TERUG NAAR BOVENHet geheim der wetteloosheidHet geheim der wette- loosheidEN ER WERD EEN GROOT TEKEN GEZIEN IN DE HEMEL

HET TEKEN VAN DE ZOON DES MENSEN
EN HET LEGER VAN CHRISTUS

DE ZALIGE HOOP EN REDENEN VOOR HET GELOOF IN EEN OPNAME

DE OOGSTEN OP DAG DES HEEREN: GERST,TARWE,DRUIVEN

PROFETIE IN STROOMVERSNELLING DEEL I

PROFETIE IN STROOMVERSNELLING DEEL II

PROFETIE IN STROOMVERSNELLING DEEL III

EEN MOGELIJKE TIJDLIJN OP DE DAG DES HEEREN

EEN MOGELIJK TIJDSTIP OPENBARING ANTICHRIST

GEEN OPNAME IN
MATTHEUS 24:31

NOG IS HET EINDE
NIET

HEBBEN WE DE GRUWEL DER VERWOESTING GEMIST?


Een mogelijke tijdlijn van de Dag des Heeren.


juni 2023

Let op dit is een speculatief scenario!


In deze studie geef ik een mogelijke tijdlijn van de Dag des Heeren met als voorbeeld: het jaar 2023 tot 2024. Daniël spreekt over 1260, 1290, en over 1335 dagen. Ik geloof dat de Dag des Heeren maar een jaar duurt, net als in de dagen van Noach.

Er is ook een video van deze studie, ook in de Engelse taal:

Als u meer wil weten over de grote verdrukking, waarvan ik denk dat het maar een jaar duurt kijk dan de video:
De grote verdrukking maar een jaar? De Dag van wraak en de verlossing van de kinderen van Sion.

tijdlijn laatste week van Daniël

Yeshua zegt in:
Mattheüs 24 vers 22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.
De dagen worden verkort, hoe? Aan het einde? Of aan het begin?
Openbaring 10 Het Boek: 7 "Van uitstel is geen sprake meer, God zal zijn verborgen plan uitvoeren." Statenvertaling: 6 En hij zwoer bij Dien, Die leeft in alle eeuwigheid, Die den hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn; (tijd; letterlijk of seizoen of bestemde tijd).
Dus het lijkt erop dat de Dag des Heeren uitgesteld wordt, dus de Dag des Heeren wordt nog voor zes jaar opgeschort, alleen het zevende jaar blijft dan over.

Een tijd, tijden en een halve tijd, kan behalve 1260, 1290 en 1335 ook een feest zijn, nl mo'ed, mo'adim en chatzi (halve of bv middernacht). Het zou dus kunnen dat in plaats van 1260 dagen, dat de Dag des Heeren maar een jaar duurt, omdat Jesaja van een jaar spreekt. Daar ga ik nu niet verder op in. (Dat kunt u zien in de video; De grote verdrukking maar een jaar?).
Deze 1260 dagen zijn één laag van de grote verdrukking en zijn vervuld in de 2e wereldoorlog, zie video: Het leger van Christus. Profetieën worden vervuld in meerdere lagen van de tijd, sommige delen van de profetie in de ene tijd, andere delen in een andere tijd.
Openbaring 11 vers 3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed.
Deze twee getuigen zijn het volk van de Joden in de tweede wereldoorlog. Hitler als antichrist. Jacobs verdrukking is geweest. Nu wordt het tijd voor de verdrukking van de wereld, zie video; Het plan van genade met Israël deel I en II.
In Openbaring 12 wordt ook gezegd dat de satan maar een kleine tijd heeft, een tijd is een jaar. Maar mo'ed betekent ook bestemde tijd of een feest.
Openbaring 12 vers 12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft. 13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd, die het manneken gebaard had. 14 En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang.
Alleen als de vrouw in de woestijn is, gaan er drie mo'ed (bestemde tijd, zoals Pesach of Yom Kippur) voorbij en chatzi, dit betekent een halve, of op het midden, zoals middernacht. Verder op in de video wordt dat nog behandeld.

