Bijgewerkt op 29-04-2022

Foto's van NASA, behalve de achtergrond (privé)

Het geheim der wetteloosheid

Het geheim der wetteloosheid

de Toekomende wereld

Waarom zou je geloven?   -   23 maart 2013

14 april 2012 Waarom zou je geloven

14 april 2012 Waarom zou je geloven? deel I

 

HHHeeft God ons volmaakt geschapen? Ja.

Waarom zondigden Adam en Eva dan? God heeft mensen met een eigen wil geschapen, Hij heeft geen robotten geschapen, met één soort software. Hij wil dat wij een eigen wil hebben en bewust voor Hem kiezen. Daarom zijn we in staat het goede te doen! Protestanten zullen u vertellen dat we dat niet kunnen, maar waarom zou God iets van ons eisen wat we niet kunnen? Natuurlijk kunnen we niet volmaakt zijn (dat komt ook door onze natuurlijke driften en de verleidingen van de gevallen engelen) we zullen zondigen, maar we kunnen zijn geboden zeker wel opvolgen.

 

Deut.30:

11 Want deze geboden zijn niet te zwaar om te worden nageleefd.

12 Deze wetten zijn niet hoog in de hemel zodat u ze niet kunt zien of horen en er niemand is die ze bij u kan brengen.

13 Ze zijn ook niet aan de overkant van de zee, zo ver weg dat niemand u hun boodschap kan overbrengen.

14 Nee, zij zijn vlakbij (in uw hart en op uw lippen) zodat u ze kunt gehoorzamen.

15 Luister, vandaag heb ik u de keus gegeven tussen leven en dood, geluk en ellende.

16 Ik heb u vandaag opgedragen de HERE, uw God, lief te hebben, Zijn paden te volgen en Zijn wetten na te leven. Dan zult u leven en een groot volk worden. De HERE, uw God, zal u en het land dat u in bezit gaat nemen, dan zegenen.

 

Waarom zouden Adam en Eva dan gezondigd hebben? Waarschijnlijk omdat wij net als zij zo zelfverzekerd zijn dat wij denken als de duivel ons verleid, wij denken, dat wij zelf goed kunnen beoordelen wat de gevolgen zullen zijn als wij ons laten verleiden, zijn wij net zo wijs als God? Wat zeggen kleine kinderen? Zelf doen?

 

Hij heeft ons geschapen, hij heeft alle natuurwetten gemaakt. Hij kent wel de gevolgen als wij struikelen!

Wij zijn wel goed geschapen, maar ons beoordelingsvermogen ligt nog in de kinderschoenen.

 

Is het niet zo, dat als wij zondigen en de gevolgen daarvan zien, dat we vaak spijt hebben en graag alles ongedaan zouden willen maken?

 

Daarom heeft God Adam en Eva gestraft en het paradijs uit gezet en als liefhebbende Vader heeft Hij ze de kans gegeven te laten zien dat zij zonder Hem kunnen, dat zij Zijn liefdevolle begeleiding niet nodig hebben. Hij heeft ons nu al bijna 6000 jaar de tijd gegeven te bewijzen dat we het zonder Hem kunnen, dat is nodig, omdat Hij anders nooit onze Koning kan zijn. Hij wil namelijk Zijn Koningschap niet opdringen, zonder genoeg bewijsmateriaal. Na deze 6000 jaar neemt Hij ons de regie uit handen en zal hij 1000 jaar bewijzen hoe het onder Zijn regering gaat, dan bewijst Hij dat het onder Zijn regering wel goed gaat. Het 1000-jarig vrederijk.

 

 

Wij zijn niet alleen verantwoordelijk, voor alle zonden die wij doen op deze aarde! De satan en zijn volgende afvallige engelen heeft er een aardig handje in. Maar wij dachten dat wij hem wel aankonden.

Daarom zijn er mensen die in hele ernstige zonden vallen. Dit zijn mensen die de deur voor de satan heel ver open gezet hebben en misschien niet meer te redden zijn, tenzij zij zichzelf in Zijn handen leggen, maar dat willen zij vaak niet meer.

