, wat Hij voor u heeft gedaan.
2:5 Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert.
2:6 Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaieten haat, welke Ik ook haat.

De Nikolaieten hadden heidense feesten en waren zeer onkuis in hun gedrag. Zij leerden, dat iemand, om de zinnelijkheid de baas te worden, eerst uit ervaring het gehele terrein ervan moest kennen.
2:7 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens (Yeshua), die in het midden van het paradijs Gods is.

Jeremia 5 vers 21 Hoort nu dit, gij dwaas en harteloos volk! die ogen hebben, maar zien niet, die oren hebben, maar horen niet.

2:8 En schrijf aan den engel der Gemeente van die van Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die dood geweest is, en weder levend is geworden:
2:9 Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.

Filipenzen 3:Het boek:
1 Maar wat er ook gebeurt, broeders, wees blij in de Here. Ik word niet moe dit telkens weer te zeggen en voor u is het goed dit keer op keer te horen.
2 Kijk uit voor de boosdoeners ('valse honden' noem ik hen) die u willen besnijden (uit wettische bewegingen).
3 Want door dat snijden in uw lichaam maakt u het echt niet in orde met God. Waar het om gaat, is dat wij God door de Heilige Geest aanbidden. Dan zijn wij pas echt 'besneden' (ons hart). Wij beroemen ons op wat Christus voor ons heeft gedaan.

2:10 Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.

Daniël stelde ook een proeftijd van 10 dagen voor:
Daniel 1:12 Beproef toch uw knechten tien dagen lang, en men geve ons van het gezaaide te eten, en water te drinken.

2:11 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, zal van den tweeden dood niet beschadigd worden.
Romeinen 11:8 (Gelijk geschreven is: God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps; ogen om niet te zien, en oren om niet te horen) tot op den huidigen dag.

Openbaring 20
13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.
14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.

2:12 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Pergamus is: Dit zegt Hij, Die het tweesnijdend scherp zwaard heeft:

In Pergamus was een tempel (stond dus in het huidige Turkije). Maar in de 20e eeuw is die tempel van Zeus tussen 1920-1930 naar Berlijn in Duitsland gehaald en staat daar in een museum. Hitler had de tempel na laten bouwen om daar zijn speeches te houden, het werd de Zeppilinfeld tribuene genoemd en hij was niet de enige, ook Obama had zo'n podium.
2:13 Ik weet uw werken, en waar gij woont; namelijk daar de troon des satans is, en gij houdt Mijn Naam, en hebt Mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen, in welke Antipas, Mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij ulieden, daar de satan woont.
Johannes zegt dus dat in Pergamus de troon van satan is, deze troon staat nu in Berlijn, misschien gaat deze terug naar Turkije?
2:14 Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij aldaar hebt, die de lering van Balaäm houden, die Balak leerde den kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgodenoffer eten en hoereren.
2:15 Alzo hebt ook gij, die de lering der Nikolaieten houden; hetwelk Ik haat.
2:16 Bekeer u; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard Mijns monds (Zijn woord).
2:17 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt.
(Johannes 6:32 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Mozes heeft u niet gegeven het brood uit den hemel; maar Mijn Vader geeft u dat ware Brood uit den hemel).

Bij de Sedermaaltijd met Pesach, wordt er een stuk ongezuurd brood verborgen, kinderen mogen het dan zoeken, het verborgen manna, Yeshua.
2:18 En schrijf aan den engel der Gemeente te Thyatire: Dit zegt de Zoon van God, Die Zijn ogen heeft als een vlam vuurs, en Zijn voeten zijn blinkend koper gelijk:
2:19 Ik weet uw werken, en liefde, en dienst, en geloof, en uw lijdzaamheid, en uw werken, en dat de laatste meer zijn dan de eerste.
2:20 Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel, die zich zelve zegt een profetes te zijn, laat leren, en Mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgodenoffer eten.
2:21 En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij, en zij heeft zich niet bekeerd.
2:22 Zie, Ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven, in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken.
2:23 En haar kinderen (zij die doen als zij) zal Ik door den dood ombrengen; en al de Gemeenten zullen weten, dat Ik het ben, Die nieren en harten onderzoek. En Ik zal ulieden geven een iegelijk naar uw werken.
2:24 Doch Ik zeg ulieden, en tot de anderen, die te Thyatire zijn, zovelen, als er deze leer niet hebben, en die de diepten des satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen: Ik zal u geen anderen last opleggen;
2:25 Maar hetgeen gij hebt, houdt dat, totdat Ik zal komen.Wij zullen machtige geesten zijn, die met Yeshua, de heidenen zullen hoeden met een ijzeren stafOpenbaring 2
2:26 En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de heidenen;
2:27 En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb.

Dit is een opvallende belofte. Die overwint, dus zij die vasthoudt aan God tot het einde zal God macht geven over de heidenen en hij, dus die overwint, zal de heidenen, hoeden met een ijzeren staf, die Yeshua ook van Zijn Vader gekregen heeft? Maar wat zou dat betekenen?
2:28 En Ik zal hem de morgenster geven.
Die in de opname meegaan krijgen de morgenster en zij die de grote verdrukking ingaan krijgen de zon der gerechtigheid. Die overwinnen die zullen de macht krijgen over de heidenen en ze hoeden met een ijzeren staf, net als Hij, samen met Hem. Yeshua en Zijn uitverkorenen en gelovigen zullen hen (het beest en de tien koningen) overwinnen.
Openbaring 17 vers 14 Dezen (het beest en de tien koningen) zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen. Zij, met Yeshua, die in de opstanding en opname met Hem mee zijn gegaan zullen de vijanden overwinnen.

Mattheüs 21 vers 21 Doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij geloof hadt, en niet twijfeldet, gij zoudt niet alleenlijk doen, hetgeen den vijgeboom is geschied; maar indien gij ook tot dezen berg zeidet: Word opgeheven en in de zee geworpen! het zou geschieden.
Dit is precies wat we gaan doen:
Openbaring 8
8 En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een grote berg, van vuur brandende, in de zee geworpen; en het derde deel der zee is bloed geworden.


2:29 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
3:1 En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is: Dit zegt, Die de zeven geesten Gods heeft, en de zeven sterren: Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood.
3:2 Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God.
3:3 Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal.

Als ze dus niet waken komt hij onverwacht en ze zullen niet weten in welke ure Hij komt. Dus zij die wel waken weten ongeveer wanneer Hij komt en waken juist daarom. De "appointed times", de bestemde tijden/feestdagen, de dagen die voor God heel belangrijk zijn, waarop hij een Goddelijke afspraak heeft met ons.
3:4 Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn.
3:5 Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.
3:6 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
3:7 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent:
3:8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.

Een geopende deur duidt op de opname, zie ook Openbaring 4 vers 1.
3:9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb.
3:10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

De grote verdrukking oftewel de Dag des Heeren wordt ook de ure der verzoeking genoemd, God zal ze daaruit bewaren. Bewaren van de Dag des Heeren. Zie ook het onze Vader: "Leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze".

3:11 Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
3:12 Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam.

Wij zullen het nieuwe Jeruzalem worden van waaruit Yeshua met ons zal regeren en waar we priesters zullen zijn, maar Yeshua zal onze Koning en Hogepriester zal zijn.
3:13 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
3:14 En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods:
3:15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet!
3:16 Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.
3:17 Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt.
3:18 Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.

Wij krijgen witte klederen, niemand kan onze zonden van het verleden zien, alleen God, maar in de hel hoort iedereen ze, ze worden van de daken af geroepen.
3:19 Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.


De opstanding, de opname, maar ook een oogst3:20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.
Weer een verwijzing naar de opname, iemand die Gods stem kent, zoals de schapen Zijn stem kennen, zullen de deur opendoen.

Johannes 10
27 Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.
28 En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.

3:21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.
In Zijn troon in de hemel.

3:22 Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
4:1 Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet.

Een deur, een stem, een bazuin, en een uitnodiging; kom hier op. De opname, ook al gaat Johannes in zijn visioen, het is de manier hoe wij zullen gaan. Arenden, een beschrijving van machtige geesten, zij bewegen als de bliksem. Wij worden machtige geesten. Wanneer? Bij de grote aardbeving, zie verderop in artikel.

Lukas 17
37 En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Heere? En Hij zeide tot hen: Waar het lichaam (Yeshua) is, aldaar zullen de arenden vergaderd worden.

Jesaja 40:31
Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden.

Jeremia 4:13
Ziet, hij komt op als wolken, en zijn wagenen zijn als een wervelwind, zijn paarden zijn sneller dan arenden; wee ons, want wij zijn verwoest!

Exodus 19:4
Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen, en u tot Mij gebracht heb.

Jesaja 31
5 Gelijk vliegende vogelen, alzo zal de HEERE der heirscharen Jeruzalem beschutten, beschuttende zal Hij haar ook verlossen, doorgaande zal Hij haar ook uithelpen.


De opstanding/opname is de gerste-oogst van Zij die in Yeshua geloven en zij die Zijn geboden gewaren, Yeshua is de eersteling van de gerste-oogst

Overig Israël is de tarwe (deze wordt gedorst), de druiven zijn de ongelovigen die worden geplet.
Het Boek: Jesaja 27
23-24 Luister naar mij, luister eens heel goed: Ploegt een boer voortdurend zijn land zonder te zaaien? Blijft hij de aarde eggen, zonder gewas in te planten?
25 Plant hij uiteindelijk niet zijn vele soorten kruiden en koren, elk op een apart stuk grond?
26 Hij weet precies wat hij moet doen, want God heeft het hem laten zien en begrijpen.
27 Hij dorst (kastijdt) niet alles op dezelfde manier. Voor dille wordt geen dorsslede gebruikt, maar een stok. Komijn wordt niet gedorst met een wagenrad, maar met een roede, heel voorzichtig.
28 Koren voor brood heeft sterke korrels, daarom wordt maar betrekkelijk kort gedorst. 29 De HERE van de hemelse legers is een wonderbaarlijke leraar en Hij neemt de boer als een wijs voorbeeld.

Zij worden maar kort gedorst, dus niet zeven jaar, zie verderop.
Zie ook verder over het oogsten van gerst, tarwe, druiven:


De hemel en zij die daar zijn4:2 En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon.
4:3 En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk; en een regenboog was rondom den troon, in het aanzien der steen Smaragd gelijk.
4:4 En rondom den troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik de vier en twintig ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden.

Deze ouderlingen hebben witte klederen aan en gouden kronen, de heiligen, 12 apostelen en 12 zonen van Jacob/Israël? (van de stammen)
4:5 En van den troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen; (Onthoudt deze drie heel goed) en zeven vurige lampen waren brandende voor den troon, welke zijn de zeven geesten Gods.
4:6 En voor den troon was een glazen zee (net als wasvat in de tempel voor de priesters), kristal gelijk. En in het midden des troons, en rondom den troon, vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren.
4:7 En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegenden arend gelijk.

