TERUG NAAR BOVENHet geheim der wetteloosheidHet geheim der wette- loosheidDAVID EN GOLIATH, ISRAËL EN IRAN

INTERVIEW NETANYAHU
ISRAËL EN IRAN

HEEFT ISRAËL, RECHT VAN BESTAAN?

ER IS MAAR ÉÉN BOOM

APARTHEID, EEN BRIEF AAN MR. CARTER

DUIDELIJKE LINK RAMPEN VS; BELEID ROND ISRAËL


Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
We zouden dan eigenlijk eerst een stukje geschiedenis moeten herhalen.

We weten allemaal dat Abraham, de voorvader van de Joden uit Ur vertrok naar Kanaän. Hij vestigde zich daar. Onder David was het rijk van Israël nog niet gescheurd, dat gebeurde pas in Salomo's tijd. De kaart hieronder geeft het rijk aan toen het verdeeld was in Juda en Israël.

Israël 830 voor Christus

Daarna is Israël natuurlijk veroverd geweest door verschillende rijken, waarbij de Joden soms verjaagd of meegenomen werden naar andere landen of continenten. Het komt natuurlijk door hun religie en identiteit, dat ze nog steeds herkenbaar zijn als Joden. Zeker toen ze vervolgd werden door Hitler verlangden ze naar een eigen thuisland.

De Oud-Grieken duidden met de naam Palestina de kuststreek aan waar de Filistijnen woonden. De Filistijnen kwamen van Cyprus en hun cultuur is verloren gegaan. Zij waren volgens de Bijbel/Torah vijanden van de Joden (de Bijbelse strijd van David tegen Goliath spreekt daarover). Later gebruikten de Grieken (en de Romeinen) de naam Palestina ook voor het 'land der Joden'. Pasted from http://nl.wikipedia.org/wiki/Palestina

De Palestijnen noemen zichzelf Filistijnen. Wie zijn de Palestijnen?

Aan het einde van de twintigste eeuw was er ook geen homogeen Palestijns volk, maar woonden een groot aantal bevolkingsgroepen in het gebied: Arabieren (moslims en christenen), Joden, Bedoeïenen, Turken, Armeniërs, Bosniërs en andere groepen.
Pasted from http://nl.wikipedia.org/wiki/Palestijnen


De Filistijnen (zoals de Palestijnen zich eigenlijk noemen, maar zijn geen Filistijnen) waren van oorsprong een volk van Kreta of Cyprus.

De Hebreeuwse Bijbel noemt als plaats van herkomst van de Filistijnen Kafthor,[13] dat vaak wordt gelijkgesteld aan het Egyptische woord Keftiu.[14] Meestal neemt men aan dat hiermee Kreta is bedoeld,[15] hoewel anderen het identificeren als Cyprus.

Pasted from https://nl.wikipedia.org/wiki/Filistijnen


De Britten kregen van de Volkenbond (later de VN) de opdracht om in het Mandaatgebied Palestina een Joods Nationaal Thuis ("a national home for the Jewish people") te doen ontstaan.
Aanvankelijk omvatte dit mandaatgebied Palestina ook een groot stuk land ten oosten van de Jordaan, maar in 1923 werd dat deel semi-autonoom en kreeg het de naam Transjordanië (het latere Jordanië). Vanaf dat moment gold de naam Palestina voor het resterende grondgebied westelijk van de Jordaan.

Pasted from http://nl.wikipedia.org/wiki/Palestina


De Engelsen hebben het Britse Mandaat gebied van Palestina/Trans-Jordanië verdeeld, 80% ging naar de Arabische bevolking (eigenlijk de echte Palestijnse staat) het huidige Jordanië. De andere helft was bedoeld om het Joodse volk een thuisland te geven.

Brits mandaatgebied omvattend


Tussen 1920 en 1947 was er onder de bevolking (van het linkse deel) veel onrust en moordpartijen. Omdat er toen al Joodse imigranten het linkse deel van het Britse Mandaadgebied binnenkwamen was het Arabische gedeelte van de bevolking daar niet blij mee. Daarom werd in 1947 door de Verenigde Naties een resolutie ter stemming gebracht, deze resolutie hield in, dat het stukje wat eigenlijk bedoeld was voor de Joodse staat ook nog verdeeld werd in twee stukken. Eén voor de Joden en één voor de Arabische bevolking.