Hoewel dat God verdriet doet, want Hij houdt van ieder mens dat Hij gemaakt heeft.

Dus we moeten ons ver van deze gevallen engelen verwijderd houden.

Daarom wordt satan straks die duizend jaar in de onderwereld opgesloten, God kan hem namelijk wel aan.

 

Maar God laat ons niet helemaal los. Hij heeft via Mozes ons Zijn wet gegeven, oftewel richtlijnen voor een gelukkig leven.

Daarbij is Hij als Yeshua naar deze aarde gekomen als mens om te laten zien dat Hij ons liefheeft. Dat Hij zelfs bereid was voor ons te sterven, dat Hij wilde laten zien, dat Hij ook geleden heeft als mens en dat Hij weet wat het is om te lijden, Hij is ons daarin gelijk geworden. God wilde daardoor laten zien dat hij lijdt onder onze zonden en dat Hij bereidt is ons deze zonde te vergeven, als wij maar voor Hem kiezen, en vertrouwen dat Hij ons vergeeft.

 

Dit laatste is heel belangrijk:

Judas verraadde Yeshua, maar dat was niet zijn grootste fout. Zijn grootste fout was dat hij niet geloofde dat God hem zou kunnen vergeven. Hij had wel spijt, hij bracht zelfs het zilver terug wat hij voor zijn verraad had gekregen. Hij geloofde dat God hem niet zou kunnen vergeven en dat heeft hij bewezen doordat hij zelfmoord pleegde. Hij was teleurgesteld in Yeshua, dat Hij hen niet bevrijdde van de Romeinen, geloofde daardoor niet dat Hij de messias was, maar uiteindelijk had hij door wat hij gedaan had.

 

Petrus verloochende Yeshua, hij had ook spijt net als Judas, hij huilde bitter, alleen Petrus hoopte en vertrouwde er wel op dat Yeshua hem zou vergeven en dat deed Yeshua ook.

 

Judas wist dat hij een onvergeeflijke zonde had gedaan en hij wist dat de wet hem vervloekte. Maar is dat eigenlijk wel zo. Had Yeshua, als hij maar geloofde, hem niet willen vergeven? Ik denk het wel, maar hij geloofde/vertrouwde niet.

Maar Yeshua is juist gekomen om ons te vertellen dat Hij ons wil vergeven als wij Hem maar blijven vertrouwen en Hem blijven navolgen en zijn geboden houden. Judas geloofde niet.

 

Het boek Openbaring zegt ook dat God mensen kiest om de volgende redenen:

Openbaring 12:17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.

Openbaring14:12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.

Openbaring 22:14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.

 

Het geloof in Yeshua is dus vertrouwen/geloven dat God onze zonden wil vergeven als we spijt hebben en dat we door deze zonden niet zullen wanhopen, maar vergeving vragen en God blijven gehoorzamen en navolgen.

 

De Heere kan en wil onze zonden vergeven, maar als wij Hem niet meer navolgen en Zijn geboden niet houden, lijkt het alsof we de moed op hebben gegeven en is het net of wij Hem niet meer vertrouwen.

 

Waarom zouden we dan geloven, waarom zouden we Zijn geboden opvolgen? Wat levert ons dat op? (om het maar even heel zelfgericht te zeggen)

 

Ten eerste een ieder die gelooft krijgt de belofte van de Heilige Geest. Waarbij de Heere op een bijzondere manier tegen ons spreekt en ons helpt en inspireert. Hij laat een ieder Zijn licht zien, Zijn liefde en krijgt degene wijsheid en inzicht. Wat tot gevolg heeft dat je een gelukkiger mens bent en je ook een beter mens bent voor je naaste.

Hij laat je Zijn geheimen zien, Yeshua sprak in gelijkenissen, dat alleen Zijn kinderen begrijpen wat Hij bedoelt.

Door Zijn Geest krijg je inzicht in Zijn plan met ons en deze wereld, waar Hij over uitweidt in Zijn Woord.