Dit zijn Serafs, zij hebben maar één gezicht en zes vleugelen. Dit zijn misschien wel David (koning), Mozes (priester), Elia (arend) en Jozef (mens). Cherubs hebben vier vleugels en vier gezichten. Wij zullen worden: leeuw en kalf, koningen en priesters, mens en arend oftewel een machtige geest en mens.
4:8 En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelven zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal.
4:9 En wanneer de dieren heerlijkheid, en eer, en dankzegging gaven Hem, Die op den troon zat, Die in alle eeuwigheid leeft;
4:10 Zo vielen de vier en twintig ouderlingen voor Hem, Die op den troon zat, en aanbaden Hem, Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor den troon, zeggende:

De ouderlingen wierpen hun kronen voor de troon, waar ze mee wilden zeggen; onverdiend, onverdiend.
4:11 Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.
Geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen. Als je een document opent, kun je alleen iets lezen, wil niet zeggen dat wat er staat te gebeuren direct is gebeurd, tijdens het lezen. Er wordt iets onthuld.
5:1 En ik zag in de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat, een boek,
De zegels worden geopend op de boekrol en kondigen iets aan, De dag des Heeren is nabij, Yeshua kondigt de vier straffen aan, waarmee Hij straft op de Dag des Heeren. God waarschuwt altijd. Ook wijst Hij op de zielen; die van onder het altaar, allen die vervolgd waren of waren onderworpen aan ongerechtigheid, zij die om gerechtigheid roepen, dus de toorn van God is nog niet begonnen, want zij klagen wanneer gaat God oordelen over deze wereld brengen? Dit is belangrijk, want God luistert naar Zijn kinderen.
In hoofdstuk 6 zijn de paarden, dus de de vier winden nog niet losgelaten, dat gebeurt pas nadat de 144.000, 12 stammen van Israël zijn verzegeld! Dat is namelijk pas in hoofdstuk 9.
5:2 En ik zag een sterken engel, uitroepende met een grote stem: Wie is waardig het boek te openen, en zijn zegelen open te breken?
5:3 En niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, noch hetzelve in zien.
5:4 En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was, om dat boek te openen, en te lezen, noch hetzelve in te zien.
5:5 En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken.

Het is Zijn testament, de voorgangers van de zeven gemeenten waren getuigen en hadden allemaal een zegelring, 7 zegelen. Hij is de losser, heeft de losprijs betaald voor ons, dus Yeshua mag de zeven zegelen open breken.
5:6 En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen.
5:7 En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat.
5:8 En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen.
5:9 En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie;

Ook de vier dieren zongen; heb ons Gode gekocht met Uw bloed.
5:10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als koningen heersen op de aarde.
5:11 En ik zag, en ik hoorde een stem veler engelen rondom den troon, en de dieren, en de ouderlingen; en hun getal was tien duizendmaal tien duizenden, en duizendmaal duizenden;
5:12 Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging.
5:13 En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid. 5:14 En de vier dieren zeiden: Amen. En de vier en twintig ouderlingen vielen neder, en aanbaden Dengene, Die leeft in alle eeuwigheid.


Dus God gebruikt oorlog, honger, dood, ziekte, wilde dieren als straf voor de naties. Hij gebruikt de ene natie om de andere natie te straffen.
Ezechiël 14 vers 21 Want de HERE zegt: Vier grote straffen, die alle leven zullen uitroeien, staan Jeruzalem te wachten: oorlog, hongersnood, verscheurende wilde dieren en epidemieën.

Jeremia 14
11 De HERE droeg mij opnieuw op: "Vraag Mij niet langer deze mensen te zegenen. Bid niet meer voor hen. 12 Hoewel zij vasten, schenk Ik daar geen aandacht aan; als zij Mij offers en geschenken aanbieden, neem Ik die niet aan. Het enige wat zij van Mij nog krijgen, is oorlog, honger en ziekte."

Jeremia 24
9 Ik zal hen verspreiden over alle landen van de wereld. Overal waar Ik hen stuur, zullen zij worden beledigd, uitgelachen en vervloekt. 10 Ik zal hen laten kennismaken met de gewelddadige dood, honger en ziekten tot zij zijn verdwenen uit het land Israël, dat Ik aan hen en hun vaders gaf

Zacharia 6: 8 Toen liet de Here mij bij Zich komen en zei: "De paarden die naar het noorden gingen, hebben daar mijn oordeel voltrokken en mijn Geest tot rust gebracht."De aankondiging van de vier straffen


6:1 En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie!
6:2 En ik zag, en ziet, een wit paard, en die daarop zat, had een boog; en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!

Het rijk van de antichrist dat verovert en overwint. Het rijk wat gebruikt wordt om de wereld te straffen.
Ezechiel 38
14 De Oppermachtige HERE zegt tegen Gog: Als mijn volk in vrede leeft in zijn land, zullen uw ogen opengaan.
15-16 Overal uit het noorden zullen uw cavalerie-eenheden optrekken en het land bedekken als een wolk. Dit zal in de verre toekomst gebeuren, in de laatste dagen van de geschiedenis. Ik zal u tegen mijn land laten optrekken en door de vreselijke verwoestingen, die u voor hun ogen aanricht, zal Ik mijn heiligheid laten zien zodat u, Gog, zult beseffen dat Ik de heilige God ben.


Hier in Openbaring wordt dit rijk ook genoemd:

6:3 En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie!
6:4 En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven.

Het rijk met zijn leger, valt aan en er wordt gedood met een groot zwaard, oorlog!
6:5 En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand.
6:6 En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet.

Olie is nodig voor brood, wijn het enige veilige wat gedronken kan. Oorlog gaat gepaard met honger, voedseltekorten. Loon van één dag is net genoeg voor één portie brood, of paar porties gerstebrood (ondergeschikt graan). Nu met die Corona zijn er al mensen geweest die hebben gehamsterd en kregen we bijna een tekort aan wc-papier, hilarisch toch?
6:7 En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide: Kom en zie!
6:8 En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na.

Het vale paard, dood, o.a. pestilentie. Het komt vaak in combinatie met de vier straffen, maar niet altijd. In de woestijn met Mozes, murmureerde, klaagde het volk tegen Mozes en Aäron, het volk geloofde niet dat de Heere een goede intentie met hen had, dat Hij ze in het beloofde land zou brengen en dat het ze daar goed zou gaan. God is zo boos en teleurgesteld dat Hij ze met pestilentie sloeg, enkel met pestilentie. Mozes vraagt God ze niet allemaal te doden, omdat de volkeren dan zouden zeggen: "Hij leidt ze uit Egypte en dood ze in de woestijn!". Mozes vraagt God het niet te doen om Zijn heilige naam. Straft God ons met het Coronavirus? Nee, ik denk dat het genade is, Hij kastijdt de wereld om de wereld bewust te maken dat zij Hem de rug toe keren. Hij wilde mensen met hun kwetsbaarheid confronteren.

Het einde komt zeker en misschien is dit een waarschuwing, een roep tot bekering. In het begin was er heel veel begrip voor alle maatregelen, maar nu verdwijnt dat begrip, mensen voelen zich beperkt in hun vrijheid, om te reizen, te winkelen, in hun contact met anderen, anderhalve meter, monddoekjes, ontsmetten e.d. Hoe dit alles zich zal ontwikkelen is de vraag? (ondertussen weten we dat het virus is uitgewoed en dat iedereen opgelucht is dat alles voorbij is)

Yeshua waarschuwt als Hij het over de Dag des Heeren heeft, dat zelfs gezinsleden ruzie met elkaar krijgen, door alle omstandigheden, van angst en onzekerheid en er ruzie is en meningen die uit één lopen. Nu is het alleen Corona, maar als de hel losbreekt; als er vier paarden of winden worden losgelaten wordt het nog veel erger.
Lukas 12
51 Meent gij, dat Ik gekomen ben, om vrede te geven op de aarde? Neen, zeg Ik u, maar veeleer verdeeldheid.
52 Want van nu aan zullen er vijf in een huis verdeeld zijn, drie tegen twee, en twee tegen drie.
53 De vader zal tegen den zoon verdeeld zijn, en de zoon tegen den vader; de moeder tegen de dochter; en de dochter tegen de moeder; de schoonmoeder tegen haar schoondochter, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder.
56 Gij geveinsden, het aanschijn der aarde en des hemels weet gij te beproeven; en hoe beproeft gij dezen tijd niet?

Micha 7
5 Gelooft een vriend niet, vertrouwt niet op een voornaamsten vriend; bewaar de deuren uws monds voor haar, die in uw schoot ligt.
6 Want de zoon veracht den vader, de dochter staat op tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder; eens mans vijanden zijn zijn huisgenoten.


Als je denkt dat het nu al erg is... Je bent chagrijnig, geïrriteerd en ontevreden omdat je niet op vakantie kunt of je baan kwijt bent. Je weet niet wat er komt! Het is niet voor niets dat er nu juist mensen de straat op gaan, omdat ze ontevreden zijn hoe de omstandigheden zijn. Wacht maar tot de tijd (lees Dag des Heeren) aanbreekt, dan heb je pas reden om chagrijnig te zijn, want dan heb je met iedereen ruzie en is er verdeeldheid met iedereen. Zelfs met de mensen van wie je houdt.

Hopelijk kun je daaraan ontsnappen door mee te gaan in de opstanding en opname en daarna te eindigen in het duizend jarig vrederijk en daarna op een nieuwe hemel en nieuwe aarde waar we tevreden in volmaakt zullen leven als een nieuwe creatie, als een machtige geest met een verheerlijkt lichaam. En dat kan! Je hoeft alleen maar te geloven in Hem en Hem na te volgen. Yeshua heeft Zich daarvoor opgeofferd, heeft iemand dat ooit voor je gedaan? Denk het niet.


De opname is mede een uitnodiging en een keusLukas 21
35 Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen, die op den gansen aardbodem gezeten zijn.
36 Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.

Vergeet niet geliefde mensen, dat de opname een keus is, kijk niet om, zoals Lot's vrouw. Ga je mee? Of heb je nog dingen af te handelen in dit leven, ben je net getrouwd? Heb je net een nieuwe auto en wil je daar in rijden? Hij klopt op de deur en doe je dan wel open? Wil je wel mee?

Mattheus 22
3 En zond zijn dienstknechten uit, om de genoden ter bruiloft te roepen; en zij wilden niet komen.
4 Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zegt den genoden: Ziet, ik heb mijn middagmaal bereid; mijn ossen, en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed; komt tot de bruiloft.
5 Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap.

De bruiloft is het samen zijn met Yeshua, maar velen willen niet komen.

Mattheus 19
28 En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte (opstanding/opname), wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls.
29 En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijns Naams wil, die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven beërven.

Om mee te gaan in de opname moet je alles verlaten, om Yeshua te erven, maar dan ontvang je wel honderdvoud en het eeuwige leven.
Mattheus 16
25 Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden.

Openbaring 12:11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.

Als je niet mee wilt in de opname, verlies je je leven misschien wel in de Dag des Heeren/grote verdrukking. Als je je leven verliest, omdat je mee gaat in de opname, zal je het leven juist vinden.

Mattheus 16 vers 28 Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.
Johannes zag Hem komen in Zijn Koninkrijk (voordat hij zelf stierf), namelijk in visioenen.

Jesaja 40:30 Jeugdigen zullen uitgeput raken en de jonge mannen zullen het opgeven. Maar zij die hun hoop op de HERE hebben gevestigd, zullen hun krachten weer terugkrijgen. Zij stijgen op met vleugels als van arenden; zij zullen voortsnellen, maar niet moe worden; zij zullen wandelen zonder uitgeput te raken.
Denk er om, Hij komt voor de Dag des Heeren, op een moment wanneer je misschien wil blijven in je huidige leven! Denk daarom, Hij waarschuwt er voor, maak de juiste keuze, verlies je leven, je zal het echte leven vinden, lees: de opname. Als je je huidige leven wilt behouden, zul je het verliezen (door de dood of door de verschrikkingen) in de Dag des Heeren.

