TERUG NAAR BOVENHet geheim der wetteloosheidHet geheim der wette- loosheidEN ER WERD EEN GROOT TEKEN GEZIEN IN DE HEMEL

HET TEKEN VAN DE ZOON DES MENSEN
EN HET LEGER VAN CHRISTUS

DE ZALIGE HOOP EN REDENEN VOOR HET GELOOF IN EEN OPNAME

DE OOGSTEN OP DAG DES HEEREN: GERST,TARWE,DRUIVEN

PROFETIE IN STROOMVERSNELLING DEEL I

PROFETIE IN STROOMVERSNELLING DEEL II

PROFETIE IN STROOMVERSNELLING DEEL III

EEN MOGELIJKE TIJDLIJN OP DE DAG DES HEEREN

EEN MOGELIJK TIJDSTIP OPENBARING ANTICHRIST

GEEN OPNAME IN
MATTHEUS 24:31

NOG IS HET EINDE
NIET

HEBBEN WE DE GRUWEL DER VERWOESTING GEMIST?


Het teken van de Zoon des mensen en het leger van Christus


Het einde van de wereld. Apocalypse.. Deze term komt veel in films voor. Maar komt er echt een einde aan de wereld, spreekt de Bijbel daar over? Apocalypse is een Grieks woord en het betekent onthullen of openbaren. De Bijbel spreekt niet van een einde van de wereld, wel van een einde van de wereld hoe wij die kennen.
God laat ons aanmodderen totdat hij zegt: “genoeg!!”.
Dan wordt deze wereld geoordeeld, terwijl er ongekende natuurrampen plaatsvinden en er weer een wereldoorlog uitbreekt.
Daarna komt het duizendjarig vrederijk waar Christus koning is over de hele aarde.
Er zijn heel wat mysteries in de Bijbel en daar gaat deze studie en video (zie onder) over.
Zullen wij het leger van de Heer zijn? En de engelen oordelen? Macht krijgen over de heidenen en ze hoeden met een ijzeren staf? Koningen en priesters zijn? Met Christus zitten op Zijn troon? Dit zijn er een paar. We beginnen met hetgeen waar het “einde mee begint”.
Met Gods “genoeg”.

Vier zegels, paarden, engelen

Openbaring spreekt over zegels die verbroken worden. Er wordt iets aangekondigd. Er wordt over vier paarden gesproken. Namelijk over de vier vloeken waar God een natie mee straft.

Ezechiël 14 Het Boek vers 21 Want de HERE zegt: Vier grote straffen, die alle leven zullen uitroeien……………..oorlog, hongersnood, verscheurende wilde dieren en epidemieën.

De paarden brengen dus oorlog, honger, dood en epidemieën. De paarden worden onder andere ook in Ezechiël 1 beschreven. Maar is dat het eerste wat plaatsvindt?

