TERUG NAAR BOVENHet geheim der wetteloosheidHet geheim der wette- loosheidGOEDE VRIJDAG DEEL I

GOEDE VRIJDAG DEEL II

HET GEHEIM DER WETTELOOSHEID

SABBAT OF ZONDAG

OPENBARING EN ONZE TOEKOMST

DE GALATEN EN DE BESNIJDENIS

THORA EN CHRISTENEN

.....zandloper


Sabbat of zondag?2007

Maar we gaan eerst maar eens kijken wat het nieuwe testament zegt over de sabbat:

Mattheüs 12 : 2 En de Farizeeën, dat ziende, zeiden tot Hem: Zie, Uw discipelen doen, wat niet geoorloofd is te doen op den sabbat.

Wat aren plukken en opeten is dus niet erg, als je trek hebt.

Mattheüs 24 : 20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.

Yeshua geeft aan dat je juist, in zulke stressvolle tijden, de eindtijd, de sabbat nodig hebt voor rust en om de profetieën te onderzoeken.

Mattheüs 28 :1 En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien.

Vermelding van de dag.

Marcus 2 : 27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.

De sabbat is gemaakt voor de mens, niet alleen voor de Joden.

Marcus 3 : 2 En zij namen Hem waar, of Hij op den sabbat hem genezen zou, opdat zij Hem beschuldigen mochten.

Yeshua heeft niets tegen een genezing op de sabbat, geeft mensen juist blijdschap en vernieuwing.

Marcus 6 : 2 En als het sabbat geworden was, begon Hij in de synagoge te leren; en velen, die Hem hoorden, ontzetten zich, zeggende:

Van waar komen Dezen deze dingen, en wat wijsheid is dit, die Hem gegeven is, dat ook zulke krachten door Zijn handen geschieden?

Yeshua leert op de sabbat.

Marcus 16 : En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden.

De vrouwen hielden de sabbat, kwamen pas daarna om te zalven.

Lukas 6 : 1 En het geschiedde op den tweeden eersten sabbat, dat Hij door het gezaaide ging; en Zijn discipelen plukten aren, en aten ze, die wrijvende met de handen.

Zelfde gebeurtenis als bij Mattheus.

Lukas 13 : 10 En Hij leerde op den sabbat in een der synagogen.

Leerde ook speciaal op de sabbat.

Lukas 14 : 1 En het geschiedde, als Hij gekomen was in het huis van een der oversten der Farizeeën, op den sabbat, om brood te eten, dat zij Hem waarnamen.

Hij wilde met hen praten op de sabbat.

Lukas 23 : 54 En het was de dag der voorbereiding, en de sabbat kwam aan.

Vermelding van de aankomende sabbet.

Lukas 23 : 56 En wedergekeerd zijnde, bereidden zij specerijen en zalven; en op den sabbat rusten zij naar het gebod.

De vrouwen die Yeshua zalfden hielden de sabbat.

Johannes 5 : 9 En terstond werd de mens gezond, en nam zijn beddeken op en wandelde. En het was sabbat op denzelven dag.

Yeshua genas bewust op de sabbat en zei dat de man zijn beddeken op moest nemen.

Johannes 7 : 22 Daarom heeft Mozes ulieden de besnijdenis gegeven (niet dat zij uit Mozes is, maar uit de vaderen), en gij besnijdt een mens op den sabbat.

Gaat weer in discussie over hun denkwijze over de sabbat, wil hun duidelijk maken dat sommige dingen belangrijker zijn dan de wet van de sabbat.

Johannes 9 : 14 En het was sabbat, als Jezus het slijk maakte, en zijn ogen opende.

Het is duidelijk dat Yeshua zich niet stoort aan de Farizeeën en juist op de sabbat geneest.

Johannes 19 : 31 De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den sabbat, dewijl het de voorbereiding was (want die dag des sabbats was groot), baden Pilatus, dat hun benen zouden gebroken, en zij weggenomen worden.

Vermelding dat het een grote sabbat was, een feestdag, namelijk Pesach en de eerste dag der ongezuurde broden.

Handelingen 13 : 27 Want die te Jeruzalem wonen, en hun oversten, Dezen niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten, die op elken sabbat dag gelezen worden, Hem veroordelende, vervuld;

In Gods Woord, nl de profeten die elke sabbat gelezen wordt konden ze Yeshua herkennen, dat Hij veroordeeld zou worden en hebben ze ontwetend de profetieën vervuld.

Handelingen 15 : 21 Want Mozes heeft er van oude tijden in elke stad, die hem prediken, en hij wordt op elken sabbat in de synagogen gelezen.

Er wordt de heidenen maar weinig opgelegd, zodat zij de rest van de wet uit vrije wil en liefde kunnen uitoefenen, zonder dat het een juk is en daartoe vermeldt Handelingen dat de wet van Mozes elke sabbat in de synagogen wordt voorgelezen en zij daar zelf naar kunnen gaan luisteren om de wil van God te ontdekken.

Handelingen 18 : 4 En hij handelde op elken sabbat in de synagoge, en bewoog tot het geloof Joden en Grieken.

Paulus predikte iedere sabbat in de synagoge en bewoog tot geloof Joden en Grieken.

Meervoud: Sabbatten

Lukas 6 : 2 En sommigen der Farizeeën zeiden tot hen: Waarom doet gij, wat niet geoorloofd is te doen op de sabbatten?

Blijkbaar vond Yeshua het de moeite waard elke keer weer de sabbat te bespreken en de punten te weerleggen waar ze mee aan kwamen.

Handelingen 17 : 2 En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in, en drie sabbatten lang handelde hij met hen uit de Schriften,

Vermelding prediking op sabbat.

Kolossensen 2 : 16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten.

