TERUG NAAR BOVENHet geheim der wetteloosheidHet geheim der wette- loosheidWAAROM ZOU JE GELOVEN - DEEL I

WAAROM ZOU JE GELOVEN - DEEL II

WAAROM ZOU JE GELOVEN - DEEL III

WAAROM ZOU JE GELOVEN - DEEL IV

WAAROM ZOU JE GELOVEN - DEEL V


Waarom zou je geloven - deel II
In deel 1 hebben we het gehad over wie we zijn en waarom, hoe het gekomen is dat we zondigen. Hoe we zouden moeten leven als we een goed mens willen zijn. Over wat het verschil is tussen niet geloven en wel geloven, met als voorbeeld Judas.

Daarna over dat je gelukkiger bent als je gelooft.

Dat als we geloven wij Zijn Heilige Geest krijgen, en daardoor wijsheid krijgen en inzicht in allerlei dingen, Hij laat ons geheimen zien en begrijpen.

Wij krijgen de belofte dat we zullen opstaan uit de dood, of als we in de tijd leven waarin Yeshua terugkomt, juist helemaal nooit hoeven te sterven.

Er wordt ons belooft dat we naar het Paradijs gaan als we sterven. Ook wordt ons belooft dat God een nieuwe Hemel en nieuwe Aarde zal schapen, waarop wij met ons verheerlijkt lichaam tot in eeuwigheid zullen leven met Hem in ons midden.

Paulus verlangt ernaar om te sterven, hij zegt dat het winst voor hem is. Hij beweert ook dat als je een kind van God bent, als je bent gereinigd in het bloed van Yeshua, dat je dood beter af bent. Met andere woorden, het leven na de dood is beter dan dit leven op aarde:

Filipenzen 1:
21 Want voor mij is leven… Christus… en is sterven winst.
22 Maar als ik blijf leven kan ik vruchtbaar werk doen. Ik weet niet wat ik moet kiezen.
23 Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik heen te gaan en bij Christus te zijn, wat verreweg het beste is,
24 anderzijds is het voor u nodig dat ik in leven blijf.


2 Korinthiërs 5:
6 We houden dus altijd moed. We weten dat we zolang we in het lichaam huizen, ver van de Heer wonen.
7 Want we leven in een situatie van geloven, niet van zien.
8 We zijn vol moed en zouden liever uit het lichaam verhuizen en bij de Heer intrekken.


Omdat ik dit onderwerp in diepte wat wil bestuderen had ik een boek besteld over de Hemel van Randy Alcorn, hij heeft 25 jaar studie besteed aan dit onderwerp.

In dit artikel zal ik de hoofdpunten naar voren halen. Ook ben ik andere dingen aan het lezen over dit onderwerp, waar ik punten uit zal halen die volgens mij Bijbels onderlegd zijn.

In zijn boek vertelt Randy, dat er weinig mensen zijn die wat van de “Hemel” weten en er zijn zelfs dominees en pastors die zich geen voorstelling kunnen maken van de toekomende wereld.

Eén pastor vertelde hem, dat als hij aan de hemel denkt, dat hij dan depressief wordt. Als hij eraan denkt tot in eeuwigheid rond te moeten dobberen op een wolk met een harp om op te pingelen, zou hij liever helemaal niet meer bestaan, dan de eeuwigheid te moeten doorbrengen in zo'n plaats.

Zo'n beeld werd ook beschreven in het boek van de avonturen van Huckleberry Finn. Huck vond dat maar niets, (Randy geeft zo aan dat we bijna allemaal een heel verkeerd beeld hebben over het Koninkrijk van God).

Maar wat zou er gebeuren als Miss Watson het volgende te vertellen zou hebben:

Dat we in een beter lichaam zouden leven, met de mensen die we liefhebben op een nieuwe aarde met tuinen, rivieren en bergen waar we ongelooflijke avonturen zouden meemaken, zou Huck daar wel meer over hebben willen weten.

Randy zegt dat deze plaats geen plek is voor lichaamloze geesten. Maar dat wij geschapen zijn met een lichaam en dat God ons “ontworpen” heeft als lichamelijke schepsels.

Ook satan wil ons laten geloven dat de hemel niet veel voorstelt, dat het maar een saaie plek is. Hij wil ons graag laten geloven dat het heel anders is dan het aardse bestaan. Maar hij is een leugenaar, zelfs de vader der leugen.

Maar stel je voor..
Stel je voor, een wereld met lachende blije mensen, allemaal gelukkig op een perfecte aarde, alle bomen en planten staan er prachtig bij, niet geel of verwelkt, een plaats met bergen, watervallen, palmbomen, meren enz. Al de mensen die je lief hebt dicht bij je, allemaal met een sterker mooier lichaam dan een topatleet. Dat je naar een boom toe kunt lopen en een vrucht kunt plukken die fantastisch smaakt. Jezus die op je af loopt met een glimlach op Zijn gezicht en je omhelst.