Ezechiël 1
4 Toen zag ik, en ziet, een stormwind kwam van het noorden af, een grote wolk, en een vuur daarin vervangen, en een glans was rondom die wolk; en uit het midden daarvan was als de verf van Hasmal, uit het midden des vuurs. 5 En uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van vier dieren; en dit was hun gedaante: zij hadden de gelijkenis van een mens;
6 En elkeen had vier aangezichten; insgelijks had elkeen van hen vier vleugelen.
7 En hun voeten waren rechte voeten, en hun voetplanten waren gelijk de voetplanten van een kalf, en glinsterden gelijk de verf van glad koper.
8 En mensenhanden waren onder hun vleugelen, aan hun vier zijden; en die vier hadden hun aangezichten en hun vleugelen.
9 Hun vleugelen waren samengevoegd, de een aan den ander; zij keerden zich niet om, als zij gingen; zij gingen elkeen recht uit voor zijn aangezicht henen.
10 De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht eens mensen, en het aangezicht eens leeuws hadden zij vier aan de rechterzijde; en ter linkerzijde hadden die vier eens ossen aangezicht; ook hadden die vier eens arends aangezicht.
11 Ook waren hun aangezichten en hun vleugelen opwaarts verdeeld; elkeen had er twee samengevoegd aan de andere, en twee bedekten hun lichamen.
12 En zij gingen elkeen rechtuit voor zijn aangezicht henen; waarhenen de geest was om te gaan, gingen zij; zij keerden zich niet om, als zij gingen.
13 Aangaande de gelijkenis der dieren, hun gedaante was als brandende kolen des vuurs, als de gedaante der fakkelen; datzelve vuur ging steeds tussen die dieren; en het vuur had een glans, en uit het vuur kwam een bliksem voort.
14 De dieren nu liepen en keerden weder als de gedaante van een weerlicht.
15 Als ik die dieren zag, ziet, zo was er een rad op de aarde bij die dieren, naar vier aangezichten van hetzelve.
16 De gedaante der raderen en derzelver maaksel was als de verf van een turkoois; en die vier hadden enerlei gelijkenis; daartoe was hun gedaante, en hun maaksel, alsof het ware een rad in het midden van een rad.
17 Als zij gingen, zij gingen op hun vier zijden; zij keerden zich niet om, als zij gingen.
18 En hun velgen, die waren zo hoog, dat zij vreselijk waren; en hun velgen waren vol ogen rondom aan die vier raderen.
19 Als nu de dieren gingen, gingen de raderen bij hen; en als de dieren van de aarde opgeheven werden, werden de raderen opgeheven.
20 Waarhenen de geest was om te gaan, gingen zij, waarhenen de geest was om te gaan; en de raderen werden tegenover hen opgeheven; want de geest der dieren was in de raderen.
21 Als die gingen, gingen deze; en als die stonden, stonden zij; en als die van de aarde opgeheven werden, werden de raderen tegenover hen opgeheven; want de geest der dieren was in de raderen.
22 En over de hoofden der dieren was de gelijkenis eens uitspansels, gelijk de verf van het vreselijke kristal, van boven af over hun hoofden uitgespreid.
23 En onder dat uitspansel waren hun vleugelen rechtop, de een aan den ander; ieder had er twee, die herwaarts hun lichamen bedekten, en ieder had er twee, die ze derwaarts bedekten.
24 En als zij gingen, hoorde ik een geruis hunner vleugelen, als het geruis van vele wateren, als de stem des Almachtigen, als de stem eens geroeps, als het gedreun eens heirlegers; als zij stonden, zo lieten zij hun vleugelen neder.
25 En er geschiedde een stem van boven het uitspansel, hetwelk boven hun hoofden was, als zij stonden, en hun vleugelen nedergelaten hadden.
26 En boven het uitspansel, hetwelk was boven hun hoofden, was de gelijkenis eens troons, als de gedaante van een saffiersteen; en op de gelijkenis des troons was de gelijkenis als de gedaante eens mensen, daarboven op zijnde.
27 En ik zag als de verf van Hasmal, als de gedaante van vuur rondom daarbinnen, van de gedaante Zijner lenden en opwaarts; en van de gedaante Zijner lenden en nederwaarts, zag ik als de gedaante van vuur, en glans aan Hem rondom.
28 Gelijk de gedaante van den boog, die in de wolk is ten dage des plasregens, alzo was de gedaante van den glans rondom; dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des HEEREN; en als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht, en ik hoorde een stem van Een, Die sprak.


Deze engelen of winden, paarden zijn engelen, die ook wel bomen genoemd worden, maar boom staat soms ook een natie, bv Israël als de vijgeboom. Hier in 2 koningen worden de engelen als een wagen met vurige paarden omschreven.

2 Koningen 2 vers 11 En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel.

Ook hier in Zacharia worden de paarden met wagens genoemd, zij worden hier ook de vier winden des hemels genoemd:
Zacharia 6
1 En ik hief mijn ogen weder op, en ik zag; en ziet, vier wagens gingen er uit van tussen twee bergen, en die bergen waren bergen van koper.
2 Aan den eersten wagen waren rode paarden; en aan den tweeden wagen waren zwarte paarden.vier wagens gingen er uit van tussen twee bergen, en die bergen waren bergen van koper(oordeel).
3 En aan den derden wagen witte paarden; en aan den vierden wagen hagelvlekkige paarden, die sterk waren.
4 En ik antwoordde, en zeide tot den Engel, Die met mij sprak: Wat zijn deze, mijn Heere?
5 En de Engel antwoordde, en zeide tot mij: Deze zijn de vier winden des hemels, uitgaande van daar zij stonden voor den Heere der ganse aarde.
6 Aan welken wagen de zwarte paarden zijn, die paarden gaan uit naar het Noorderland; en de witte gaan uit, dezelve achterna; en de hagelvlekkige gaan uit naar het Zuiderland.
7 En die sterke paarden gingen uit, en zochten voort te gaan, om het land te doorwandelen; want Hij had gezegd: Gaat heen, doorwandelt het land. En zij doorwandelden het land.
8 En Hij riep mij, en sprak tot mij, zeggende: Zie, deze, die uitgegaan zijn naar het Noorderland, hebben Mijn Geest doen rusten in het Noorderland.Hier in 1 Kronieken juichen de engelen omdat Hij komt om de aarde te richten.
1 Kronieken 16
30 Schrikt voor Zijn aangezicht, gij, gehele aarde! Ook zal de wereld bevestigd worden, dat zij niet bewogen worde.
31 Dat de hemelen zich verblijden, en de aarde verheuge zich, en dat men onder de heidenen zegge: De HEERE regeert.
32 Dat de zee bruise met haar volheid, dat het veld huppele van vreugde, met al wat daarin is.
33 Dan zullen de bomen des wouds juichen voor het aangezicht des HEEREN, omdat Hij komt, om de aarde te richten.