Niemand mag jouw oordelen voor wat betreft vasten, iets van de feestdag of nieuwe maan, of dingen met betrekking tot de sabbatten. Dag des Heeren wordt vaak de zondag onder verstaan, terwijl dat niet waar is:

De enige vermeldingen in het nieuwe testament over de dag des Heeren zijn de volgende verzen.

Handelingen 2: 20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt.

Dag des oordeels.

1 Thessalonicensen 5 : 2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.

Dag des oordeels, geen zondag.

2Petrus 3:10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.

Oordeelsdag

Openbaring 1 : 10 En ik was in den geest op den dag des Heeren; en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin,

In zijn visioen was Johannes op den dag des Heeren, de oordeelsdag dus.


Verdere vermeldingen in de Bijbel als oordeelsdag:


Jesaja 13:6 Huilt gijlieden, want de dag des HEEREN is nabij; hij komt als een verwoesting van den Almachtige.
Joël 2 : 1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij.
Joël 3 : 14 Menigten, menigten in het dal des dorswagens; want de dag des HEEREN is nabij, in het dal des dorswagens.
Amos 5 : 18 Wee dien, die des HEEREN dag begeren! Waartoe toch zal ulieden de dag des HEEREN zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht.
Obadja 15 Want de dag des HEEREN is nabij, over al de heidenen; gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden; uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren.
Maleachi 4:5 Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.

Die tekst van Johannes op Patmos, de dag des Heeren zou eerder slaan op een sabbatdag dan op een zondag, lees:

Jesaja 58:13 Indien gij uw voet van den sabbat afkeert, van te doen uw lust op Mijn heiligen dag; en indien gij den sabbat noemt een verlustiging, opdat de HEERE geheiligd worde, Die te eren is; en indien gij dien eert, dat gij uw wegen niet doet, en uw eigen lust niet vindt, noch een woord daarvan spreekt;
Leviticus 23 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: De gezette hoogtijden des HEEREN, welke gijlieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn; deze zijn Mijn gezette hoogtijden.
2 Kronieken 2 Zie, ik zal een huis voor den Naam des HEEREN, mijns Gods, bouwen, om Hem te heiligen, om reukwerk der welriekende specerijen voor Zijn aangezicht aan te steken, en voor de toerichting des gedurigen broods, en voor de brandofferen des morgens en des avonds, op de sabbatten, en op de nieuwe maanden, en op de gezette hoogtijden des HEEREN, onzes Gods; hetwelk voor eeuwig is in Israël.
Ezra 3:5 Daarna ook het gedurig brandoffer, en van de nieuwe maanden, en van alle gezette hoogtijden des HEEREN, die geheiligd waren; ook van een ieder, die een vrijwillige offerande den HEERE vrijwilliglijk offerde.

Geen Joodse sabbat of feestdag, nee Mijn gezette hoogtijden en gezette hoogtijden des HEEREN. Verder wordt de Dag des Heeren niet genoemd.


Eerste dag der week, dus zondag:


Mat.28:1 En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien.

Na de opstanding, maar dit is op zaterdagavond, in Goede vrijdag en de opstanding wordt dit heel goed uitgelegd.

Mar.16: 2 En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging;

Dag na de opstanding.

Mar. 16:9 En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had.

Dag na de opstanding.

Lukas 24:1 En op den eersten dag der week, zeer vroeg in den morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen, die zij bereid hadden, en sommigen met haar.

Dag na de opstanding.

Joh.20:1 En op den eersten dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf; en zag den steen van het graf weggenomen.

Dag na opstanding.

Joh.20: 19 Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden!

Dag na opstanding.

Hand. 20:7 En op den eersten dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des anderen daags verreizen; en hij strekte zijne rede uit tot den middernacht.

Zie A.

1 Kor. 16: 2 Op elken eersten dag der week, legge een iegelijk van u iets bij zichzelven weg, vergaderende een schat, naar dat hij welvaren verkregen heeft; opdat de verzamelingen alsdan niet eerst geschieden, wanneer ik gekomen zal zijn. Zie B.

Het bekendste argument voor de zondagsviering denk ik; zijn genoemde momenten in het nieuwe testament, bijvoorbeeld:

A: Handelingen 20 : 7 En op den eersten dag der week.
(in originele tekst staat: op de eerste van de zeven, staat in meervoud, dus zeer waarschijnlijk de eerste week van de zeven weken voor het wekenfeest), als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des anderen daags verreizen; en hij strekte zijne rede uit tot den middernacht. Het was dus avondeten. In die tijd begon de andere dag met de avond, dus waarschijnlijk: de eerste dag der week was die avond begonnen, maar dus eigenlijk de avond die na de sabbat begon. Dus Paulus ging reizen op de eerste dag der week. De eerste dag der week begon zoals elke dag met de avond, zaterdagavond. Maar het kan dus ook gewoon zijn: de eerste van de zeven, de eerste van de zeven sabbatweken tot aan pinksteren/shavuot.

Het breken van brood, (een term die vaak in verband wordt gebracht met het heilig avondmaal, maar eigenlijk gewoon een broodmaaltijd is) wordt geschreven in het Grieks: klasei tou artou.
Alleen Lukas gebruikt deze term in het Nieuwe Testament (handelingen), welke hij gebruikt bij een broodmaaltijd:

Lukas 24 : 35 En zij vertelden, hetgeen op den weg geschied was, en hoe Hij hun bekend was geworden in het breken des broods.

Deze term werd dus in die tijd vaak gebruikt voor het gebruiken van een broodmaaltijd en is niet specifiek voor het avondmaal. Bij een maaltijd werd het brood niet gezegend, maar werd God om het brood gezegend. Joodse mensen zegenen God voor het brood, elke maaltijd: Gezegend zijt Gij, Heere onze God, Schepper van het heelal, dat Gij dit brood uit de aarde hebt voorgebracht! Amen.

Mat. 26:26 En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het, en gaf het den discipelen, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam.