Openbaring 6:8b En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.

De dood, oorlog, honger (voedseltekorten, mensen worden kwetsbaar, slechte weerstand), pestilentie (door troepenverplaatsingen onder landen) verkrachtingen (daardoor geslachtsziekten). Doordat mensen vluchten, de wildernis in, worden ze ook gedood door de wilde dieren op aarde. Kijk maar hoeveel wilde dieren er bij de lockdown de stad in zwierven!

Maar de paarden zijn nog niet losgelaten met hun oordeel:

Zacharia 1
8 Ik zag des nachts, en ziet, een Man rijdende op een rood paard, ......en achter Hem waren rode, bruine en witte paarden. 9 En Ik zeide: Mijn Heere! wat zijn deze?........10.........Deze zijn het, die de HEERE uitgezonden heeft, om het land te doorwandelen. 11 ........en zeiden: Wij hebben het land doorwandeld, en ziet, het ganse land zit en het is stil.Net voor de Dag des Heeren en voor de opstanding/opname6:9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.
Het is opvallend dat hier de zielen onder het altaar zitten. Het moment wat hier beschreven is, zal waarschijnlijk voor de opstanding plaats hebben gevonden, want de mensen die uit de grote verdrukking komen, die genoemd worden in hoofdstuk 7, staan voor de troon en ze worden geen zielen genoemd.

Zou na de opstanding als iemand sterft in de grote verdrukking/Dag des Heeren, gelijk veranderd en opgenomen worden? De twee getuigen staan namelijk na drie dagen op, net als onze Here. Ik weet het niet, maar er is een duidelijk verschil, misschien dat het verderop duidelijker wordt!
6:10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?
De zielen onder het altaar, mensen die vervolgd en gedood zijn, bijvoorbeeld zij die gedood zijn in de tweede wereldoorlog, roepen om gerechtigheid, daarom is de maat op slot ook vol.

Habakuk 1: 2 HEERE! hoe lang schreeuw ik, en Gij hoort niet, hoe lang roep ik geweld, tot U, en Gij verlost niet!
Wanneer gaat God oordelen over deze wereld brengen?

Jesaja 57
1 De rechtvaardige komt om, en er is niemand, die het ter harte neemt;

Jesaja 64
1 Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt, dat de bergen van Uw aangezicht vervloten;
2 Gelijk een smeltvuur brandt, en het vuur de wateren doet opbobbelen, om Uw Naam aan Uw wederpartijders bekend te maken! Laat alzo de heidenen voor Uw aangezicht beven.

De wereld is nog stil, stilte voor de storm (Zacharia 1:11).

Zacharia 1
8 Ik zag des nachts, en ziet, een Man rijdende op een rood paard, en Hij stond tussen de mirten, die in de diepte waren; en achter Hem waren rode, bruine en witte paarden.
10 Toen antwoordde de Man, Die tussen de mirten stond, en zeide: Deze zijn het, die de HEERE uitgezonden heeft, om het land te doorwandelen.
11 En zij antwoordden den Engel des HEEREN, Die tussen de mirten stond, en zeiden: Wij hebben het land doorwandeld, en ziet, het ganse land zit en het is stil.


Openbaring 6:11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.

Dus God gebruikt oorlog, honger, dood, ziekte, wilde dieren als straf voor de naties. Hij gebruikt de ene natie om de andere natie te straffen.

Bijvoorbeeld gebruikte God Babylon om Israël te straffen, maar daarna strafte God Babel weer omdat ze Israël wreed hadden behandeld. Maar ook al stuurt God Gog en Magog op Israël af, God zal Israël maar eventjes straffen, als ze weer aangevallen worden, zegt Hij: Ik ben het niet, zie verderop.

God straft dus door middel van andere naties, ook in Openbaring 6 staan aan het begin van de grote verdrukking de vier engelen klaar om de vier winden los te laten, welke niet losgelaten worden in hoofdstuk 6, maar in hoofdstuk 9. De winden mogen nog niet worden losgelaten, totdat de 144.000 uit de stammen van Israël verzegeld zijn.


Gods wapensIn de studie dus over die landen rondom Israël, kom je uitspraken tegen, dat God het over Zijn zwaard heeft en even later zegt Hij dat Israël een boog is en Juda een pijl en dat ze samen Zijn zwaard vormen.

Zacharia 9
13 Als Ik Mij Juda zal gespannen, en Ik Efraïm den boog zal gevuld hebben; en Ik uw kinderen, o Sion! zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland!
(Turkije, in de originele taal staat er Yavan, dit ligt op Anatolië) en u gesteld zal hebben als het zwaard van een held.
14 En de HEERE zal over henlieden verschijnen, en Zijn pijlen zullen uitvaren als een bliksem; en de Heere HEERE zal met de bazuin blazen, en Hij zal voorttreden met stormen uit het zuiden.
16 En de HEERE, hun God, zal ze te dien dage behouden, als zijnde de kudde Zijns volks; want gekroonde stenen zullen in Zijn land, als een banier, opgericht worden.

Het Boek Zacharia 9
13 Juda, u bent mijn boog! Israël, u bent mijn pijl! Samen vormt u mijn zwaard; als het zwaard van een held. Ik zwaai met dit zwaard naar de Grieken
(Turken)."
14 De HERE zal Zijn volk aanvoeren in de strijd. Zijn pijlen zullen voorbijflitsen als bliksemschichten.


Dus Gods zwaard is Israël. Zijn pijlen flitsen voorbij als bliksem. Er wordt een geestelijk oorlog gevoerd tijdens de oorlogen die Israël voert, bliksem ontstaat bij geesten die zich verplaatsen. God en Zijn engelen (en zij uit de opstanding en zij die opgenomen zijn) strijden.

Jesaja 31:
8 En Assur
(de antichristnatie wordt als Assyrië beschreven als over de antichrist wordt gesproken) zal vallen door het zwaard, niet eens mans, en het zwaard, niet eens mensen, zal hem verteren; en hij zal voor het zwaard vlieden, en zijn jongelingen zullen versmelten.
Het Boek, Jesaja 31 vers 8 En de Assyriërs zullen worden vernietigd, maar niet door zwaarden van mensen. Het 'zwaard van God' zal hen verslaan. Zij zullen in paniek op de vlucht slaan. De sterke, jonge Assyriërs zullen worden weggeleid als slaven.

Micha 4 vers 13a Maak u op en dors, o dochter Sions! Want Ik zal uw hoorn ijzer maken, en uw klauwen koper maken, en gij zult vele volken verpletteren;

Jerermia 51 vers 19 Jakobs deel is niet gelijk die; want Hij is de Formeerder van alles, en Israël is de roede Zijner erfenis; HEERE der heirscharen is Zijn Naam.
20 Gij zijt Mij een voorhamer, en krijgswapenen; en door u zal Ik volken in stukken slaan, en door u zal Ik koninkrijken verderven.


Dit stukje in Jeremia 51, de meeste uitleggers zeggen dat Jeremia het over Medo-Perzië had, welke Babel veroverd had, dat zij! Zijn voorhamer zijn, maar in vers 19 heeft Hij het over Jacob, dus Israël, geloof ik. Heeft Jeremia het niet over Israël in vers 19? Wordt hier weer gesproken over dat Israël Gods wapen is?

Hij zal Israëls Herder zijn en maakt hen als een prachtig oorlogspaard:
Zacharia 10 vers 3 Tegen de herders was Mijn toorn ontstoken, en over de bokken heb Ik bezoeking gedaan; maar de HEERE der heirscharen zal Zijn kudde bezoeken, het huis van Juda, en Hij zal hen stellen, gelijk het paard Zijner majesteit in den strijd.

Het Boek Zacharia 10 vers 3 "Ik ben toornig geworden op die zogenaamde 'herders', die leiders van u, en Ik zal hen straffen, die bokken. Want Ik, de HERE van de hemelse legers, ben gekomen om mijn kudde Juda te helpen. Ik zal haar sterk en onbevreesd maken als een prachtig oorlogspaard
.

Hij zegt ook dat Hij de volkeren zal vertrappen in Zijn toorn en dan spreekt hij over Zijn dorsvloer, allemaal metaforen. Sodom en Gomora zijn vernietigd door natuurlijke fenomenen. Een geestelijke oorlog die zich openbaart in een natuurlijke wereld.
Zij zullen hen beschamen zij die op paarden rijden, het zal zijn alsof Hij hen niet verstoten had (Zacharia 10 vers 5).

Jeremia 6
22 Zo zegt de HEERE: Ziet, er komt een volk uit het land van het noorden, en een grote natie zal opgewekt worden uit de zijden der aarde.
23 Boog en spies zullen zij voeren, het is een wreed volk, en zij zullen niet barmhartig zijn; hun stem zal bruisen als de zee, en op paarden zullen zij rijden; het is toegerust, als een man ten oorlog tegen u, o dochter van Sion!

Jeremia 50 41 Ziet, daar komt een volk uit het noorden; en een grote natie, en geweldige koningen zullen van de zijden der aarde opgewekt worden.
42 Boog en spies zullen zij voeren; wreed zijn zij, en zullen niet barmhartig zijn; hun stem zal bruisen als de zee, en op paarden zullen zij rijden; het is toegerust als een man ten oorlog, tegen u, o dochter van Babel!


Zij zullen niet alleen komen tegen Sion, maar ook tegen de dochter van Babel!

Ezechiël 38
15 Gij zult dan komen uit uw plaats, uit de zijden van het noorden, gij en vele volken met u; die altemaal op paarden zullen rijden, een grote vergadering, en een machtig heir;
16 En gij zult optrekken tegen Mijn volk Israël, als een wolk, om het land te bedekken; in het laatste der dagen zal het geschieden; dan zal Ik u aanbrengen tegen Mijn land, opdat de heidenen Mij kennen, als Ik aan u, o Gog! voor hun ogen zal geheiligd worden.


Het volk wat uit het noorden komt, komen op paarden. De Seltjoeken waren een volk dat oorlog voerde op paarden, het zevende rijk. Turkije het achtste uit de zeven.
Gods volk wordt niet alleen kort gedorst, maar God zal hen als geheel, niets laten overkomen, de volkeren zullen zien dat zij Gods volk zijn doordat zij zullen overwinnen in een zichtbare materiële oorlog, die ook een geestelijke oorlog is die achter de schermen ook wordt gewonnen.

Zacharia 10
3 Tegen de herders was Mijn toorn ontstoken, en over de bokken heb Ik bezoeking gedaan; maar de HEERE der heirscharen zal Zijn kudde bezoeken, het huis van Juda, en Hij zal hen stellen, gelijk het paard Zijner majesteit in den strijd.
5 En zij zullen zijn als de helden, die in het slijk der straten treden in den strijd, en zij zullen strijden; want de HEERE zal met hen wezen; en zij zullen die beschamen, die op paarden rijden.
6 En Ik zal het huis van Juda versterken, en het huis van Jozef zal Ik behouden, en Ik zal hen weder inzetten; want Ik heb Mij hunner ontfermd, en zij zullen wezen, alsof Ik hen niet verstoten had; want Ik ben de HEERE, hun God, en Ik zal ze verhoren.


God gaat na de opstanding met opname met Zijn volk verder alsof Hij hen nooit verstoten had.