Genesis 3
1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?
2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten;
3 Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft.


Deze bomen zijn engelen, Yeshua is de boom des levens, de andere bomen engelen. Maar naar de gevallen engel(-en) mogen ze niet luisteren. Zij mogen geen toegang tot de boom des levens.

Genesis 3 vers 22 Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, en ete, en leve in eeuwigheid.
En voor eeuwig in een gevallen staat leven.

Hier in Ezechiël benijden de ander bomen van Eden, die éne engel van Assur (Hij die in het echt over Assur heerst).
Ezechiël 31
3 Zie, Assur was een ceder op den Libanon, schoon van takken, schaduwachtig van loof, en hoog van stam, en zijn top was tussen dichte takken.
4 De wateren maakten hem groot, de afgrond maakte hem hoog; die ging met zijn stromen rondom zijn planting, en zond zijn waterleidingen uit tot alle bomen des velds.
5 Daarom werd zijn stam hoger dan alle bomen des velds; en zijn takjes werden menigvuldig, en zijn scheuten lang, vanwege de grote wateren, als hij uitschoot.
6 Alle vogelen des hemels nestelden op zijn takjes, en alle dieren des velds teelden onder zijn scheuten; en alle grote volken zaten onder zijn schaduw.
7 Alzo was hij schoon in zijn grootheid en in de lengte zijner takken, omdat zijn wortel aan grote wateren was.
8 De cederen in Gods hof verduisterden hem niet, de dennebomen waren zijn takken niet gelijk, en de kastanjebomen waren niet gelijk zijn scheuten; geen boom in Gods hof was hem gelijk in zijn schoonheid.
9 Ik had hem zo schoon gemaakt door de veelheid zijner takken, dat alle bomen van Eden, die in Gods hof waren, hem benijdden.


Wat zijn de vier paarden beschreven in de eerste vier zegels? De paarden zijn cherubs, dat zijn machtige engelen, ook wel de vier winden genoemd. Satan is ook een cherub.

Een cherub, een engel met vier gezichten, een os, arend, mens en leeuw, met hoeven, vier vleugels

Cherubs worden beschreven met:
- vier gezichten, een gezicht van een mens, os, leeuw en arend.
- Zij zien er uit als brandende fakkels of kolen, het vuur heeft een glans.
- Zij hebben rechte koperen hoeven als een kalf, als een paard, maar dan rein.
- Zij hebben een wiel in een wiel, bedekt met ogen en als zij bewegen gaan zij rechtdoor, zij keren zich niet om.
- Als zij bewegen is er bliksem te zien. Zij hebben vier vleugels.
- Hun stem is als vele wateren of als een bazuin, de stem van de Almachtige. Soms ook als een stem van een menigte.
- Zij worden ook wel beschreven als paarden met wagens, in het geval met Elia of in Zacharia 6.
- Ook als de vier winden in het geval met de vier straffen.
- Ook worden ze beschreven als bomen in de Hof van Eden.
- God vaart op een Cherub zegt Psalmen.

Openbaring 7 vers 1a En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde.
Ze zijn dus nog NIET losgelaten.


Pas in Openbaring 9 worden de paarden of engelen losgelaten: 15 En de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de ure, en dag, en maand, en jaar, opdat zij het derde deel der mensen zouden doden.

Ieder rijk heeft een vorst en dat is een cherub, maar sommigen zijn afgevallen engelen.
Daniël 10 vers 20 Toen zeide Hij: Weet gij, waarom dat Ik tot u gekomen ben? Doch nu zal Ik wederkeren om te strijden tegen den vorst der Perzen; en als Ik zal uitgegaan zijn, ziet, zo zal de vorst van Griekenland komen.

Het leger van die vorsten worden in de Bijbel beschreven als leeuwen, schorpioenen, sprinkhanen, slangen.
Maar zij worden niet alleen beschreven, maar ook Gods leger wordt beschreven op de Dag des Heeren, zullen wij zijn leger zijn?