Randy zegt dat hij hiervoor een Bijbelse basis heeft.

Een plaats waarvan de Bijbel zegt:

1 Korinthiërs 2:9
Met de woorden van de Schrift gezegd:
Iets dat geen oog heeft gezien
en geen oor heeft gehoord
en in geen mensenhart is opgekomen;
iets dat God heeft weggelegd voor wie hem liefhebben.


Hij spreekt in zijn boek ook nog even over de hel, hij zegt dat er maar twee wegen zijn die we kunnen gaan, deze lopen uit op de hel of op de hemel.

Ik geloof niet in een hel zoals de Protestanten en Katholieken, er is wel een dodenrijk na de dood voor de ongelovigen, zie de "gelijkenis" van Lazarus en de man die daar zit. Daarna worden allen die in het dodenrijk zitten, geoordeeld en daarna in de poel des vuur geworpen (als zij niet rechtvaardig verklaard worden) waar ook het beest en de valse profeet zijn geworpen. Dit is de tweede dood, totale vernietiging. Lees deze vers:

Mattheüs 10:28 En vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel.

Het woord verderven komt van apollumi en dat betekent vernietigen, doden, zie https://biblehub.com/greek/622.htm

Yeshua is naar het dodenrijk geweest om de mensen die in de zondvloed gestorven zijn het evangelie te brengen, zie 1 Petrus 3:19,20.

1 Petrus 3:
18 Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest;
19 In Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde, den geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft,
20 Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water.


We zijn allemaal zondaars en we verdienen het allemaal om naar de dodenrijk of de poel des vuurs te gaan. Maar Jezus heeft Borg gestaan voor de zijnen, alleen door Hem kunnen wij in de hemel komen, als wij in Hem vertrouwen. Zelfs al proberen we al Zijn wetten te houden, wij kunnen die plaats niet verdienen. Hij heeft voor ons betaald.

1 Petrus 4:
6 Want daartoe is ook den doden het Evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar den mens in het vlees, maar leven zouden naar God in den geest.


Als ons dit vrijkaartje aangeboden wordt moeten wij wel een andere leven gaan leiden en moeten wij Zijn boodschap van vergeving wel aannemen en geloven, anders mogen wij er niet komen.

Het dodenrijk is werkelijkheid, het is een plaats zonder God, waar Zijn licht niet schijnt, waar diepe duisternis is. Hier op aarde begrijpen wij van allebei de plekken een beetje, er wordt een tipje van de sluier opgelicht.

Het Woord van God, de waarheid van de Bijbel verandert ons in mensen die geschikt zijn voor Zijn Nieuwe Wereld.

Als je het niet gelooft, verander je ook niet.

Als we Zijn Woord lezen en geloven, worden we daarvoor klaargemaakt. Dit leven is een “cursus” waarin wij leren medemensen te worden, mensen die God en hun naaste leren liefhebben. Geschikt gemaakt voor Zijn ultieme doel. Dat doel is nooit veranderd, hij heeft ons geschapen voor dit doel, het duurt alleen wat langer, maar Hij is geduldig. Hij heeft ons vertrouwen nodig om Zijn plan met ons te laten slagen.

Wij moeten Hem als een Vader zien, Die ons liefheeft, ons kent en ons iets onvoorstelbaars wil geven met een karakter/eigenschappen waar dat mee mogelijk gemaakt kan worden.

Ook het dodenrijk zal niet altijd blijven, na het oordeel zal het dodenrijk in de poel des vuurs gegooid worden, waarin ook de satan en de zijnen.

Randy vertelt dat de huidige hemel (het paradijs waarover Jezus spreekt tegen de moordenaar aan het kruis) niet dezelfde “hemel” is als de nieuwe hemel van de “nieuwe hemel en de nieuwe aarde”. De eerste hemel en de eerste aarde was voorbijgegaan (zie openb. 21:1).

We zullen er niet eeuwig leven, het is een tijdelijke hemel. Deze hemel, het paradijs genoemd ontstond pas met Yeshua's dood. Daarvoor werden de rechtvaardigen in het dodenrijk bewaard op een plaats die heette: Abrahams boezem. Maar die is verplaatst naar de hemel. Daar mocht degene die naast Hem aan het kruis hing ook naar toe.

Deze hemel beschreven in:
2 Korinthiërs 12:
2 Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied zij in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in den derden hemel;
3 En ik ken een zodanig mens (of het in het lichaam, of buiten het lichaam geschied zij, weet ik niet, God weet het),
4 Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken.


Deel 3 volgt...Hand. 17:11b zij onderzochten dagelijks de Schriften of deze dingen zo waren.

(neemt u dus een goed voorbeeld van deze Joden uit Berea en onderzoekt de schrift of alles van mijn website ook klopt!)
YOU TUBE

TWITTER

PINTEREST

KAARTENFoto's van NASA

Video van Pexels, Luz Calor Som