In deze studie ben ik er achtergekomen dat Israël tegen een hoop vijanden vecht en overwint, maar ook kreeg Israël hulp van anderen, koning Kores bijvoorbeeld van het rijk der Perzen, wie weet wordt dat weer opnieuw vervuld. Sommige Israëliërs noemen Trump Kores.

In Micha 5:4 "En Deze (God) zal Vrede zijn; wanneer Assur in ons land zal komen, en wanneer hij (de Assyriër) in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen zeven herders, en acht vorsten uit de mensen." wordt gesproken van zeven herders en acht vorsten die ze aanstellen, nu kunnen die natuurlijk van Israël zijn want in die tijd had een land meerdere vorsten of zoals nu ministers, of militaire leiders, maar het zouden ook geallieerden, leiders van andere landen kunnen zijn.

Er is een geestelijke oorlog gaande als er een letterlijke oorlog plaatsvindt. God strijdt een geestelijke oorlog voor Zijn volk, maar wij zien die op een materiële wijze.
Yeshua met ons als machtige geesten, vervuld met Gods Geest vechten een geestelijke oorlog en gebruiken bv. christelijke naties om te vechten tegen de vijanden van Israël?
Wat zegt Paulus ook al weer?

1 Korinthiërs 12
4 En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest;
5 En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere;
6 En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.


1 Korinthiërs 12 13 Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.
14 Want ook het lichaam is niet een lid, maar vele leden.

20 Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar een lichaam.
27 En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.


Misschien gebruikt God op de Dag des Heeren, de christelijke naties op aarde om Israël te helpen en dat zou niet vreemd zijn, want God gebruikt ons Christenen nu ook, om Zijn werk te doen.
Wij zijn Zijn lichaam, als Hij dus zegt: "Ik heb de pers alleen getreden", worden Israëls vijanden verslagen door een Leger (Yeshua en Zijn heiligen) wat door de Heilige Geest gedreven wordt .

1 Korinthiërs 12:13
Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.


Een groot deel van de profetieën zijn al meerdere keren vervuld, bepaalde details nog niet, maar die zullen wel vervuld worden.

Als de opstanding en opname is geweest zal Gods aandacht terug naar Zijn volk keren.

Zacharia 1
15 En Ik ben met een zeer groten toorn vertoornd tegen die geruste heidenen; want Ik was een weinig toornig, maar zij hebben ten kwade geholpen.
16 Daarom zegt de HEERE alzo: Ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen; Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de HEERE der heirscharen, en het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden.

God heeft Zijn aandacht naar Zijn volk gekeerd.

Micha 1
3 Want ziet, de HEERE gaat uit van Zijn plaats, en Hij zal nederdalen en treden op de hoogten der aarde.
4 En de bergen zullen onder Hem versmelten, en de dalen gekloofd worden, gelijk was voor het vuur, gelijk wateren, die uitgestort worden in de laagte.


God ontwaakt uit Zijn heilige woning:
Zacharia 2 vers 13 Zwijg, alle vlees, voor het aangezicht des HEEREN! want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning.
De Heere zal uit Zijn plaats uitgaan, om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken.


Jesaja 26 vers 21 Want ziet, de HEERE zal uit Zijn plaats uitgaan, om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken; en de aarde zal haar bloed ontdekken, en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden.
De opstanding dus, zodra de Heere uit Zijn plaats zal uitgaan.


Zeven jaar verkort naar één jaar10:5 En de engel, dien ik zag staan op de zee, en op de aarde, hief zijn hand op naar den hemel.
10:6 En hij zwoer bij Dien, Die leeft in alle eeuwigheid, Die den hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn;
10:7 Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft.


(Het woord in het Grieks is Chronos, is een ander woord, dan bij tijd en tijden en een halve tijd. Het woord betekent letterlijk een opéénvolging van momenten).
Zou dit kunnen betekenen dat er geen uitstel meer zal zijn? De grote verdrukking zou volgens Yeshua verkort worden.

Mattheus 24 vers 22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.

Ezechiël 12 vers 28 Daarom zeg tot hen: Alzo zegt de Heere HEERE: Geen Mijner woorden zullen meer uitgesteld worden; het woord, hetwelk Ik gesproken heb, dat zal gedaan worden, spreekt de Heere HEERE.

Openbaring 12 vers 12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.


De onderstaande drie teksten uit Jesaja gaan over het jaar en de dag des Heeren worden in één adem genoemd. Zou het kunnen dat de Dag des Heeren een jaar duurt, een speciaal jaar, een sabbatjaar/jubeljaar?
Jesaja 61 vers 2 Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN, en den dag der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten;
Jesaja 63 vers 4 Want de dag der wraak was in Mijn hart, en het jaar Mijner verlosten was gekomen.
Jesaja 34 vers 8 Want het zal zijn de dag der wraak des HEEREN, een jaar der vergeldingen, om Sions twistzaak.


Iedere zeven jaar is een sabbatsjaar, ieder vijftigste jaar is een jubeljaar, dus zal het zevende jaar het sabbatsjaar zijn, die eindigt op Rosh Hasjana en op Yom Kippur begint het jubeljaar. Israël zal al zijn land terugkrijgen wat ze beloofd is. Yeshua is de losser, de kinsman redeemer, de boekrol van Openbaring, is het document.

In Daniël en Openbaring wordt gemeld dat de grote verdrukking 1260 dagen duurt. Maar omdat profetieën meerdere keren vervuld kunnen worden. Namelijk toen de Babyloniërs het land veroverden was dat ook de Dag des Heeren. Net als toen de Romeinen de stad vernietigden, maar ook tijdens de tweede wereldoorlog. Ik geloof dat de Holocaust de verdrukking van Jacob was.
Jesaja 63:9 In al hun benauwdheid was Hij benauwd, en de Engel Zijns aangezichts heeft hen behouden; door Zijn liefde en door Zijn genade heeft Hij hen verlost; en Hij nam hen op, en Hij droeg hen al de dagen van ouds.

Een tijd, tijden en een halve tijd zou ook een andere betekenis kunnen hebben:
Als we naar het originele woord kijken, in Grieks en Hebreeuws:
Dan zien we dat het woord: Moèd is, of te wel an appointed time, bestemde tijd of: vastgestelde afspraak/feest. Dus tijd, tijden en een halve tijd, kan dus ook betekenen drie feesten en een halve. Ook in het Grieks is het een gezette tijd/afspraak/feest:
In het Grieks is het niet anders. Er zijn 7 Moèdim, 7 feesten, één jaar.
Zie video: Een mogelijke tijdlijn van de Dag des Heeren.
De zeven verborgenheden10:1 En ik zag een anderen sterken engel, afkomende van den hemel, die bekleed was met een wolk; en een regenboog was boven zijn hoofd; en zijn aangezicht was als de zon, en zijn voeten waren als pilaren van vuur.

Dit visioen ziet Daniël in het 10e hoofdstuk, (zie Profetie in stroomversnelling deel I) Daniël ziet een visioen van een groot leger/oorlog, Hij gaat 3 weken vasten, omdat hij iets moet doen, nadat hij dit verschrikkelijke visioen heeft gezien, om genade te vragen voor zijn volk. Aan het einde van de drie weken, komt er een engel, die er ook heel indrukwekkend uitziet. De engel zegt dat hij er 21 dagen/3 weken over gedaan heeft om bij Daniël te komen. Hij heeft gevochten met de machtige geest van Perzië en dat hij zegt, dat hij het daarna moet opnemen tegen de geest van Griekenland.

10:2 En hij had in zijn hand een boeksken, dat geopend was; en hij zette zijn rechtervoet op de zee, en den linker op de aarde.
10:3 En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult; en als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen.
10:4 En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben; en ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben, en schrijf dat niet.


Dus het blijft voorlopig geheim wat de zeven donderslagen gesproken hebben?
Ik denk dat ik weet wat deze geheimen zijn, zie verder in vers 7, staat dat de verborgenheid Gods vervuld zal worden bij de stem van de zevende engel die bazuinen zal. Er zijn zeven verborgenheden:
10:7 Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft.
Openbaring 11:15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.
11:16 En de vier en twintig ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun aangezichten, en aanbaden God,
11:17 Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die was, en Die komen zal! dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst;
11:18 En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te verderven degenen, die de aarde verdierven.

Op dat tijdstip weten alle heiligen de verborgenheden Gods en zijn ze vervuld.

Verborgenheden:

  1. der ongerechtigheid (2Thes.2:7).

  2. des geloofs, godzaligheid (1Tim.3:9,16).

  3. der gemeente, (inclusief opname, opstanding) (Efeze 5:32)(Openb.1:20)

  4. van het Koninkrijk Gods en hoe het in wording komt (Marc.4:11)(Daniel 2:18)(Dan.4:9).

  5. van Babylon de vrouw en het beest (Op.17:5).

  6. der verharding van Israël (Rom.11:25).

  7. van Christus Jezus (Rom.16:25)(Efeze 3:4, 5:32)(Kol.1:26,27, 4:3).


Tegen Daniel werd ook zoiets gezegd:
Daniel 12
4 En gij, Daniël! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.
9 En Hij zeide: Ga henen, Daniël! want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot den tijd van het einde.

10:8 En de stem, die ik gehoord had uit den hemel, sprak wederom met mij, en zeide: Ga henen, neem het boeksken, dat geopend en in de hand des engels is, die op de zee en op de aarde staat.
10:9 En ik ging henen tot den engel, zeggende tot hem: Geef mij dat boeksken. En hij zeide tot mij: Neem dat en eet het op; en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honig.

Net als Johannes, moest Ezechiël ook een boekrol eten, die ook zoet was.

Ezechiel 2
8 Doch gij, mensenkind, hoor hetgeen Ik tot u spreek; wees gij niet wederspannig, gelijk dat wederspannig huis; open uw mond, en eet, wat Ik u geef.
9 Toen zag ik, en ziet, er was een hand tot mij uitgestoken; en ziet, daarin was de rol eens boeks.
10 En Hij spreidde die voor mijn aangezicht uit; en zij was beschreven voor en achter; en daarin waren geschreven klaagliederen, en zuchting, en wee.

Ezechiel 3: 1 Daarna zeide Hij tot mij: Mensenkind, eet, wat gij vinden zult; eet deze rol, en ga, spreek tot het huis Israëls.
2 Toen opende ik mijn mond, en Hij gaf mij die rol te eten.
3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, geef uw buik te eten, en vul uw ingewand met deze rol, die Ik u geef. Toen at ik, en het was in mijn mond als honig, vanwege de zoetigheid.
4 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, ga henen, kom tot het huis Israëls, en spreek tot hen met Mijn woorden.
5 Want gij zijt niet gezonden tot een volk, diep van spraak en zwaar van tong, maar tot het huis Israëls;

10:10 En ik nam dat boeksken uit de hand des engels, en ik at dat op; en het was in mijn mond zoet als honig, en als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter.
10:11 En hij zeide tot mij: Gij moet wederom profeteren voor vele volken, en natiën, en talen, en koningen.Plotselinge vernietiging, het begin van de Dag des HeerenDe dag des Heeren zal beginnen met de vernietiging van een grote aardbeving (6e zegel) en waarschijnlijk catastrofale vulkaanuitbarstingen.
Zefanja 1
14 De grote dag des HEEREN is nabij; hij is nabij, en zeer haastende; de stem van den dag des HEEREN; de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen.
15 Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid;
17 En Ik zal de mensen bang maken, dat zij zullen gaan als de blinden; want zij hebben tegen den HEERE gezondigd; en hun bloed zal vergoten worden als stof, en hun vlees zal worden als drek.