Dus het begint niet met de 1e vier zegels. God kondigt ze alleen aan. God waarschuwt altijd.
Maar waar begint alles dan mee?

Gods genoeg


In het vijfde zegel wordt gesproken over de zielen die onder het reukofferaltaar zitten, hetzelfde altaar wat in het zevende zegel genoemd wordt. Zij roepen om gerechtigheid, maar God wacht het moment af wanneer Hij zegt genoeg!

De gebeden gaan samen met de rook van het altaar omhoog bij God. Blijkbaar is het punt van genoeg bereikt want de engel gooit het wierookvat met het vuur van het altaar naar de aarde.

Openbaring 8 vers 5 En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur des altaars, en wierp het op de aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en aardbeving.

Openbaring 6 vers 12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.


Het zesde zegel is gelijktijdig met het zevende zegel, want het werpen van het wierookvat veroorzaakt de aardbeving, alleen het zesde zegel neemt plaats op aarde, het zevende zegel in de hemel. Het zevende zegel wordt tegelijk genoemd met de 1-4 bazuin omdat deze mede een close-up van het zesde zegel zijn en het vervolg.

Joël 2 vers 31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.

Het woord lip.nê betekent in aanwezigheid van, staand voor

Lip-nê betekent in aanwezigheid zijn van, staand voor iets.
Biblehub: with ראה technically, see one's face,
i.e. appear before one, in one's presenceDe komst van de Dag des Heeren veroorzaakt dat de maan in bloed is en de zon veranderd zal zijn in duisternis.

1 Thessalonicenzen 5
2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.
3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;
4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.


Gesproken over de opname en opstanding, spreekt Paulus verder over het haastige verderf dat over hen zal komen, op HEN niet op ons. De Dag des Heeren zal ons niet overvallen.
En dat haastige verderf zal op HEN komen als weeën op een vrouw.
De vrouw en de weeën moet je even goed onthouden.

Sion


In Openbaring 12 wordt een vrouw beschreven die weeën heeft. Jezus spreekt ook van weeën of smarten. Daar is iets heel bijzonders mee. Deze vrouw in Openbaring is een hele bijzondere vrouw, nadat zij weeën en barensnood heeft gehad, bevalt niet alleen van een zoon, maar bevalt veel later ook nog van zoon ZONDER dat zij weeën heeft gehad. Deze vrouw is Sion.


Het eerste kind


Eerst even over dat eerste kind:

Openbaring 12 vers 2 En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren.

Sion heeft weeën, de holocaust, daarna wordt de staat Israël opgericht. Europa maakt een verbond met Hitler, een verbond met de dood. Hitler richtte de gruwel der verwoesting op, hij probeerde Gods volk te verwoesten. De Joden, Gods uitverkoren volk, Zijn getuigen, vervolgd door Hitler.

Openbaring 12:2 En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren.
Hun weeën brengen de natie Israël voort. En Israël zal al de heidenen hoeden met een ijzeren roede.

Openbaring 12:5a En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede.

Wat zegt Openbaring nog meer over Gods kinderen die vervolgd worden?

Openbaring 11:3b zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed. Hun dode lichamen werden niet in graven gelegd.
Na drie en een halve “dag” (een dag voor een jaar, Num.14:34) in 1948 voerden zij op naar de “hemel” het beloofde land.

Openbaring 11:12 En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij voeren op naar den hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen.
Jesaja 66:8a Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enigen dag?


1948 De staat Israël wordt opgericht.

Openbaring 12:4b En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben.

De staat Israël is net opgericht en direct worden zij aangevallen door hun buurlanden.
De onafhankelijkheidsoorlog waarbij bijna er 7000 werden gedood aan Israëls zijde.

Openbaring 11:13a En in diezelfde ure geschiedde een grote aardbeving, en het tiende deel der stad is gevallen, en er zijn in de aardbeving gedood zeven duizend namen van mensen.

Dus om het beter te verduidelijken; de holocaust zijn de weeën van het volk der Joden. Hun weeën bracht een natie voort, Israël.
Jeremia 30 vers 7 O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden.

Zij wilden een eigen thuisland, terug naar Israël. Zij hadden er genoeg van vervolgd te worden. Zelfs een krant zegt dat Israël geboren is.

Krant zegt dat Israël is geboren

Het tweede kind

Maar die vrouw in Openbaring 12 heeft nog een vervulling, deze vrouw is Sion en heeft weeën en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon. Dat is het tweede mysterie.
Jesaja geeft meer licht op het mysterie: hoofdstuk 66 vers 7 Eer zij barensnood had, heeft zij gebaard, eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost.

