TERUG NAAR BOVENHet geheim der wetteloosheidHet geheim der wette- loosheidGOEDE VRIJDAG DEEL I

GOEDE VRIJDAG DEEL II

HET GEHEIM DER WETTELOOSHEID

SABBAT OF ZONDAG

OPENBARING EN ONZE TOEKOMST

DE GALATEN EN DE BESNIJDENIS

THORA EN CHRISTENEN

.....zandloper


Openbaring en onze toekomst2007, beperkt aangepast in 2023

Ik wil nog wat interpretaties van de profetieën delen met u. Nogmaals dit is mijn visie, een mogelijke verklaring van hele moeilijke onderwerpen.

De Openbaring van Yeshua Ha'Mashiach (Christus) geschreven door Johannes:
De brieven in de Openbaring geschreven aan de gemeentes, waren natuurlijk heel toepasbaar op de gemeenten hoe ze in die tijd waren, maar ik denk dat ze ook een profetische betekenis hebben in de toekomst, m.n. hoe de gemeenten van God van de tijd van Johannes tot aan onze tijd er uitzien. Kijk maar naar de brief aan Laodicea: onze gemeentes zijn rijk, maar eigenlijk arm, want ze zijn lauw, nog koud, nog heet.
Bijvoorbeeld de gemeente van Pergamus een goede beschrijving van de dwalingen van de Rooms katholieke kerk.
Openbaring 2
14 Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij aldaar hebt, die de lering van Balaäm houden, die Balak leerde den kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgodenoffer eten en hoereren.
15 Alzo hebt ook gij, die de lering der Nikolaieten houden; hetwelk Ik haat.
Balaäm of te wel Bileam, de heidenprofeet, zijn lering was de lering van Baäl, zie ook hoofdstuk 8.
De gemeente van Sardis, de tijd van de Reformatie:
Openbaring 3 vers 3 Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal.
Bij de reformatie gingen ze een eind terug naar de grondbeginselen van de Bijbel. Maar helaas niet ver genoeg!

De zegelen, de bazuinen, de plagen.

Het boek waar de zegelen van verbroken worden, een Boek over de toekomst. Hoe meer zegelen er verbroken worden hoe dichter bij de toekomst van het Koninkrijk van God. De bazuinen, de waarschuwingen die de wereld doorgaan. De laatste plagen zullen bekend maken: zoals ook in Exodus 7:17 staat:
17 Zodat gij zult zien dat ik de HEERE ben.
(HEERE, in Hebreeuws staat natuurlijk de echte Naam van God, waarvan we niet meer weten hoe hij uitgesproken moet worden). In deze plagen wordt Gods toorn geëindigd. Na deze plagen zal God de regie uit onze handen nemen en in Zijn bekwame handen overnemen.
Openbaring 6
1 En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie!
2 En ik zag, en ziet, een wit paard, en die daarop zat, had een boog; en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwonne!
Bij het eerste zegel die geopend wordt zien we een wit paard en die daarop zat had een boog en een diadema (Grieks voor overwinningskrans) gekregen en hij overwon.
Zie onder: De Verenigde Naties en de Arabische Liga met allebei de overwinningskrans en boog, de VN met een bulls-eye en de Arabische Liga met een maan als boog.

logo VN
logo Arabische Liga


3 En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie!
4 En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven.


kaart Navo no-fly-zone

Bij het tweede zegel wat geopend wordt zien we een rood paard, de engel die daarop zit werd macht gegeven om de vrede te nemen op de aarde, dat ze elkander zouden doden, hem werd een groot zwaard gegeven.
Bijvoorbeeld: de VN geeft middels een resolutie macht aan de coalitie om Libië aan te vallen.
Openbaring 6
5 En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand.
6 En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet.

Bij het derde zegel wat geopend wordt zien we een zwart paard, oorlogen gaan altijd gepaard met honger.
VN-voedselnoodhulp-logo

Openbaring 6
7 En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide: Kom en zie!
8 En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.


bull of Walstreet logo IMF
Bij het vierde zegel zien we een vaal paard. In oorlogstijd braken er verschillende besmettelijke ziekten uit. Maar de olie en de wijn mochten niet beschadigd worden. Wijn was bijna het enige wat veilig gedronken kon worden. Kijk bijvoorbeeld ook naar de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, zijn wonden werden verzorgd met olie en wijn. Dus er moesten ook veel verzachtende omstandigheden zijn (genade).

logo WHO
Deze vier zegelen, zijn niet de eerste dingen die gebeuren, het is Gods waarschuwing, God waarschuwt altijd, kijk maar met Ninevé. Ze worden alleen aangekondigd. Openbaring 6
9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.
10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?
11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.
Bij het vijfde zegel: de zielen onder het altaar, de martelaren die waren gedood om het Woord Gods, de vreselijke vervolgingen. Deze zielen en de gebeden die voor de troon voor God omhoog gaan zijn wel de oorzaak waarom "Gods genoeg" komt.
Openbaring 6
12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.
13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.
14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.
15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de spelonken, en in de steenrotsen der bergen;
16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.
17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?

De Dag des Heeren gaat gepaard met oorlog en cataclysmen. Bij het zesde zegel is er een grote aardbeving. Aardbevingen gaan vaak gepaard met oorlog. Maar met stemmen, donderslagen, bliksem en aardbeving gaat ook samen met de opstanding en opname van de gemeente. Maar er zijn meerdere oogsten dan bij het zesde zegel. Iedere keer als de stemmen, donderslagen, bliksem en aardbeving genoemd wordt is er een opstanding en opname. Het zesde zegel gebeurt op aarde en het zevende zegel gebeurt op dat moment in de hemel.
Zie Ezechiel 38
16 En gij zult optrekken tegen Mijn volk Israël, als een wolk, om het land te bedekken; in het laatste der dagen zal het geschieden; dan zal Ik u aanbrengen tegen Mijn land, opdat de heidenen Mij kennen, als Ik aan u, o Gog! voor hun ogen zal geheiligd worden.
19 Want Ik heb gesproken in Mijn ijver, in het vuur Mijner verbolgenheid: Zo er niet, te dien dage, een groot beven zal zijn in het land Israëls!

Zoals in de Bijbel duidelijk te lezen is komt Israël in grote nood en wordt aangevallen door een legermacht en daarna gered door Yeshua bij Zijn wederkomst en vangt Armageddon aan.
Vers 15, 16 spreekt over de mensen die in angst zelfs de dood zoeken, omdat zij denken daar aan God te kunnen ontsnappen.
Openbaring bespreekt in hoofdstuk 7 de verzegeling van 144.000 uit de 12 stammen van Israël, die verzegeld werden. Er wordt ook een grote schare getoond die uit de grote verdrukking komen. Ik denk dat de grote verdrukking o.a. de jaren na de dood van Yeshua tot de verwoesting van de tempel en daarna, alle verdrukkingen onder de Romeinse keizers en andere heersers. Maar bijvoorbeeld ook de jaren tussen 538 en 1798, de tijd dat de Rooms katholieke kerk grote macht had in Europa en er ook vele kinderen van God zijn vervolgd en gedood. Profetie heeft vele lagen en wordt meerdere keren vervuld.
Sommige voorzeggingen in de Bijbel worden meerdere keren op verschillende momenten in de tijd vervuld, maar lopen niet allemaal uit op de Dag Des Heeren.
Dit zijn o.a. de 1260 jaren, zie:
Daniël 7:25 En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.
Een tijd is 360 dagen (van een profetisch jaar), dus een tijd, tijden en een gedeelte des tijds is 1260 dagen.
Openbaring 12:6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.
Ezechiël 4:6 Als gij nu deze voleinden zult, lig ten anderen male neder op uw rechterzijde, en gij zult de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen veertig dagen; Ik heb u gegeven elken dag voor elk jaar.

Dus 1260 jaren ongeveer in de hand gegeven van degene die de tijden en de wet zal veranderen, de Rooms katholieke kerk: o.a. de maankalender wordt een zonnekalender, feestdagen worden veranderd, de wet wordt veranderd: bv. het vierde gebod, de sabbat.
Openbaring 8:
1 En toen Het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den hemel, omtrent van een half uur.
2 En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; en hun werden zeven bazuinen gegeven.
3 En er kwam een andere engel, en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat; en hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar, dat voor den troon is.
4 En de rook des reukwerks, met de gebeden der heiligen, ging op van de hand des engels voor God.
5 En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur des altaars, en wierp het op de aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en aardbeving.
6 En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen.
Bij het zevende zegel is het een half uur stil in de hemel, de zeven engelen kregen de bazuinen. De gebeden van de heiligen komen in dit stukje belangrijk naar voren, omdat de zegels, de bazuinen en de plagen mede een gevolg daarvan is. Zij gebeuren omdat Gods genoeg aangebroken is. De eerste vijf bazuinen zijn een close-up van de zesde zegel. Zie andere studies of video's voor betere uitleg.
Openbaring 8 vers 7 En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en zij zijn op de aarde geworpen; en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand.
Met de eerste bazuin wordt een derde deel van de bomen verbrand en al het groene gras.
Mark.8:24 En hij, opziende, zeide: Ik zie de mensen, want ik zie hen, als bomen, wandelen.
Ps.103:15 De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij.

Bijvoorbeeld Nebukadnezar droomde over een boom welke hijzelf voorstelde:
Daniël 4.
8 En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een grote berg, van vuur brandende, in de zee geworpen; en het derde deel der zee is bloed geworden.
9 En het derde deel der schepselen in de zee, die leven hadden, is gestorven; en het derde deel der schepen is vergaan.
Met de tweede bazuin wordt een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen en het derde deel der zee is bloed geworden, en het derde deel van de schepselen van de zee gestorven en het derde deel van de schepen vergaan.

Bergen zijn koninkrijken/keizerrijken enz.:
Jeremia 51:25 Ziet, Ik wil aan u, gij verdervende berg! spreekt de HEERE, gij, die de ganse aarde verderft, en Ik zal Mijn hand tegen u uitstrekken, en u van de steenrotsen afwentelen, en zal u stellen tot een berg des brands.
De Heere spreekt hier tegen Babel/Babylon, ook de discipelen van Yeshua konden niet over Rome in een negatieve manier spreken, dus als ze het hadden over Babylon hadden ze het eigenlijk over Rome. Ook in de toekomst zal er een wereldrijk zijn wat valt.
Jesaja 57:20 Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten, en haar wateren werpen slijk en modder op. Psalmen 104:26 Daar wandelen de schepen, en de Leviathan, dien Gij geformeerd hebt, om daarin te spelen.
Schepen staan voor handel. De zee, is de chaotische mensenmassa, voornamelijk de heidenen.
Eén van die rijken (berg) was het West-Romeinse rijk wat viel in 476. Rome viel geleidelijk door continue plunderingen van Germaanse stammen (ongeveer 10 stammen). Het Oost-Romeinse/Byzantijnse keizerrijk viel pas in 1453. Het Byzantijnse Keizerrijk of het Oost-Romeinse Keizerrijk was het oostelijke deel van het Romeinse rijk dat bleef bestaan na de val van het westelijke deel van het rijk in 476. Maar zoals ik eerder al aangaf komen voorzeggingen soms meerdere keren uit en kan dit rijk ook het Nazirijk van Hitler zijn. En natuurlijk het rijk in de eindtijd.
Openbaring 8
10 En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit den hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren, en op de fonteinen der wateren.
11 En de naam der ster wordt genoemd Alsem; en het derde deel der wateren werd tot alsem; en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden.