Bij Pesach gedenken we Zijn dood, waarna hij opstond uit de dood, waarbij Yeshua als eerste een verheerlijkt lichaam krijgt.

Bij Zijn wederkomst zullen Zijn kinderen die in het graf liggen opstaan uit de dood in een verheerlijkt lichaam (bovennatuurlijk lichaam) hetgeen wij ook zullen krijgen bij zijn wederkomst, waarbij al Zijn kinderen die dan nog leven nooit hoeven te sterven.

 

1 Kor. 15:

20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.

21 Want dewijl de dood door een mens is (Adam) , zo is ook de opstanding der doden door een Mens (Yeshua).

22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.

24 Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht.

25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben.

26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.

35 Maar, zal iemand zeggen: Hoe zullen de doden opgewekt worden, en met hoedanig een lichaam zullen zij komen?

36 Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is;

37 En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal, maar een bloot graan, naar het voorvalt, van tarwe, of van enig der andere granen.

38 Maar God geeft hetzelve een lichaam, gelijk Hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam.

39 Alle vlees is niet hetzelfde vlees; maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen.

40 En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen; maar een andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse.

41 Een andere is de heerlijkheid der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een andere is de heerlijkheid der sterren; want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster (de één zal meer stralen dan de ander).

42 Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid;

43 Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.

44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt (Een bovennatuurlijk lichaam). Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.

45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.

46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke.

47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.

48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen.

49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen.

50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet.

51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;

52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden (we krijgen een eeuwig lichaam en zullen nooit sterven).

53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.

55 Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?

56 De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet.

57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus.

58 Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere.

 

2 Kor.5:

1 Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken (ons lichaam) wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.

2 Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden.

3 Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden.

4 Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worde (wij willen niet sterven, maar een verheerlijkt lichaam krijgen).

5 Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand des Geestes gegeven heeft (de Heilige Geest als bewijs dat wij bij Hem horen).

6 Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van den Heere;

7 (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.)

8 Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij den Heere in te wonen.

9 Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem welbehagelijk te zijn.

10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

 

 

Je gaat hierdoor alles in perspectief zien en dat geeft heel veel hoop op een nieuwe toekomst, namelijk in Zijn Koninkrijk.

 

Protestanten stellen zich voor: een eeuwigheid God loven en prijzen en we leven in een soort hemel, waar we continue zingen en prijzen, maar is dat het waar en is dat het enige?

 

De Bijbel licht heel wat doekjes op over wat hierna komt in Zijn Koninkrijk. In het kort, de Bijbel vertelt ons dat de dieren niet meer bang voor ons zullen zijn en roofdieren ook gras zullen eten, dat een kind zijn hand in een slangenkuil kan stoppen zonder gewond te raken. Een lammetje naast een wolf kan liggen.

 

Als je ergens je best op doet, alles zal lukken en je ervan zal kunnen genieten. Dat God bij ons woont en Hij ons licht zal zijn en we geen zon of maan meer nodig hebben en er ook geen nacht meer zal zijn. In de hemel zullen er geen huwelijken meer gesloten worden en we zullen dat ook niet missen.

Ik stel mezelf altijd voor dat ik tot in de eeuwigheid met allerlei mensen uit allerlei tijden kan praten en eten en we dat nooit zat worden. We worden nooit meer ziek, er zijn geen tranen meer, behalve van blijdschap. Niemand zal geen gebreken meer hebben. Geen onkruid meer, geen ongedierte.

Je zal je nooit meer onzeker voelen, geen negatieve gevoelens meer. Er wordt ons heel veel belooft.

Ik geloof ook (waarom weet ik niet), dat al onze uitvindingen op aarde niet voor niets zullen zijn (de goede dan) en nog zullen worden verbeterd.

 

Maar in deel 2 ga ik hier nog verder op in.

 

Zegen toegewenst.

 

 

 

 

 

17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2

grijs: Randy Alcorn

blauw: aanvullingen van mij 

In deel 1 hebben we het gehad over wie we zijn en waarom, hoe het gekomen is dat we zondigen. Hoe we zouden moeten leven als we een goed mens willen zijn. Over wat het verschil is tussen niet geloven en wel geloven, met als voorbeeld Judas.