In 1 Thessalonicensen 5
2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.
3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf (plotselinge vernietiging) hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;


Bible Hub:
ólethros (from ollymi/"destroy") properly, ruination with its full destructive results:
Totale vernietiging met volledige verwoesting.

In het zesde zegel wordt de maan als bloed, net als in Joël 2 vers 31, waar staat dat Hij Zijn Geest zal uitgieten:
Joël 2
28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;
29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.
30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.
31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.


Maar Joël wordt ook genoemd in Handelingen 2:20 waar de Heilige Geest werd uitgestort. Het zijn de enige vermeldingen dat de maan bloed wordt. Het lijkt dus dat het uitstorten van de Heilige Geest SAMEN GAAT met bloed, vuur en rookpilaren en voordat de Dag des Heeren begint de maan bloed wordt.

In een vers in Jesaja wordt de maan schaamrood:

Jesaja 24 vers 23 En de maan zal schaamrood worden, en de zon zal beschaamd worden, ALS de HEERE der heirscharen regeren zal op den berg Sion en te Jeruzalem, en voor Zijn oudsten zal heerlijkheid zijn.

En bloedrood:
Joël 2 vers 31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.

Openbaring 6 vers 12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.


Een grote aardbeving met waarschijnlijk ook een grootschalige vulkaanuitbarsting-en, misschien zelfs een supervulkaan die uitgebarst of zelfs een basaltvloed, waarbij er lava blijft stromen voor langer dan een jaar, want de hemel wordt verduisterd door as en rook.

Jesaja 24
18c want de sluizen in de hoogte zijn opengedaan, en de fondamenten der aarde zullen beven.

Vreemd is het dat hier staat dat de sluizen in de hoogte zijn opengedaan, want dat staat namelijk ook in Genesis, net voordat het 150 dagen gaat regenen. In andere vertaling wordt er gesproken over de ramen van het oordeel die geopend worden. Heeft dit iets te maken met de winden die door "poorten" blazen?

De winden van zegen en vloekJesaja 24
19 De aarde zal ganselijk verbroken worden, de aarde zal ganselijk vaneen gescheurd worden, de aarde zal ganselijk bewogen worden.
20 De aarde zal ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard, en zij zal heen en weder bewogen worden, gelijk een nachthut; en haar overtreding zal zwaar op haar zijn, en zij zal vallen, en niet weder opstaan.
21 DIE DAG zal de HERE de gevallen engelen in de hemel straffen, uevenals de trotse heersers van de landen van de wereld.
DIE DAG, wanneer de ramen van het oordeel geopend zullen, zullen ook de gevallen engelen in de hemel gestraft worden en zal de aarde als een dronkaard waggelen.


Openbaring 12
12:7 En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.
12:8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.

Dus als de ramen van het oordeel geopend worden, wordt de aarde ganselijk verbroken en komt er krijg in de hemel. Sion baart haar tweede kind de opstanding en de opname (haar eerste kind is de natie Israël) en dan beginnen de weeën pas (Zie verderop, staat in Jesaja).

Ezechiel 38
19 Want Ik heb gesproken in Mijn ijver, in het vuur Mijner verbolgenheid: Zo er niet, te dien dage, een groot beven zal zijn in het land Israëls!
20 Zodat van Mijn aangezicht beven zullen de vissen der zee, en het gevogelte des hemels, en het gedierte des velds, en al het kruipend gedierte, dat op het aardrijk kruipt, en alle mensen, die op den aardbodem zijn; en de bergen zullen nedergeworpen worden, en de steile plaatsen zullen nedervallen, en alle muren zullen ter aarde nedervallen.
22 En Ik zal met hem rechten, door pestilentie en door bloed; en Ik zal een overstelpenden plasregen, en grote hagelstenen, vuur en zwavel regenen op hem, en op zijn benden, en op de vele volken, die met hem zullen zijn.
23 Alzo zal Ik Mij groot maken, en Mij heiligen, en bekend worden voor de ogen van vele heidenen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.

Vuur en zwavel, grote hagelstenen komen voor bij een vulkaanuitbarsting.

Joël 1: 19 Tot U, o HEERE! roep ik; want een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd, en een vlam heeft alle bomen des velds aangestoken.

Maleachi 4:1 Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal.

Jes.13:13 Daarom zal Ik den hemel beroeren, en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege de verbolgenheid des HEEREN der heirscharen, en vanwege den dag Zijns hittigen toorns.

Haggai 2:7 Want alzo zegt de HEERE der heirscharen: Nog eens, een weinig tijds zal het zijn; en Ik zal de hemelen, en de aarde, en de zee, en het droge doen beven.


De hemel en de aarde wordt bewogen en in vuur en vlam gezet.

Tijdens Yeshua's opstanding was er een grote aardbeving, zouden er meer opstandingen komen tijdens een aardbeving?
Mattheus 28
2 En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde den steen af van de deur, en zat op denzelven.
3 En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw.
4 En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden als doden.
Mattheus 27 vers 53 En uit de graven uitgegaan zijnde, na Zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen.

Mattheus 28
51 En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden.
52 En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt;
53 En uit de graven uitgegaan zijnde, na Zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen.


Gerste-oogst, de eerstelingen (de grote oogst; opstanding en opname) Yeshua was de Gerste-eersteling inclusief de heiligen die opgestaan waren na Hem.

Meer over de oogsten in de video: link: De oogsten op de Dag des Heeren

De gebeurtenissen die in het zesde zegel beschreven worden vinden plaats, de opstanding en de opname, want Paulus schrijft aan de Thessalonicensen dat de vernietiging hen zal overvallen.

1 Thessalonicenzen 5
1-2 Ik hoef u niet te schrijven wanneer en onder welke omstandigheden dit allemaal zal gebeuren, broeders. U weet immers dat de grote dag van de Here geheel onverwacht komt, als een dief in de nacht.
3 Terwijl de mensen zeggen: "Er is rust en vrede; er dreigt geen enkel gevaar", zal de vernietiging hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw overvallen.


Jesaja 13
6 Huilt gijlieden, want de dag des HEEREN is nabij; hij komt als een verwoesting van den Almachtige.
9 Ziet, de dag des HEEREN komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen toorn, om het land te stellen tot verwoesting, en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen.
10 Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar licht niet laten lichten; de zon zal verduisterd worden, wanneer zij zal opgaan, en de maan zal haar licht niet laten schijnen.
11 Want Ik zal over de wereld de boosheid bezoeken, en over de goddelozen hun ongerechtigheid; en Ik zal den hoogmoed der stouten doen ophouden, en de hovaardij der tirannen zal Ik vernederen.
12 Ik zal maken, dat een man dierbaarder zal zijn dan dicht goud, en een mens dan fijn goud van Ofir.
13 Daarom zal Ik den hemel beroeren, en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege de verbolgenheid des HEEREN der heirscharen, en vanwege den dag Zijns hittigen toorns.


Eén vulkaanuitbarsting geeft lokaal wel veel overlast, maar bij een supervulkaanuitbarsting of zelfs een basaltvloed (wat het grootste vulkaan-event is, waarbij langdurig lava uitgebraakt wordt) kan er een ijstijd ontstaan. Een basaltvloed in het jaar 939 in IJsland was er 900km2 aarde bedekt met lava, welke de temperatuur in de wereld met 2 graden liet dalen. Maar afhankelijk van de grootte en soort uitbarsting zouden er ook enorme hoeveelheden methaangas in de atmosfeer terecht kunnen komen, waarbij er een broeikaseffect zou kunnen ontstaan wereldwijd die de temperatuur 4 graden zou kunnen doen stijgen en dat is heel veel. Er ontstaat dan zuurstofgebrek in de oceanen, een stijging van de zeespiegel, massasterfte in zee (fertilisatie) waardoor grote groei van algen in zee en rivieren door bv. roodtij, wat het water een rode gloed geeft.

Hosea 4 vers 3 Daarom zal het land treuren, en een iegelijk, die daarin woont, kwelen, met het gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels; ja, ook de vissen der zee zullen weggeraapt worden.

Bij een uitbarsting kunnen oogsten mislukken, door de asregen komen er giftige stoffen in de grond, waardoor gras, planten en bomen sterven en er dus ook dieren sterven, hongersnood door voedseltekort en ook verontreinigd water.
Nu is er zoveel regen (sept 2020) in Noord Afrika dat de Nijl buiten zijn oevers treedt en dat er overstromingen zijn, als er daarna een droogte ontstaat, waardoor er ook weinig begroeiing is, kunnen er sprinkhanenplagen ontstaan (wetenschappelijk bewezen). Hieronder een video met een docudrama, waar goed in uitgelegd wordt wat er zal gebeuren bij de uitbarsting van een supervulkaan. Je leert hier ook dat aardbevingen een vulkaanuitbarsting kan uitlokken.In Joël 1 wordt een situatie beschreven van een sprinkhanenplaag, de leeuwentanden en alle bomen des velds duidt ook op een vijandelijke invasie van landen:
Joël 1
4 Wat de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten, en wat de sprinkhaan heeft overgelaten, heeft de kever afgegeten, en wat de kever heeft overgelaten, heeft de kruidworm afgegeten.
5 Waakt op, gij dronkenen! en weent, en huilt, alle gij wijnzuipers! om den nieuwen wijn, dewijl hij van uw mond is afgesneden.
6 Want een volk is opgekomen over mijn land, machtig en zonder getal; zijn tanden zijn leeuwentanden, en het heeft baktanden eens ouden leeuws.
7 Het heeft mijn wijnstok gesteld tot een verwoesting, en mijn vijgeboom tot schuim; het heeft hem ganselijk ontbloot en nedergeworpen, zijn ranken zijn wit geworden.
10 Het veld is verwoest, het land treurt; want het koren is verwoest, de most is verdroogd, de olie is flauw.
11 De akkerlieden zijn beschaamd, de wijngaardeniers huilen, om de tarwe en om de gerst, want de oogst des velds is vergaan.
12 De wijnstok is verdord, de vijgeboom is flauw; de granaatappelboom, ook de palmboom en appelboom; alle bomen des velds zijn verdord; ja de vrolijkheid is verdord van de mensenkinderen.
15 Ach, die dag! want de dag des HEEREN is nabij, en zal als een verwoesting komen van den Almachtige.
16 Is niet de spijze voor onze ogen afgesneden?
20 Ook schreeuwt elk beest des velds tot U; want de waterstromen zijn uitgedroogd, en een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd.


Verder bij Openbaring 6:

6:13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.
Waarschijnlijk wordt hier beschreven dat satan met zijn collega's naar de aarde wordt geworpen, ook beschreven in Openbaring 12. Maar eruptiemateriaal uit een vulkaan is ook mogelijk, of een paar meteorieten. Als er een bovennatuurlijke/geestelijke gebeurtenis is, is er vaak ook een materiële reactie op aarde. De opstanding van Yeshua en een aardbeving.
6:14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.

Het zal ellende op ellende zijn (Amos 5:19).
Amos 5:19 Als wanneer iemand vlood voor het aangezicht eens leeuws, en hem ontmoette een beer; of dat hij kwam in een huis, en leunde met zijn hand aan den wand, en hem beet een slang.
20 Zal dan niet des HEEREN dag duisternis zijn, en geen licht? En donkerheid, zodat er geen glans aan zij?


6:15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de spelonken, en in de steenrotsen der bergen;
De machtigen en rijken der aarde in hun bunkers.

