TERUG NAAR BOVENHet geheim der wetteloosheidHet geheim der wette- loosheidEN ER WERD EEN GROOT TEKEN GEZIEN IN DE HEMEL

HET TEKEN VAN DE ZOON DES MENSEN
EN HET LEGER VAN CHRISTUS

DE ZALIGE HOOP EN REDENEN VOOR HET GELOOF IN EEN OPNAME

DE OOGSTEN OP DAG DES HEEREN: GERST,TARWE,DRUIVEN

PROFETIE IN STROOMVERSNELLING DEEL I

PROFETIE IN STROOMVERSNELLING DEEL II

PROFETIE IN STROOMVERSNELLING DEEL III

EEN MOGELIJKE TIJDLIJN OP DE DAG DES HEEREN

EEN MOGELIJK TIJDSTIP OPENBARING ANTICHRIST

GEEN OPNAME IN
MATTHEUS 24:31

NOG IS HET EINDE
NIET

HEBBEN WE DE GRUWEL DER VERWOESTING GEMIST?
Geen opname in Mattheus 24:31


Bij de opname gaan we de Heer tegemoet in de lucht. In Mattheus 24 is daar GEEN sprake van, bovendien krijgen deze mensen geen verheerlijkt lichaam, deze mensen zullen leven in het duizendjarig vrederijk.

Bij de oogst worden alleen de nalezingen van de tarwe door engelen verzameld als de Heer in grote kracht en heerlijkheid verschijnt met Zijn heiligen. Dit gaat over het volk Israël, aan welke deze belofte is gedaan!

Mattheus 24
30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met GROTE KRACHT EN HEERLIJKHEID.
31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen BIJEENVERGADEREN uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.


De volgende verzen zullen duidelijk aangeven dat hier over Israël gesproken wordt:

Deuteronomium 30
3 En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u WEDER VERGADEREN UIT AL DE VOLKEN, waarheen u de HEERE, uw God, verstrooid had.
4 AL WAREN UW VERDREVENEN AAN HET EINDE DES HEMELS, van daar zal u de HEERE, uw God, VERGADEREN, en van daar zal Hij u nemen.
5a En de HEERE, uw God, ZAL U BRENGEN IN HET LAND, DAT UW VADEREN ERFELIJK BEZETEN HEBBEN..

Ezechiël 39
28 Dan zullen zij weten, dat Ik, de HEERE, hunlieder God ben, dewijl Ik ze gevankelijk heb doen wegvoeren onder de heidenen, maar heb ZE WEDER VERZAMELD IN HUN LAND, en heb aldaar niemand van hen meer overgelaten.


Over deze vergadering wordt ook gesproken in de gelijkenis van het Koninkrijk der hemelen:

Mattheus 13
24 Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker.
25 En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg.
26 Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid.
27 En de dienstknechten van den heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heere! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid?
28 En hij zeide tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en DATZELVE VERGADEREN?
29 Maar hij zeide: NEEN, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk met hetzelve de tarwe niet uittrekt.
30 LAAT ZE BEIDEN TE ZAMEN OPWASSEN TOT DEN OOGST, en IN DEN TIJD DES OOGSTES zal ik tot de maaiers zeggen: VERGADERT EERST DAT ONKRUID, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt DE TARWE SAMEN IN MIJN SCHUUR.


In de volgende verzen wordt het onkruid vergaderd:

Openbaring 16

13 En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond des valsen profeets, drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk;
14 Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, OM DIE TE VERGADEREN TOT DEN KRIJG van dien groten dag des almachtigen Gods.
16 En ZIJ HEBBEN HEN VERGADERD in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt ARMAGEDDON.


En hier in Openbaring 19-20 worden zij verbrand:

Openbaring 19
19 En ik zag het beest, en de koningen der aarde, en hun legers vergaderd, om krijg te voeren tegen Hem, Die op het paard zat, en TEGEN ZIJN LEGERS.
20 En HET BEEST WERD GEGREPEN, EN met hetzelve DE VALSE PROFEET, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. DEZE TWEE ZIJN LEVEND GEWORPEN IN DEN POEL DES VUURS, die met sulfer brandt.

Openbaring 20 vers 15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den POEL DES VUURS.

Lukas 3 vers 17 Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en de TARWE ZAL HIJ IN ZIJN SCHUUR SAMENBRENGEN; maar het kaf zal Hij met ONUITBLUSSELIJK VUUR VERBRANDEN.


Het tarwe zal Hij in ZIJN SCHUUR SAMENBRENGEN.

Hij brengt Zijn uitverkorenen terug naar hun beloofde land. Dit is niet de gemeente en ook niet de opname!


Hand. 17:11b zij onderzochten dagelijks de Schriften of deze dingen zo waren.

(neemt u dus een goed voorbeeld van deze Joden uit Berea en onderzoekt de schrift of alles van mijn website ook klopt!)
YOU TUBE

TWITTER

PINTEREST

KAARTENFoto's van NASA

Video van Pexels, Luz Calor Som