Carnisiusvertaling: 8 Wie heeft er ooit van gehoord, Ooit zo iets mogen zien; Werd ooit een land op één dag gebaard, Een volk op eenmaal geboren?

Maar als Sion weeën krijgt, heeft zij haar zonen al gebaard!

Dus VOORDAT Sion weeën kreeg was ze verlost van een knechtje. Na de geboorte beginnen de weeën pas. De aarde brengt een volk voort op één dag.
Ze baart een volk op één dag, de kinderen van Sion.
Dan beginnen de weeën van de Dag des Heeren.
Daarom EERST de opstanding en opname en dan beginnen de weeën oftewel de Dag des Heeren.

Holocaustmonument plaats van opstanding met opname

Het teken van de Zoon des mensen


Mattheüs 16 vers 4a: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jona, den profeet.

Jona 1 vers 17 b
en Jona was in het ingewand van den vis, drie dagen en drie nachten.

Jona 2 vers 6 Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen; de grendelen der aarde waren om mij henen in eeuwigheid; maar Gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o HEERE, mijn God!


Het teken wat ze krijgen is het “teken van de opstanding.” Het eerste en tweede kind wat Sion baart is de opstanding (van Israël).

Sterrenbeeld maagd gekleed met de zon en de maan onder haar voeten

Openbaring 12
1 En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten,en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren; 5c en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.

logo VN

Harpazo is wegrukken en epairó is opnemen, optillen.

Net als Zijn "komst" voor de Zijnen uitgedrukt wordt met parousia of epiphaneias, bij Zijn verschijning waar Hij de dood te niet heeft gedaan. Voor een ieder een kroon der gerechtigheid, allen die Zijn verschijning liefgehad hebben. Hij de doden en de levenden zal oordelen in Zijn verschijning, want het oordeel begint bij ons. Ieder in zijn (volg)orde, eerst de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in Zijn verschijning. Onze toevergadering tot Hem in de opstanding en de opname bij Zijn verschijning.

De ongerechtige zal geopenbaard worden daarna, omdat satan naar de aarde geworpen is, welke machteloos gemaakt werd door Zijn verschijning (omdat hij uit de hemel geworpen is), omdat Zijn Koninkrijk is begonnen. Wanneer begint Zijn Koninkrijk? Toen de verklager werd nedergeworpen, (Openbaring 12 vers 10,11) zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams en door het woord hunner getuigenis. Het Koninkrijk van onze God is dan geworden en de macht van Zijn Christus. Zij zullen hem overwinnen, Yeshua en Zijn leger.

Jesaja 24 vers 21 Die dag zal DE HERE de gevallen engelen in de hemel straffen, evenals de trotse heersers van de landen van de wereld.

1 Thessalonisenzen 4
14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.


Als Yeshua naar de aarde komt om Zijn volk te redden bij Armageddon, brengt Hij ons mee. De dag van Zijn verschijning haalt Hij ons en met de wederkomst brengt Hij ons weer mee.

Judas 14 En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen;
15 Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen,...........

Ezechiël 37
9 En Hij zeide tot mij: Profeteer tot den geest; profeteer, mensenkind! en zeg tot den geest: Zo zegt de Heere HEERE: Gij geest! kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden.
10 En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir.


Je moet onthouden: zij werden een gans ZEER GROOT LEGER.

Johannes 18 vers 36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.

Want in Zijn Koninkrijk zullen zijn dienaren wel strijden.

Openbaring 17 vers 14 Dezen (de tien hoornen) zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen OVERWINNEN (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), EN DIE MET HEM ZIJN, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.

Maar God zal ook Israël zegen toebedelen:
Zacharia 10 vers 3.. maar de HEERE der heirscharen zal Zijn kudde bezoeken, het huis van Juda, en Hij zal hen stellen, gelijk het paard Zijner majesteit in den strijd.
6 En Ik zal het huis van Juda versterken, en het huis van Jozef zal Ik behouden, en Ik zal hen weder inzetten; want Ik heb Mij hunner ontfermd, en zij zullen wezen, alsof Ik hen niet verstoten had; want Ik ben de HEERE, hun God, en Ik zal ze verhoren.

Israël als het paard Zijner majesteit

Zacharia 9 vers 13 Als Ik Mij Juda zal gespannen, en Ik Efram den boog zal gevuld hebben; en Ik uw kinderen, o Sion! zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Yavan en u gesteld zal hebben als het zwaard van een held.