Bovendien braken ze dagelijks brood:


Hand.2:46 En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten;

Samen eten is een bijzonder moment om iets te delen. B: Ook bijvoorbeeld met de collecte wordt dat misverstand gemaakt, Joodse mensen doen volgens mij niets met geld op de sabbat. Dus normaal is het dan, dat geld apart leggen, op de eerste dag der week gedaan wordt. Paulus wilde dat de mensen eens per week iets apart zouden leggen tijdens de zeven weken van het wekenfeest (de tijd tussen de opstanding en de uitstorting van de Heilige Geest). In deze oogsttijd werd namelijk ook eerst een tiende deel van de oogst (eerstelingen) geofferd aan God, dus zeker een aangewezen tijd om geld te verzamelen. God gaf in deze tijd ook het beste van zichzelf: de Heilige Geest, aan het einde van de 7 weken.Zie ook:

Spreuken 3:9 "Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten."

Nu laten we eens kijken wat John Bunyan te zeggen heeft over dit onderwerp: John Bunyan heeft het over "het verstrikt raken door den Joodsen Sabbat". Is deze sabbat Joods? Laten we eens kijken wat de Bijbel zegt:

Genesis 2 vers 3: En God heeft den zevenden dag gezegend, en die geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken.

Dit zegenen en heiligen was al voordat God een verbond sloot met Israël. God heeft deze dag ingesteld, het is Zijn dag. Wij leven niet om te werken, maar werken om te leven, die 6 dagen die we werken, die gebruiken we om een hoger doel te volbrengen om op die 7e dag te doen, waar we voor werkten. 6 dagen werken= middel, 7e dag= het doel. Heiligen= apart zetten. Deze zevende dag (zaterdag) is gezegend, dus de andere dagen niet. Gezegend= heilzaam maken, heilzaam=reddend. Wie heeft alles geschapen? Wie rustte van al dat werk? Yeshua dus.

Jesaja 58:13 Indien gij uw voet van den sabbat afkeert, van te doen uw lust op Mijn heiligen dag; en indien gij den sabbat noemt een verlustiging, opdat de HEERE geheiligd worde, Die te eren is; en indien gij dien eert, dat gij uw wegen niet doet, en uw eigen lust niet vindt, noch een woord daarvan spreekt;

Van wie is de sabbat? Joodse sabbat? God zegt: Mijn heilige dag. God had deze dag geschapen om te volmaken. Om alles volmaakt te maken! Voorts zegt Bunyan dat de sabbat geen zedenwet is: Eigenlijk is dus de vraag: zijn er eigenlijk wetten die niet meer gelden, en is er een verdeling onder de morele wetten en ceremoniele wetten? Hier wil ik graag later op terugkomen. Bunyan zegt: "Christus leert met een Goddelijke prediking en we vinden daar geen enkel woord over dit onderwerp (de sabbat)". Spreekt Yeshua geen woord over de sabbat of over de wet?

Mattheus 5 vers 17,18,19…(Statenvertaling) 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. 18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. 19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.

Valt het vierde gebod niet onder de wet of de profeten? Het is zelfs één van de belangrijkste. Yeshua komt om deze wet en de profeten te vervullen: vervullen betekent vol maken, de juiste betekenis eraan geven.

Statenvertaling, Lukas 16 16 De wet en de profeten zijn tot op Johannes; van dien tijd af wordt het Koninkrijk Gods verkondigd, en een iegelijk doet geweld op hetzelve. 17 En het is lichter, dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat een tittel der wet valle.

Dus eerder gaat de hemel en de aarde voorbij, dan dat er een letter van de wet afgeschaft wordt.

Het Boek: Lukas 16: 16 Voordat Johannes de Doper kwam, moest u zich houden aan wat Mozes en de profeten hadden gezegd. Johannes kwam met het goede nieuws dat het Koninkrijk van God dichterbij was gekomen. En iedereen probeert uit alle macht er een plaatsje te krijgen. 17 Betekent dit nu dat de wet van Mozes niet meer geldig is? Helemaal niet! Want nog eerder zullen de hemel en de aarde verdwijnen, dan dat één letter uit de wet zou vervallen.

Bovendien zegt Yeshua ook:

Mat.13:3 Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt dat en doet het; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet.

En staat er in Luk 23:56 en zij rusten naar het gebod (was nadat Yeshua in het graf gelegd was).
Bunyan zegt dat het sabbatsgebod niet wordt herhaald in het nieuwe testament (hij noemt hiervoor de teksten: Mat. 19:16-19, Marc. 10:17-20, en Luk. 18:18-20, Rom.3:7-19,13:7-10,1 Tim 1:8-11), terwijl het 5e tot het 10e gebod wel herhaald wordt.
Dat is wel zo, maar ook het eerste, tweede en derde gebod wordt niet letterlijk herhaald. Betekent dit dat deze geboden ook niet echt geldig zijn, of geen zedelijke geboden zijn?
Bunyan maakt tevens de melding dat de zevende dag aan het volk Israël als sabbatdag is gegeven. Is dat wel zo? De sabbat alleen voor de Joden? Als je jezelf bij Hem voegt (onder het verbond komen) geldt deze wet wel voor jou! Wat staat daarover in de bijbel?

Jesaja 56:6 : 6 En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen, en om den Naam des HEEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie den sabbat houdt, dat hij dien niet ontheilige, en die aan Mijn verbond vasthouden; 7 Die zal Ik ook brengen tot Mijn heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op Mijn altaar; want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken.

In de statenvertaling staat in:

Hebr. 4:9 Er blijft dan een rust over voor het volk Gods.

Maar toch staat er in de originele tekst: sabbatsrust.
De rust van het beloofde land is hen beloofd. Het volk heeft deze rust niet geproefd omdat ze zondigden en de sabbat niet altijd trouw hielden. Deze echte sabbatsrust ligt in de toekomst, nl. in het duizendjarig vrederijk, op de 7e dag, 6000 jaar zonder deze rust, 1000 jaar echte rust. En na deze 1000 jaar de eeuwige sabbat.