Openbaring 6 vers 11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.
Nog een voorbeeld van een klein jaar, een kleine tijd.
Daniël 7 vers 25 En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en Daniël 7 vers 25 … zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds. Een tijd, tijden en een halve tijd, kan behalve 1.260 dagen, ook een feest zijn, namelijk mo'ed, mo'adim en chatzi (is een halve of bijvoorbeeld middernacht).

Drie mo'ed en chatzi is natuurlijk veel korter dan een jaar, maar er gebeurt nog meer in dat jaar, en vergeet niet het is de verdrukking van de wereld, niet van Israël. Voor hen duurt het maar drie mo'adim en chatzi. Drie moéd en chatzi is natuurlijk veel korter dan een jaar, maar er gebeurt nog veel meer in dat jaar, en vergeet niet, dat het deze keer de verdrukking van de wereld is en niet van Israël. Voor hen duurt het maar drie mo'adim en chatzi.

De zegels van Openbaring

De eerste vier zegels zijn een waarschuwing, God waarschuwt altijd, voordat hij oordelen stuurt, net zoals hij Jona stuurde om Ninevé te waarschuwen. Deze paarden worden pas losgelaten bij Openbaring 9 vers 14. Na de waarschuwing van de eerste vier zegels komt Gods genoeg. (zie ook de video: Het leger van Christus).

Gods genoeg komt pas na het roepen van de zielen onder het reukofferaltaar en na de gebeden van de heiligen. Bij Gods genoeg zien we in de hemel dat de engel het wierookvat op aarde gooit, waarbij stemmen, donderslagen, bliksemen en aardbeving (deze vier dingen zijn bij een opstanding en opname). Op de aarde zien we dan de aardbeving, maan als bloed en sterren die op aarde vallen bij het zesde zegel.

De gebeurtenissen bij het zesde zegel, worden beter beschreven bij de bazuin 1 tot en met 5, deze zijn als het ware een close-up van het zesde zegel. Deze natuurrampen duren dan 40 dagen net als in de dagen van Noach en na 220 dagen wordt de aarde weer tijdelijk rustig. Tijdens en na de rampen, wordt er ontzettend geplunderd en zijn de mensen op aarde echt losgeslagen. De demonische kracht hierachter zijn de “sprinkhanen” uit Openbaring, zij krijgen de macht om de mensen te beschadigen vijf maanden of 150 dagen, maar krijgen geen macht om ze te doden.

De eerste vijf bazuinen, close-up van het zesde zegel


Na de opstanding met opname op Rosh Hashanah begint Gods Koninkrijk.


Eén, God monstert een krijgsheir.
Twee en drie, Yeshua komt uit het oosten en gaat met ons naar het westen, als cherubs, bliksem is te zien als we ons verplaatsen (zie video: Het leger van Christus). Wij worden als arenden vergaderd bij Zijn lichaam en wij zullen opvaren met vleugelen van arenden.
Vier, Hij verheft zijn stem voor Zijn heir heen. Zijn leger is zeer groot zegt Joël.
Vijf, Abraham is beloofd, een volk zo talrijk als de sterren aan de hemel, zoveel als het zand aan de zee.

Gods leger in Zijn Koninkrijk

Zes, Joël zegt: Zij zijn zo'n machtig volk, zo'n volk heeft nog nooit bestaan en zal ook nooit meer bestaan.
Zeven, Hij heeft ze tot Zijn toorn geroepen, Zijn helden, de vrolijken Zijner hoogheid.
Acht, Met Yeshua werpen zij de satan uit de hemel, zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams.

Als satan uit de hemel wordt geworpen, kan er een profetie vervuld worden van de verwoestende gruwel:
Daniël 12 vers 11 En van dien tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen, en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen. Er wordt dus iets weggenomen en er wordt iets walgelijks in de plaats gesteld.
De opstanding en de opname (er wordt iets weggenomen) en de satan en zijn volgelingen (iets walgelijks) worden naar de aarde geworpen.