Jesaja 66 vers 16 Want met vuur, en met Zijn zwaard zal de HEERE in het recht treden met alle vlees; en de verslagenen des HEEREN zullen vermenigvuldigd zijn.

Micha 4 vers 13a Maak u op en dors, o dochter Sions! Want Ik zal uw hoorn ijzer maken, en uw klauwen koper maken, en gij zult vele volken verpletteren;


Wie is de dochter van Sion? Dat is de natie Israël, maar ook de levende en opgestane heiligen die zijn opgenomen. Zij vechten samen tegen Israël vijanden.

Jeremia 51 vers 19 ...en Israël is DE ROEDE Zijner erfenis; HEERE der heirscharen is Zijn Naam. 20 Gij zijt Mij een voorhamer, en krijgswapenen; en door u zal Ik volken in stukken slaan, en door u zal Ik koninkrijken verderven.

Genesis 18 vers 18 Dewijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal, en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden?

Genesis 22 vers 17 Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is; en uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten.


En wat een groot en machtig volk!

1 Korinthiërs 15 vers 35 Maar, zal iemand zeggen: Hoe zullen de doden opgewekt worden, en met hoedanig een lichaam zullen zij komen?
42 Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid;
45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.
49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen.

Openbaring 1 vers 6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader;


Wij zullen zijn
mens,
geest,
priester,
en koning.
Een cherub heeft het gezicht van een mens, arend, os en leeuw. Een mens, geest, priester en koning.
Wij zullen samen met Yeshua de satan uit de hemel werpen..

Openbaring 12
7 En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.
8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.
9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.
10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods;
en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.
11 En ZIJ
hebben hem
overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.

Marcus 8 vers 35 Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden.

Dus wie zijn leven wil behouden zal het verliezen in de grote verdrukking,
maar wie zijn leven zal verliezen in de opname zal het behouden!

Er zijn beloften voor de gemeente, voor de kinderen van Sion en die beloften bevatten aanwijzingen over onze rol in Zijn Koninkrijk.

Openbaring 2 vers 7 ……. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den BOOM des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.

Openbaring 22 vers 14
Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.

1 Petrus 1 vers 23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God (Yeshua onze Boom des levens).


Zaad omdat we nog niet zijn wedergeboren. Mattheus 13 vers 38 En de akker is de wereld; en het GOEDE ZAAD ZIJN de kinderen des Koninkrijks; en het onkruid zijn de kinderen des bozen;

We zijn wel wedergeboren tot een levende HOOP op wat we worden zullen, maar onze wedergeboorte gebeurt pas bij de OPSTANDING DER DODEN EN DE OPNAME.

Johannes 3
3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.
6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.

Openbaring 22 vers 2 ………de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen.

Bladeren voor de genezing der heidenen in het duizendjarig vrederijk, deze bladeren zijn ZIJN GEBODEN, Zijn wet geeft leven.

Openbaring 2 vers 11 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, zal van den TWEEDE dood niet beschadigd worden.

Als wij ons verheerlijkt lichaam hebben kunnen we niet beschadigd worden in de tweede dood. De tweede dood sterven, is beide ziel en lichaam vernietigen in de hel.

Openbaring 20 vers 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de TWEEDE DOOD geen macht, maar zij zullen PRIESTERS van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als KONINGEN heersen duizend jaren.

Openbaring 2 vers 17 b Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het MANNA, dat VERBORGEN is, en Ik zal hem geven een WITTE KEURSTEEN, en op den keursteen een nieuwe naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt.


Bij een rechtzaak, als je onschuldig was kreeg je een witte steen. Yeshua is het Brood, Hij geeft eeuwig leven.

Johannes 6 vers 50 Dit is het Brood, dat uit den hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan ete, en niet sterve.

Openbaring 2 vers 26 En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem MACHT GEVEN OVER DE HEIDENEN.

Openbaring 2 vers 27 En hij zal ze HOEDEN MET EEN IJZEREN STAF; zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden; gelijk OOK Ik van Mijn Vader ontvangen heb (die ijzeren staf).

Jesaja 13 vers 4 Er is een RUISENDE stem op de bergen, gelijk eens GROTEN VOLKS; een stem van gedruis der koninkrijken, der verzamelde heidenen; de HEERE der heirscharen MONSTERT EEN KRIJGS-HEIR.


Na onze verheerlijking zullen wij samen met Yeshua de satan uit de hemel werpen. Want zo staat er in:

Openbaring 12 vers 11 En ZIJ hebben hem (satan) overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.