Hebr.11:9-10:
9 Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Izak en Jakob, die medeerfgenamen waren derzelfde belofte. 10 Want hij verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is.

De sabbat is duidelijk een voorafschaduwing van de toekomst bij God en is dus niet iets wat alleen voor de Joden is of iets wat in het verleden ligt. Paulus heeft altijd naar de wet en de profeten gediend en dus de sabbat gehouden

Handelingen 24: 14 Maar dit beken ik u, dat ik naar dien weg, welken zij sekte noemen, den God der vaderen alzo diene, gelovende alles, wat in de wet en in de profeten geschreven is;

Handelingen 21 vers: (statenvertaling) 21 En zij zijn aangaande u bericht, dat gij al de Joden, die onder de heidenen zijn, leert van Mozes afvallen, zeggende: dat zij de kinderen niet zouden besnijden, noch naar de wijze der wet wandelen. 22 Wat is er dan te doen? Het is gans nodig, dat de menigte samenkome; want zij zullen horen, dat gij gekomen zijt. 23 Doe dan hetgeen wij u zeggen: Wij hebben vier mannen, die een gelofte gedaan hebben. 24 Neem dezen tot u, en heilig u met hen, en doe de onkosten nevens hen, opdat zij het hoofd bescheren mogen; en alle mogen weten, dat er niets is aan hetgeen, waarvan zij, aangaande u, bericht zijn; maar dat gij alzo wandelt, dat gij ook zelve de wet onderhoudt. 25 Doch van de heidenen, die geloven, hebben wij geschreven en goed gevonden, dat zij niets dergelijks zouden onderhouden, dan dat zij zich wachten van hetgeen den afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij. 26 Toen nam Paulus de mannen met zich, en den dag daaraan met hen geheiligd zijnde, ging hij in den tempel, en verkondigde, dat de dagen der heiliging vervuld waren, blijvende daar, totdat voor een iegelijk van hen de offerande opgeofferd was. 27 Als nu de zeven dagen zouden voleindigd worden, zagen hem de Joden van Azië in den tempel, en beroerden al het volk, en sloegen de handen aan hem, 28 Roepende: Gij Israëlietische mannen, komt te hulp! Deze is de mens, die tegen het volk, en de wet, en deze plaats allen man overal leert; en bovendien heeft hij ook Grieken in den tempel gebracht, en heeft deze heilige plaats ontheiligd. 29 Want zij hadden te voren Trofimus, den Efezier, met hem in de stad gezien, welken zij meenden, dat Paulus in den tempel gebracht had.

Handelingen 21 vers: (Het Boek) 21 Maar zij hebben gehoord dat u de Joden in het buitenland leert dat zij zich niet meer aan de wet van Mozes hoeven te houden. U zou hebben gezegd dat zij hun pasgeboren jongetjes niet hoeven te besnijden en ook dat zij zich niet aan de Joodse gebruiken hoeven te houden. 22 Wat moeten wij daar nu mee? Want zij zullen vast horen dat u hier bent. 23 Wij hebben een voorstel. Er zijn in ons midden vier mannen die een plechtige belofte hadden afgelegd. 24 Ga met hen mee en neem, net als zij, deel aan de reinigingsplechtigheid. Laat op uw kosten hun haar knippen. Dan zullen alle mensen in de stad weten dat het niet waar is wat over u wordt gezegd, maar dat u zelf trouw leeft volgens de wet van Mozes. 25 Wat de christenen uit de andere volken betreft: Wij hebben hun in een gezamenlijke brief geschreven dat zij niet mogen eten of drinken wat aan afgoden is geofferd. Zij mogen geen vlees van dieren eten die door verstikking zijn gedood en ook geen bloed drinken. Ook mogen zij geen hoererij plegen." 26 Paulus nam de vier mannen mee en liet zich de volgende dag samen met hen reinigen. Daarna ging hij naar de tempel om bekend te maken op welke dag hun reinigingsweek voorbij zou zijn. Dan zou voor ieder van hen het offer worden gebracht, dat aan hun plechtige belofte een einde maakte. 27 Toen die week bijna om was, zagen enkele Joden uit Asia Paulus in de tempel en hitsten het volk tegen hem op. Zij grepen hem en schreeuwden: 28 "Mannen van Israël, help! Dit is de man die overal ingaat tegen ons volk, onze wet en onze tempel. En nu heeft hij ook nog Grieken in de tempel gebracht en daarmee dit heilige gebouw ontwijd!" 29 Zij hadden hem namelijk kort tevoren met Trofimus uit Efeze (die geen Jood was) in de stad gezien en dachten dat hij hem in de tempel had meegenomen.

Paulus wilde hiermee aangeven dat alle wetten nog steeds gelden en dat wat er over hem gezegd werd niet waar was.

Bunyan zegt ook: “Ik vind in Gods Woord, dat de door Christus zelf uitverkoren Apostel Paulus de geldigheid der Joodse ceremoniën en sabbatten als vervallen beschouwt”. Als tekst noemt hij o.a.: Rom.14:5, maar gaat het in deze tekst niet over vasten, eten en afgodenoffers? (zie verder hoofdstuk 5) Bunyan heeft het ook over:

Kol.2:
16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten; Hier gaat het over dingen van de (het stuk, daar lees je toch niet zomaar overheen?) feestdagen of nieuwe maansdag of iets op de sabbatdag en niet of er wel of niet sabbat gehouden moet worden. Bunyan haalt ook aan dat doordat Yeshua opstond uit de dood op de eerste dag der week, dit daarom de dag des Heeren is, maar heeft daarvoor geen bijbels bewijs. Bunyan haalt aan dat in, Johannes 20:26 gesproken wordt over: na acht dagen (na de opstanding) verschijnt Yeshua aan de discipelen, Bunyan zegt daarbij dat het weer op de eerste dag der week is, zondag dus. Nou toch als ik tel kom ik op maandag.