Daarna over dat je gelukkiger bent als je gelooft. Je bent geen slaaf meer van de zonde.

Dat als we geloven wij Zijn Heilige Geest krijgen, en daardoor wijsheid krijgen en inzicht in allerlei dingen, Hij laat ons geheimen zien en begrijpen.

Wij krijgen de belofte dat we zullen opstaan uit de dood, of als we in de tijd leven waarin Yeshua terugkomt, juist helemaal nooit hoeven te sterven.

Er wordt ons belooft dat we naar het Paradijs gaan als we sterven. Ook wordt ons belooft dat God een nieuwe Hemel en nieuwe Aarde zal schapen, waarop wij met ons verheerlijkt lichaam tot in eeuwigheid zullen leven met Hem in ons midden.

 

Paulus verlangt ernaar om te sterven, hij zegt dat het winst voor hem is. Hij beweert ook dat als je een kind van God bent, als je bent gereinigd in het bloed van Yeshua, dat je dood beter af bent. Met andere woorden, het leven na de dood is beter dan dit leven op aarde:

 

Filipenzen 1:

21 Want voor mij is leven Christus en is sterven winst.

22 Maar als ik blijf leven kan ik vruchtbaar werk doen. Ik weet niet wat ik moet kiezen.

23 Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik heen te gaan en bij Christus te zijn, wat verreweg het beste is,

24 anderzijds is het voor u nodig dat ik in leven blijf.

 

 

2 Cor. 5:

6We houden dus altijd moed. We weten dat we zolang we in het lichaam huizen, ver van de Heer wonen.

7Want we leven in een situatie van geloven, niet van zien.

8We zijn vol moed en zouden liever uit het lichaam verhuizen en bij de Heer intrekken.

 

Omdat ik dit onderwerp in diepte wat wil bestuderen had ik een boek besteld over de Hemel van Randy Alcorn, hij heeft 25 jaar studie besteed aan dit onderwerp.

In dit artikel zal ik de hoofdpunten naar voren halen. Ook ben ik andere dingen aan het lezen over dit onderwerp, waar ik punten uit zal halen die volgens mij Bijbels onderlegd zijn.

 

In zijn boek vertelt Randy, dat er weinig mensen zijn die wat van de Hemel weten en er zijn zelfs dominees en pastors die zich geen voorstelling kunnen maken van de toekomende wereld.

 

Een pastor vertelde hem, dat als hij aan de hemel denkt, dat hij dan depressief wordt. Als hij eraan denkt tot in eeuwigheid rond te moeten dobberen op een wolk met een harp om op te pingelen zou hij liever helemaal niet meer bestaan dan de eeuwigheid te moeten doorbrengen in zo'n plaats.

 

Zo'n beeld werd ook beschreven in het boek van de avonturen van Huckleberry Finn. Huck vond dat maar niets, (Randy geeft zo aan dat we bijna allemaal een heel verkeerd beeld hebben over het Koninkrijk van God).

Maar wat zou er gebeuren als Miss Watson het volgende te vertellen zou hebben:

 

Dat we in een beter lichaam zouden leven, met de mensen die we liefhebben op een nieuwe aarde met tuinen, rivieren en bergen waar we ongelooflijke avonturen zouden meemaken, zou Huck daar wel meer over hebben willen weten.

 

Randy zegt dat deze plaats geen plek is voor lichaamloze geesten. Maar dat wij geschapen zijn met een lichaam en dat God ons ontworpen heeft als lichamelijke schepsels.

 

Ook satan wil ons laten geloven dat de hemel niet veel voorstelt, dat het maar een saaie plek is. Hij wil ons graag laten geloven dat het heel anders is dan het aardse bestaan. Maar hij is een leugenaar, zelfs de vader der leugen.