Lukas 19
18 En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen.
19 Ziet, Ik geve u de macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht des vijands; en geen ding zal u enigszins beschadigen.

Openbaring 9 vers 10 En zij hadden staarten den schorpioenen gelijk, en er waren angels in hun staarten; en hun macht was de mensen te beschadigen vijf maanden.
19 Want hun macht is in hun mond, en in hun staarten; want hun staarten zijn aan de slangen gelijk, en hebben hoofden, en beschadigen met dezelve.


Dit is eigenlijk hetzelfde als wanneer Hij zegt dat wij EEN BERG in de zee zullen werpen:

Mattheus 21 vers 21 c maar indien gij ook tot dezen berg zeidet: Word opgeheven en in de zee geworpen! het zou geschieden.

Dit is precies wat we gaan doen, zie:
Openbaring 8 vers 8 En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een grote berg, van vuur brandende, in de zee geworpen; en het derde deel der zee is bloed geworden.

In Joël 2 wordt Gods leger, die zijn opgestaan en opgenomen beschreven:

Joël 2
5 Zij zullen daarhenen springen als een gedruis van WAGENS, op de hoogten der bergen; als het gedruis ener VUURVLAM, die stoppelen verteert; als EEN MACHTIG VOLK, dat in slagorde gesteld is.
6 Van deszelfs aangezicht zullen DE VOLKEN IN PIJN zijn; alle aangezichten zullen betrekken als een pot.
7 Als HELDEN zullen zij lopen, als KRIJGSLIEDEN zullen zij de muren beklimmen; en zij zullen daarhenen trekken, een iegelijk in zijn wegen, en zullen HUN PADEN NIET VERDRAAIEN.
8 Ook zullen zij de één den ander niet dringen; zij zullen daarhenen trekken elk in zijn baan; en al vielen zij op een geweer, zij zouden NIET VERWOND worden.
9 Zij zullen in de stad omlopen, zij zullen lopen op de muren, zij zullen klimmen in de huizen; zij zullen door de vensteren inkomen als een DIEF.


Joël beschrijft ze als een dief (Yeshua en Zijn leger).
Openbaring 3 vers 3 Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een DIEF, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal.

Joël 2 vers 10 De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon en maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in.
11 En de HEERE verheft Zijn stem voor ZIJN heir henen; want ZIJN LEGER IS ZEER GROOT, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen?


Niet alleen Joël beschrijft Gods leger, maar ook Nahum:
Nahum 2
3 De schilden zijner HELDEN zijn ROOD gemaakt, de kloeke mannen zijn scharlaken vervig; de wagens zijn in het vuur der FAKKELEN, ten dage als hij zich bereidt; en de spiesen worden geschud.
4 De wagens razen door de wijken, zij lopen ginds en weder op de straten; hun GEDAANTEN zijn als der FAKKELEN, zij lopen door elkander henen als de BLIKSEMEN.
Openbaring 2 vers 28 En Ik zal hem de MORGENSTER geven.
Openbaring 22 vers 16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster.

Openbaring 3 vers 5 Die overwint, die zal bekleed worden met WITTE KLEDEREN;........

Openbaring 3 vers 18 ……….en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.


Waarom zijn wij Zijn bruid? Omdat Hij onze naaktheid heeft gezien, oftewel onze zonden. In de hel komen ze in openbaarheid, maar niet in de hemel, alleen Hij kent al onze zonden. Hij is als een echtgenoot die onze zonden bedekt met witte klederen, ze zijn onzichtbaar.

Openbaring 4 vers 4 En rondom den troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik de vier en twintig ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden. De vier en twintig ouderlingen, de discipelen en de zonen van Jacob, ook zij hebben witte klederen.

Openbaring 3 vers 10 ... zo zal Ik ook u BEWAREN UIT DE URE DER VERZOEKING, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

Lukas 8 vers 13 En die op de steenrots bezaaid worden, zijn dezen, die, wanneer zij het gehoord hebben, het Woord met vreugde ontvangen; en dezen hebben geen wortel, die maar voor een tijd geloven, en IN DEN TIJD DER VERZOEKING wijken zij af.

Mattheüs 6 vers 13 En leid ons niet in VERZOEKING, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.

Hebreeën 10 vers 27 Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden.


De LAST des Daags en de HITTE:
Mattheüs 20 vers 1 Want het Koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met den morgenstond uitging, om arbeiders te huren in zijn wijngaard.