Johannes 20:26:
6 En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden!

Voorbeeld:
Jongen na twee dagen uit puin school. (2006) BALAKOT - Een 6-jarige jongen is maandag levend uit het puin van zijn school in Balakot in het noordwesten van Pakistan gehaald. De jongen overleefde twee dagen onder de puinhopen na de aardbeving van zaterdag, die aan zeker 20.000 mensen het leven heeft gekost.

In het Grieks: 20:26 kai(ook) meq(na) hmeras(dagen) oktw (acht) palin hsan esw oi maqhtai autou kai qwmas met autwn ercetai o ihsous twn qurwn kekleismenwn kai esth eis to meson kai eipen eirhnh umin.

Bunyan zegt dat Yeshua deze twee zondagen heiligde, maar ik vind daar in de Bijbel toch niets over terug, ik vind alleen terug in de bijbel dat God de zevende dag heiligde.
Bunyan zegt dat alle oude kerkvaders altijd de zondag hebben gehouden. Nu dit zijn elke uitspraken van deze alleroudste kerkvaders, de informatie heb ik van de site van Rinus Kiel (in het grijs samengevat en niet in letterlijke bewoording) www.Kielpeople.zeelandnet.nl/kielmp/index.htm.

Justinus de Martelaar (Martyr) beweerde dat Gods verbond met Israël niet meer geldig!! was en dat de heidenen de Joden in Gods verlossingsplan hadden vervangen!! Hoe komen ze eraan?

Ignatius van Antiochië stelde dat ieder, die op enigerlei manier het paasfeest met de Joden vierde, medeplichtige werd met hen die de Heer en zijn apostelen hadden gedood!! Hoe durft hij? (Verzoening, de kern van het christelijk geloof bleef dus buiten schot als het de Joden betrof).

Clemens van Alexandrië definieerde de Griekse filosofie als het belangrijkste middel, dat God aan de heidenen had gegeven, om tot Jezus te worden geleid.

Tertullianus beschuldigde het gehele Joodse 'ras'(?) Jezus te hebben vermoord.

Origenes beschuldigde het gehele Joodse volk van samenzwering om Jezus te doden. Deze man was een Platonist van het zuiverste water en ook in zijn eigen tijd een omstreden figuur.

Eusebius woonde geruime tijd in Caesarea. Hij beschreef de kerkgeschiedenis van de eerste (bijna) drie eeuwen en verbreidde de opvatting, dat de zegeningen en beloften in het oude testament voor de kerk waren en de vervloekingen voor de Joden ?!. De kerk was volgens hem het ware Israël. Hij was een goede vriend van keizer Constantijn en begeleidde deze na zijn bekering.

Johannes Chrysostomus (betekent: gouden mond) een geweldig redenaar, die zijn 'gouden mond' heeft misbruikt om de Joden zo zwart mogelijk te maken. Volgens hem was Yeshua's vergeving niet voor Joden en had God ze altijd al gehaat. Het was volgens hem christenplicht om de Joden te haten. Zij waren immers moordenaars van Christus en aanbidders van satan. Over de synagoge gaf hij het volgende ten beste: erger dan een bordeel, een hol vol bedriegers, een tempel van demonen toegewijd aan afgoderij, een ontmoetingsplaats voor Christus-moordenaars, een huis erger dan een drankhol, een dievenbende, een huis van lichte zeden, een woonplaats van ongerechtigheid, een toevlucht voor duivels, een afgrond van verderf. Wat mij betreft, zei deze gevierde redenaar, ik haat de synagoge en ik haat de Joden evenzo. En die noemen zich Christen.

Hiëronymus een wonderlijk figuur. Vertaalde de Bijbel in het Latijn. Volgens hem begrepen de Joden niets van de Bijbel en moesten streng vervolgd worden totdat zij het 'ware geloof' zouden aanvaarden.

Apostolische kerkvaders, 2e eeuws:
Ignatius van Antiochië
De brief aan de Smyrnaeërs in deze brief heeft Ignatius het erover dat er sommigen zijn die ontkennen dat het brood het vlees is van Jezus!!!! (behoorlijk Rooms al dus).

Socrates Scholasticus een kerkhistoricus van de vijfde eeuw A.D. schreef: hoewel bijna alle kerken in de wereld het avondmaal op de sabbat van iedere week vieren, doen de Christenen van Alexandria en Rome dit niet vanwege een of andere traditie.

En een tijdgenoot van Socrates, genaamd: Sozomen schreef: De mensen van Constantinopel en bijna overal komt men samen op de sabbat, iets wat ze in Rome of Alexandria nooit doen.

Waar ging het fout: geheim der wetteloosheid alreeds in werking!2 Thes. 2: 7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, die hem (Rome) nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij (Rome) uit het midden zal weggedaan worden. 8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;

Alle met afgoderij besmette zogenaamde christelijke religie.

Ik noem nog wat argumenten voor de sabbat:

(Let op dit is voor de wetgeving op de berg Sinaï!)

Is de zevende dag nu nog wel de echte zevende dag. Met Mozes in de woestijn, liet God het volk zien welke dag de zevende dag was:


Exodus 16:26 Zes dagen zult gij het verzamelen; doch op den zevenden dag is het sabbat, op denzelven zal het niet zijn. 27 En het geschiedde aan den zevenden dag, dat sommigen van het volk uitgingen, om te verzamelen; doch zij vonden niet.

Volgens de geschiedenis klopt dit nog steeds. De sabbatwet was er dus al voordat de wet op de berg Sinai gegeven werd.
De sabbat is opgenomen in Gods wet: de Tien Geboden. (Ex.20). Maar voordat die wet, die tien geboden, door God aan Mozes werd gegeven sprak God al tot Mozes:


Exodus 16:29 "Hoelang weigert gij Mijn geboden en wetten te onderhouden? Bedenk, dat de Here u de sabbat gegeven heeft; daarom geeft Hij u op de zesde dag brood voor twee dagen."