 

Maar stel je voor

 

Stel je voor, een wereld met lachende blije mensen, allemaal gelukkig op een perfecte aarde, alle bomen en planten staan er prachtig bij, niet geel of verwelkt, een plaats met bergen, watervallen, palmbomen, meren enz. Al de mensen die je lief hebt dicht bij je, allemaal met een sterker mooier lichaam dan een topatleet. Dat je naar een boom toe kunt lopen en een vrucht kunt plukken die fantastisch smaakt. Yeshua die op je af loopt met een glimlach op Zijn gezicht en je omhelst.

Randy zegt dat hij hiervoor een Bijbelse basis heeft

 

Een plaats waarvan de Bijbel zegt:

 

1Cor.2:9

 

Met de woorden van de Schrift gezegd: Iets dat geen oog heeft gezien

en geen oor heeft gehoord

en in geen mensenhart is opgekomen;

iets dat God heeft weggelegd voor wie hem liefhebben

  

 

Hij spreekt in zijn boek ook nog even over de hel, hij zegt dat er maar twee wegen zijn die we kunnen gaan, deze lopen uit op de hel of op de hemel.

 

We zijn allemaal zondaars en we verdienen het allemaal om naar de hel/gevangenis te gaan. Maar Yeshua heeft Borg gestaan voor de zijnen, alleen door Hem kunnen wij in de hemel komen, als wij op Hem vertrouwen. Zelfs al proberen we al Zijn wetten te houden, wij kunnen die plaats niet verdienen.

 

Als ons dit vrijkaartje aangeboden wordt moeten wij wel een andere leven gaan leiden en moeten wij Zijn boodschap van vergeving wel aannemen en geloven, anders mogen wij er niet komen.

 

De hel is werkelijkheid, de hel is een plaats zonder God, waar Zijn licht niet schijnt, waar diepe duisternis is. Hier op aarde begrijpen wij van allebei de plekken een beetje, er wordt een tipje van de sluier opgelicht.

 

Het Woord van God, de waarheid van de Bijbel verandert ons in mensen die geschikt zijn voor Zijn Nieuwe Wereld.

Als je het niet gelooft, verander je ook niet.

 

Als we Zijn Woord lezen en geloven, worden we daarvoor klaargemaakt. Dit leven is een cursus waarin wij leren medemensen te worden, mensen die God en hun naaste leren liefhebben. Geschikt gemaakt voor Zijn ultieme doel. Dat doel is nooit veranderd, hij heeft ons geschapen voor dit doel, het duurt alleen wat langer, maar Hij is geduldig. Hij heeft ons vertrouwen nodig om Zijn plan met ons te laten slagen.

 

Wij moeten Hem als een Vader zien, Die ons liefheeft, ons kent en ons iets onvoorstelbaars wil geven met een karakter/eigenschappen waar dat mee mogelijk gemaakt kan worden.

 

Randy praat ook liever over de hemel dan over de hel. Maar we mogen niet ontkennen dat het bestaat de hel- Yeshua is de weg die daarvandaan leidt, er is geen andere weg.

 

Hij zegt dat de hel een plaats is waar God afwezig is en dat het daarom hel is.

Een plaats van huilen en knarsetanden.

 

Deze hel waar Randy over praat (de huidige hel) is het dodenrijk waar de Bijbel over spreekt, het is de plaats waar de Rooms katholieken over praten als ze het hebben over het vagevuur. Petrus vertelt over Yeshua, Die naar het dodenrijk is afgedaald om de mensen die zijn gestorven bij de vloed in Noach's tijd, Hij heeft ze het evangelie verteld:

 

1Petrus 3:

18 Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest;

19 In Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde, den geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft,

20 Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water.

 

1Petrus 4:

6 Want daartoe is ook den doden het Evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar den mens in het vlees, maar leven zouden naar God in den geest.

 

 

Petrus lijkt ons hier te vertellen dat Yeshua naar het dodenrijk is geweest om te vertellen wat Hij voor ons mensen gedaan heeft, ik denk dat Hij hun het evangelie heeft aangeboden, het lijkt me niet dat Hij het onder hun neus heeft gewreven dat zij verloren zijn en dat zij misgegrepen hebben.