Resolutie 181 Algemene Vergadering Verenigde Naties
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Resolutie 181
Van de
Algemene Vergadering van de VN
Datum
29 november 1947
Stemming
Voor: 33 Onth.: 10 Tegen: 13
Onderwerp
Arabisch-Israëlisch conflict
Beslissing
Beeïndiging van het Britse mandaatgebied Palestina
Creatie van een Arabische én een Joodse staat in Palestina.
Resolutie 181 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 29 november 1947 behandelt het Toekomstig bestuur van Palestina, ook wel bekend als het verdelingsplan.Kaartje resolutie 181


kaart verdelingsplan:
De resolutie stelt onder andere dat:

  • het Britse mandaat uiterlijk 1 augustus 1948 ten einde loopt en dat het Britse leger Palestina dan verlaten moet hebben;

  • er een Joodse en een Arabische staat moeten komen;

  • Jeruzalem en Bethlehem een internationaal statuut moeten krijgen;

  • vrouwen zowel actief als passief stemrecht moeten hebben in de beide staten;

  • de inwoners van Jeruzalem kunnen kiezen om te stemmen in de joodse of in de Arabische staat;

  • de rechten van de minderheden in elke staat gerespecteerd moeten worden;

  • er vrije toegang moet zijn tot de heilige plaatsen;

  • Jeruzalem (indirect) onder bestuur van de VN moet komen.
De resolutie beschrijft ook welk gebied aan de Joodse staat, de Arabische staat en Jeruzalem wordt toegekend.


Deze resolutie hebben de Joden geaccepteerd.

Deze resolutie hebben de Arabieren geweigerd. Waarom? Omdat zij, de Joden (andere religie) geen land in bezit mogen geven wat voorheen Moslimgebied was (Ottomaanse Rijk), dat staat in hun geschiften. De Palestijnse leiders wezen het plan af. Volgens hen was het een niet-wettige inbreuk op het recht van de oorspronkelijke bewoners. De Joodse leiding ging er wel mee akkoord, hoewel zij niet het bezit kregen van Jeruzalem. Na de aanname gingen Arabische Palestijnen de straat op en nam de burgeroorlog, die al aan de gang was, in alle hevigheid toe.
Pasted from http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_181_Algemene_Vergadering_Verenigde_Naties


Op You-Tube staan filmpjes zoals deze afbeelding van één van die filmpjes:

Zogenaamd verlies van Palestijns grondgebied


In dit filmpje (en zo meerdere) laten ze het overkomen dat het land in 1946 al toebehoorde aan de Palestijnen en dat er van hen steeds meer land wordt afgepakt.

Dit eerste kaartje klopt niet omdat:

In het Ottomaanse Rijk behoorde dit gedeelte tot de Ottomanen (Turken dus, hoe? Door oorlog).
In 1917 veroverde de Britten dit gebied (hoe? Door oorlog).
Dus het land op dat eerste kaartje was niet van de Palestijnen, het was van de Britten.

Het land was van de Britten (die hebben het door oorlog in handen gekregen, net als de Turken en andere Islamitische volkeren het van de Romeinen, dit gebied behoorde bij het Byzantijnse rijk en was het Oost-Romeinse rijk). Geldt dit alleen voor de Turken, dat die er wel recht op hadden en niet de Engelsen?
Die inname door oorlog een goede reden zou zijn om uit te maken wiens land het is is belachelijk natuurlijk, maar het is wel zo. Ze wilden het linker deel van het mandaatgebied aan de Joden geven en het Transjordanië aan de Arabieren (gemengd volk). Israël had resolutie 181 niet hoeven accepteren, maar dat deden ze wel. Het waren de "Palestijnen die dat niet deden."

Het tweede kaartje klopt wel, dat is het kaartje van de resolutie 181 van de VN van 1947.

Het derde en vierde kaartje klopt niet, maar dat is wat ingewikkelder. Ik zal het uitleggen. Toen de onafhankelijkheidsoorlog in 1949 beëindigd werd door een wapenstilstand was de situatie als volgt:

De "Westbank" was van 1949 tot 1967 in handen van Jordanië en Gaza in handen van Egypte (zij tekenden het verdrag wat tot de wapenstilstand leidde).