Negen, satan wordt nu nog in toom gehouden, totdat hij uit het midden weggedaan wordt (uit de hemel).
Tien, Jesaja zegt: Yeshua zegt dat in Zijn Koninkrijk Zijn dienaren strijden.

De oogsten


Een oogst bestaat uit drie delen: Er is een gerste-oogst, een tarwe-oogst en een druiven-oogst. De gerste-oogst:
De eerstelingen; Yeshua en zij die gezien zijn in Jeruzalem.
De grote oogst; de oudtestamentische gelovigen en de gelovigen in Yeshua, die geënt zijn op de edele olijf, opname en opstanding.
Nalezingen: die sterven in Yeshua na de opname, opstanding.

De oogsten, eerstelingen, grote oogst, nalezingen, gerst, tarwe, druiven.

De tarweoogst:
De eerstelingen; de 144.000 uit de stammen van Israël, de twee getuigen.
De grote oogst: Israël die in Yeshua gelooft.
De nalezingen: de mensen die worden verzameld als gewone mensen en die zullen leven in het duizendjarige vrederijk.
De druivenoogst is één oogst; die van de ongelovige wereld.

Het zal zijn als in de dagen van Noach, de vloed duurde ook maar een jaar.
Mattheüs 24 vers 37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.
Dus de eerste 40 dagen van de Dag des Heeren is gevuld met cataclysmen, eerst een grote aardbeving, maar ook vulkaanuitbarstingen, tsunami's en meteorietinslagen. Daardoor gaan de regeringen en koningshuizen, rijken enzovoort in de bunkers. Dit zijn de eerste 4 bazuinen, een close-up van het zesde zegel. Na de 40 dagen is het ergste geweest en is het nog 110 dagen erg door de verwoesting. Er wordt ontzettend veel geplunderd, mensen verliezen alles wat ze hebben. Dit is de vijfde bazuin, de demonen die mensen aanzetten tot misdaad en plunderingen.

De 150 dagen, de vijf maanden zijn voorbij, dit was de eerste wee. Maar hierna, in de chaos wordt er naar de macht gegrepen, dus ziet de antichrist zijn kans. Na de vijfde bazuin komt de zesde bazuin, de paarden, die hier engelen worden genoemd worden losgelaten (deze paarden worden beschreven in de video: het leger van Christus). Dit is beschreven in Openbaring 9.
Maar het zal vooral de verdrukking zijn van de wereld, voor Israël loopt het nu in ieder geval goed af. Voor de wereld komt de oorlog waarschijnlijk al na de 150 dagen of 5 maanden.
Er werd gesproken in Openbaring 9 vers 15:..welke bereid waren tegen de ure en dag en maand en jaar opdat zij het derde deel der mensen zouden doden.

Tijdlijn van het zesde zegel tot de oogst van de eerstelingen van de tarwe tot Armageddon

Het lijkt hier of er wordt gesproken over een datum!

Na de 5e bazuin (150 dagen) komen we uit in de tijd van Purim, waar op de 13e maand van Adar tot de dood van de Joden besloten werd in het verhaal van Ester. Dit zou in de toekomst ook het tijdstip kunnen zijn waarop tot de dood van hun vijanden besloten zou kunnen worden. Maar deze keer zal Israël niet sterven! Maar juist hun vijanden.

Na de 220 dagen wordt het rustiger op aarde als de natuurrampen afnemen. Genesis 8 vers 5c werden de toppen der bergen gezien.

In Israël komt de oorlog pas net voor Pesach. Voor Israël duurt het maar drie en een halve mo'ed. Drie en een halve sabbat of feest (Pesach, ongezuurde broden en Shavuot en een halve Rosh Hashanah).
Daniël 12 vers 7b na een bestemden tijd, bestemde tijden, en een helft, en als Hij zal voleind hebben te verstrooien de hand des heiligen volks, al deze dingen voleind zullen worden.