Met de derde bazuin valt er een ster, brandende als een fakkel, gevallen uit de hemel, is gevallen op het derde deel der rivieren en op de fonteinen der wateren. De ster wordt genoemd Alsem, en het water werd bitter.
Luk.10:18 En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen.
Jeremia 2:19 Uw boosheid zal u kastijden, en uw afkeringen zullen u straffen; weet dan en ziet, dat het kwaad en bitter is, dat gij den HEERE, uw God, verlaat, en Mijn vreze niet bij u is, spreekt de Heere, de HEERE der heirscharen.

Psalmen 64:
3 Verberg mij voor den heimelijken raad der boosdoeners, voor de oproerigheid van de werkers der ongerechtigheid.
4 Die hun tong scherpen als een zwaard, een bitter woord aanleggen als hun pijl;

Verklaring woordenboek bitter: pijnlijk treffend, zwaar te verduren, ellendig.
2 Petrus 2:17 Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt.
Petrus spreek in 2 Petrus 2 over valse profeten. Normaal zijn rivieren en fonteinen bronnen van goede informatie. Maar bitter geworden zijn ze vol dwaalleer. Dus toen de satan op aarde kwam, werd de dwaalleer verschrikkelijk erg.
Jeremia 27:15 Want Ik heb ze niet gezonden, spreekt de HEERE, en zij profeteren valselijk in Mijn Naam; opdat Ik u uitstote, en gij omkomt, gij en de profeten, die u profeteren.
Wat zijn valse profeten? Een valse profeet is iemand die een boodschap verkondigd waarvan hij zegt, deze van God vernomen te hebben en in het openbaar verkondigd. Deze boodschap is echter niet van God, maar komt uit het rijk der duisternis. Bijvoorbeeld bij de inquisitie zijn veel Joden en andere gelovigen gemarteld en omgebracht omdat ze weigerden Gods geboden te negeren. De gemeente van de eerste gelovigen in Yeshua in Rome veranderde langzaam in een Rooms katholieke kerk, waar verschikkelijke dwalingen kwamen, ze waren bitter. In het geval van de tweede oorlog kunnen met de dwalingen, alle leugens en dwalingen van het Nazirijk bedoeld worden. In de eindtijd zal het nog erger zijn.
Openbaring 8
12 En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel der zon werd geslagen, en het derde deel der maan, en het derde deel der sterren; opdat het derde deel derzelve zou verduisterd worden, en dat het derde deel van den dag niet zou lichten; en van den nacht desgelijks.
13 En ik zag, en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote stem: Wee, wee, wee, dengenen, die op de aarde wonen, van de overige stemmen der bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen.

Met de vierde bazuin werd het derde deel der zon geslagen en der maan en der sterren, een derde deel werd verduisterd, dat een derde deel van de dag en nacht er minder licht zal zijn. In het verhaal met Jozef droomt Jozef van de zon en de maan en elf sterren die voor hem bogen. Jacob was de zon, Rachel de maan, en de sterren zijn broers. Dus de zon en de sterren, Gods volk, de maan ook, maar daar is wat bijzonders mee. Rachel kon geen kinderen krijgen, Lea wel, Rachel had een grote HOOP, deze hoop werd Jozef, een beeld van de Messias, Yeshua. De maan is in het bijzonder denk ik diegenen die in Yeshua geloven of de messias verwachten! De vrouw in Openbaring 12 heeft haar basis op (ze staat op de maan) deze hoop, zie ook Genesis 3:15. Dus met de vierde bazuin kwam er een duistere tijd voor deze mensen, ik denk ook dat dit de tijd is van 538 tot en met 1798, de 1260 dagen of jaren, of een tijd, tijden en een halve tijd. Ook in de laatste jaren zal Gods volk zwaar verdrukt worden.
Openbaring 9:
1 En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen uit den hemel op de aarde, en haar werd gegeven de sleutel van den put des afgronds.

Met de vijfde bazuin krijgt de ster die uit de hemel viel een sleutel van de put des afgronds. Zij opende de put en er kwam rook uit, als van een grote oven. De zon en de lucht is verduisterd geworden van de rook des puts. Uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde.
Openbaring 9 vers 2 En zij heeft den put des afgronds geopend; en er is rook opgegaan uit den put, als rook eens groten ovens; en de zon en de lucht is verduisterd geworden van den rook des puts.
3 En uit den rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben.

Richteren 6:
Richteren 6 vers 5 Want zij kwamen op met hun vee en hun tenten; zij kwamen gelijk de sprinkhanen in menigte, dat men hen en hun kemelen niet tellen kon; en zij kwamen in het land, om dat te verderven.
6 Alzo werd Israël zeer verarmd, vanwege de Midianieten. Toen riepen de kinderen Israëls tot den HEERE.

Deze "sprinkhanen", zij zijn gelijk sprinkhanen, die alles kaalvreten. Deze vijf maanden worden mensen misdadigers en plunderen mensen totdat ze niets hebben.
4 En hun werd gezegd, dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen, noch enige groente, noch enigen boom, dan de mensen alleen, die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben.
Dit zijn dus geen gewone sprinkhanen, maar ze komen uit de afgrond, het zijn kwade geesten.
Openbaring 9 vers 5 En hun werd macht gegeven, niet dat zij hen zouden doden, maar dat zij zouden van hen gepijnigd worden vijf maanden; en hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen, wanneer hij een mens gestoken heeft.
Een schorpioen steekt en dient een gif toe. Als ik aan een leger moet denken die met gif werkte, denk ik aan de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog die in Belgiё voor het eerst gifgas (chloorgas en mosterdgas) gebruikten op het Franse leger. De sprinkhanen pijnigen 5 maanden. Sprinkhanen in de zwermfase worden maximaal 5 maanden oud. De gifgassen waren er zolang de oorlog duurde. De slachtoffers van een gifgasaanval werden letterlijk gepijnigd: tranende ogen, brandend slijmvlies, enorme hoestaanvallen, braken. Sommigen stierven pas na dagen, nadat ze hun longen hadden uitgehoest en uitgebraakt.
Openbaring 9 vers 6 En in die dagen zullen de mensen den dood zoeken, en zullen dien niet vinden; en zij zullen begeren te sterven, en de dood zal van hen vlieden.
7 En de gedaanten der sprinkhanen waren den paarden gelijk, die tot den oorlog bereid zijn; en op hun hoofden waren als kronen, het goud gelijk, en hun aangezichten als aangezichten van mensen.

De demonen oogsten succes, ze hadden kronen op hun hoofden, het leek of alleen de mensen de schuldigen waren, maar in werkelijkheid zat de satan met zijn demonen erachter!
Openbaring 9 vers 8 En zij hadden haar als haar der vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen.
Haar van vrouwen, een teken van onderwerping. Deze demonen waren onderworpen aan hun koning satan en ze waren als meedogenloos als een leeuw die zijn prooi pakt met zijn scherpe tanden en hem verscheurd.
Openbaring 9 vers 9 En zij hadden borstwapenen als ijzeren borstwapenen; en het gedruis hunner vleugelen was als een gedruis der wagens, wanneer vele paarden naar den strijd lopen.
Borstwapenen van ijzer: kwam niet bij het hart, geen emoties, geen schuldgevoel, geen medelijden. Ze waren niet te stoppen.
Openbaring 9 vers 10 En zij hadden staarten den schorpioenen gelijk, en er waren angels in hun staarten; en hun macht was de mensen te beschadigen vijf maanden.
Het was de leer der valse profeten die de oorzaak waren van de pijniging. De oorzaak van de eerste wereldoorlog, haat, angst, leugens. Jesaja 9:4 (De oude en aanzienlijke, die is de kop; maar de profeet, die valsheid leert, die is de staart.)
Openbaring 9 vers 11 En zij hadden over zich tot een koning den engel des afgronds; zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse taal had hij den naam Apollyon.
Openbaring 9
1 En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen uit den hemel op de aarde, en haar werd gegeven de sleutel van den put des afgronds.

De satan is de Abaddon/Apollyon, de vernietiger.
Openbaring 9 vers 12 Het ene wee is weggegaan, ziet, er komen nog twee weeën na dezen. De eerste wee, de eerste wereldoorlog?
13 En de zesde engel heeft gebazuind, en ik hoorde een stem uit de vier hoornen des gouden altaars, dat voor God was,
14 Zeggende tot den zesden engel, die de bazuin had: Ontbind de vier engelen, die gebonden zijn bij de grote rivier, den Eufraat.
15 En de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de ure, en dag, en maand, en jaar, opdat zij het derde deel der mensen zouden doden.
16 En het getal van de heirlegers der ruiterij was tweemaal tien duizenden der tien duizenden; en ik hoorde hun getal.

In de zesde bazuin worden er vier engelen ontbonden bij de grote rivier de Eufraat. Vier engelen die de macht hadden gekregen om de aarde en de zee te beschadigen, één jaar, één maand, één dag en één uur, lijkt wel een datum en tijd. Deze vier engelen zijn de vier paarden uit de vier zegels, deze zijn pas losgelaten in Openbaring 9. Het zijn de eerste vier zegels omdat God altijd waarschuwt van te voren.
Jesaja 34:8 Want het zal zijn de dag der wraak des HEEREN, een jaar der vergeldingen, om Sions twistzaak.
Openbaring 9 vers 17 En ik zag alzo de paarden in dit gezicht, en die daarop zaten, hebbende vurige, en hemelsblauwe, en sulfervervige borstwapenen en de hoofden der paarden waren als hoofden van leeuwen, en uit hun monden ging vuur, en rook, en sulfer,

(Alexander de Grote (Griekse wereldrijk) droeg een borstwapen met rood, blauw en geel met Medusa erop, zoals ook de Griekse goden droegen); Openbaring 9 vers 18 Door deze drie werd het derde deel der mensen gedood, namelijk door het vuur, en door den rook, en door het sulfer, dat uit hun monden uitging.
Met deze bazuin zou een derde deel van de mensen gedood worden door het ontbinden van de vier engelen bij de rivier de Eufraat.

Hitler, antichrist.


Alle valse religies op aarde hebben allemaal hun oorsprong in het oude Babylon. Alle afgoden, hetzelfde verhaal, alleen andere namen. Nimrod, die grote jager uit Babylon in de Bijbel, heeft in de wereld namen als: Baäl, Bel, Zeus, Kronos, Janus of Chaos. De vrouw van Nimrod: Semiramis, Cybele, Astarte, Isis en Diane. De Thammuz, het goddelijke kind: Bachus, Osiris, Hercules, Horus, Dagon, Cupido en shamash. Je kunt gerust zeggen dat de bron van alle afgoderij uit Babylon is ontsproten. Oftewel uit de Eufraat. Thammuz was de reïncarnatie van Nimrod. Net als het zonnewiel op het plein bij het Vaticaan komt het zonnewiel ook bij de Nazi's terug.

