TERUG NAAR BOVENHet geheim der wetteloosheidHet geheim der wette- loosheidWAAROM ZOU JE GELOVEN - DEEL I

WAAROM ZOU JE GELOVEN - DEEL II

WAAROM ZOU JE GELOVEN - DEEL III

WAAROM ZOU JE GELOVEN - DEEL IV

WAAROM ZOU JE GELOVEN - DEEL V


Waarom zou je geloven - deel III
We gaan verder met onze studie over de “hemel”. Bron hiervoor is o.a. het boek van Randy Alcorn, zie ook deel 1 en 2.

Wat voor bewustzijn heb je in de “hemel”?
In Openbaring 6 vers 9-11:
9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.
10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?
11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.


Wat feiten over degenen die in de huidige “hemel” zijn:
(De huidige hemel is het paradijs waarover Yeshua spreekt als hij tegen degene spreekt die aan het kruis naast Hem hangt, en dat is niet de toekomende wereld, de Olam Haba).
Er wordt erkent dat zij martelaren zijn (er is na de dood een continuïteit van hun bewustzijn en leven). Onze identiteit is dezelfde, op aarde en in de hemel.
Ze kunnen uitroepen.
Zij roepen tegelijkertijd, ze zijn zich bewust van elkaar.
Zij zijn zich bewust van zichzelf, maar ook van de toestand op aarde.
Zij kunnen communiceren met God en hun vragen worden beantwoord.
Zij vragen om de veroordeling van hen, door wie ze gedood zijn.
Zij herinneren zich hun leven op aarde.
Er is tijd in deze “hemel”, ze moeten wachten.

Wij weten waar familie is die gestorven is en dat we maar tijdelijk van elkaar gescheiden zijn. Wij zullen elkaar wederzien.

Wij hebben heimwee naar het paradijs van Adam en Eva, we houden van de natuur en houden van dieren en willen bevriend met hen zijn, maar nu zijn zij bang voor ons, althans de wilde dieren. Maar we voelen ons ook thuis in de bewoonde wereld:

Hebreën 11 vers 10:
10 Want hij verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is.


Bij een stad denken we aan gebouwen, straten, cultuur, muziek enz.

Ook in Openbaring wordt een stad omschreven op de nieuwe aarde.

Waarom zou de nieuwe aarde geen steden hebben?
Als de huidige hemel onze plaats zou worden, waarom wordt er dan een nieuwe hemel en nieuwe aarde geschapen?
Openbaring spreekt over straten en rivieren en bomen.

Net als Yeshua de muur neergehaald heeft tussen God en de mens wordt ook de muur neergehaald tussen hemel en aarde.

Yeshua is niet alleen gekomen om de mens van hun vernietiging te redden, maar ook de schepping zucht. De vloek is echt, maar gelukkig maar tijdelijk. We hebben nooit de aarde gezien zoals God het bedoeld heeft, maar toch zien we sprankjes ervan, net als dat we af en toe een sprankje zien van het lichaam dat ons te wachten staat, perfect en krachtig.

Twee derde van de Christenen geloven dat we niet een echt lichaam zullen hebben. Maar toen God ons schiep werd geest, ziel en lichaam samengesmolten, dus waarom niet weer opnieuw, in een verheerlijkte lichaam.
Als we ons eigen lichaam niet terug zouden krijgen, dat had het graf van Yeshua ook niet leeg geweest. Dan had Zijn lichaam in het graf gelegen en was Hij met een nieuw lichaam opgestaan.

Het vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen..

De cirkel van het leven en dood in de natuur komt ons natuurlijk over. Maar de dood is met Adam en Eva gekomen. Het is niet altijd zo geweest.

Toen we onze kinderen kregen hebben we toch een kamertje voor hen klaargemaakt, met de beperkte middelen die we hebben. God doet dat ook voor ons, maar Hij heeft ongelimiteerde macht!

Hemel op aarde, daarom noem ik (Randy Alcorn) de toekomende wereld ook hemel.

Yeshua zei: "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld" (Hij bedoelde daarmee: niet onder de vloek, niet met zonde besmet).
Wij mogen deze wereld niet liefhebben: deze wereld onder de vloek, met zonde besmet.

Nu, op deze wereld, delen wij in de smart van Yeshua, de satan is er nu koning. Daarom is er zoveel ellende op de wereld.

Efeze 6:
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.


De nieuwe regering van de Nieuwe Aarde zal geen democratie zijn. Elke burger op deze aarde zal zijn eigen rol spelen en zal op een positieve manier aanvulling geven op het geheel. Niemand zal waardeloos of nietszeggend zijn.

Het zullen niet de sterken zijn die de aarde zullen heersen, maar:
Mattheus 5:5 Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.

Daniel 7:
18 Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat Koninkrijk ontvangen, en zij zullen het Rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden.


Wordt vervolgd..Hand. 17:11b zij onderzochten dagelijks de Schriften of deze dingen zo waren.

(neemt u dus een goed voorbeeld van deze Joden uit Berea en onderzoekt de schrift of alles van mijn website ook klopt!)
YOU TUBE

TWITTER

PINTEREST

KAARTENFoto's van NASA

Video van Pexels, Luz Calor Som