Jesaja 2
10 Ga in den rotssteen, en verberg u in het stof, vanwege den schrik des HEEREN, en om de heerlijkheid Zijner majesteit.
19 Dan zullen zij in de spelonken der rotsstenen gaan, en in de holen der aarde, vanwege den schrik des HEEREN, en vanwege de heerlijkheid Zijner majesteit, wanneer Hij Zich opmaken zal, om de aarde te verschrikken.
21 Gaande in de reten der rotsen, en in de kloven der steenrotsen, vanwege den schrik des HEEREN, en vanwege de heerlijkheid Zijner majesteit, wanneer Hij Zich opmaken zal, om de aarde geweldiglijk te verschrikken.

Veel rijken en andere machtigen/regeringen hebben noodbunkers onder de grond of in een berg, waar ze bij grote natuurrampen of oorlogen kunnen schuilen. Maar bij de slag van Armageddon, zitten ze niet meer in de bunkers, maar vallen zij Israël aan:

Openbaring 16
14 Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien groten dag des almachtigen Gods.
Dus een grote natuurramp is voor de hand liggend.
16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.
17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?De geboorte van een machtig legerWaarom zou de opstanding en opname aan het begin van de dag des Heeren zijn?
Micha vertelt dat Israël overgegeven wordt aan haar vijanden totdat zij die baren zal, gebaard hebbe (Ook beschreven in Openbaring 12). Die baring is een geboorte, we worden letterlijk geboren in een nieuw lichaam vanuit het graf en natuurlijk ook hen die levend zijn overbleven en opgenomen worden, krijgen een verheerlijkt lichaam, zie ook Yeshua's woorden in:
Johannes 3 vers 3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.

Joël vertelt, maar ook Petrus op Shavuot (Pinksteren) dat de Heilige Geest wordt uitgestort (in combinatie met een bloedrode maan), zie Micha 5 vers 2; dat Zijner broederen zich bekeren met de kinderen Israëls, als zij die baren zal, gebaard heeft, de opstanding dus. En dat als de maan als bloed wordt, zie Joël 2.
Micha 5:2 Daarom zal Hij henlieden overgeven, tot den tijd toe, dat zij, die baren zal, gebaard hebbe; dan zullen de overigen Zijner broederen zich bekeren met de kinderen Israëls.
Zelfs Job zegt dat de doden zullen geboren worden:
Job 26:5 De doden zullen geboren worden van onder de wateren, en hun inwoners.

Dus het is heel aannemelijk dat de Geest wordt uitgestort als wat beschreven wordt in het zesde zegel gewaar wordt.
Joel 2
28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;
29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.
30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.
31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.

Dus voordat de dag des Heeren komt wordt de maan als bloed.

Zacharia 12
10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.


Ezechiël 37
9 En Hij zeide tot mij: Profeteer tot den geest; profeteer, mensenkind! en zeg tot den geest: Zo zegt de Heere HEERE: Gij geest! kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden.
10 En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir.
14 En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en Ik zal u in uw land zetten; en gij zult weten, dat Ik, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.

Bij de uitstorting van Zijn Heilige Geest: de opstanding uit de dood. Als de Geest uitgestort wordt, worden niet alleen de levenden (Israël) vervult met Zijn Geest, maar ook staan de doden op en zullen de levende christenen worden veranderd en mee gaan in de opname.

Ezechiël 39 vers 29 En Ik zal Mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere HEERE.
Dus God zal Zijn aangezicht niet meer voor hen verbergen als Hij Zijn Geest op hen heeft uitgegoten.

Openb.6: 12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.
De maan wordt als bloed voordat de Dag des Heeren komt en Zijn Geest wordt uitgestort nadat de maan bloedrood wordt.
Dus de opstanding en opname is voor de grote verdrukking.
Amos 8
11 Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik een honger in het land zal zenden; niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des HEEREN.
12 En zij zullen zwerven van zee tot zee, en van het noorden tot het oosten; zij zullen omlopen om het woord des HEEREN te zoeken, maar zullen het niet vinden.

Amos zegt dat mensen alles te weten willen komen over het Woord van God, maar er zijn niet veel mensen waar ze die dingen aan kunnen vragen. Amos ziet een korf met zomervruchten, dus ik denk dat hier gesproken wordt over de nalezingen van Israël, die in september/oktober geoogst worden rond Armageddon.

Joël 2:32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.
Zij zullen de Naam des Heeren aanroepen.

Micha 5
1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.
2 Daarom zal Hij henlieden overgeven, tot den tijd toe, dat zij, die baren zal, gebaard hebbe; dan zullen de overigen Zijner broederen zich bekeren met de kinderen Israëls.

Want Hij zal henlieden niet meer overgegeven aan hun vijanden nadat de opstanding is geweest en dus ook de uitstorting/uitgieting van de Heilige Geest.

Jesaja 66
7 Eer zij barensnood had, heeft zij gebaard...eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost...8 Wie heeft ooit zoiets gehoord....Zou een land kunnen geboren worden op een enigen dag? Zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize? Maar Sion heeft weeën gekregen, en zij heeft haar zonen gebaard.

Voordat ze weeën kreeg is ze bevallen, voordat ze pijn kreeg is ze verlost van een zoon. Wie heeft ooit zo iets gehoord. Zou een land geboren kunnen worden op één dag, zou volk kunnen geboren worden op één moment. Ze kreeg weeën zodra Sion had gebaard.
Sion baart twee kinderen, de eerste de natie Israël, haar weeën waren de holocaust. Het tweede kind is de opstanding/opname, daarna krijgt ze pas weeën, de Dag des Heeren.

Exodus 32 vers 13
Gedenk aan Abraham, aan Izak en aan Israël, Uw knechten, aan welke Gij bij Uzelven gezworen hebt, en hebt tot hen gesproken: Ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels; en dit gehele land, waarvan Ik gezegd heb, zal Ik aan ulieder zaad geven, dat zij het erfelijk bezitten in eeuwigheid.
Genesis 18:18 Dewijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal, en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden?


Jesaja 66
11 Opdat gij moogt zuigen, en verzadigd worden van de borsten harer vertroostingen...
13 Als een, dien zijn moeder troost, alzo zal Ik u troosten; ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden.

Zij die geboren zijn, hun tranen zullen van hun ogen gewist worden.
14 En gij zult het zien, en uw hart zal vrolijk zijn, en uw beenderen zullen groenen als het tedere gras; dan zal de hand des HEEREN bekend worden aan Zijn knechten, en Hij zal Zijn vijanden gram worden.
God zal ons uitleggen waarom Hij dingen gedaan heeft en wat Hij gaat doen.
Hij monstert ons als Zijn leger.

Jeremia 30
6 Vraagt toch en ziet, of een manspersoon baart? Waarom zie Ik dan eens iegelijken mans handen op zijn lenden, als van een barende vrouw, en alle aangezichten veranderd in bleekheid?
7 O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden.

De tijd van benauwdheid voor Jacob is al geweest met de holocaust, maar als hun land wordt aangevallen op de Dag des Heeren worden zij daaruit verlost.

Jesaja 13
7 Daarom zullen alle handen slap worden, en aller mensen hart zal versmelten;
8 En zij zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen aangrijpen, zij zullen bang zijn als een barende vrouw; een iegelijk zal over zijn naaste verbaasd zijn; hun aangezichten zullen vlammende aangezichten zijn.


Jerermia 30 vers 11 Want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te verlossen; want Ik zal een voleinding maken met al de heidenen, waarhenen Ik u verstrooid heb; maar met u zal Ik geen voleinding maken; maar Ik zal u kastijden met mate, en u niet gans onschuldig houden.
God zal ze niet zo kastijden als voorheen, niet net als met de Holocaust, maar net om ze wakker te schudden.

Jesaja 26
16 HEERE! in benauwdheid hebben zij U bezocht; zij hebben hun stil gebed uitgestort, als Uw tuchtiging over hen was.
17 Gelijk een bevruchte vrouw, als zij nadert tot het baren, smarten heeft, en schreeuwt in haar weeën, alzo zijn wij geweest, o HEERE! vanwege Uw aangezicht.
18 Wij waren bevrucht, wij hadden de smarten, maar wij hebben niet dan wind gebaard; wij deden het land geen behoudenis aan, en de inwoners der wereld vielen niet neder.

Ze hadden weeën, maar niets gebaard, niemand behoudenis gegeven en hebben zij hebben ook de inwoners der wereld niet gestraft.
Jesaja 26
19 Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, zij zullen opstaan; waakt op en juicht, gij, die in het stof woont! want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden, en het land zal de overledenen uitwerpen.

God baart wel.
20 Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga.
21 Want ziet, de HEERE zal uit Zijn plaats uitgaan, om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken; en de aarde zal haar bloed ontdekken, en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden.

Hij heeft mensen wel gered, behoudenis gegeven en Hij zal wel de inwoners van de aarde wel straffen. Een cheder, een kamer, daar moeten ze zich in verbergen, maar een cheder is ook een kamer waar een storm ontstaat, een storm uit het zuiden, Gods storm:
Zacharia 9 vers 14 De HERE zal Zijn volk aanvoeren in de strijd. Zijn pijlen zullen voorbijflitsen als bliksemschichten. De Oppermachtige HERE zal op de bazuin blazen en uitrukken tegen de vijand als een storm die opsteekt uit de woestijn in het zuiden.

Ezechiël 37
9 En Hij zeide tot mij: Profeteer tot den geest; profeteer, mensenkind! en zeg tot den geest: Zo zegt de Heere HEERE: Gij geest! kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden.
10 En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir (leger).
11 Toen zeide Hij tot mij: Mensenkind! deze beenderen zijn het ganse huis Israëls; ziet, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden.
12 Daarom, profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal uw graven openen, en zal ulieden uit uw graven doen opkomen, o Mijn volk! en Ik zal u brengen in het land Israëls.
13 En gij zult weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven zal hebben geopend, en als Ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o Mijn volk!
14 En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en Ik zal u in uw land zetten; en gij zult weten, dat Ik, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.


1 Petrus 3 3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, (opnieuw voortgebracht), tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.

1 Petrus 1 vers 23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

Wij die geloven zijn wel wedergeboren in de geest/opnieuw voortgebracht, maar uit onvergankelijk zaad, wij zijn al voortgebracht, tot een levende hoop. We zijn een nieuw leven.

Efeze 4 vers 30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.
57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus.


Het Griekse woord is gennao, voortbrengen, ana: ieder, opnieuw, tussenin, weer verbonden. Dus geboren kan, maar voortbrengen is beter. Een man kan ook voortbrengen, wordt zo ook genoemd net als een vrouw, maar een man kan natuurlijk niet baren, daarom is voortbrengen een betere vertaling, omdat het woord ook wordt gebruikt als er wordt beschreven dat een man kinderen voortbrengt.

1 Korintiërs 15
35 Maar, zal iemand zeggen: Hoe zullen de doden opgewekt worden, en met hoedanig een lichaam zullen zij komen?
36 Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is;
42 Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid;
54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.

Zou dit het huis zijn, wat God ons beloofd heeft? In het huis Mijn vaders zijn vele woningen, is dit de cheder, die kamer waar Zijn storm ontstaat? Een machtige geest? Een cheder waar wij ons in verbergen, een geestelijk lichaam?

Efeze 2 vers 21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere;
22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.


1 Petrus 1
3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.
4 Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u.