De Nazi's hadden een theorie van occulte origine overgenomen (over een superras, namelijk het Arische ras) o.a. van ene Helena Blavatsky (de zogenaamde oermoeder van de New Age) die onderwijs had gekregen in Tibet. Er zouden Arische priesters waken over twee geheime plaatsen in de Himalaya waar de ware vorsten van deze wereld leven. Tibet, waar ook het hakenkruis of swastika te vinden is, een links- en een rechtsdraaiend hakenkruis, het wiel van de gouden en zwarte zon. De Nazi's kozen het wiel van de zwarte zon, het hakenkruis dat tegen de natuur indraait. Heersen over natuur, over de mens, goud is goed en zwart de duisternis. Hitler werd de ultieme Avatar genoemd (gereïncarneerde), vóór hem waren Krishna, Boedda en Jezus. De Ariërs zouden van oorsprong een volk zijn dat de bakermat had in de Kaukasus (vandaar dat woord voor blanke in Amerika Caucasion is). Het was een ruitervolk (zie de Bijbelteksten: waar beschreven wordt dat de sprinkhanen rijden op paarden) wat Europa had veroverd en tot aan Iran toe. Het zou een superieur ras geweest zijn die geloofden in reïncarnatie, ze zouden in India ook het kastenstelsel ingesteld hebben. De Semitische rassen (waaronder de arabieren) zouden het meest inferieure ras zijn. Deze theorie had desastreuze gevolgen voor Gods volk, de Joden.
De sprinkhanen op de paarden hadden vurige en hemelsblauwe en sulververvige borstwapenen. Ze waren van ijzer, zie vers 9, meedogenloos met tanden van een leeuw. Een leeuw doet het ook niets als hij zijn prooi verscheurt. Toen de Nazi's een derde deel, 6 miljoen Joden, van de toen ongeveer 18 miljoen Joden op de wereld, vermoorden werd dat voornamelijk met een gas gedaan: Zyklon B. Dit is een blauwzuurgas met als stabilisator zwaveldioxide (sulfer) of een soort chloorverbinding, Chloros= Grieks voor geelgroen. Er bleef ook een blauw residu over van het gas. Ik weet niet of dit alles u wat zegt, maar mij wel, het kwam uit hun mond, zie vers 17. Toen ik over de kleuren nadacht zag ik in gedachten een soort zonsondergang in die kleuren. Ik zocht bij vlaggen, want volgens mij was het een vlag..
Ja hoor, het is de vlag van Tibet. Hitler geïnspireerd door Helena Blavatsky had haar theorieën geleerd van haar meesters in Tibet. Als u wat naslagwerk doet kunt u er genoeg over vinden, vooral op internet. Het Boeddhisme en het Hindoeïsme lijkt heel onschuldig, maar ze hebben wel de leerstelling van de reïncarnatie en karma. Iemand die arm is of bijvoorbeeld met een ziekte geboren wordt, was in een vorig leven een minderwaardig of slecht mens, iets wat natuurlijk onzin is, maar wel een hele gevaarlijke leerstelling! Hitler vermoorde mensen met een handicap of steriliseerde mensen die arm waren of psychisch in de war waren, hij zal waarschijnlijk gedacht hebben: het is hun karma.

Openbaring 9 vers 19 Want hun macht is in hun mond, en in hun staarten; want hun staarten zijn aan de slangen gelijk, en hebben hoofden, en beschadigen met dezelve.
20 En de overige mensen, die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen, dat zij niet zouden aanbidden de duivelen; en de gouden, en zilveren, en koperen, en stenen, en houten afgoden, die noch zien kunnen, noch horen, noch wandelen;
21 En hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, noch van hun venijngevingen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.
Jesaja 9:4 De oude en aanzienlijke, die is de kop; maar de profeet, die valsheid leert, die is de staart.

Johannes wilde wat de zeven bazuinen hadden gesproken opschrijven, maar dat mocht niet, hij moest ze verzegelen. In de dagen van de stem van de zevende bazuin zal een verborgenheid Gods vervuld worden. Johannes moest de geopende boekrol die in de hand van de engel opeten, het was als honing in zijn mond, maar in zijn buik bitter.

De twee getuigen


Openbaring 11
1 En mij werd een rietstok gegeven, een meet roede gelijk; en de engel stond en zeide: Sta op, en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden.
1 Korinthe 3
16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?
17 Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt.

Waarschijnlijk moeten Gods kinderen geteld worden, maar tot welk doel?
Openbaring 11 vers 2 En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden.
Openbaring 21:2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.

Jeruzalem als een bruid. De heidenen zullen Jeruzalem vertreden twee en veertig maanden.
Openbaring 11
Openbaring 11 vers 3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed.

Twee getuigen: de getuigen van het oude en nieuwe testament (verbond), Gods volk: Israël.In de tweede wereld oorlog zie je ze, Gods volk (getuigen van Gods woord), in vodden in concentratiekampen, vervolgd net als Gods profeten.
Openbaring 11 vers 4 Dezen zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaren, die voor den God der aarde staan.
Israël is het volk die de thora in ere houdt, in zijn geheel (natuurlijk niet volmaakt).
5 En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal hun vijanden verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden.
6 Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner profetering; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, en de aarde te slaan met allerlei plage, zo menigmaal als zij zullen willen.

De dingen die de mensen in de zegelen, bazuinen en de plagen overkomt is door af te doen of toe te doen aan Gods woord:
Openbaring 22
18 Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn.
19 En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.
Hitler wilde bv. de olievelden in de Kaukasus en in Baku aan de Kaspische zee in handen krijgen, oorlog kost een hoop brandstof, o.a. ook daarom vielen de Duitsers Rusland binnen. Niet alleen de bittere kou was de ondergang van de operatie, maar ook de droogte in 1942 en de malaria was een flinke tegenvaller.
Ook heersten er in Europa en omstreken door de oorlog veel soorten besmettelijke geslachtsziekten.
Openbaring 11 vers 7 En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest, dat uit den afgrond opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden.
De 2e wereldoorlog zit er aan te komen en in Munchen, 29 september 1938 werd een verbond met de dood (Hitler) gesloten door de volgende personen: Neville Chamberlain, Edouard Daladier, Bernito Mussolini. Drie en een half jaar later begint de Holocaust. In de Holocaust zijn plm. 6.000.000 Joodse mensen gedood, Hitler was een behoorlijke verwoester. Het Munchenpact was een verbond met de dood, het was een leugen, Hitler hield zich er niet aan.
Daniël 9:27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste. Jes. 28:15 Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond met den dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en onder de valsheid hebben wij ons verborgen.
En het Boek: 15 U zegt: "Wij hebben een afspraak gemaakt met de dood en een verdrag met het dodenrijk, om gedekt te zijn tegen de stormvloed die over ons komt. Wij hebben de leugen als een schuilplaats en verstoppen ons achter bedrog."
8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is. Hun lichamen, de Joden hebben de identiteit van Jeruzalem, zie boven, de bruid.
9 En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natiën, zullen hun dode lichamen zien drie dagen en een halven (1260 dagen), en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd worden.

Hoeveel foto's van al de opeengestapelde lichamen van de Holocaust hebben we niet gezien, iedereen over de hele wereld. De wereld wist ervan en deed niets, net als nu in Darfur, Soedan.
10 En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en zullen elkander geschenken zenden; omdat deze twee profeten degenen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden.
De nazi's die tot hun dood besloten hadden waren blij dat hun plan lukte en vele antisemitisten met hen.In 1942 begonnen de nazi's met doden van Gods volk, en in 1945 kwam er een einde aan.
Openbaring 11 vers 11 En na die drie dagen en een halven, is een geest des levens uit God in hen gegaan; en zij stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen aanschouwden.
Na drie en een half jaar werd de staat Israël opgericht, in 1948. Ze herleefden, een volk wat meer dan 2300 jaar in de verstrooiing heeft geleefd.
Daniël 8:14 En hij zeide tot mij: Tot twee duizend en driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden.
Openbaring 11 vers 12 En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij voeren op naar den hemel (Israël, het beloofde land) in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen.
13 En in diezelfde ure geschiedde een grote aardbeving, en het tiende deel der stad is gevallen, en er zijn in de aardbeving gedood zeven duizend namen van mensen, en de overigen zijn zeer bevreesd geworden, en hebben den God des hemels heerlijkheid gegeven.

In de onafhankelijkheidoorlog (grote aardbeving) van Israël, na het uitroepen van de staat Israël zijn ze direct aangevallen door buurlanden, zijn meer dan 6000 soldaten omgekomen.
Openbaring 11 vers 4 Het tweede wee is weggegaan; ziet, het derde wee komt haast.
Als de eerste wee de eerste wereldoorlog is en de tweede wee de tweede wereldoorlog en de onafhankelijkheidsoorlog is, wat zal dan de derde wee zijn? Met de zevende bazuin zijn er stemmen in de hemel die verkondigen dat de koninkrijken der wereld nu zijn van de Heere en van Zijn Christus. Nu is de tijd gekomen om het loon uit te delen, waarschijnlijk de oordeelsdag. De tempel is geopend en de ark des verbonds is te zien in Zijn tempel. Bliksemen, stemmen, donderslagen, aardbeving en grote hagel.

Het volk van God is natuurlijk door vele rijken vervolgd op allerlei manieren. De rijken worden als beesten voorgesteld. Bijvoorbeeld in Daniël 7 wordt Babylon voorgesteld als een leeuw met arendsvleugels, Medo-Perzië als een beer, Griekenland als een luipaard met vier vleugels en Rome als het beest met ijzeren tanden en 10 hoornen. In Openbaring 17 worden zeven rijken tot een beest samengesmolten (7 hoofden). Er wordt door middel van uiterlijke kenmerken aanwijzingen gegeven om welke rijken het gaat of om welke het zou kunnen gaan. Soms lijkt het gedeelte op Europa te slaan, ten tijde dat de paus veel politieke macht had. Soms lijkt het op het Nazi-rijk van Hitler. Maar soms lijkt het ook op Europa en Amerika samen als "christelijke natie" die wel veel kenmerken vertoont van het oude Babylon.
Openbaring 11
15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.
16 En de vier en twintig ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun aangezichten, en aanbaden God,
17 Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die was, en Die komen zal! dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst;
18 En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te verderven degenen, die de aarde verdierven.
19 En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel; en er werden bliksemen, en stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote hagel.
Openbaring 12: 1 En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren;

Het sterrenbeeld maagd, bekleed met de zon en de maan onder haar voeten


Dit teken was in september 2017 te zien in de hemel. Sterrenbeeld maagd, de maan onder haar voeten, bekleed met de zon bij haar schouder en een kroon bestaande uit het sterrebeeld Leeuw (Juda) en 3 planeten. De koningplaneet Jupiter was 9 maanden in haar buik. Het volk Israël, bekleed met de zon, Jacob en Rachel, de maan onder haar voeten, de hoop op de messias (net als Rachel). Een kroon van 12 sterren, de 12 stammen van Israël.
Openbaring 12
2 En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren.
3 En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden.

De hoofden: alle koninkrijken/rijken die Israël hebben onderdrukt.
4 En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben.
5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.

Yeshua werd geboren, werd gedood door de Romeinen, stond op uit de dood en voer ten hemel. Maar is dit is dit Yeshua? Nee, want het Griekse woord wat gebruikt wordt is hērpasthē, dit woord beschrijft geen hemelvaart, maar een wegrukken met kracht!
Handelingen 23:10 En als er grote tweedracht ontstaan was, de overste, vrezende, dat Paulus van hen verscheurd mocht worden, gebood, dat het krijgsvolk zou afkomen, en hem uit het midden van hen wegrukken, en in de legerplaats brengen.
Het woord wegrukken in Handelingen is hetzelfde woord. Epērthē is het woord wat gebruikt wordt om Zijn hemelvaart te beschrijven, hij werd opgetild, lifted up in het engels. Dus niet te vergelijken.
In Thessalonicensen wordt de opname beschreven, waar dus ongeveer hetzelfde woord gebruikt (harpagēsometha) wordt als in Openbaring 12. Dus het kind beschreven in Openbaring 12 is dus niet Yeshua:
1 Korinthiërs 12:27 En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.
Efeze 4:15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus;

Bij een geboorte wordt eerst het hoofd geboren (gewoonlijk) en dan pas het lichaam.
In Micha 5 staat:
2 Daarom zal Hij henlieden overgeven, tot den tijd toe, dat zij, die baren zal, gebaard hebbe; dan zullen de overigen Zijner broederen zich bekeren met de kinderen Israëls.