God vindt de sabbat zo belangrijk dat op het breken van de sabbat de doodstraf staat:

Exodus 31: 14 Onderhoudt dan den sabbat, dewijl hij ulieden heilig is! Wie hem ontheiligt, zal zekerlijk gedood worden; want een ieder, die op denzelven enig werk doet, die ziel zal uitgeroeid worden uit het midden harer volken.

Is traditie belangrijker dan Gods wetten? Yeshua heeft het in:

Matt.15: 3 Maar Hij, antwoordende, zeide tot hen: Waarom overtreedt ook gij het gebod Gods, door uw inzetting? 4 Want God heeft geboden, zeggende: Eert uw vader en moeder, en: Wie vader of moeder vloekt, die zal den dood sterven. 5 Maar gij zegt: Zo wie tot vader of moeder zal zeggen: Het is een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen; en zijn vader of zijn moeder geenszins zal eren, die voldoet. 6 En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting.

En wat makkelijker gezegd in Het Boek

Mattheus 15 2 "Waarom houden Uw discipelen zich niet aan de oude tradities?" vroegen zij. "Zij wassen niet eens hun handen voor het eten!"
3 Jezus antwoordde: "En waarom houdt u zich niet aan de wet van God?
4 Waarom zet u tradities ervoor in de plaats? Gods wet zegt bijvoorbeeld: 'Heb eerbied voor uw vader en moeder en wees goed voor hen.
5 Wie zijn ouders slecht behandelt, moet sterven.' Maar u zegt: 'Het is niet nodig uw ouders te ondersteunen, als u zegt dat het geld waarmee u hen zou kunnen helpen voor God is.'
6 Door dat soort menselijke regels schuift u Gods wet gewoon opzij.

De Rooms-katholieke kerk geeft zelf toe dat zij de sabbat naar de zondag veranderd heeft (zie katholieke encyclopedie) en zegt erbij dat een ieder die de zondag houdt onder haar heerschappij valt. Dus zij (de Rooms katholieke kerk) zegt dus dat de protestantse kerken onder haar heerschappij vallen! De zondag is dus het o.a. het zegel van de R.K.-kerk.

Yeshua zegt in:


Mattheus 7:21 Niet een ieder die tot Mij zegt:” Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil Mijns Vaders, die in de hemelen is”.

Nogmaals: dit betekent niet dat als je de wil des Vaders doet dat je dan in de hemel komt, nee dat kom je alleen door Christus offer voor jouw zonden. Maar het betekent dat als je geloof echt is: als je echt gelooft dat God je liefheeft en je wil vergeven dan wil je niets liever dan Zijn wil doen. Als je Zijn wil niet doet geloof je het ook niet echt of het doet je niets.

Mat.24:20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.

Waarom zou Yeshua dat zeggen als Hij wist dat de sabbat bij christenen niet belangrijk meer zou zijn. Nou Hij zei dat omdat de sabbat wel belangrijk is! Hij weet dat deze rust broodnodig is voor ons en zeker dat op de dag die God heeft geheiligd. In Exodus 3, in het gedeelte met de brandende braamstruik moet Mozes zijn schoenen uitdoen, omdat de grond heilig is. Wat als Mozes dit niet serieus had genomen? Kunnen wij dus in plaats van de sabbat de zondag heilig verklaren, terwijl God de sabbat geheiligd heeft? Ontheiligen wij de sabbat niet door alleen op de zondag te rusten? God is juist op Zijn geheiligde dag aanwezig en niet op de zondag. Al zou God willen aantonen met de opstanding op zondag, dat voortaan de rustdag op zondag zou zijn, zou het dan niet makkelijker zijn geweest om de opstanding op sabbat te laten plaatsvinden, op een door God geheiligde, bijzondere dag. Waarom zou God de zondag eer aandoen, de zondag die juist door de heidenen gebruikt werd de zonnegod te vereren (zie hoofdstuk 8). In Leviticus 23 wordt gesproken over de dag na de opstanding, de eerste dag der week en het is geen sabbatdag gemaakt zie vers 11:

Leviticus 23 vers 1 Daarna sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 2 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: De gezette hoogtijden des HEEREN, welke gijlieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn; deze zijn Mijn gezette hoogtijden. 3 Zes dagen zal men het werk doen, maar op den zevenden dag is de sabbat der rust, een heilige samenroeping; geen werk zult gij doen; het is des HEEREN sabbat, in al uw woningen. (7e dag van de week een sabbat) 4 Deze zijn de gezette hoogtijden des HEEREN, de heilige samenroepingen, welke gij uitroepen zult op hun gezetten tijd. 5 In de eerste maand, op den veertienden der maand, tussen twee avonden is des HEEREN pascha. 6 En op den vijftienden dag der derzelver maand is het feest van de ongezuurde broden des HEEREN; zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten. 7 Op den eersten dag (Pesach/sterven van Yeshua/Jezus) zult gij een heilige samenroeping hebben; geen dienstwerk zult gij doen. (sabbat) 8 Maar gij zult zeven dagen vuuroffer den HEERE offeren; en op den zevenden dag zal een heilige samenroeping wezen; geen dienstwerk zult gij doen. (sabbat) 9 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: 10 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Als gij in het land zult gekomen zijn, hetwelk Ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot den priester brengen. 11 En hij zal die garf voor het aangezicht des HEEREN bewegen, opdat het voor u aangenaam zij; des anderen daags na den sabbat (oogstfeest/dag na opstanding Yeshua/Jezus) zal de priester die bewegen. 12 Gij zult ook op den dag, als gij die garf bewegen zult, bereiden een volkomen lam, dat eenjarig is, ten brandoffer den HEERE; 13 En zijn spijsoffer twee tienden meelbloem, met olie gemengd, ten vuuroffer, den HEERE tot een liefelijken reuk; en zijn drankoffer van wijn, het vierde deel van een hin. 14 En gij zult geen brood, noch geroost koren, noch groene aren eten, tot op dienzelven dag, dat gij de offerande uws Gods zult gebracht hebben; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in al uw woningen. 15 Daarna zult gij u tellen van den anderen dag na den sabbat, van den dag, dat gij de garf des beweegoffers zult gebracht hebben; het zullen zeven volkomen sabbatten zijn; 16 Tot den anderen dag, na den zevenden sabbat, zult gij vijftig dagen tellen, dan zult gij een nieuw spijsoffer den HEERE offeren. 17 Gijlieden zult uit uw woningen twee beweegbroden brengen, zij zullen van twee tienden meelbloem zijn, gedesemd zullen zij gebakken worden; het zijn de eerstelingen den HEERE. 18 Gij zult ook met het brood zeven volkomen eenjarige lammeren, en een var, het jong van een rund, en twee rammen offeren; zij zullen den HEERE een brandoffer zijn, met hun spijsoffer en hun drankofferen, een vuuroffer, tot een liefelijken reuk den HEERE. 19 Ook zult gij een geitenbok ten zondoffer, en twee eenjarige lammeren ten dankoffer bereiden. 20 Dan zal de priester dezelve met het brood der eerstelingen ten beweegoffer, voor het aangezicht des HEEREN, met de twee lammeren bewegen; zij zullen den HEERE een heilig ding zijn, voor den priester. 21 En gij zult op dienzelfden dag uitroepen, dat gij een heilige samenroeping zult hebben; geen dienstwerk (sabbat, shavuot/oogstfeest/uitstorting van de Heilige Geest) zult gij doen; het is een eeuwige inzetting in al uw woningen voor uw geslachten. 22 Als gij nu den oogst uws lands zult inoogsten, gij zult, in uw inoogsten, den hoek des velds niet ganselijk afmaaien, en de opzameling van uw oogst niet opzamelen; voor den arme en voor den vreemdeling zult gij ze laten; Ik ben de HEERE, uw God! 23 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: 24 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: In de zevende maand, op den eersten der maand, zult gij een rust hebben, een gedachtenis des geklanks, een heilige samenroeping, (sabbat, nieuwjaar/Rosh Hasjana). 25 Geen dienstwerk zult gij doen; maar gij zult den HEERE vuuroffer offeren. 26 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 27 Doch op den tienden dezer zevende maand zal de verzoendag zijn, een heilige samenroeping zult gij hebben; dan zult gij uw zielen verootmoedigen, en zult den HEERE een vuuroffer offeren. 28 En op dienzelven dag zult gij geen werk doen; (sabbat, Grote verzoendag) want het is de verzoendag, om over u verzoening te doen voor het aangezicht des HEEREN uws Gods. 29 Want alle ziel, welken op dienzelven dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken. 30 Ook alle ziel, die enig werk op dienzelven dag gedaan zal hebben, die ziel zal Ik uit het midden haars volks verderven. 31 Gij zult geen werk doen; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in al uw woningen. 32 Het zal u een sabbat der rust zijn; dan zult gij uw zielen verootmoedigen; op den negenden der maand in den avond, van den avond tot den avond, zult gij uw sabbat rusten. 33 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: 34 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Op den vijftienden dag van deze zevende maand zal het feest der loofhutten zeven dagen den HEERE zijn. 35 Op den eersten dag zal een heilige samenroeping zijn; geen dienstwerk zult gij doen. 36 Zeven dagen zult gij den HEERE vuurofferen offeren; op den achtsten dag zult gij een heilige samenroeping hebben, en zult den HEERE vuuroffer offeren; het is een verbodsdag; gij zult geen dienstwerk doen. 37 Dit zijn de gezette hoogtijden des HEEREN, welke gij zult uitroepen tot heilige samenroepingen, om den HEERE vuuroffer, brandoffer en spijsoffer, slachtoffer en drankofferen, elk dagelijks op zijn dag, te offeren; 38 Behalve de sabbatten des HEEREN, en behalve uw gaven, en behalve al uw geloften, en behalve al uw vrijwillige offeren, welke gij den HEERE geven zult. 39 Doch op den vijftienden dag der zevende maand (loofhuttenfeest), als gij het inkomen des lands zult ingegaderd hebben, zult gij des HEEREN feest zeven dagen vieren; op den eersten dag zal er rust zijn, en op den achtsten dag zal er rust zijn. (1e en 8e dag van het feest een sabbat) 40 En op den eersten dag zult gij u nemen takken van schoon geboomte, palmtakken, en meien van dichte bomen, met beekwilgen; en gij zult voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, zeven dagen vrolijk zijn. 41 En gij zult dat feest den HEERE zeven dagen in het jaar vieren; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten; in de zevende maand zult gij het vieren. 42 Zeven dagen zult gij in de loofhutten wonen; alle inboorlingen in Israël zullen in loofhutten wonen; 43 Opdat uw geslachten weten, dat Ik de kinderen Israëls in loofhutten heb doen wonen, als Ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb; Ik ben de HEERE, uw God! 44 Alzo heeft Mozes de gezette hoogtijden des HEEREN tot de kinderen Israëls uitgesproken.

Pinksteren:
Pinksterdag valt op de eerste dag der week, 7 weken van 7 dagen (wekenfeest), na de sabbat op de eerste dag der week.

Handelingen 2:
1 En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.

(het was een grote sabbat dus: Shavuot).

Christenen weten vaak niet dat deze dag een Bijbelse feestdag is. Het is het feest van de tarweoogst waar twee gezuurde (op de Pesach, avondmaal werd ongezuurd -Yeshua zonder zonden- brood gegeten, gezuurde -wij, met zonden-) aan God geofferd werden. Op Pinksteren wordt gevierd dat de Heilige Geest uitgestort werd. De eerste grote oogst van mensenzielen. Deze Bijbelse feestdag wordt (zie ook boven) Shavuot genoemd. Leviticus 23:21, het is een grote sabbat. Zo raar is het dus niet dat de discipelen op deze dag bijeen waren!!