Veroverd gebied Israël

Pasted from http://thehague.mfa.gov.il/mfm/Web/Main/pic.asp?pic=10127.gif

Na 1967 veroverde Israël de Gazastrook terug van Egypt, maar annexeerde het niet (dwz: het in bezit nemen) maar hielden wel militiair gezag om te veiligheid te waarborgen. Ook lieten ze toe dat er "kolonisten" (woord klopt niet omdat er geen Palestijnse staat is, die is nooit geaccepteerd) gingen wonen.
De Palestijnen hadden daar veel problemen mee, terwijl er ook Palestijnen in Israël wonen. Bovendien hebben de Palestijnen nooit de resolutie aanvaard van de VN, dus eigenlijk is het land nog van de Engelsen, de Palestijnen hebben nooit aangenomen wat ze is aangeboden.
Hetzelfde geldt voor de "Westbank".

Ze willen het gebied niet wat ze is aangeboden door de Verenigde Naties, want dan moeten ze Israël accepteren en dan kunnen ze het niet maken om Israël nog aan te vallen. Want ze mogen van hun geschiften "hun land" niet overgeven aan ander-gelovigen. Daarom roepen de Arabische landen altijd op tot de vernietiging van Israël.

De Gazastrook is geheel ontruimd en overgedragen aan de Palestijnen. De Westbank staat dus nog wel onder gezag van Israël (militair gezag).

Het feit dat er geen enkele Jood meer in de Gazastrook woont, noem ik apartheid. Terwijl meestal de Israëlische regering van apartheid wordt beschuldigd, terwijl er wel Palestijnen en andere Arabieren in Israël wonen en zelfs in het Israëlische parlement zitten.

Het probleem in het Midden-Oosten is niet ingewikkeld, het is misschien het moeilijkste om op te lossen, maar het is niet moeilijk om te zien wat het probleem is.

U kunt het probleem ontdekken als ik u de volgende twee situaties voorleg:

1. Israël legt zijn wapens neer en zegt dat zij geen geweld meer zullen gebruiken.
2. De Arabische naties leggen hun wapens neer en zeggen dat zij geen geweld meer zullen gebruiken.


In situatie nummer 1 zou het gevolg zijn: dat de staat van Israël vernietigd zou worden.
In situatie nummer 2 zou het gevolg zijn: dat er van die dag af vrede in het Midden-Oosten zou zijn.
Israël heeft zelfs in de geschiedenis de hele Sinaï-woestijn teruggegeven aan Egypte, welke misschien 10 keer groter is dan Israël zelf en wat rijk aan olie is, in ruil voor vrede.

Israël heeft in belang voor de vrede de Gazastrook ontruimd, militairen zijn vertrokken en Joodse inwoners verwijderd. Wat kregen ze als dank? Raketten en daar bedoel ik geen ijsjes mee.

Is er een oplossing?

Ja, maar dan betekent dat de alle Joden moeten weggaan uit het Midden-Oosten. Het land waarin deze mensen, van alle mensen op deze aarde, de meeste voetstappen hebben staan en eeuwen hier gewoond hebben.

Israël riep in 1948 de Joodse staat uit en daar hadden ze op basis van resolutie 181 alle recht toe, terwijl ze gelijk door vijf Arabische landen werden aangevallen, waarbij bijna 7000 soldaten en burgers de dood vonden, Holocaustoverlevenden en kinderen daarvan.
Het eerste kind van Sion is de natie Israël, (de weeën waren de Holocaust) het tweede kind de opgestane en opgenomen gelovigen, dit kind moet nog geboren worden.Dit kind wordt geboren voordat de weeën komen (dit komt in mijn video's uitgebreid aan de orde).
Openbaring 12:4 En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben.
De Arabische naties vielen Israël direct aan na het uitroepen van de staat van Israël.
Openbaring 11:13 En in diezelfde ure geschiedde een grote aardbeving, en het tiende deel der stad is gevallen, en er zijn in de aardbeving gedood zeven duizend namen van mensen, en de overigen zijn zeer bevreesd geworden, en hebben den God des hemels heerlijkheid gegeven.

Het Midden-Oostenconflict is geen in wezen geen conflict over land, maar over religie.

Al hadden de Joden in 1948 massaal moslim geworden, had er geen Midden-Oosten-conflict bestaan!

Hand. 17:11b zij onderzochten dagelijks de Schriften of deze dingen zo waren.

(neemt u dus een goed voorbeeld van deze Joden uit Berea en onderzoekt de schrift of alles van mijn website ook klopt!)
YOU TUBE

TWITTER

PINTEREST

KAARTENFoto's van NASA

Video van Pexels, Luz Calor Som