Israël wordt overgegeven aan de heidenen, tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft en dan zullen Zijn overige broederen zich bekeren met de Israëlieten. Dit betekent waarschijnlijk dat God zich weer gaat richten op Israël, als de gemeente opgenomen is.
Jes.66:7 Eer zij barensnood had, heeft zij gebaard, eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost.
8 Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enigen dag? Zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize? Maar Sion heeft weeën gekregen (zie A), en zij heeft haar zonen gebaard.:

Voordat zij weeën krijgt (Dag des Heeren) heeft ze gebaard, zij baart eerst en dan komt de Dag des Heeren. Eerst de opstanding en de opname, dan pas de grote verdrukking.
2 Thessalonicenzen 2
2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware.
3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;

Het Griekse woord voor afval betekent van een plaats staande, zich er vandaan bewegen, dit is de opname, dan komt er oorlog in de hemel, want met Yeshua zullen wij de satan en zijn engelen uit de hemel werpen (zie video: het leger van Christus) dan pas wordt wordt de mens der zonde geopenbaard.
In vers 3 het woord afval, in het Grieks staat er: 646 apostasía (from 868 /aphístēmi, "leave, depart," which is derived from 575 /apó, "away from" and 2476 /histémi, "stand") properly, departure (implying desertion); apostasy literally, "a leaving, from a previous standing." Pasted from http://biblehub.com/greek/646.htm> Dus afval kan zeker ook vertrek betekenen, dan zou deze vers als volgt lezen: "want die komt niet, tenzij dat eerst het vertrek gekomen zij", lees de opname.

1 Thessalonicenzen 5
3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;
4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.
5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.
Openbaring 12:6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.

Verstrooiing van Gods volk als vluchteling over de aarde. 1260 Jaar is het volk van God door de Rooms katholieke kerk verdrukt. 1260 Dagen is het volk van God door Hitler en zijn nazi's vervolgd.
Nu ga ik even verder bij vers: Openbaring 12
14 En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang.

Twee vleugelen eens groten arends: een hoop Joodse mensen vluchtten naar Engeland of de V.S., tijdens de vervolging van Hitler, 1260 dagen.
Daniël 7:4 Het eerste was als een leeuw, en het had arendsvleugelen; ik zag toe, totdat zijn vleugelen uitgeplukt waren, en het werd van de aarde opgeheven, en op de voeten gesteld, als een mens, en aan hetzelve werd eens mensen hart gegeven.
De leeuw met arendvleugelen is een afspiegeling van Babylon. Maar Engeland, ook een leeuw in hun wapenschild, kreeg arendsvleugelen en vloog naar Amerika, stichtte daar een kolonie (zij hebben een zeearend in hun schild). Zij hebben senatoren in hun regering, net als Rome, zelfs de regeringsbebouwen zijn van Romeinse architectuur.
Het wapen van de Engelse koninklijke familie heeft afbeeldingen van leeuwen. Het zegel van de V.S. van Amerika heeft de afbeelding van een visarend.
Jona 4:
6 En God, de HEERE, beschikte een wonderboom, en deed hem opschieten boven Jona, opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd, om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over den wonderboom met grote blijdschap.
7 Maar God beschikte een worm des anderen daags in het opgaan van den dageraad; die stak den wonderboom, dat hij verdorde.
8 En het geschiedde, als de zon oprees, dat God een stillen oostenwind beschikte; en de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij amechtig werd; en hij wenste zijner ziel te mogen sterven, en zeide: Het is mij beter te sterven dan te leven.
Vaak is een boom ook een natie, Israël de vijgeboom. De wonderboom voor Israël is duidelijk Amerika, Amerika als toevluchtsplaats, als "beschermer". Maar zal Amerika wat wel eens als Babylon gezien wordt, "verdorren"? Dat in één nacht? Of is het ook de E.U. of allebei?
Openbaring 18
8 Daarom zullen haar plagen op één dag komen, namelijk dood, en rouw, en honger, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.

Hier in Openbaringen wordt gesproken over Babylon.
15 En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. 16 En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen.
Amerika is een toevluchtsoord voor Joodse mensen, zie ook het beest uit de aarde. In 1945 wordt door de geallieerden en de Russen, Europa bevrijd en worden alle concentratiekampen bevrijd.

In 1798 heeft een generaal van Napoleon de paus uit zijn macht gezet en verloor de paus de politieke macht in Europa. In 1929 wordt door Mussolini van Vaticaanstad een staat gemaakt, waardoor de paus een staatshoofd wordt. Dus eindigen de 1260 jaar, met grote macht is het wel gedaan.
Openbaring 12
17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.

In een hoop landen worden veel Joden en Christenen vervolgd, bijvoorbeeld in Azië en Moslimlanden.
Openbaring 12 vers 18 En ik stond op het zand der zee.
Openbaring 13 vers 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering.

Een beest kwam uit de zee, zeven hoofden, zeven rijken: 1: Egypte, 2: Assyrie, 3:Babylon, 4: Medo-Perzie, 5: Griekenland, 6: Rome en Byzantijnse rijk, 7: Seltsjoeken (en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven, Op.17) en het Ottomaanse rijk, 8: Hernieuwd Ottomaans rijk? (dat de wond des zwaards had, en weder leefde Op.13)
Openbaring 13
2 En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht.
3 En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.

Ook een rijk wiens dodelijke wond genezen werd:
In 1789 werd de paus uit zijn macht gezet en stierf in de gevangenis. In 1929 krijgt de paus zijn eigen staat, het Vaticaan en krijgt weer wat politieke "macht" terug.
Openbaring 13
4 En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve?
5 En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en gods lasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden.

Hitler sprak ook behoorlijke grote dingen, met zijn rassenideologie zei hij als God te zijn (Avatar).
Openbaring 13
6 En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen.
7 En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk.
8 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld.
9 Indien iemand oren heeft, die hore.
10 Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis; indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen.
11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak.

Twee hoornen van een lam, een christelijk beest? Na de twee wereldoorlogen krijgt Amerika veel macht en hoogmoed. Hij sprak als de draak, veel oorlogstaal. Ik denk dat Amerika dit beest moet voorstellen en Europa het beest uit de zee. Openbaring 13 vers 12 En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was. (al zou de EU dat zijn)
Amerika oefent al de macht van het 1e beest (Europa, het beest uit de zee). De bevolking van Amerika bestaat voornamelijk uit West-Europeanen. De macht die Amerika heeft gekregen, daar is Europa getuige van. In het einde van 1700 wordt in Europa en Amerika een opvallende stap gezet, het volk beslist voortaan. Amerika is een christelijk macht, vrijheid en gelijkheid, DEMOCRATIE: de meerderheid beslist hoe het land geregeerd wordt. Maar omdat nu het volk de dienst uitmaakt, de wetten worden gemaakt naar het goedkeuren van het volk en niet naar de maatstaven van de wet van God is deze bestuursvorm een broeiplaats voor wetteloosheid. De zogenaamde rechten van de mens roepen wetten in het leven, bijvoorbeeld de abortuswet die per jaar over heel de wereld plm. 36 tot 53 miljoen levens kost! Terwijl abortus altijd strafbaar is geweest en werd zelfs als moord gezien.
In Babylon werden veel kindermoorden gepleegd doordat er kinderen geofferd werden. Maar hedendaags Babylon offert veel meer kinderen op dan ooit in oorlogen, plagen, als slachtoffers gevallen zijn. Ze worden wel niet aan goden geofferd, maar aan de rechten van de mens. Dit is nog maar één voorbeeld van de gruwelen die uit deze democratieën voortkomen.
13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen.
Dat doet Amerika zeker, ze hebben zo al heel wat landen gebombardeerd en bestookt.
Openbaring 13
14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken.

Het beeld van het beest, ...............Democratie.
Openbaring 13 vers 15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
Amerika gaf het beeld van het beest een geest: de Verenigde Naties.
Amerika (en vele andere westerse landen: het maatschappelijke Babylon) verdedigt vrijheid, gelijkheid. Dit heet Democratie en dit is het beeld van het beest. Als je het beeld niet aanbidt, dan wordt je gedood. Kijk maar naar de oorlog in Korea, Vietnam, Joegoslavië, Irak, Afganistan, Libië, daar vond de VN het nodig een resolutie op te stellen die Amerika en andere landen de macht gaf Libië aan te vallen en hun machthebber af te zetten.
Openbaring 13
16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;
17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.


VN-soldaten met logo VN op hun pet/helm/tulband en arm

Als de VN je onder druk wil zetten dan krijg je wat sancties of embargo's opgelegd en mag je gewoon niet kopen of verkopen. Zoals Iran nu.
Openbaringen 15:2 En ik zag als een glazen zee, met vuur gemengd; en die de overwinning hadden van het beest, en van zijn beeld, en van zijn merkteken, en van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods; Een Romeinse keizer had een titel waar naam en nummer (het aantal keren dat hij imperator was verklaard) bij werden vermeld. Een slaaf kreeg vroeger een merkteken op hand of voorhoofd.
Gods volk heeft ook een teken.
Deut. 6:
6 En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn.
7 En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat. 8 Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen.

Het teken van God heeft met de wet te maken, zoals u hierboven ziet. Sinds wij proberen de feestdagen van de bijbel te vieren en ons houden aan de spijswetten, geen varkensvlees enz. denken een hoop mensen in onze omgeving die ons niet goed kennen dat wij Joods zijn. U ziet dat deze mensen de link leggen naar het Joods zijn en niet direct naar de Bijbel, wat eigenlijk wel zou moeten, het is tenslotte wat de Bijbel leert! U ziet ook dat een Christen kan verbergen dat hij Christen is, maar een Jood kan nooit zijn Joods zijn verbergen!
Exodus 31:13 Gij nu, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen ulieden, bij uw geslachten; opdat men wete, dat Ik de HEERE ben, Die u heilige.
Exodus 31: 17 Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israëls een teken in eeuwigheid zijn; dewijl de HEERE, in zes dagen, den hemel en de aarde gemaakt, en op den zevenden dag gerust en Zich verkwikt heeft.

De sabbat vieren is een bevestiging dat jij Hem als je Schepper ziet. In de 10 geboden, de tien woorden, staat acht keer de Naam van God, want in de Statenvertaling is de Naam van God als HEERE(N) geschreven. Opvallend vind ik ook, nogmaals, dat een hoop christenen de sabbat niet houden, terwijl het toch een gebod is uit de tien geboden, die zij elke zondagochtend voorlezen in de kerk.
Exodus 20:
1 Toen sprak God al deze woorden, zeggende:
2 Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.
3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.
5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;
6 En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.
7 Gij zult den naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdellijk gebruikt.
8 Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.
9 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;
10 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is;
11 Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.
12 Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.
13 Gij zult niet doodslaan.
14 Gij zult niet echtbreken.
15 Gij zult niet stelen.
16 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
17 Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.

Sommige mensen, waaronder J-getuigen geloven dat God Israël verstoten heeft, maar dat is niet zo. Zij zijn om onzentwil vijanden van het evangelie, zij zijn als Jozef's broers, waaraan Hij, Yeshua zich bekend zal maken. Jozef werd verstoten door zijn broers opdat hij messias, verlosser voor hen kon worden. Yeshua wordt door Zijn broers verstoten opdat Hij messias kon worden voor ons heidenen, maar ook voor zijn broers en zal zich ook bekend maken aan Zijn broers. Als er nog een betere lovestory is vertel het me.
Romeinen 11 vers 11 Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken.

Romeinen 11 vers 25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.
26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.
28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil;
29 Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk.
30 Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door dezer ongehoorzaamheid;
31 Alzo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen.
32 Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn.