Ook het dodenrijk zal niet altijd blijven, na het oordeel zal zij in de poel des vuurs gegooid worden, waarin ook de satan en de zijnen.

 

Randy vertelt dat de huidige hemel (het paradijs waarover Yeshua spreekt tegen de moordenaar aan het kruis) niet dezelfde hemel is als de nieuwe hemel van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De eerste hemel en de eerste aarde was voorbijgegaan (zie openb. 21:1).

We zullen er niet eeuwig leven, het is een tijdelijke hemel.

 

2 Kor. 12:

2 Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied zij in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in den derden hemel;

3 En ik ken een zodanig mens (of het in het lichaam, of buiten het lichaam geschied zij, weet ik niet, God weet het),

4 Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken.

 
 

Paulus is dus opgetrokken in de derde hemel (waar de sterren zijn)

 

In deze hemel zullen God's kinderen wachten tot God's plan hier op aarde tot voleinding komt en Hij terugkomt om Zijn Volk te redden van hun vervolgers.

 

En dat duurt niet lang meer. Israël komt steeds meer in gevaar en is meer gehaat dan ooit.

 

Israël reageert volgens de media altijd boven proportie en ze maken altijd burgerslachtoffers, waaronder vrouwen en kinderen. Ze hebben 250 luchtaanvallen uitgevoerd, waarbij zo'n 40 Palestijnen zijn omgekomen. Israël heeft deze aanvallen uitgevoerd, vanwege rond de 550 raketten die deze week in Israël zijn neergekomen.

 

In de tweede wereldoorlog hebben de Amerikanen en de Engelsen Dresden in Duitsland gebombardeerd:

Drie aanvalsgolven, waarvan alleen bij de tweede aanvalsgolf al zo'n 2600 ton bommen werden gegooid, de helft daarvan waren brandbommen.

Bij deze aanvallen in Dresden kwamen zo'n 25.000 burgers om en waren er 30.000 gewonden, in één stad!

 

Ik denk niet dat de mensen in Dresden met pampletten van te voren zijn gewaarschuwd, of met sms-jes!

 

Israël disproportioneel??

 

Psalm 83:

2 O God! zwijg niet, houd U niet als doof, en zijt niet stil, o God!

3 Want zie, Uw vijanden maken getier, en Uw haters steken het hoofd op.

4 Zij maken listiglijk een heimelijken aanslag tegen Uw volk, en beraadslagen zich tegen Uw verborgenen.

5 Zij hebben gezegd: Komt, en laat ons hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn; dat aan den naam Israëls niet meer gedacht worde.

 

Deel 3 volgt...

 

 

 

 

16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3

 

 

We gaan verder met onze studie over de hemel. Bron hiervoor is het boek van Randy Alcorn, zie ook deel 1 en 2.

 

Wat voor bewustzijn heb je in de hemel?

 

In openbaring 6 vers 9-11:

9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.

 

10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?

 

11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.

 

Wat feiten over degenen die in de huidige hemel zijn:

(De huidige hemel is het paradijs waarover Yeshua spreekt als hij tegen de moordenaar spreekt en dat is niet de toekomende wereld, de Olam Haba).

  • Er wordt erkent dat zij martelaren zijn (er is na de dood een continuïteit van hun bewustzijn en leven).
  • Onze identiteit is dezelfde, op aarde of in de hemel.
  • Ze kunnen uitroepen.
  • Zij roepen tegelijkertijd, ze zijn zich bewust van elkaar.
  • Zij zijn zich bewust van zichzelf, maar ook van de toestand op aarde.
  • Zij kunnen communiceren met God en hun vragen worden beantwoord.
  • Zij vragen om de veroordeling van hen, door wie ze gedood zijn. 
  • Zij herinneren zich hun leven op aarde.
  • Er is tijd in deze hemel, ze moeten wachten.

 

Wij weten waar onze familie is, die gestorven zijn en dat we maar tijdelijk van elkaar gescheiden zijn. Wij zullen elkaar wederzien.