Petrus zegt dat we door geloof in de opstanding van Jezus uit de dood, een levende hoop zijn geworden en er een nieuw lichaam, een heel nieuw leven/erfenis voor ons klaarligt zonder zonde, zonder verderf. We zijn wedergeboren in de geest, maar nog niet in het geestelijke lichaam, die ligt namelijk klaar in de hemel.

Als Maria wordt bevrucht door de Heilige Geest wordt dezelfde term gebruikt als bij de uitstorting van de Heilige Geest, waar wij bevrucht zijn geworden met onvergankelijk zaad en onze geest wedergeboren is en waar bij de opstanding een wedergeboorte plaatsvindt van ons lichaam, anders kunnen wij het Koninkrijk van God niet zien:

Johannes 3
3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.
6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.

Als Maria wordt bevrucht door de Heilige Geest wordt dezelfde term gebruikt als bij de uitstorting van de Heilige Geest:

to come to or upon
Original Word: ἐπέρχομαι
Part of Speech: Verb
Transliteration: eperchomai
Phonetic Spelling: (ep-er'-khom-ahee)
Definition: to come to or upon
Usage: I come to, arrive, come on, come upon


Lukas 1 vers 35 En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.

Handelingen 1:8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.

Yeshua zal wederkomen als hij ons een plaats bereid heeft, en in dat huis, zegt hij, ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe, en verberg u een klein ogenblik, totdat de gramschap overga. Wij verbergen ons in een cheder, een geestelijk lichaam, waarin wij niet kwetsbaar zijn:
Joël 2: 8 Ook zullen zij de een den ander niet dringen; zij zullen daarhenen trekken elk in zijn baan; en al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden.

Openbaring 12:1 En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren;

Elk jaar met Rosh hashana is in de hemel het sterrenbeeld maagd te zien, bekleed met de zon en de maan onder haar voeten. Yeshua zou ook in september/oktober geboren zijn. De vrouw, Sion, zonder haar zou er geen verlossing zijn, omdat Yeshua uit Sion is gekomen en er zonder Hem geen verlossing is. Abraham was beloofd dat zijn nageslacht zo talrijk zouden zijn als de sterren des hemels en als het zand der zee zouden zijn en als al die "sterren" uit de dood opstaan, "een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten" (Joel 2:2) dan wordt er een volk geboren op één dag (Jes.66), het hemelse Jeruzalem.

Exodus 32 vers 13 Gedenk aan Abraham, aan Izak en aan Israël, Uw knechten, aan welke Gij bij Uzelven gezworen hebt, en hebt tot hen gesproken: Ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels; en dit gehele land, waarvan Ik gezegd heb, zal Ik aan ulieder zaad geven, dat zij het erfelijk bezitten in eeuwigheid.

Genesis 18 vers 18 Dewijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal, en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden?

Openbaring 12 vers 2 En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren.

Een vrouw in barensnood, een geboorte, door de Heilige Geest, mede met Hem opgewekt met een verheerlijkt lichaam. De opstanding en opname.

1 Petrus 1
4 Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u.
5 Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd.
Openbaring 12 vers 5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.

Weggerukt tot God en Zijn troon, zie ook Openbaring 4 vers 10.
De opstanding met opname.

Jesaja 40 vers 31 Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden.

Mattheus 14
24 En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren; want de wind was hun tegen.
25 Maar ter vierde wake des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee.
26 En de discipelen, ziende Hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende: Het is een spooksel! En zij schreeuwden van vrees.

Het is de vraag in welke nachtwake Yeshua komt. Hier in Mattheus 14 komt hij, maar er is storm (Dag des Heeren) en wandelt op de zee (treedt de mensenmassa op de dag des Heeren). De discipelen zien Hem als een spook. Dus in de vierde nachtwake is het al de Dag des Heeren. Het is een visioen van de toekomst.
Komt hij dan in de 2e of 3e nachtwake?
Mattheüs 24:43 Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven.
Lukas 12:38 En zo hij komt in de tweede nacht wake, en komt in de derde nachtwake, en vindt hen alzo, zalig zijn dezelve dienstknechten.


Oorlog in de hemelAls de opstanding en opname geweest is, "het vertrek" dan zal de antichrist en zijn rijk geopenbaard worden. Waarom? Omdat satanas dan op de aarde geworpen is en zijn tijd is kort.
Openbaring 12: 12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.
Een beest met zeven hoofden, komt uit het gebied van de rijken van Griekenland, het luipaard, Medo Perzië de beer, Babylonië de leeuw. De satan gaf hem zijn kracht e.d.
12:3 En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden (zeven wereldrijken in 7 verschillende tijdperken), en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden.
12:4 En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben.
12:5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.

Zij (Sion) baarde een mannelijke zoon (Israël) die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede:

Openbaring 2 vers 26 En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de heidenen;
27 En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb.

We krijgen macht over de heidenen, we zullen ze hoeden met een ijzeren staf als machtige geesten, samen met Yeshua.

12:10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.
12:11 En zij hebben hem (satan) overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.


Openb.17 vers 14 Dezen (tien koningen) zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.

Zefanja 1
7 Zwijgt voor het aangezicht des Heeren HEEREN; want de dag des HEEREN is nabij; want de HEERE heeft een slachtoffer bereid, Hij heeft Zijn genoden geheiligd.

Met de opstanding en de opname.
Jesaja 13
2 Heft op een banier, op een hogen berg; verheft een stem tot hen; beweegt de hand omhoog, dat zij intrekken door de deuren der prinsen.
3 Ik heb aan Mijn geheiligden bevel gegeven; ook heb Ik tot Mijn toorn geroepen Mijn helden, de vrolijken Mijner hoogheid.

Wij worden tot Zijn toorn geroepen om samen met Yeshua Israël te beschermen en hun vijanden te verslaan.
4 Er is een ruisende stem op de bergen, gelijk eens groten volks; een stem van gedruis der koninkrijken, der verzamelde heidenen; de HEERE der heirscharen monstert het krijgsheir.
We worden gemonsterd als Zijn leger.
Jesaja 13
5 Zij komen uit verren lande, van het einde des hemels; de HEERE en de instrumenten Zijner gramschap, om dat ganse land te verderven.
6 Huilt gijlieden, want de dag des HEEREN is nabij; hij komt als een verwoesting van den Almachtige.

We komen uit een ver land, de hemel waar we met Yeshua hebben gevochten om de satan naar de aarde te werpen.

Joël 2 vers 2 Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten.
Zo'n een machtig groot volk zullen we zijn, wat nooit bestaan heeft en ook nooit meer zal bestaan.
Genesis 18 vers 18 Dewijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal, en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden?

Joël 2 vers 7 Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen; en zij zullen daarhenen trekken, een iegelijk in zijn wegen, en zullen hun paden niet verdraaien.
Wij zullen machtige geesten zijn die rechtuit zullen gaan.
Joel 2 vers 11 En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir henen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen?
Joël 2 vers 16 Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens, en die de borsten zuigen; de bruidegom ga uit zijn binnenkamer, en de bruid uit haar slaapkamer.

Yeshua de bruidegom en wij als de bruid naar de aarde om Israël te redden. Als het kind wordt weggerukt naar de hemel dan komt er oorlog in de hemel:

Ezechiël 37 vers 10 En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir.
Chayil of heir is een leger.

Mattheus 22 vers 30 Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk, noch worden ten huwelijk uitgegeven; maar zij zijn als engelen Gods in den hemel.
Wij bidden nu, Uw koninkrijk kome, maar Johannes schrijft bij vers 12:10 dat het koninkrijk is geworden, Yeshua heeft een volk voortgebracht, ze is in bestaan gekomen en dat daarna de verklager is nedergeworpen.
Openbaring 12 vers 10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.

12:7 En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.
Michaël een aanvoerder van de engelen, sommigen denken dat hij Yeshua is, maar dat geloof ik niet, omdat Michaël niet Yeshua's macht of autoriteit heeft.
Daniël 12
1 En te dier tijd zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek.

Hij zal waken over Daniëls volk, ten tijde dat er een tijd van benauwdheid zal zijn, die nooit is geweest sinds ze een volk/natie waren. Waarschijnlijk de holocaust. Want in vers 2 staat dat velen van die (die om kwamen in die tijd) zullen ontwaken en opstaan uit de dood:
2 En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing.
3 De leraars nu zullen blinken, als de glans des uitspansels, en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk.
4 En gij, Daniël! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.
5 En ik, Daniël, zag, en ziet, er stonden twee anderen, de een aan deze zijde van den oever der rivier, en de ander aan gene zijde van den oever der rivier.
6 En hij zeide tot den Man, bekleed met linnen, Die boven op het water der rivier was: Tot hoe lang zal het zijn, dat er een einde van deze wonderen zal wezen?
7 En ik hoorde dien Man, bekleed met linnen, Die boven op het water van de rivier was, en Hij hief Zijn rechter hand en Zijn linkerhand op naar den hemel, en zwoer bij Dien, Die eeuwiglijk leeft, dat na een bestemden tijd, bestemde tijden, en een helft, en als Hij zal voleind hebben te verstrooien de hand des heiligen volks, al deze dingen voleind zullen worden.

Een bestemde tijd, deze tijd heeft een bestemming, Gods heilige feesten.

Openbaring 12
12:7 En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.
12:8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.
12:9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.
12:4 En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde.
12:5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.
12:10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.
12:11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.
12:13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd, die het manneken gebaard had.

Nadat satan op de aarde is geworpen, gaat hij achter Israël aan en de overigen van haar zaad.
12:11 En zij hebben hem (de verklager) overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.
Zij hebben hun leven niet liefgehad tot de dood toe, ze zijn meegegaan met Yeshua, zij waren bereid hun huidige leven te verliezen, door mee te gaan in de opname. Dus als wij opgenomen worden in de hemel, zal er oorlog komen in de hemel, wordt satan nedergeworpen en neemt 1/3 van de engelen mee. Maar als je de volgende verzen leest dan staat er dat wij hem hebben overwonnen door het bloed van het Lam, dus de gemeente vecht mee om de satan naar de aarde te werpen.
Jes 25: 9 En men zal te dien dage zeggen: Ziet, Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons zalig maken. Deze is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid.


Tot Mijn toorn geroepen helden, God monstert Zijn geheiligdenMaar dat is niet het enige waar we mee "meevechten".
Jesaja 13
3 Ik heb aan Mijn geheiligden bevel gegeven; ook heb Ik tot Mijn toorn geroepen Mijn helden, de vrolijken Mijner hoogheid.
4 Er is een ruisende stem op de bergen, gelijk eens groten volks; een stem van gedruis der koninkrijken, der verzamelde heidenen; de HEERE der heirscharen monstert het krijgsheir.
5 Zij komen uit verren lande, van het einde des hemels; de HEERE en de instrumenten Zijner gramschap, om dat ganse land te verderven.
6 Huilt gijlieden, want de dag des HEEREN is nabij; hij komt als een verwoesting van den Almachtige.
7 Daarom zullen alle handen slap worden, en aller mensen hart zal versmelten;

Mijn geheiligden, Mijn helden, de vrolijken Mijner hoogheid, zij komen uit een ver land, van het einde des hemels, instrumenten van Zijner gramschap. Zijn dat diegene die zijn opgestaan uit de dood en degenen die zijn opgenomen na een verheerlijkt lichaam te hebben gekregen? Vechten zij mee in de geestelijke oorlog tegen de vijanden van Israël.
In vers 3 staat er: Mijn geheiligden, ze zijn geheiligd door Christus, engelen hoeven niet geheiligd te worde, dan zou er staan Mijn heiligen. God monstert ze tot Zijn toorn, Zijn leger.
Openbaring 17 vers 14 Dezen (tien koningen) zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.
Lees Joel 2 maar, er wordt zoveel duidelijk, maar lees eerst dit stukje over het dal met de beenderen in Ezech 37:
Ezechiel 37
9 En Hij zeide tot mij: Profeteer tot den geest; profeteer, mensenkind! en zeg tot den geest: Zo zegt de Heere HEERE: Gij geest! kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden.
10 En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir.