Op de pinksterdag werd trouwens ook de wet gegeven op de Sinaï. En dus op deze Shavuot werd ook de Heilige Geest uitgestort, Welke de wet op ons hart schrijft. U gelooft in de genade van God, God heeft de sabbat geheiligd, hoe zou u het vinden als God u heiligt door het bloed van Yeshua, maar dat weer verandert en kiest in plaats van u, uw buurman? Als u de zondag rust i.p.v. de sabbat, loopt u dan geen zegen mis? God heiligde en zegende immers de sabbat. God zegt duidelijk in zijn woord: “de zevende dag is de sabbat van de Heere”, nergens staat dat God de zondag heiligde. En nergens staat dat de sabbat een Joodse sabbat is.

Nergens staat ook in het nieuwe testament dat de sabbat afgeschaft zou zijn of veranderd, wat bijvoorbeeld wel over het priesterschap staat: In Hebreeën 7 is er een verandering der wet gemaakt.

Hebreeën 7 vers 11 Indien dan nu de volkomenheid door het Levietische priesterschap ware (want onder hetzelve heeft het volk de wet ontvangen), wat nood was het nog, dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aäron? 12 Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiedt er ook noodzakelijk verandering der wet.

Hoewel er in de bijbel staat dat dit priesterschap voor eeuwig is:

Exodus 40:15 En gij zult hen zalven, gelijk als gij hun vader zult gezalfd hebben, dat zij Mij het priesterambt bedienen. En het zal geschieden, dat hun hun zalving zal zijn tot een eeuwig priesterdom bij hun geslachten.

Staat er over dit priesterschap het volgende:

Genesis 14:18 En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij was een priester des allerhoogsten Gods.

Psalm 110: 4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.

In Hebreeën wordt uitgelegd dat het "menselijk" priesterschap onvolmaakt was.

Hebreeën 7 vers 18: 18 Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids en onprofijtelijkheids wil; 19 Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. En Het Boek: Hebr. 7 : 18 Het oude systeem, waarin men priester werd omdat men tot een bepaalde stam behoorde, is opgeheven omdat het niet werkte. 19 De mensen konden daardoor niet gered worden. Daardoor lukte het niemand om recht voor God te staan. Maar nu hebben wij een veel betere hoop, want Christus maakt het voor ons met God in orde, zodat wij bij Hem mogen komen. 20 God zwoer dat Christus altijd priester zou zijn, wat Hij nooit van andere priesters heeft gezegd. 21 Alleen tegen Christus zei Hij: "De Here heeft een eed afgelegd en zal er nooit van terugkomen: U bent priester voor altijd." (C) 22 Daarom werd Jezus Christus het onderpand van dit nieuwe, betere verbond. 23 Onder het oude verbond moesten er heel veel priesters zijn. Als een oude priester stierf, nam een jongere zijn taak over. 24 Maar Jezus leeft voor altijd en blijft voorgoed priester, zodat er niemand anders nodig is. 25 Hij kan iedereen die door Hem naar God gaat, van de ondergang redden. Omdat Hij altijd zal blijven leven, zal Hij er altijd zijn om onze belangen bij God te behartigen. 26 Daarom is Hij precies de hogepriester die wij nodig hebben: Hij is heilig, onberispelijk en onbesmet; Hij is van de zondaars afgezonderd en heeft de hoogste plaats in de hemelen gekregen. 27 Gewone hogepriesters hebben elke dag het bloed van offerdieren nodig om hun eigen zonden en die van het volk te bedekken. Maar Jezus Christus heeft eens en voorgoed alle zonden uitgewist toen Hij Zichzelf offerde aan het kruis. 28 Onder het oude verbond zondigden zelfs de hogepriesters, die ook maar zwakke en zondige mensen waren. Maar later legde God de eed af dat Zijn Zoon, Die voor altijd volmaakt is, voortaan hogepriester zou zijn.

Heeft u ooit zoiets in het nieuwe testament over de sabbat gelezen? In Markus 2:27 staat:

Markus 2 vers 27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.

De sabbat is niet zomaar voor iemand gemaakt. Yeshua zelf zegt dat hij om den mens is gemaakt en niet alleen maar een sabbat voor de Joden is. Iemand die zich bekeert, wordt op de wijnstok geënt, hoort bij Israël en valt onder het verbond, wat inhoudt dat de sabbat je deel wordt.

Nogmaals ook in Gods toekomst, ook in het duizendjarig vrederijk:

Jesaja 66:23 En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van den enen sabbat tot den anderen, alle vlees komen zal om aan te bidden voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.

De sabbat is ook een teken tussen God en Zijn volk.

Exodus 31:13 Gij nu, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen ulieden, bij uw geslachten; opdat men wete, dat Ik de HEERE ben, Die u heilige.

De sabbat houden is ook ter ere van Uw schepper die op deze dag rustte van Zijn werken. Het wijst ook op geloof in de schepping en dus geloof in uw Schepper.

Tot mensen die de zondag houden, die door de Rooms katholieke kerk is ingesteld, dat beaamt deze kerk ook, laat ik lezen (deze kerk beweert ook dat wie de zondag houdt onder haar heerschappij valt):

Mat. 15: 7 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen; 8 Want, nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen, als namelijk wassingen der kannen en drinkbekers; en andere dergelijke dingen doet gij vele. 9 En Hij zeide tot hen: Gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden.(menselijke inzettingen).Neemt u dus een goed voorbeeld van deze Joden uit Berea en onderzoekt de schrift of alles van mijn website ook klopt!

YOU TUBE

TWITTER

PINTEREST

KAARTENFoto's van NASA

Video van Pexels, Luz Calor Som