 

Wij hebben heimwee naar het paradijs van Adam en Eva, we houden van de natuur en houden van dieren en willen bevriend met hen zijn, maar nu zijn zij bang voor ons, althans de wilde dieren. Maar we voelen ons ook thuis in de bewoonde wereld:

 

Hebreeën 11 vers 10:

10 Want hij verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is.

 

Bij een stad denken we aan gebouwen, straten, cultuur, muziek enz.

 

Ook in Openbaring wordt een stad omschreven op de nieuwe aarde.

 

Waarom zou de nieuwe aarde geen steden hebben?

Als de huidige hemel onze plaats zou worden, waarom wordt er dan een nieuwe hemel en nieuwe aarde geschapen?

Openbaring spreekt over straten en rivieren en bomen.

 

Net als Yeshua de muur neergehaald heeft tussen God en de mens wordt ook de muur neergehaald tussen hemel en aarde.

 

Yeshua is niet alleen gekomen om de mens van hun vernietiging te redden, maar ook de schepping zucht. De vloek is echt, maar gelukkig maar tijdelijk. We hebben nooit de aarde gezien zoals God het bedoeld heeft, maar toch zien we sprankjes ervan, net als dat we af en toe een sprankje zien van het lichaam dat ons te wachten staat, perfect en krachtig.

 

Twee derde van de christenen geloven dat we niet een echt lichaam zullen hebben. Maar toen God ons schiep werd geest, ziel en lichaam samengesmolten.

Dus waarom zullen we niet weer opnieuw een verheerlijkt lichaam hebben. Ja opnieuw, ik geloof dat we een geestenlichaam hebben afgelegd toen wij "aten"van de "vrucht" en dat we daarom sterfelijk werden. Dit hebben we namelijk geleerd van de boom (gevallen engel) van het goed en het kwaad (een boom is een engel, zie delen Profetie in stroomversnelling).

 

Als Yeshua Zijn letterlijke lichaam niet terug zou krijgen, dan had Zijn graf ook niet leeg geweest. Dan had Zijn oude lichaam in het graf gelegen en was Hij met een nieuw lichaam opgestaan. Dus er komt iets bij en niet in plaats van.

 

Het vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen...

 

De cirkel van het leven/dood in de natuur komt ons soms natuurlijk over, maar dat voelt meestal niet zo. De dood is met Adam en Eva gekomen. Het is niet altijd zo geweest.

 

Toen we onze kinderen kregen hebben we toch een kamertje voor hen klaargemaakt, met de beperkte middelen die we hebben. God doet dat ook voor ons, maar Hij heeft ongelimiteerde macht!

 

Hemel op aarde, daarom noem ik (Randy Alcorn) de toekomende wereld ook hemel.

 

Yeshua zei: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Hij bedoelde daarmee: niet onder de vloek, niet met zonde besmet).

Wij mogen deze wereld niet liefhebben: deze wereld onder de vloek, met zonde besmet.

 

Nu, op deze wereld, delen wij in de smart van Yeshua, de satan is er nu koning. Daarom is er zoveel ellende op de wereld.

 

Efeze 6:

12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

 

De nieuwe regering van de Nieuwe Aarde zal geen democratie zijn. Elke burger op deze aarde zal zijn eigen rol spelen en zal op een positieve manier aanvulling geven op het geheel. Niemand zal waardeloos of nietszeggend zijn.

 

Het zullen niet de sterken zijn die de aarde zullen heersen, maar:

Mat. 5:5 Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.

 

Daniel 7:

18 Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat Koninkrijk ontvangen, en zij zullen het Rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden.

 

 

 

 

16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4

 

 

Grijs= uit het boek Hemel Randy Alcorn

Blauw= aanvulling van mijzelf

Bijbeltekst

 

Als het Gods plan was dat we als geestelijke wezens in de hemel zouden leven, dan zou er geen nieuwe hemel en nieuwe aarde nodig zijn. God zal hemel en aarde samen brengen.

Yeshua stierf niet alleen om van een slechte situatie het beste te maken. In Openbaring staat dat de oude aarde voorbij gaat,

 

Openbaring 21:1

En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

 

Maar mensen sterven ook, maar wij houden ook niet op met bestaan. We zullen opstaan om op de nieuwe aarde te leven.

