TERUG NAAR BOVENHet geheim der wetteloosheidHet geheim der wette- loosheidDAVID EN GOLIATH, ISRAËL EN IRAN

INTERVIEW NETANYAHU
ISRAËL EN IRAN

HEEFT ISRAËL, RECHT VAN BESTAAN?

ER IS MAAR ÉÉN BOOM

APARTHEID, EEN BRIEF AAN MR. CARTER

DUIDELIJKE LINK RAMPEN VS; BELEID ROND ISRAËL

DE OOGSTEN OP DAG DES HEEREN: GERST,TARWE,DRUIVEN

GODS PLAN VAN GENADE VOOR ISRAËL DEEL I II EN III


Er is maar één boom


18 november 2014

Boom? Ja. Er is maar één goede olijfboom, Israël. Als we daar niet op geënt worden gaan we verloren.
De kerk denkt dat zij apart staan van Israël, van de Joden, maar dat hoort niet zo!
Paulus zegt dat we takken zijn die op de goede olijfboom worden geënt. Volgens de Joodse wet mag je geen takken van de ene soort boom op een andere boom soort enten, maar Paulus zegt dat niet, hij zegt dat wij takken van een wilde olijfboom zijn die op de goede olijfboom worden geënt, dus wij zijn van de zelfde soort, ook een olijfboom.
Romeinen 11:17 En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver plaats zijt ingeent, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden,

Joden horen zich niet tot de kerk, aan te sluiten, wij horen ons aan te sluiten bij het Messiaans Jodendom, bij Israël, de goede olijfboom.
Waarom zijn we takken van een wilde olijfboom? Met de nadruk op olijfboom, wortels en der vettigheid welke we deelachtig worden. De wortels en die vettigheid is de wet van God, het Woord van God, welke ons in het oude testament is geopenbaard.
Wild, buiten de originele Joodse gemeenschap gevormd tot een olijfboom.

Johannes 14
15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.
21 Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.

Er staat een geheim in Romeinen 11:
25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.
26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.


De verharding van de Joden, namelijk dat zij Yeshua niet als hun Messias aan hebben genomen, maar zal duren totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dus dat de heidenen die Yeshua wel hebben aangenomen, tot de volheid komen, namelijk als zij zijn teruggaan naar de Joodse wortels en vettigheid.

Als protestantse Christenen zijn we medeverantwoordelijk voor die verharding, want net als Jozef niet herkend werd door zijn broers omdat hij er Egyptisch uitzag, wordt Jezus niet herkend door de Joden omdat Christenen sommige wetten niet houden en het lijkt of Jezus dat zo heeft verkondigd.

Waarom Joden Yeshua niet herkennen.
De Messiaanse beweging is een teken des tijds. Een teken dat het Koninkrijk nabij is!!!

Vragen die opkomen:
Komen we dan niet onder de wet?


Gaan Joden die nooit in de Messias hebben geloofd verloren of christenen die de wet niet hebben gehouden? Nee, dat hoeft niet.
Waarom zou je geloven?
Hand. 17:11b zij onderzochten dagelijks de Schriften of deze dingen zo waren.

(neemt u dus een goed voorbeeld van deze Joden uit Berea en onderzoekt de schrift of alles van mijn website ook klopt!)
YOU TUBE

TWITTER

PINTEREST

KAARTENFoto's van NASA

Video van Pexels, Luz Calor Som