Chayil of heir is een leger.

Mattheus 22 vers 30 Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk, noch worden ten huwelijk uitgegeven; maar zij zijn als engelen Gods in den hemel.

Joël 2
1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij.
2 Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten.

Een groot en machtig volk, nooit bestaan en ook niet meer zal bestaan, kunnen dus geen engelen zijn.
3 Voor hetzelve verteert een vuur, en achter hetzelve brandt een vlam; het land is voor hetzelve als een lusthof, maar achter hetzelve een woeste wildernis, en ook is er geen ontkomen van hetzelve.
Wij zullen een geestelijke oorlog voeren, Israël de materiële oorlog, maar het grote machtige volk hier in de tekst is niet de tegenstander, maar Yeshua's leger.
4 De gedaante deszelven is als de gedaante van paarden, en als ruiters zo zullen zij lopen.
De gedaante van paarden, geestelijke wezens, machtige geesten.

Joël 2
5 Zij zullen daarhenen springen als een gedruis van wagenen, op de hoogten der bergen; als het gedruis ener vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, dat in slagorde gesteld is.
6 Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn; alle aangezichten zullen betrekken als een pot.
7 Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen; en zij zullen daarhenen trekken, een iegelijk in zijn wegen, en zullen hun paden niet verdraaien.

Ezechiel 1 vers 9 Hun vleugelen waren samengevoegd, de een aan den ander; zij keerden zich niet om, als zij gingen; zij gingen elkeen recht uit voor zijn aangezicht henen
12 En zij gingen elkeen rechtuit voor zijn aangezicht henen; waarhenen de geest was om te gaan, gingen zij; zij keerden zich niet om, als zij gingen.


Joël 2
8 Ook zullen zij de een den ander niet dringen; zij zullen daarhenen trekken elk in zijn baan; en al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden.
9 Zij zullen in de stad omlopen, zij zullen lopen op de muren, zij zullen klimmen in de huizen; zij zullen door de vensteren inkomen als een dief.

Samen met Yeshua als een dief.
10 De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon en maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in.
11 En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir henen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen?


Joël 2:16 Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens, en die de borsten zuigen; de bruidegom ga uit zijn binnenkamer, en de bruid uit haar slaapkamer.
Wij verlaten ons leven en worden vergaderd en zelfs de kinderen, machtige geesten.

Nahum 2 vers 3-4
3 De schilden zijner helden zijn rood gemaakt, de kloeke mannen zijn scharlakenvervig; de wagens zijn in het vuur der fakkelen, ten dage als hij zich bereidt; en de spiesen worden geschud.
4 De wagens razen door de wijken, zij lopen ginds en weder op de straten; hun gedaanten zijn als der fakkelen, zij lopen door elkander henen als de bliksemen.

Gedaanten als fakkelen, er is bliksem te zien als ze zich bewegen.

Ezechiël 1
12 En zij gingen elkeen rechtuit voor zijn aangezicht henen; waarhenen de geest was om te gaan, gingen zij; zij keerden zich niet om, als zij gingen.
13 Aangaande de gelijkenis der dieren, hun gedaante was als brandende kolen des vuurs, als de gedaante der fakkelen; datzelve vuur ging steeds tussen die dieren; en het vuur had een glans, en uit het vuur kwam een bliksem voort.
20 Waarhenen de geest was om te gaan, gingen zij, waarhenen de geest was om te gaan; en de raderen werden tegenover hen opgeheven; want de geest der dieren was in de raderen.Twee getuigen laten Zijn licht zien11:3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed.
Maleachi 3 vers 1 Ziet, Ik zende Mijn engel,
(Elia/Johannes) die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal; en snellijk zal tot Zijn tempel komen die Heere, Dien gijlieden zoekt, te weten de Engel des verbonds, aan Denwelken gij lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de HEERE der heirscharen.

Maleachi 4 vers 5 Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.
6 En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla.

11:4 Dezen zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaren, die voor den God der aarde staan.
Zach 4:
2 En Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie, en ziet, een geheel gouden kandelaar, en een oliekruikje boven deszelfs hoofd, en zijn zeven lampen daarop; die lampen hadden zeven en zeven pijpen, dewelke boven zijn hoofd waren;
3 En twee olijfbomen daarnevens, een ter rechterzijde van het oliekruikje, en een tot deszelfs linkerzijde.
4 En ik antwoordde, en zeide tot den Engel, Die met mij sprak, zeggende: Mijn Heere! wat zijn deze dingen?
5 Toen antwoordde de Engel, Die met mij sprak, en zeide tot mij: Weet gij niet, wat deze dingen zijn? En ik zeide: Neen, mijn Heere!
6 Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord des HEEREN tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.
11 Verder antwoordde ik, en zeide tot Hem: Wat zijn die twee olijfbomen, ter rechterzijde des kandelaars, en aan zijn linkerzijde?
12 En andermaal antwoordende, zo zeide ik tot Hem: Wat zijn die twee takjes der olijfbomen, welke in de twee gouden kruiken zijn, die goud van zich gieten? 13 En Hij sprak tot mij, zeggende: Weet gij niet, wat deze zijn? En ik zeide: Neen, mijn Heere!
14 Toen zeide Hij: Deze zijn de twee olietakken, welke voor den Heere der ganse aarde staan.

11:5 En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal hun vijanden verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden.
11:6 Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner profetering; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, en de aarde te slaan met allerlei plage, zo menigmaal als zij zullen willen.

Elia en Mozes? Door Elia's gebed viel er geen regen, door Mozes werd het water in bloed veranderd.
11:7 En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest, dat uit den afgrond opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden.
11:8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is.
11:9 En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natiën, zullen hun dode lichamen zien drie dagen en een halven, en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd worden.
11:10 En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en zullen elkander geschenken zenden; omdat deze twee profeten degenen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden.

11:11 En na die drie dagen en een halven, is een geest des levens uit God in hen gegaan; en zij stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen aanschouwden.
11:12 En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij voeren op naar den hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen.
11:13 En in diezelfde ure geschiedde een grote aardbeving, en het tiende deel der stad is gevallen, en er zijn in de aardbeving gedood zeven duizend namen van mensen, en de overigen zijn zeer bevreesd geworden, en hebben den God des hemels heerlijkheid gegeven.

Weer een aardbeving en een opname, de eerstelingen van de tarwe, samen met de 144.000.
11:14 Het tweede wee is weggegaan; ziet, het derde wee komt haast.
11:15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

De verborgenheden zijn bekend geworden.
11:16 En de vier en twintig ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun aangezichten, en aanbaden God,
11:17 Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die was, en Die komen zal! dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst;
11:18 En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te verderven degenen, die de aarde verdierven.
11:19 En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel; en er werden bliksemen, en stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote hagel.

Bij iedere reeks; stemmen, donderslagen, bliksem en aardbeving een opstanding en/of opname


Met eeuwige goedertierenheid zal Hij zich ontfermen over Zijn volkMattheus 21 vers 43 Daarom zeg Ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt.

Micha 4 vers 2 Daarom zal Hij henlieden overgeven, tot den tijd toe, dat zij, die baren zal, gebaard hebbe; dan zullen de overigen Zijner broederen zich bekeren met de kinderen Israëls.


Hun verwerping is de verzoening der wereld, maar deze verwerping is niet voor altijd.
Ezechiël 39 vers 29 En Ik zal Mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere HEERE.

Zacharia 13 vers 7 Zwaard! ontwaak tegen Mijn Herder, en tegen den Man, Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE der heirscharen; sla dien Herder, en de schapen zullen verstrooid worden; maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden.

Nadat God Zijn koninkrijk heeft gegeven aan de liefhebbers van Zijn metgezel Yeshua, keert God's aandacht terug naar Zijn volk en met met eeuwige goedertierenheid en met grote ontfermingen zal Hij ze vergaderen. Ik geloof niet dat de Heere Zijn volk lang zal straffen. Hij laat ze heel even een moment in het nauw komen, maar Hij zal zich dan keren tegen hun vijanden.

Jesaja 54
7 Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten; maar met grote ontfermingen zal Ik u vergaderen.
8 In een kleinen toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen; maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij uwer ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser.
9 Want dat zal Mij zijn als de wateren van Noach, toen Ik zwoer, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan; alzo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal.

Jesaja 10 vers 24 Daarom zegt de HERE God van de hemelse legers: "O mijn volk in Jeruzalem, wees niet bang voor de Assyriërs als zij u onderdrukken, zoals de Egyptenaren lang geleden deden.
25 Het zal niet lang duren; binnen korte tijd zal mijn toorn tegen u bekoelen en dan zal mijn toorn zich tegen hen keren om hen te vernietigen."
26 De HERE van de hemelse legers zal Zijn engel sturen om hen in een machtige slag te verslaan, zoals in de tijd dat Gideon de Midianieten bij de rots Oreb versloeg of zoals toen God de Egyptische legers in de zee liet verdrinken.

God zal ze kracht geven en het zal net zijn alsof Hij hen nooit verstoten had, Hij zal hun gebeden verhoren, Zach 10:5,6.
Zach 10:6 En Ik zal het huis van Juda versterken, en het huis van Jozef zal Ik behouden, en Ik zal hen weder inzetten; want Ik heb Mij hunner ontfermd, en zij zullen wezen, alsof Ik hen niet verstoten had; want Ik ben de HEERE, hun God, en Ik zal ze verhoren.
Nahum 1: 12 Alzo zegt de HEERE: Zijn zij voorspoedig, en alzo velen, alzo zullen zij ook geschoren worden, en hij zal doorgaan; Ik heb u wel gedrukt, maar Ik zal u niet meer drukken.
13 Maar nu zal Ik zijn juk van u breken, en zal uw banden verscheuren.

12:6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, (een tweede exodus) alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.
Israël weer de woestijn in, een tweede exodus, ook de 144.000 verzegelden zullen bij de berg Sion zijn, de berg waar Mozes de wet kreeg, in Edom.
Zacharia 12 vers 6 En het zal te dien dage geschieden, dat er niet zal zijn het kostelijk licht, en de dikke duisternis.
7 Maar het zal een enige dag zijn, die den HEERE bekend zal zijn; het zal noch dag, noch nacht zijn; en het zal geschieden, ten tijde des avonds, dat het licht zal wezen.

De dag des Heeren, aan het einde van de dag, zal het licht wezen. Omdat het Licht dan komt.

Hierna komt nog een deel 3..........het laatste deel!
Hand. 17:11b zij onderzochten dagelijks de Schriften of deze dingen zo waren.

(neemt u dus een goed voorbeeld van deze Joden uit Berea en onderzoekt de schrift of alles van mijn website ook klopt!)
YOU TUBE

TWITTER

PINTEREST

KAARTENFoto's van NASA

Video van Pexels, Luz Calor Som