Jesaja 46
3 Hoor naar Mij, o huis van Jakob, en het ganse overblijfsel van het huis Israëls! die van Mij gedragen zijt van den buik aan, en opgenomen van de baarmoeder af.
4 En tot den ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden dragen; Ik heb het gedaan, en Ik zal u opnemen, en Ik zal dragen en redden.

Jesaja 54
7 Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten; maar met grote ontfermingen zal Ik u vergaderen.
8 In een kleinen toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen; maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij uwer ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser.

Maar ook als je de sabbat houdt (dan heb je dus het zogenaamde merkteken van het beest niet) dan kom je erachter, zeker als je heel de week werkt van maandag tot en met vrijdag, dat er weinig mogelijkheden zijn om te kopen of verkopen, omdat de drukste winkeldag van de week de sabbatdag is en dat de winkels op zondag gesloten zijn, dus dan blijft alleen de koopavond over en een eventuele koopzondag.
18 Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.
Babylonische priesters hadden een amulet met getallen erop. Iedere god had een nummer. Als je de getallen horizontaal en vertikaal optelt wordt het 666. Het getal 666 staat symbool voor de afgoderij, deze afgoderij waarbij altijd iets anders op de eerste plaats staat dan God en is daarom het getal eens mensen.
Openbaring 14
1 En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden.
2 En ik hoorde een stem uit den hemel, als een stem veler wateren, en als een stem van een groten donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende op hun citers;
3 En zij zongen als een nieuw gezang voor den troon, en voor de vier dieren, en de ouderlingen; en niemand kon dat gezang leren, dan de honderd vier en veertig duizend, die van de aarde gekocht waren.
4 Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam.
5 En in hun mond is geen bedrog gevonden; want zij zijn onberispelijk voor den troon van God.
Dezen hielden zich aan de geboden en volgden het Lam waar Het ook heengaat. Kijk maar naar de tekst in Ezechiёl 8 en 9, waarbij degenen die zuchten en uitroepen over al de gruwelen van de afgodendienaars, krijgen een teken op hun voorhoofd.
Openbaring 14
6 En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk;
7 Zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft.
8 En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt.
9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand,
10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam.
11 En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt.
12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.
13 En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen.

Deze drie engelen kondigen aan dat het evangelie overal verkondigd zal worden, dat Babylon zal vallen. En de derde engel waarschuwt: als je het merkteken hebt van het beest dat je zal drinken uit den wijn van de toorn van God. En dat degenen die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus, zalig zullen zijn.
Openbaring 14
14 En ik zag, en ziet, een witte wolk, en op de wolk was Een gezeten, des mensen Zoon gelijk, hebbende op Zijn hoofd een gouden kroon; en in Zijn hand een scherpe sikkel.
15 En een andere engel kwam uit den tempel, roepende met een grote stem tot Dengene, Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai; want de ure om te maaien is nu gekomen, dewijl de oogst der aarde rijp is geworden.
16 En Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
17 En een andere engel kwam uit den tempel, die in den hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel.
18 En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur; en hij riep met een groot geroep, tot dengene, die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw scherpe sikkel, en snijd af de druiftakken van den wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp.
19 En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van den wijngaard der aarde, en wierp ze in den groten wijnpersbak des toorns Gods.
20 En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden, en er is bloed uit den wijnpersbak gekomen, tot aan de tomen der paarden, duizend zeshonderd stadiën ver. Nadat alle mensen hun keus hebben gemaakt, het beest of God, is de oogst is rijp, begint het oordeel.
In Openbaring 15 vers 1 t/m 8 wordt de toorn van God aangekondigd.

Openbaring 16
1 En ik hoorde een grote stem uit den tempel, zeggende tot de zeven engelen: Gaat henen, en giet de zeven fiolen van den toorn Gods uit op de aarde.
2 En de eerste ging henen, en goot zijn fiool uit op de aarde; en er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn beeld aanbaden.

De plaag is besmettelijk en geeft de indruk (gezweer) onrein te zijn (zie Leviticus). Komt vooral voor bij de mensen die het merkteken van het beest hebben, die dus niet de geboden van God houden. Doet mij aan HIV/AIDS, syfilis (zweren) denken. Het komt voor bij mensen die een "vrije" levenswijze hebben, homo's bv. en hetero's die wisselende seksuele contacten hebben, kortom iets waar satan graag zijn handtekening op zou zetten.
Openbaring 16 vers 3 En de tweede engel goot zijn fiool uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode; en alle levende ziel is gestorven in de zee.
In Lucas 21 noemt Yeshua ook de zee:
25 En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven;

Dit doet mij allemaal denken aan de tsunamies in Azië. Hoeveel dode lichamen dreven er niet in het water en dode dieren, zelfs vissen. Het is ook opvallend dat hier veel christenvervolgingen zijn.
4 En de derde engel goot zijn fiool uit in de rivieren en in de fonteinen der wateren; en de wateren werden bloed.
Doet me denken aan de vervuiling van alle rivieren in de wereld, bv de rivier de Ganges is de meest vervuilde rivier ter wereld, zeker voor wat bacteriën betreft. 17 Riolen komen uit in de Ganges van Varanasi. Zo'n 100 ml water bevat 1,5 miljoen schadelijke bacteriën, voor baden is de norm ongeveer 500 van deze bacteriën of minder. De rivier is 3.000 maal meer vervuild dan het maximale niveau van bacteriën die volgens westerse standaards is vastgesteld voor zwemwater. In China zijn ook hele vervuilde rivieren en grondwater door industrie, waardoor er miljoenen mensen geen schoon drinkwater hebben en kanker krijgen van het water. Ook in de derde wereld is een tekort aan drinkwater, door droogte en ziekten in het water, zoals cholera, hoeveel kinderen sterven niet door vuil drinkwater. Ontlasting hoort niet in het water terecht te komen, waar het met drinkwater vermengt wordt en ziektes kan verspreiden, zie Deut.23: 12,13, dat je je ontlasting moet begraven!
Water is ook een teken van kennis of leringen, kijk maar naar de term levend water, de kennis van het evangelie, het water dat leven brengt. Dwaalleringen van valse profeten veroorzaken doden.
Openbaring 16
5 En ik hoorde den engel der wateren zeggen: Gij zijt rechtvaardig, Heere! Die is, en Die was, en Die zijn zal, dat Gij dit geoordeeld hebt;
6 Dewijl zij het bloed der heiligen, en der profeten vergoten hebben, zo hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; want zij zijn het waardig.
7 En ik hoorde een anderen van het altaar zeggen: Ja, Heere, Gij almachtige God! Uwe oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.
8 En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon; en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur.

De zon staat voor Jacob in Jozef's droom. Dus dan denk ik aan Israël die de macht krijgt zichzelf te verdedigen, macht om zich te verdedigen tegen een ieder die zich tegen hen keert.
Joel 2
30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.
31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.

Genesis 1 vers 14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!
De zon en de maan, de sterren zijn niet alleen lichten of voor de kalender, maar ook voor tekenen of een voorzegging. Ze kondigen wat aan. Bijvoorbeeld voor de Dag des Heeren dat de maan als bloed wordt en de zon in duisternis.
Zacharia 12: 1 De last van het woord des HEEREN over Israël. De HEERE spreekt, Die den hemel uitbreidt, en de aarde grondvest, en des mensen geest in zijn binnenste formeert.
2 Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling allen volken rondom; ja, ook zal zij zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruzalem.
3 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastigen steen allen volken; allen, die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen.
Als er een stad op aarde is die hieraan voldoet is het Jeruzalem wel, die profetie is vervuld!
Zacharia 12
4 Te dien dage, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met schuwigheid slaan, en hun ruiters met zinneloosheid; maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openen, en alle paarden der volken zal Ik met blindheid slaan.
5 Dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen: De inwoners van Jeruzalem zullen mij een sterkte zijn in den HEERE der heirscharen, hun God.
6 Te dien dage zal Ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout, en als een vurige fakkel onder de schoven; en zij zullen ter rechter zijde en ter linkerzijde alle volken rondom verteren; en Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem.

Jacob de zon, Gaat Israël de mensen te verhitten door vuur? Gaat Israël nucleaire wapens gebruiken?
Zacharia 12
7 En de HEERE zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de heerlijkheid van het huis Davids, en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem, zich niet verheffe tegen Juda.
8 Te dien dage zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschutten; en die, die onder hen struikelen zou, zal te dien dage zijn als David; en het huis Davids zal zijn als goden; als de Engel des HEEREN voor hun aangezicht.
9 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen, die tegen Jeruzalem aankomen.
10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen,
Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.

Yeshua is verborgen gebleven voor Zijn broers, net als Jozef voor zijn broers, dit is zo'n prachtig verhaal, maar als Yeshua zich bekend zal maken zullen deze profetische teksten letterlijk in vervulling gaan.
Zacharia 12
11 Te dien dage zal te Jeruzalem de rouwklage groot zijn, gelijk die rouwklage van Hadadrimmon, in het dal van Megiddon.
12 En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder; het geslacht van het huis Davids bijzonder, en hunlieder vrouwen bijzonder; en het geslacht van het huis van Nathan bijzonder, en hun vrouwen bijzonder;
13 Het geslacht van het huis van Levi bijzonder, en hun vrouwen bijzonder; het geslacht van Simeï bijzonder, en hun vrouwen bijzonder;
14 Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder, en hunlieder vrouwen bijzonder.

Een korte tijd laat God toe dat de legers tot in Jeruzalem komen, Hij verbergt Zijn aangezicht voor een korte tijd, maar met eeuwige goedertierenheid zal Hij zich weer ontfermen.
Jesaja 54
7 Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten; maar met grote ontfermingen zal Ik u vergaderen.
8 In een KLEINEN toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een OGENBLIK verborgen; maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij uwer ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser.

Zacharia 13 1 Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid.
2 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE der heirscharen, dat Ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden; ja, ook de profeten, en den onreinen geest zal Ik uit het land wegdoen.
3 En het zal geschieden, wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen: Gij zult niet leven, dewijl gij valsheid gesproken hebt in den Naam des HEEREN; en zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken, wanneer hij profeteert.
4 En het zal geschieden te dien dage, dat die profeten beschaamd zullen worden, een iegelijk vanwege zijn gezicht, wanneer hij profeteert; en zij zullen geen haren mantel aandoen, om te liegen.
5 Maar hij zal zeggen: Ik ben geen profeet, ik ben een man, die het land bouwt; want een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan.
6 En zo iemand tot hem zegt: Wat zijn deze wonden in uw handen? zo zal hij zeggen: Het zijn de wonden, waarmede ik geslagen ben, in het huis mijner liefhebbers.
7 Zwaard! ontwaak tegen Mijn Herder, en tegen den Man, Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE der heirscharen; sla dien Herder (Yeshua), en de schapen zullen verstrooid worden; maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden.
8 En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de HEERE, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden (in 70 v. Chr. ook), en den geest geven; maar het derde deel zal daarin overblijven.
9 En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn God.


Na de verwerping van hun messias wordt Jeruzalem 40 jaar later verwoest, waarbij twee derde deel omkwam. Maar dat zal niet op de Dag des Heeren zijn.
Hier wordt niet gesproken over veel doden in Jeruzalem.
Zacharia 14 vers 1 tot en met 14
1 Ziet, de dag komt den HEERE, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!
2 Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden.
3 En de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds.
4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.
5 Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, den koning van Juda; den zal de HEERE, mijn God, komen, en al de heiligen met U, o HEERE!
6 En het zal te dien dage geschieden, dat er niet zal zijn het kostelijk licht, en de dikke duisternis.
7 Maar het zal een enige dag zijn, die den HEERE bekend zal zijn; het zal noch dag, noch nacht zijn; en het zal geschieden, ten tijde des avonds, dat het licht zal wezen.


