TERUG NAAR BOVENHet geheim der wetteloosheidHet geheim der wette- loosheidEN ER WERD EEN GROOT TEKEN GEZIEN IN DE HEMEL

HET TEKEN VAN DE ZOON DES MENSEN
EN HET LEGER VAN CHRISTUS

DE ZALIGE HOOP EN REDENEN VOOR HET GELOOF IN EEN OPNAME

DE OOGSTEN OP DAG DES HEEREN: GERST,TARWE,DRUIVEN

PROFETIE IN STROOMVERSNELLING DEEL I

PROFETIE IN STROOMVERSNELLING DEEL II

PROFETIE IN STROOMVERSNELLING DEEL III

EEN MOGELIJKE TIJDLIJN OP DE DAG DES HEEREN

EEN MOGELIJK TIJDSTIP OPENBARING ANTICHRIST

GEEN OPNAME IN
MATTHEUS 24:31

NOG IS HET EINDE
NIET

HEBBEN WE DE GRUWEL DER VERWOESTING GEMIST?
Nog is het einde niet


Vaak worden de eerste vier zegels vergeleken met teksten in mattheus 24. Maar kan dat wel? De discipelen vragen in volgorde:

  1. Zeg ons; wanneer zullen deze dingen zijn? (wanneer de Tempel verwoest wordt).
  2. Welk zal het teken zijn van Uw toekomst?

Dus eerst het wanneer. Maar Yeshua begint met; "Ziet toe, dat niemand u misleid". Er komen dus veronderstellingen die niet waar zullen zijn. Mensen die komen in Zijn Naam, die misleiden. Het woord misleiden in het Grieks is planaó. Dit betekent van het juiste pad af raken.
Daarna spreekt hij over dingen die komen gaan:

Mattheus 24 vers 6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, MAAR NOG IS HET EINDE NIET.
7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.

Hij spreekt dus over dingen die ook in de zegels genoemd worden, maar Hij zegt daarbij, dat DATGENE het einde niet is. Ook in vers 8 herhaalt Hij het nog een keer: al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.

Het zijn de echte weeën niet!
In Openbaring 6 staat na het noemen van de eerste vier zegels bij het vijfde zegel:

10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?


Dit wordt gezegd over de zielen onder het altaar, die is nadat de zegels beschreven worden. Gods wraak is nog niet gekomen. Alles begint namelijk met het zesde zegel. De eerste vier zegels zijn namelijk een WAARSCHUWING van God. Deze paarden zijn engelen die worden vastgehouden, ze mogen nog niet rijden, dit wordt beschreven in:


Openbaring 7:1 En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enigen boom.


Ik hoor u al zeggen; "Ja maar dat zijn de winden die vastgehouden worden". Ja maar die winden zijn engelen.


Zacharia 6:4 En ik antwoordde, en zeide tot den Engel, Die met mij sprak: Wat zijn deze, mijn Heere? 5 En de Engel antwoordde, en zeide tot mij: Deze zijn de vier winden des hemels, uitgaande van daar zij stonden voor den Heere der ganse aarde.

Hier in Zacharia wordt over de paarden in de vier zegels gesproken, hier zijn er meer paarden die voor strijdwagens staan. In Jeremia wordt gesproken over dat God de vier winden over Elam zal aanbrengen (Zij zullen aangevallen worden door een rijk):


Jeremia 49:36 En Ik zal de vier winden uit de vier hoeken des hemels over Elam aanbrengen, en zal hen in al diezelve winden verstrooien; en er zal geen volk zijn, waarhenen Elams verdrevenen niet zullen komen.


Die verdrevenen zijn vluchtelingen die willen ontsnappen aan de vijand en oorlog. Hier in Ezechiël 14 wordt uitgelegd dat God naties straft door zijn vier boze gerichten: het zwaard, honger, boze gedierten en pestilentie.


21 Want alzo zegt de Heere HEERE: Hoeveel te meer als Ik mijn vier boze gerichten, het zwaard, en den honger, en het boze gedierte, en de pestilentie gezonden zal hebben tegen Jeruzalem, om daaruit mensen en beesten uit te roeien!

Nu zal u zeggen; wat zijn die paarden dan? Deze paarden zijn cherubs, machtige engelen. In Ezechiël 1 worden deze cherubs beschreven en u kunt het lezen in Profetie in stroomversnelling deel III kenmerken cherubs.


Deze winden of paarden, engelen, hoe je ze wil noemen worden vastgehouden tot Openbaring 9:

14 Zeggende tot den zesden engel, die de bazuin had: Ontbind de vier engelen, die gebonden zijn bij de grote rivier, den Eufraat. 15 En de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de ure, en dag, en maand, en jaar, opdat zij het derde deel der mensen zouden doden.

Even terug naar Mattheus 24; nadat het beginsel der smarten is beschreven, wordt er vertelt dat er vervolging zal komen, dat is er nu ook, alleen niet in Nederland. Daarna wordt gesproken over het Evangelie des Koninkrijks over de gehele wereld gepredikt zal worden en dat dan pas het einde komt. Dus nu is het WANNEER beantwoord. Dit wanneer is heel algemeen, dat er nog genoeg oorlogen e.d. zullen komen, maar dat het einde pas komt als het Evangelie van het Koninkrijk is verkondigd.


Daarna vertelt Hij wat het teken van Zijn toekomst zal zijn. Maar wat is het teken van Zijn toekomst? In het Grieks staat er het teken van Uw verschijning of parousias en toekomst of syntéleia (elementen komen dichtbij, zodat ze een geheel vormen, de bedoelde climax wordt bereikt). Dan spreekt hij over de gruwel der verwoesting en over zo'n grote verdrukking die er nooit is geweest en er ook nooit meer zal zijn.

Het teken van Zijn toekomst (wanneer Zijn Koningschap begint) is denk ik de zonverduistering en de maan die haar schijnsel niet zal geven en dat dan zal verschijnen HET TEKEN VAN DEN ZOON DES MENSEN in de hemel.

Dit teken, de vrouw bekleed met de zon en de maan onder haar voeten verschijnt (bij het begin van Zijn Dag, waarbij Zijn Geest uitgestort wordt, waardoor een enorme aardbeving, waarbij de aarde zal waggelen als een dronkaard. De aarde zal zijn verslagenen uitwerpen, dit is de opstanding, waarna de opname plaatsvindt). Bij het einde van de Dag des Heeren, dus aan het begin van zijn Toekomst, ook op Rosh Hashana is de vrouw weer te zien, het luidt zijn Toekomst in, zie artikel: mogelijke tijdlijn hieronder.
Dit teken verschijnt namelijk altijd met Rosh Hashana.

Want dan is Zijn Komst in heerlijkheid om Zijn volk te redden en om eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Dit is dus aan het einde van de Dag des Heeren.


Meer hierover in:Hand. 17:11b zij onderzochten dagelijks de Schriften of deze dingen zo waren.

(neemt u dus een goed voorbeeld van deze Joden uit Berea en onderzoekt de schrift of alles van mijn website ook klopt!)
YOU TUBE

TWITTER

PINTEREST

KAARTENFoto's van NASA

Video van Pexels, Luz Calor Som