Tijdlijn van Pesach met de grote tarweoogst tot Rosh Hashana


Van Rosh Hashanah 2023 tot en met Pesach 2024 is precies 220 dagen. Net als bij de zondvloed, nemen de natuurrampen af na zo'n 220 dagen (ook op Zijn Dag).
Onderdeel van het zesde bazuin voor Israël: Ezechiël 38: 18 b ten dage als Gog tegen het land Israëls zal aankomen…. Zou de antichrist zich op de 10de Nissan openbaren?

Gog valt Israël aan, waardoor ze waarschijnlijk geen pesach kunnen vieren, want oorlog betekent vluchten en contact met de doden. Ze kunnen wel tweede Pesach (Pesach sheni) vieren, door hun vlucht zijn ze ook op een lange reis. Anderen kunnen later vluchten naar dezelfde locatie door het dal dat was ontstaan bij de aardbeving die plaatsvindt, waarbij de Olijfberg splijt. Bij deze aardbeving worden de 144.000 (en de twee getuigen die ook in Openbaring 11 worden genoemd) opgenomen op Shavuot, door Christenen "pinksteren" genoemd.

Bij iedere opname en opstanding geschieden er stemmen, en donderslagen, en bliksem en aardbeving.
Na deze gebeurtenissen zijn er al drie mo'adiem voorbij!

Mattheüs 13 vers 30 Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden;

Openbaring 16 vers 14 b welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien groten dag des almachtigen Gods.
16 En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon.

Mattheüs 13 vers 30 c maar brengt de tarwe samen in mijn schuur.
Mattheüs 24 vers 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden,


Tu B'av


Op Tu B'av en Yom Kippur dansten jonge ongetrouwde meisjes in het wit in de wijngaarden om een partner te vinden. Misschien kiest God ook op deze dag Zijn bruid in Israël, en ontmoeten zij hun soulmate in Yeshua.
Op Tu B'av begon ook de druivenoogst. Tu B'av is nu een soort Valentijnsdag in Israël, veel stellen trouwen op deze dag.
De generatie van Mozes die niet het beloofde land mochten ingaan, sliepen in het graf wat ze op 9e Av hadden gemaakt. De laatste 15.000 mensen die nog leefden werden de volgende ochtend wakker en zij bleven in het graf slapen tot Tu B'av en toen zij de volle maan zagen, beseften ze dat ze met de anderen het beloofde land zouden ingaan. Zij die opstaan uit het graf op Tu B'av, worden ook wakker om letterlijk het beloofde land in te gaan.

Tu B'av is toevallig op volle maan. De zon en maan zullen zwart worden voor de wederkomst in glorie. Voor Rosh Hashanah 2023 is er geen maansverduistering, maar dat wil niet zeggen dat er geen maan in bloed kan zijn, of dat het een volle maan moet zijn. De maan ziet niet alleen rood bij een maansverduistering maar ook als er veel vulkaanas of rook van bosbranden in de atmosfeer zit. Dus bij iedere zichtbare maan kan er een maan in bloed ontstaan.

Joël 3 vers 15 De zon en maan zijn zwart geworden, en de sterren hebben haar glans ingetrokken.
Tu B'av valt op de vijftiende Av, dat is op 19 augustus 2024. Tussen Tu B'av en Rosh Hashanah zijn 45 dagen, precies het aantal dagen tussen Tu B'av en Rosh Hashana. Op Tu B'av begint ook de druivenoogst, zei ik al, dan wordt eerst het "onkruid" verzameld voor Armageddon.
Daniël 12 vers 12 Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen.

Het onkruid wordt verzameld voor Armageddon en op Rosh Hashana begint het verzamelen van uitverkorenen, zij worden in Zijn schuur gebracht


De wederkomst in glorie en heerlijkheid.


Dan op Rosh Hashanah komt Yeshua weder in glorie en heerlijkheid om Zijn volk te redden. De tarwe wordt daarna in Zijn schuur gebracht.
Mattheüs 24 vers 30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.
Uit de vier hoeken van het oogstveld, de nalezingen, dit zijn gewone mensen die zullen leven in het 1000 jarig vrederijk.