Hier wordt niet over veel slachtoffers gesproken in Jeruzalem. God zal niet alleen 's avonds komen, maar zal altijd aanwezig zijn.
Genesis 3:8 En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in den hof, aan den wind des daags (is tegen de avond). Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den HEERE God, in het midden van het geboomte des hofs.
Het duizendjarig vrederijk begint. Zacharia 14
8 Ook zal het te dien dage geschieden, dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen, de helft van die naar de oostzee, en de helft van die naar de achterste zee aan; zij zullen des zomers en des winters zijn.
9 En de HEERE zal tot Koning over de ganse aarde zijn; te dien dage zal de HEERE een zijn, en Zijn Naam een.
10 Dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden, van Geba tot Rimmon toe, zuidwaarts van Jeruzalem; en zij zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats; van de poort van Benjamin af, tot aan de plaats van de eerste poort, tot aan de Hoekpoort toe; en van den toren van Hananeel,
tot aan des konings wijnbakken toe.
11 En zij zullen daarin wonen, en er zal geen verbanning meer zijn; want Jeruzalem zal zeker wonen.
12 En dit zal de plage zijn, waarmede de HEERE al de volken plagen zal, die tegen Jeruzalem krijg gevoerd zullen hebben: Hij zal een iegelijks vlees, daar hij op zijn voeten staat, doen uitteren; en een iegelijks ogen zullen uitteren in hun holen; een eens iegelijks tong zal in hun mond uitteren (iets nucleairs?).
13 Ook zal het te dien dage geschieden, dat er een groot gedruis van den HEERE onder hen zal wezen, zodat zij een ieder zijns naasten hand zullen aangrijpen, een eens ieders hand zal tegen de hand zijns naasten opgaan.

Het is dus zo schokkend dat je de hand van degene die naast je is vast zult grijpen.
Zacharia 14 vers 14 En ook zal Juda te Jeruzalem strijden; en het vermogen aller heidenen rondom zal verzameld worden, goud en zilver, en klederen in grote menigte.
En Ezechiël 38
1 Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:
2 Mensenkind! zet uw aangezicht tegen Gog, het land van Magog, den hoofdvorst van Mesech en Tubal; en profeteer tegen hem,
3 En zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan u, o Gog, gij hoofdvorst van Mesech en Tubal! (dit is Turkije).
4 En Ik zal u omwenden, en haken in uw kaken leggen, en Ik zal u uitvoeren, mitsgaders uw ganse heir, paarden en ruiteren, die altemaal volkomen wel gekleed zijn, een grote vergadering, met rondas en schild, die altemaal zwaarden handelen;
5 Perzen, Moren en Puteers met hen, die altemaal schild en helm voeren; (Iran, Noord-Afrikaanse landen). 6 Gomer en al zijn benden, en het huis van Togarma (deel Turkije), aan de zijden van het noorden, en al zijn benden; vele volken met u.
7 Zijt bereid en maakt u gereed, gij en uw ganse vergadering, die tot u vergaderd zijn; en wees gij hun tot een wacht.
8 Na vele dagen zult gij bezocht worden; in het laatste der jaren zult gij komen in het land, dat wedergebracht is van het zwaard, dat vergaderd is uit vele volken, op de bergen Israëls, die steeds tot verwoesting geweest zijn; als hetzelve land uit de volken zal uitgevoerd zijn, en zij allemaal zeker zullen wonen.

Israёl, de Joden die verstrooid waren over de aarde, zijn door de jaren heen weer vergaderd uit de vele volken op de bergen Israёls en dan zal er een aanval op dit land komen:
Ezechiël 38
9 Dan zult gij optrekken, gij zult aankomen als een onstuimige verwoesting, gij zult zijn als een wolk, om het land te bedekken; gij en al uw benden, en vele volken met u.
10 Alzo zegt de Heere HEERE: Te dien dage zal het ook geschieden, dat er raadslagen in uw hart zullen opkomen, en gij zult een kwade gedachte denken,
11 En zult zeggen: Ik zal optrekken naar dat dorpland, ik zal komen tot degenen, die in rust zijn, die zeker wonen, die altemaal wonen zonder muur, en grendel noch deuren hebben.
12 Om buit te buiten, en om roof te roven; om uw hand te wenden tegen de woeste plaatsen, die nu bewoond zijn, en tegen een volk, dat uit de heidenen verzameld is, dat vee en have verkregen heeft, wonende in het midden des lands.
13 Scheba, en Dedan, en de kooplieden van Tarsis, en alle hun jonge leeuwen zullen tot u zeggen: Komt gij, om buit te buiten? hebt gij uw vergadering vergaderd, om roof te roven? om zilver en goud weg te voeren, om vee en have weg te nemen, om een groten buit te buiten?
14 Daarom profeteer, o mensenkind! en zeg tot Gog: Zo zegt de Heere HEERE: Zult gij het, te dien dage, als Mijn volk Israël zeker woont, niet gewaar worden?
15 Gij zult dan komen uit uw plaats, uit de zijden van het noorden, gij en vele volken met u; die altemaal op paarden zullen rijden, een grote vergadering, en een machtig heir;
16 En gij zult optrekken tegen Mijn volk Israël, als een wolk, om het land te bedekken; in het laatste der dagen zal het geschieden; dan zal Ik u aanbrengen tegen Mijn land, opdat de heidenen Mij kennen, als Ik aan u, o Gog! voor hun ogen zal geheiligd worden.

Ik geloof dat dit ook de laatste strijd zal zijn. Sommigen denken dat de Gog en Magog voor de Dag des Heeren zal zijn, maar ik denk dat het een onderdeel daarvan zal zijn.
Ezechiël 38
17 Zo zegt de Heere HEERE: Zijt gij die, van welken Ik in verleden dagen gesproken heb, door den dienst Mijner knechten, de profeten Israëls, die in die dagen geprofeteerd hebben, jaren lang, dat Ik u tegen hen zou aanbrengen?
18 Maar het zal geschieden te dien dage, ten dage als Gog tegen het land Israëls zal aankomen, spreekt de Heere HEERE, dat Mijn grimmigheid in Mijn neus zal opkomen.
19 Want Ik heb gesproken in Mijn ijver, in het vuur Mijner verbolgenheid: Zo er niet, te dien dage, een groot beven zal zijn in het land Israëls! Een groot beven, een grote oorlog.
20 Zodat van Mijn aangezicht beven zullen de vissen der zee, en het gevogelte des hemels, en het gedierte des velds, en al het kruipend gedierte, dat op het aardrijk kruipt, en alle mensen, die op den aardbodem zijn; en de bergen zullen nedergeworpen worden, en de steile plaatsen zullen nedervallen, en alle muren zullen ter aarde nedervallen.
21 Want Ik zal het zwaard over hem roepen op al Mijn bergen, spreekt de Heere HEERE; het zwaard van een ieder zal tegen zijn broeder zijn.
22 En Ik zal met hem rechten, door pestilentie en door bloed; en Ik zal een overstelpenden plasregen, en grote hagelstenen, vuur en zwavel regenen op hem, en op zijn benden, en op de vele volken, die met hem zullen zijn.
23 Alzo zal Ik Mij groot maken, en Mij heiligen, en bekend worden voor de ogen van vele heidenen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.

Gods Naam zal geheiligd worden voor de ogen van iedereen, hoe? Doordat hij Zijn volk zal redden, uit zal komen wat in Zijn Boek geschreven staat. Iedereen zal weten dat het de God van Abraham, Izak en Jacob is die deze wonderen zal doen.
Ezechiël 39
1 Voorts, gij mensenkind! profeteer tegen Gog, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan u, o Gog, hoofdvorst van Mesech en Tubal!
2 En Ik zal u omwenden, en een zeshaak in u slaan, en u optrekken uit de zijden van het noorden, en Ik zal u brengen op de bergen Israëls.
3 Maar Ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan, en Ik zal uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen.
4 Op de bergen Israëls zult gij vallen, gij en al uw benden, en de volken, die met u zijn; Ik heb u aan de roofvogelen, aan het gevogelte van allen vleugel, en aan het gedierte des velds ter spijze gegeven.

In de Eerste Wereldoorlog heerste er Spaanse griep. Zal er vogelgriep zijn bij deze oorlog, of zullen er gewoon gieren en andere aaseters eten van de lijken die zullen vallen in deze oorlog?
Ezechiël 39
5 Op het open veld zult gij vallen; want Ik heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE.
6 En Ik zal een vuur zenden in Magog, en onder degenen, die in de eilanden zeker wonen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.
7 En Ik zal Mijn heiligen Naam in het midden van Mijn volk Israël bekend maken, en zal Mijn heiligen Naam niet meer laten ontheiligen; en de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, de Heilige in Israël.
8 Ziet, het komt en zal geschieden, spreekt de Heere HEERE; dit is de dag, van welken Ik gesproken heb.

De dag des oordeels oftewel de Dag des Heeren.
Ezechiël 39
9 En de inwoners der steden Israëls zullen uitgaan, en vuur stoken en branden van de wapenen, zo van schilden als rondassen, van bogen en van pijlen, zo van handstokken als van spiesen; en zij zullen daarvan vuur stoken zeven jaren;
10 Zodat zij geen hout uit het veld zullen dragen, noch uit de wouden houwen, maar van de wapenen vuur stoken; en zij zullen beroven degenen, die hen beroofd hadden, en plunderen, die hen geplunderd hadden, spreekt de Heere HEERE.
11 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik aan Gog aldaar een grafstede in Israël zal geven, het dal der doorgangers naar het oosten der zee; en datzelve zal den doorgangers den neus stoppen; en aldaar zullen zij begraven Gog en zijn ganse menigte, en zullen het noemen: Het dal van Gogs menigte.
12 Het huis Israëls nu zal hen begraven, om het land te reinigen, zeven maanden lang.
13 Ja, al het volk des lands zal begraven, en het zal hun tot een naam zijn, ten dage als Ik zal verheerlijkt zijn, spreekt de Heere HEERE.
14 Ook zullen zij mannen uitscheiden, die gestadig door het land doorgaan, en doodgravers met de doorgangers, om te begraven degenen, die op den aardbodem zijn overgelaten, om dien te reinigen; ten einde van zeven maanden zullen zij onderzoek doen.
15 En deze doorgangers zullen door het land doorgaan, en als iemand een mensenbeen ziet, zo zal hij een merkteken daarbij oprichten; totdat de doodgravers hetzelve zullen hebben begraven in het dal van Gogs menigte.
16 Ook zo zal de naam der stad Hamona zijn. Alzo zullen zij het land reinigen.
17 Gij dan, mensenkind! zo zegt de Heere HEERE: Zeg tot het gevogelte van allen vleugel, en tot al het gedierte des velds: Vergadert u, en komt aan, verzamelt u van rondom, tot Mijn slachtoffer, dat Ik voor u geslacht heb, een groot slachtoffer, op de bergen Israëls, en eet vlees, en drinkt bloed.