Hij huurde ze in voor een penning des daags, zond hen heen in zijn wijngaard.
Op het derde, zesde, negende en ook het elfde uur huurde hij nog mensen in:
Mattheus 20 vers 8 Als het nu avond geworden was, ………..geef hun het loon, beginnende van de laatsten tot de eersten. 9 ……………ontvingen zij ieder een penning. 10 En de eersten komende, meenden, dat zij meer ontvangen zouden; en zij zelven ontvingen ook elk een penning.
11 ……….murmureerden zij tegen den heer des huizes, 12 Zeggende: Deze laatsten hebben maar een uur gearbeid, en gij hebt ze ons gelijk gemaakt, die den LAST DES DAAGS EN DE HITTE GEDRAGEN HEBBEN.
13 Doch hij, antwoordende, zeide tot een van hen: Vriend! ik doe u geen onrecht; zijt gij niet met mij eens geworden voor een penning? 14 ……………..Ik wil dezen laatsten ook geven, gelijk als u.


Sommigen zullen dus ontsnappen aan de LAST des DAAGS en aan de HITTE!

Sadrach, Mesach en Abed-nego, waren in een oven geworpen die zevenmaal heter was gestookt:

Daniël 3 vers 23 …….Sadrach, Mesach en Abed-nego, in het MIDDEN IN DE OVEN des brandenden vuurs,......
24 Toen ontzette zich de koning Nebukadnezar,.....Hebben wij niet drie mannen in het midden des vuurs, gebonden zijnde, geworpen? ...
25 Hij antwoordde en zeide: Ziet, ik zie VIER MANNEN, los wandelende in het midden des vuurs, en er is GEEN VERDERF aan hen; en de gedaante des vierden is gelijk eens ZOONS DER GODEN.


Ook zij die sterven in Christus tijdens de Dag des Heeren zullen in hun verheerlijkt lichaam wandelen met Yeshua.
In de ovens van Auschwitz waren zij niet alleen en ze waren de eeuwigheid niet misgelopen omdat hun lichamen verbrand waren in de oven, zij ontmoetten hun redder!!!

Openbaring 3 vers 20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn STEM zal horen, en de DEUR opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem AVONDMAAL houden, en hij met Mij.

De opname is een keuze, je moet de deur opendoen nadat Hij klopt.

Achter de deur de opname

Lukas 14
15 En als een van degenen, die mede aanzaten, deze dingen hoorde, zeide hij tot Hem: Zalig is hij, die brood eet in het Koninkrijk Gods.
16 Maar Hij zeide tot hem: Een zeker mens bereidde een groot avondmaal, en hij noodde er VELEN.
17 En hij zond zijn dienstknecht uit TEN URE DES avondmaals, om den genoden te zeggen: Komt, want ALLE DINGEN ZIJN NU GEREED.
18 En zij begonnen allen zich eendrachtelijk te ontschuldigen. ……… Ik heb een akker gekocht, en het is nodig, dat ik uitga, en hem bezien...
19 En een ander zeide: Ik heb vijf juk ossen gekocht, en ik ga heen, om die te beproeven………20 …….. Ik heb een vrouw getrouwd, en daarom kan ik niet komen.


Zij die niet meewillen in de opname zullen hun leven niet behouden, maar hun leven verliezen in de Dag des Heeren.

Openbaring 22 vers 14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.

Jesaja 13 vers 2 Heft op een banier, op een hogen berg; verheft een stem tot hen; beweegt de hand omhoog, dat zij intrekken door de deuren der prinsen.
3 Ik heb aan Mijn geheiligden bevel gegeven; ook heb Ik tot Mijn toorn geroepen Mijn helden, de vrolijken Mijner hoogheid.

Mattheus 20 vers 23 ..maar het zitten tot Mijn rechter-, en tot Mijn linker hand, staat bij Mij niet te geven, MAAR HET ZAL GEGEVEN WORDEN DIEN HET BEREID IS van Mijn Vader.

Openbaring 3 vers 21 Die overwint, Ik zal hem geven MET Mij te zitten in Mijn TROON, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.


Wij zullen zitten met Hem op Zijn troon..
wij zullen zijn mens,
geest,
koning,
priester,
en
ZIJN ZEER GROTE MACHTIGE LEGER!!!


Hand. 17:11b zij onderzochten dagelijks de Schriften of deze dingen zo waren.

(neemt u dus een goed voorbeeld van deze Joden uit Berea en onderzoekt de schrift of alles van mijn website ook klopt!)
YOU TUBE

TWITTER

PINTEREST

KAARTENFoto's van NASA

Video van Pexels, Luz Calor Som