Op Rosh Hashanah komen de tijd, tijden en een halve tijd, aan zijn einde met de chatzi, oftewel halve of middernacht!

Daarna op Yom Kippur; Zondag 13 oktober 2024.
Openbaring 20 vers 2 En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satan, en bond hem duizend jaren; 3 En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden.
Er werd een geit in de afgrond geduwd op Yom Kippur. Satan wordt drie maal geworpen, éénmaal uit de hemel, éénmaal op Yom Kippur in den afgrond en na duizend jaar in de poel des vuurs die met sulfur brandt.

satan drie maal geworpen, uit de hemel naar de aarde, de afgrond in en de poel des vuurs


Wikipedia: Twee geiten waren met een lot gekozen: één voor de Heere, deze werd geofferd in een bloedoffer en de andere was de zondebok, deze werd de wildernis ingestuurd van een steile ravijn ingeduwd, waar hij stierf.

Op Rosh Hashanah wordt het levensboek geopend en op Yom Kippur weer verzegeld, dit is de tijd die je hebt om je te bekeren, de laatste 10 dagen.


Het onkruid en de tarwe verzameld, Armageddon en het verzamelen van uitverkorenen


Aan het begin van het duizendjarig vrederijk, zullen er zijn die eerst in loofhutten wonen, omdat er nog geen huisvesting voor ze zullen zijn. Net als toen Yeshua geboren werd en er geen plaats voor Hem was, waarschijnlijk is Hij ook in een loofhut geboren, want hij lag in de broodbak of voedselbak, dus niet van dieren, maar van de mensen.

De klok van toen, rechts onder, openbaart iets. Rechtsboven is onze klok, dit zijn de uren die genoemd worden: Bij zonsopgang tot Zijn dood besloten, ten 3e ure gekruisigd, van het 6e tot het 9e ure duisternis en door God verlaten, ten 11e ure in het graf. Deze uren worden ook in de gelijkenis in Mattheus 20, van de arbeiders die ingehuurd werden in de wijngaard genoemd. De oude klok is verdeeld in dag en nacht. Je ziet de uren van Zijn lijden.

De klok van Zijn lijden en van de Dag des Heeren.


Nog een klok geeft de Dag des Heeren weer. Op Rosh Hashanah 2023 de opstanding en de opname, welke de hitte van de Dag niet meemaken. De eerste vijf bazuinen in de eerst vijf maanden tot Adar. In Adar worden de paarden losgelaten, er is tot hun dood besloten. De oorlog begint in Adar voor de wereld, de zesde bazuin kondigt het aan, de vier paarden oftewel vier engelen worden losgelaten. Voor Israël pas tegen Pesach, met de eerste mo'ed. In het eerste uur wordt tot hun dood besloten en in het derde ure (op de klok van de Dag des Heeren) komt de aanval op Israël.

Inderdaad het derde uur zal ook voor Israël komen: voor een een klein ogenblik heeft Hij ze verlaten, maar met grote ontfermingen zal Hij ze vergaderen (Jesaja 54 vers 7). De 144.000 worden opgenomen met Shavuot. Israël als de grote tarweoogst met Tu B'av, wanneer ook de druivenoogst begint. De ongelovige wereld wordt vergaderd tegen Israël voor Armageddon (eerst wordt het onkruid verzameld) en met Rosh Hashanah komt Yeshua in heerlijkheid weder waarbij Joden van overal verzameld worden door engelen, het tarwe wordt in de schuur gebracht, een oogst van gewone mensen, die zullen leven in het duizendjarig vrederijk.

Openbaring 20 vers 4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.

Openbaring 22 vers 12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.
Zijn loon; dat zijn wij!

Hand. 17:11b zij onderzochten dagelijks de Schriften of deze dingen zo waren.

(neemt u dus een goed voorbeeld van deze Joden uit Berea en onderzoekt de schrift of alles van mijn website ook klopt!)


YOU TUBE

TWITTER

PINTEREST

KAARTENFoto's van NASA

Video van Pexels, Luz Calor Som