Toch alleen aaseters eten vlees, toch geen andere vogels, terwijl er wel staat van allen vleugel?
Ezechiël 39
18 Het vlees der helden zult gij eten, en het bloed van de vorsten der aarde drinken; der rammen, der lammeren, en bokken, en varren, die altemaal gemesten van Basan zijn.
19 En gij zult het vette eten tot verzadiging toe, en bloed drinken tot dronkenschap toe; van Mijn slachtoffer, dat Ik voor u geslacht heb.
20 En gij zult verzadigd worden aan Mijn tafel van rij paarden en wagen paarden, van helden en alle krijgslieden, spreekt de Heere HEERE.
21 En Ik zal Mijn eer zetten onder de heidenen; en alle heidenen zullen Mijn oordeel zien, dat Ik gedaan heb, en Mijn hand, die Ik aan hen gelegd heb.
22 En die van het huis Israëls zullen weten, dat Ik, de HEERE, hunlieder God ben, van dien dag af en voortaan.
23 En de heidenen zullen weten, dat die van het huis Israëls gevankelijk zijn weggevoerd om hun ongerechtigheid, omdat zij tegen Mij hadden overtreden, en dat Ik Mijn aangezicht voor hen verborgen heb, en heb ze overgegeven in de hand hunner wederpartijders, zodat zij altemaal door het zwaard gevallen zijn;
24 Naar hun onreinigheid en naar hun overtredingen heb Ik met hen gehandeld, en Ik heb Mijn aangezicht voor hen verborgen.
25 Daarom zo zegt de Heere HEERE: Nu zal Ik Jakobs gevangenen wederbrengen, en zal Mij ontfermen over het ganse huis Israëls, en Ik zal ijveren over Mijn heiligen Naam;
26 Als zij hun schande zullen gedragen hebben, en al hun overtreding, met dewelke zij tegen Mij hebben overtreden, toen zij in hun land zeker woonden, en er niemand was, die hen verschrikte.
27 Als Ik hen zal hebben wedergebracht uit de volken, en hen vergaderd zal hebben uit de landen hunner vijanden, en Ik aan hen geheiligd zal zijn voor de ogen van vele heidenen;
28 Dan zullen zij weten, dat Ik, de HEERE, hunlieder God ben, dewijl Ik ze gevankelijk heb doen wegvoeren onder de heidenen, maar heb ze weder verzameld in hun land, en heb aldaar niemand van hen meer overgelaten.
29 En Ik zal Mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere HEERE.

Yeshua zal wederkomen om Israёl te redden:
Jesaja 63
1 Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra? Deze, Die versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die in gerechtigheid spreek, Die machtig ben te verlossen.
2 Waarom zijt Gij rood aan Uw gewaad, en Uw klederen als van een, die in de wijnpers treedt?
3 Ik heb de pers alleen getreden, en er was niemand van de volken met Mij; en Ik heb hen getreden in Mijn toorn, en heb hen vertrapt in Mijn grimmigheid; en hun kracht is gesprengd op Mijn klederen, en al Mijn gewaad heb Ik bezoedeld.

Yeshua wraakt zich alleen op de vijanden van Israёl, niemand van de volken helpt Israël, alleen God. Edom, Bozra is bij Petra in Jordanië.
Jesaja 63
4 Want de dag der wraak was in Mijn hart, en het jaar Mijner verlosten was gekomen.
5 En Ik zag toe, en er was niemand die hielp; en Ik ontzette Mij, en er was niemand, die ondersteunde; daarom heeft Mijn arm Mij heil beschikt, en Mijn grimmigheid heeft Mij ondersteund,
Niemand van de volken helpt Israёl, Yeshua moet het helemaal alleen doen, niemand deelt blijkbaar Zijn liefde voor Zijn volk.
Jesaja 63 vers 6 En Ik heb de volken vertreden in Mijn toorn, en Ik heb hen dronken gemaakt in Mijn grimmigheid; en Ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen.
Openbaring 16
8 En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon; en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur.
9 En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam Gods, Die macht heeft over deze plagen; en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid te geven.

De tegenstanders bekeren zich niet en lasteren God, door te zeggen dat Israël niet (meer) Zijn volk is of dat God geen zoon heeft.
Openbaring 16
10 En de vijfde engel goot zijn fiool uit op den troon van het beest; en zijn rijk is verduisterd geworden; en zij kauwden hun tongen van pijn;
11 En zij lasterden den God des hemels vanwege hun pijnen, en vanwege hun gezweren; en zij bekeerden zich niet van hun werken.

De troon van het beest is in Pergamus, zie Openbaring 2:13.
Pergamus was een stad waar de troon van satan stond: het altaar van Zeus. Dit altaar staat ongeveer sinds de jaren 30 in Berlijn.
De zon en de troon van het beest:
Er zijn dingen uit de tweede wereldoorlog die mij aan een zon doen denken: namelijk de Nazi's hadden een symbool; de Swastika, wat een symbool van de zon is. Maar ook Japan had de volgende vlag in de 2e wereldoorlog, zij steunden Duitsland.

Japanse oorlogsvlag

Maar ook moet ik door die vlag van Japan ook denken aan de vlag van Tibet zie onder. De Nazi's hadden een theorie van occulte origine overgenomen (over een superras, namelijk het Arische ras) o.a. van ene Helena Blavatsky (de zogenaamde oermoeder van de New Age) die onderwijs had gekregen in Tibet.
In Tibet, waar ook het hakenkruis of swastika te vinden is, een links- en een rechtsdraaiend hakenkruis, het wiel van de gouden en zwarte zon. De Nazi's kozen het wiel van de zwarte zon, het hakenkruis dat tegen de natuur indraait. Heersen over natuur, over de mens, goud is goed en zwart de duisternis. Hitler werd de ultieme Avatar genoemd (gereïncarneerde), vóór hem waren Krishna, Boedda en Jezus (volgens Hitler).

vlag van Tibet

        Vlag Tibet

http://nl.wikipedia.org/wiki/Swastika_(symbool) interessante bron voor het zonnesymbool Nog een zonnesymbool, maar dan van de voormalig President Obama van de Verenigde Staten van Amerika!

logo voormalig President Obama

Hier is het altaar van Zeus wat ooit in Pergamus stond, maar wat nu in Duitsland-Berlijn is, komt het bouwwerk u niet bekend voor als van één van Obama's podia, hij gebruikte het als achtergrond, net als Hitler.

Altaar van Zeus in Berlijn

Kijk maar eens bij Wikipedia pergamonmuseum. Het altaar is daar in Berlijn herbouwd tussen 1910-1930 in Berlijn. Het altaar is in 1948 vervoerd naar Leningrad en in 1958 weer geretourneerd naar Berlijn. Kijk maar bij de website www.german-architecture.info, daar is de Zeppilinfeld tribuene te zien waar Hitler zijn speeches hield, waar het pergamonaltaar model voor heeft gestaan. Heel eng als je dat ziet. Hoe bedoel je troon van het beest?

Openbaring 16 12 En de zesde engel goot zijn fiool uit op de grote rivier, den Eufraat; en zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen, die van den opgang der zon komen zullen.
De Eufraat was een obstakel voor legers. Koning Kores van Medo-Perzie liet de rivier omleiden waardoor de rest van de rivierbedding bijna droog kwam te liggen waardoor zijn leger Babylon in kon trekken. Nu door een fiool van de zesde engel droogt de Eufraat op. Toen Kores de Eufraat liet omleiden viel Babylon in de handen van koning Kores. Koning Kores is ook een type van Yeshua. Yeshua komt ook uit het oosten, gaat door de Oostpoort, zie ook:
Ezechiël 46
1 Alzo zegt de Heere HEERE: De poort van het binnenste voorhof, die naar het oosten ziet; zal de zes werkdagen gesloten zijn; maar op den sabbatdag zal zij geopend worden; ook zal zij geopend worden op den dag van de nieuwe maan. 2 En de vorst zal ingaan door den weg van het voorhuis derzelve poort van buiten, en zal staan aan den post van de poort; en de priesters zullen zijn brandofferen en zijn dankofferen bereiden, en hij zal aanbidden aan den dorpel der poort, en daarna uitgaan; doch de poort zal niet gesloten worden tot op den avond.
Hosea 13:
14 Doch Ik zal hen van het geweld der hel verlossen, Ik zal ze vrijmaken van den dood: o dood! waar zijn uw pestilentien? hel! waar is uw verderf? Berouw zal van Mijn ogen verborgen zijn, 15 Want hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen; doch er zal een oostenwind komen, een wind des HEEREN, opkomende uit de woestijn; en zijn springader zal uitdrogen, diezelve zal den schat van alle gewenste huisraad roven.

De schone poort die op het oosten ziet, waar de Messias door zal gaan en door ging (is trouwens dichtgemetseld, door een Arabische heerser, zie ook:
Ezechiel 44
1 Toen deed hij mij wederkeren den weg naar de poort van het buitenste heiligdom, die naar het oosten zag; en die was toegesloten. 2 En de HEERE zeide tot mij: Deze poort zal toegesloten zijn, zij zal niet geopend worden, noch iemand door dezelve ingaan, omdat de HEERE, de God Israëls, door dezelve is ingegaan; daarom zal zij toegesloten zijn.

En er is zelfs een Islamitische begraafplaats vlak voor de Oostpoort, alsof dat de Messias tegen zou houden.
Yeshua zal dus ook uit het oosten komen, richting het westen, dus richting Israël).
De Eufraat ontspringt in de bergen van Turkije. De Turken hebben een dam gebouwd, de Ataturkdam, als Turkije deze dam afsluit, kunnen ze de hele Eufraat droogleggen. Dat hebben ze al eens bijna 3 maanden gedaan, het water wat er nog doorstroomde stelde niet veel meer voor (gesloten zodat ze het stuwmeer konden vullen).
Als er bijvoorbeeld een grondoorlog tegen Israël geopend wordt door Iran, zou het makkelijk zijn als de Eufraat drooggelegd zou kunnen worden door de Turkse dam te sluiten, zodat de tanks over de Eufraat kunnen. Maar het kan natuurlijk ook middels een natuurlijk of bovennatuurlijk verschijnsel zijn, net als toen ze uit Egypte kwam en door de rietzee (rode zee) gingen en door de Jordaan, waar het water week, een vluchtroute.
Openbaring 16
13 En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond des valsen profeets, drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk;
Uit de draak, het beest en de valse profeet komen demonen, die gaan mensen verzamelen om alle koningen van de gehele wereld tegen Israël te vergaderen.
14 Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien groten dag des almachtigen Gods.

Dit wordt tevens ook de oordeelsdag van de levenden, de doden worden na de 1000 jaar geoordeeld, dus na het duizendjarig vrederijk.
Openbaring 16
15 Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.

Als je niet waakzaam bent, als voorbeeld nam Yeshua de wachters bij de tempel, die werden gecontroleerd of ze niet sliepen, als ze dat wel deden, werd hun kleding in de fik gestoken en dan moesten ze hun kleed uittrekken, waardoor ze naakt liepen. Dus waken is letterlijk wakker blijven, zie artikel over de dag en het uur van de wederkomst:
link
Openbaring 16
16 En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon.
17 En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit den tempel des hemels, van den troon, zeggende: Het is geschied.
18 En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot.

Bij een aardbeving is vaak een oorlog (zie het beven in Ezech.38).
Openbaring 16
19 En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen; en het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven den drinkbeker van den wijn des toorns Zijner gramschap.
20 En alle eiland is gevloden, en de bergen zijn niet gevonden.
21 En een grote hagel, elk als een talent pond zwaar, viel neder uit den hemel op de mensen; en de mensen lasterden God vanwege de plage des hagels; want deszelfs plage was zeer groot.

