TERUG NAAR BOVENHet geheim der wetteloosheidHet geheim der wette- loosheidEN ER WERD EEN GROOT TEKEN GEZIEN IN DE HEMEL

HET TEKEN VAN DE ZOON DES MENSEN
EN HET LEGER VAN CHRISTUS

DE ZALIGE HOOP EN REDENEN VOOR HET GELOOF IN EEN OPNAME

DE OOGSTEN OP DAG DES HEEREN: GERST,TARWE,DRUIVEN

PROFETIE IN STROOMVERSNELLING DEEL I

PROFETIE IN STROOMVERSNELLING DEEL II

PROFETIE IN STROOMVERSNELLING DEEL III

EEN MOGELIJKE TIJDLIJN OP DE DAG DES HEEREN

EEN MOGELIJK TIJDSTIP OPENBARING ANTICHRIST

GEEN OPNAME IN
MATTHEUS 24:31

NOG IS HET EINDE
NIET

En er werd een groot teken gezien in de hemel..


20 april 2017


Banner from Scott Clark

Er zijn al heel wat theorieën voorbij gekomen, dingen die wijzen naar de wederkomst van onze Heer. Ik wilde even aandacht schenken aan een theorie van Scott Clark.

Het teken van Openbaring 12: 1 En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren;


Revelation 12 sin of Openbaring 12 teken.

Scott Clarke heeft heel wat video's op zijn naam staan over dit onderwerp. Hij zegt dat het teken wat in Openbaring genoemd wordt (namelijk de opname van de gemeente, het kind dat naar de troon van God weggerukt wordt) op 23 september 2017 te zien is.
Openbaring 12 vers 2 En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren.

Jupiter (de Koningsster) is ook 9 maanden, 41 weken in de buik van "de maagd" zie deze video bij 11.25 minuten.
Het "kind" wordt op plm 9 september geboren. Het sterrenbeeld is dus echt zwanger en dat precies 9 maanden lang! Op 20 november 2016 gaat Jupiter in "de buik" van de maagd en is daar 9 maanden!

Openbaring 12 vers 3 En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. 4 En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. 5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.

Is dit Yeshua? Nee Scott Clarke zegt van niet, het Griekse woord wat gebruikt wordt is hērpasthē, dit woord beschrijft geen hemelvaart, maar een wegrukken met kracht!

Handelingen 23:10 En als er grote tweedracht ontstaan was, de overste, vrezende, dat Paulus van hen verscheurd mocht worden, gebood, dat het krijgsvolk zou afkomen, en hem uit het midden van hen wegrukken, en in de legerplaats brengen.
Het woord wegrukken in Handelingen is hetzelfde woord.

Epērthē is het woord wat gebruikt wordt om Zijn hemelvaart te beschrijven, hij werd opgetild, lifted up in het engels. Dus niet te vergelijken. In Thessalonicensen wordt de opname beschreven, waar dus ongeveer hetzelfde woord gebruikt (harpagēsometha) wordt als in Openbaring 12. Dus het kind beschreven in Openbaring 12 is dus niet Yeshua:

1 Korinthiërs 12 vers 27 En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.
Efeze 4:15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus;


Bij een geboorte wordt eerst het hoofd geboren (gewoonlijk) en dan pas het lichaam.
Met Shavuot/Pinksteren zijn we (de gemeente) in Israël door de Geest ontvangen(2000 jaar geleden) en met de opname/opstanding worden we herboren in een nieuw lichaam. In de brief van Thyatire wordt beloofd dat we de heidenen zullen hoeden met een ijzeren staf, zie ook:

Openbaring 12 6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.
7 En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.
8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.
9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.

De satan en zijn engelen zijn op de aarde geworpen.
10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.
11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.


Micha 5 vers 2 2 Daarom zal Hij henlieden overgeven, tot den tijd toe, dat zij, die baren zal, gebaard hebbe; dan zullen de overigen Zijner broederen zich bekeren met de kinderen Israëls.

Israël wordt overgegeven aan de heidenen, tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft en dan zullen Zijn overige broederen zich bekeren met de Israëlieten.

Dit betekent waarschijnlijk dat God zich weer gaat richten op Israël, als de gemeente opgenomen is.

Romeinen 11 vers 25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.
26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen. 28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil;


Ik had me voorgenomen om niet te snel enthousiast te worden en ik had een video van Joël Richardson gezien, waar hij vertelde dat hij in verschillende boeken over Openbaring 12 (de vrouw met de kroon) gelezen had en dat de kroon nooit een ander sterrenbeeld kan zijn, volgens hem waren alle kenners het er over eens; de kroon was coma Berenices en die is er altijd, op dezelfde plek, dus dan bleef er niet veel van de theorie over. Maar, dacht ik, als Scotts theorie niet klopt, zou ook de theorie van Joël en andere schrijvers niet kunnen kloppen.
Ik heb Stellarium gedownload en kwam er achter dat coma Berenices ook een sterrenbeeld is en het uit veel meer sterren bestaat dan 12 en dat de grootste sterren er niet eens 12 zijn. Bij het sterrenbeeld Leeuw en de 3 planeten Mercurius, Mars en Venus het wel duidelijk 12 sterren zijn. Bovendien ligt Coma Berenices niet eens boven haar hoofd! Zo geloofwaardig was dus Joëls theorie ook niet. Scotts theorie is zo gek nog niet. Hij wil ook geen date-setter zijn, dat begrijp ik. Maar als je kijkt dat de Joodse geleerden in Yeshua's tijd ook hadden kunnen weten wanneer Hij geboren zou worden en Hem helemaal niet verwachtten. Hij nam het ze zelfs kwalijk dat ze het niet wisten!

1 Thessalonicenzen 5 vers 4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. 5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.
6 Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchter zijn.

Genesis 1 vers 14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!


Dus de zon, maan en sterren geven niet alleen de gezette tijden (feestdagen) aan, maar kunnen ook een teken zijn, zie ook: Lukas 21 vers 25 En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven; Lukas 21 vers 36 Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.Hand. 17:11b zij onderzochten dagelijks de Schriften of deze dingen zo waren.

(neemt u dus een goed voorbeeld van deze Joden uit Berea en onderzoekt de schrift of alles van mijn website ook klopt!)
YOU TUBE

TWITTER

PINTEREST

KAARTENFoto's van NASA

Video van Pexels, Luz Calor Som