Sommige raketten die ze afschieten zijn een talentpond zwaar, namelijk 38 kg. Maar het schijnt dat bij vulkaanuitbarstingen of nucleaire explosies zulke hagelstenen echt voorkomen. Maar er zijn ook raketten (bv. de raketten waar Israël tegenwoordig veel mee bestookt wordt) die 40 kg. wegen (talentpond).
Het volgende stuk gaat over 2 beesten, het beest uit de zee, het beest uit de aarde en de hoer die op het beest zit. Beesten zijn maatschappelijke/politieke machten, zoals bijvoorbeeld het Romeinse rijk. De hoer die op het beest zit is een religieuze macht, bv. de Rooms katholieke kerk in de middeleeuwen. Een religieuze macht die hoereert met afgoden, daarom wordt zij hoer genoemd.
Openbaring 17: 1 En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren;
2 Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij.
3 En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen.

Deze hoer is niet alleen Babylon en Rome (in de zin van hun afgoderij), maar ook de Rooms katholieke kerk en haar denominaties zoals bijvoorbeeld de Protestantse kerk, die menselijke tradities op eerste plaats zetten en Gods wet op de tweede plaats. Eigenlijk allen die afgoderij plegen. R.K.-kerk met al haar zonden: ik noem bijvoorbeeld de aflaten die ze in de middeleeuwen verkochten, je kon zo een plekje in de hemel kopen. Ze bedrogen de mensen, maakten mensen bang met hel en verdoemenis en maakten armen hun geld afhandig door angst te verspreiden. Ze verrijkten de kerk ermee, alles in de kerken is pracht en praal gebouwd van mensenzielen en bloed. De Roomse kerk nam door de biecht, de intieme relatie van God met Zijn kinderen af, dat ze bij de pastor om zondevergeving kwamen in plaats van bij de Heere.
Yeshua is éénmaal gestorven voor de zonden, zij laten Hem bijna dagelijks sterven door te zeggen dat het brood echt Zijn lichaam is geworden, transsubstinatie. Ze hebben Zijn geliefde sabbat afgeschaft en er één op een heidense feestdag voor in de plaats gezet. Ik kan nog wel een tijdje doorgaan.
Maar niet alleen is de Rooms katholieke kerk is daar schuldig aan, ook de Protestantse kerken zijn hier schuldig aan, sabbatsverachting, het heilige ontheiligen, en geven het verschil tussen het reine en het onreine niet te kennen. Paulus heeft het bijvoorbeeld heel duidelijk gemaakt dat hij niet als overste over de gemeenten wilde zijn, die positie wilde hij aan God overlaten. Hij zag zichzelf als zondaar, net als de andere gelovigen, hij voelde zich niet meer dan hen, maar hij probeerde hen alleen te leren, te adviseren en te vermanen, maar dat kunnen we allen elkaar. Yeshua zei het ook. Noem niemand uw meester, Ik ben uw meester. Hij zei ook dat we niemand vader mogen noemen, alleen Zijn Vader is onze Vader. De kerken vertellen ons dat er buiten hen geen zaligheid is. Laat u niet voorliegen, dat is een leugen. God vraagt alleen van ons dat wij ons geloof moeten delen met elkaar, omdat dat ons onderling versterkt. Het geeft ons geen geloof, dat doet alleen Gods woord, de Bijbel en niet zoals ze in de Protestantse kerk zeggen, de prediking. Dat is Gods woord niet, dat is hoogmoed. Alleen de Bijbel is Gods woord.
Vele Europese landen en ook de V.S. noemen zichzelf een christelijke natie. Naties die reclameborden zijn voor hoererij: ongehuwde gemeenschap, materialisme enz. zijn.
Zelfs Nederland, alles kan abortus, euthanasie, homoparades met naakte mensen, dansfestijnen met half naakte vrouwen op straat. Een drinkbeker vol gruwelen. Vaak zijn deze gruwelen te vinden in rijke landen.
Openbaring 17 vers 4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij.
Ze bieden drinkbekers vol met gruwelen aan, aan een ieder die maar wil drinken, voor geld zoals internet, televisie enz. Ik zeg niet dat internet of televisie verkeerd is, het is nou maar net wat je erop kijkt of leest.
Openbaring 17 vers 5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.
Het merkteken van deze vrouw is verborgenheid, de verborgenheid der wetteloosheid.
Openbaring 17 vers 6 En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering.
Zo hebben dezen vele levens en zelfs zielen op hun geweten!
Openbaring 17
7 En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid der vrouw en van het beest, dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen.
8 Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is.

Het Romeinse rijk was en is niet, hoewel het wel is. In religieuze zin: de Roomse kerk. In figuurlijke zin: Europa, de E.U. en Amerika (ontstaan uit europa, uit de 10 horens).
Openbaring 17 vers 9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit.
Rome is op zeven heuvelen gebouwd, in Rome is o.a. ook het ontwerpverdrag voor de Europese (E.U.) grondwet getekend. Weer zo'n democratische grondwet.
Openbaring 17 vers 10 En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven.
1: Egypte, 2: Assyrië, 3: Babylonië, 4: Medo-Perzie, 5: Griekenland, zijn gevallen.
De één is: 6: West-Romeinse rijk dat viel in 476, Oost-Romeinse rijk het Byzantijnse rijk, dat viel in 1453.
De ander is nog niet gekomen: 7: Seltsjoeken, waar het Ottomaanse rijk uit voort kwam. Het Ottomaanse rijk verzwakte door een economische crisis en nog andere factoren. In de eerste wereldoorlog kozen de Ottomanen de kant van de Duitsers. De Engelsen, samen met de Arabieren en Fransen versloegen ze de Ottomanen en zo werden bijvoorbeeld Irak, Libanon, Saudi Arabië enz. gevormd. Na in de handen geweest te zijn van de Romeinen en de Ottomanen, kwam "Palestina" in handen van de Engelsen/Fransen. Ze kregen het mandaat over "Palestina" (daar hoorde Jordaniё ook onder). Openbaring 17 vers 11 En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en gaat ten verderve.
De achtste koning, is uit de zeven: Het hernieuwde Ottomaanse rijk.
Openbaring 17
12 En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest.
13 Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven.

Tien horens, tien koningen zullen hun macht aan de Turken geven.
Openbaring 17
14 Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen. 15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en natiën, en tongen. 16 En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en zullen haar woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden.

De tien koningen en het beest zullen hun eigen poortstad vernietigen.
Openbaring 17
17 Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn.
18 En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde.

Openbaring 18:
8 Daarom zullen haar plagen op een dag komen, namelijk dood, en rouw, en honger, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.
9 En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben, zullen haar bewenen, en rouw over haar bedrijven, wanneer zij den rook haar brands zullen zien; Openbaring 18:16 En zeggende: Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn lijnwaad, en purper, en scharlaken, en versierd met goud, en met kostelijk gesteente, en met paarlen; want in een ure is zo grote rijkdom verwoest.

Het zal Babylon duur komen te staan.
Openbaring 18:24 En in dezelve is gevonden het bloed der profeten en der heiligen, en al dergenen, die gedood zijn op de aarde.
Openbaring 19
17 En ik zag een engel, staande in de zon; en hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogelen, die in het midden des hemels vlogen: Komt herwaarts, en vergadert u tot het avondmaal des groten Gods;
18 Opdat gij eet het vlees der koningen, en het vlees der oversten over duizend, en het vlees der sterken, en het vlees der paarden en dergenen, die daarop zitten; en het vlees van alle vrijen en dienstknechten, en kleinen en groten.

Er kan natuurlijk gewoon bedoeld worden dat de aasgieren hun vlees verorberen, maar zou Vogelgriep een rol kunnen spelen?
Openbaring 19
19 En ik zag het beest, en de koningen der aarde, en hun heirlegers vergaderd, om krijg te voeren tegen Hem, Die op het paard zat, en tegen Zijn heirlegers.
20 En het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt.

De satan wordt duizend jaar gebonden. Christus heerst met al zijn volgelingen die het beest en zijn beeld niet aanbeden hebben en die het merkteken dragen, letterlijk of onzichtbaar (er achter staan).
De regie die God de mens had gegeven na de zondeval is ten einde gekomen. Yeshua zal bewijzen met Zijn Koningschap dat onder Gods leiding alles goed gaat, dat wij beter de regie uit handen kunnen geven. Deze duizend jaar zijn daar waarschijnlijk voor nodig. Ik denk ook dat alle creativiteit van alle mensen toepasbaar zullen zijn in dit Rijk, niets zal voor niets zijn geweest. Na de duizend jaar wordt de mensheid weer voor de keus gezet als satan los wordt losgelaten. Daarna wordt satan voorgoed in een poel des vuurs en sulfers geworpen en zullen we nooit meer last van hem hebben. Daarna worden de doden geoordeeld, levenden zijn voor de duizend jaren al geoordeeld.
Openbaring 20
11 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden.
12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.
13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.
14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.
15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.

Daarna komt de nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In Openbaring vind ik deze dingen eruit springen:
Openbaring 21
3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.
4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.

God zal zo dichtbij zijn, dat zondigen onmogelijk wordt omdat je wordt verlicht met de heerlijkheids Gods. Geen zonde, geen verdriet meer en geen dood. Eindelijk zal het zijn zoals het door God bedoeld was.
Openbaring 21
22 En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.
23 En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars.
24 En de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen; en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve.
25 En haar poorten zullen niet gesloten worden des daags; want aldaar zal geen nacht zijn.
26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen.
27 En in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen spreekt; maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams.

Openbaring 22
1 En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams.

Een zuivere rivier, niet meer het met bloed besmette water wat bij de zondige mensen en bij satan en zijn engelen vandaan kwam, geen influisteringen meer en geen zondige gedachten.
Openbaring 22 vers 2 In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen.
Yeshua is het woord, de thora, hij is de Boom des Levens, de bladeren zijn Zijn woorden, Zijn thora.
1 Korinthiërs 15 vers 22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.
Openbaring 22
3 En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen;
4 En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn.

Geen merkteken van het beest meer, maar Zijn Naam op hun voorhoofden.
Openbaring 22 vers 5 En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.
In dit Rijk zal niemand wat te kort komen en zullen de mensen die door honger hebben geleden, of door een ziek lichaam in hun leven, zullen volop genieten en dan zal het zijn of ze nooit gebrek hebben gehad.
Job 35
7 Hij onttrekt Zijn ogen niet van den rechtvaardige, maar met de koningen zijn zij in den troon; daar zet Hij hen voor altoos, en zij worden verheven.

In de hel ben je dus slaaf. In de hemel ben je koning, priester, geest en mens.
Koningen genoemd, omdat er niemand meer over hen heerst, zij zijn allen koningen, nooit meer overheerst. God is waarlijk een Vader en geen overheerser. Een echte "democratie" in een theocratie.

Jezus Sirach, (apocrief) 21:12 Wie de wet des Heren bewaart, die heerst over zijn gedachten (is dus koning daarover).

Daniël 7 vers 18 Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat Koninkrijk ontvangen, en zij zullen het Rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden.

Mattheus 25 vers 34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.

1 Johannes 3 vers 2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.

Openbaring 22
12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.
13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.
14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.

Openbaring 22 vers 17 En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.


Liefde produceert leven.
en haat ….de dood.

En met Phil Bosmans (een Rooms katholiek overigens) zeg ik mee:

In dagen van zwakheid en zonde
laat Gij steeds in mijn hart
een heimwee achter als een diepe wonde,
die pas helen wil
als mijn hart weer in Uw handen ligt.

Maar telkens opnieuw
hebt Gij gewassen,
zeventig maal zeven maal gewassen
in de warme regen
van uw barmhartigheid
en weer opgenomen in Uw zachte zon
om stralender dan ooit terug te keren in dat eeuwige liefdesspel met U
en de mensen.

Romeinen 11
33 O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!
34 Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest?
35 Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden?
36 Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid.


YOU TUBE

TWITTER

PINTEREST

KAARTENFoto's van NASA

Video van Pexels, Luz Calor Som