 

Ezechiel 43:

En ziet, de heerlijkheid des Gods van Israël kwam van den weg naar het oosten; en Zijn stem was als het geruis van vele wateren, en de aarde werd verlicht van Zijn heerlijkheid.

 

Een hoop Christenen geloven niet dat we na de opstanding een echt lichaam zullen hebben, ons eigen lichaam. Yeshua's lichaam lag ook niet meer in het graf, Hij zei ook: Ik ben geen geest, zie Luk. 24:39.

De Joden hadden gelijk toen zij een aards Koninkrijk verwachtten. Dat is namelijk precies wat God hen beloofd had.

 

Niet alleen Hemel en aarde zullen samen komen. Maar wij zullen Gods bruid worden. Maar wat betekent dat? De aarde wordt ook Gods thuis.

 

Als u weet wat het is als de Heilige Geest bij u is, dan kunt u zich daar enige voorstelling van maken. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd; je kunt alleen weten hoe een appel smaakt als je er een hap van neemt. Je zult er mee bezig moeten zijn, je erin te verdiepen (in Gods Woord).

Vol zijn met Zijn Geest (dat is niet continue, dat zijn momenten) geeft je zo'n gelukzalig gevoel, wat met niets anders te vergelijken is. Als dan op de nieuwe aarde God in ons midden is, hoeveel beter zal dan dat gelukzalige gevoel zijn?

 

Romeinen 8:18

18 Ik weet zeker dat wat voor lijden we hier ook doormaken, het in het niet valt bij de schitterende heerlijkheid die God ons straks zal laten zien.

21 Ook de schepping zal bevrijd worden uit de macht van dood en verval en dezelfde heerlijke vrijheid krijgen als de kinderen van God.

 

Wat is gelukzalig: het is het best te vergelijken met het gevoel wat tussen man en vrouw is als zij één zijn, of met het gevoel wat je soms hebt als je naar muziek luistert, of als je bij een concert bent. Je nekharen gaan overeind staan, je hart klopt sneller en je tranen in je ogen krijgt. Sommigen ervaren gelukzaligheid zelfs bij een voetbalwedstrijd als Nederland EK-kampioen wordt.

 

Deze gelukzaligheid die de Heilige Geest kan geven kan je uit diepste depressie halen en dat kan muziek of sport niet. Het geloof in God kan je hoop voor de toekomst geven, de rest is slechts tijdelijk.

 

Toen Yeshua zei Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld, zei hij niet dat Zijn Koninkrijk niet op deze aarde zal zijn, maar niet in onze soort maatschappij.

 

Wij kunnen de geschiedenis, of zelfs alle gebeurtenissen in ons eigen leven niet begrijpen als we Gods plan niet kennen. Er is hoop in ons lijden, want het zal niet eeuwig duren, God zal alles goed maken en degenen die op Hem vertrouwen belonen.

 

Openbaring

2:26 En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de heidenen;

 

3:21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.

 

Sommigen zullen het idee dat mensen weer over hen regeren geen prettig idee vinden, maar straks zullen dat wel de juiste mensen zijn, die wel het goede doen, dus geen democratie, maar een theocratie. Niemand zal ontevreden zijn, maar juist volmaakt tevreden.

 

Yeshua is niet alleen een plaats voor ons aan 't voorbereiden, maar hij bereidt ons ook voor, voor de plaats.

 

Mensen zijn gemaakt om koninkrijken te bouwen, maar als we bouwen zonder onze Schepper, dan worden deze koninkrijken hel op aarde. Straks bouwen we weer, maar dan met onze Schepper.

 

Sommigen verwachten dat we weer terug gaan naar het Hof van Eden, deze zal er ook zijn, maar de nieuwe stad Jeruzalem zal er ook zijn met huizen, straten enz. Een stad van 2200 x 2200 km, groter dan elke stad op aarde ook. Een stad met 12 poorten, die nooit sluiten.

 

Geen van onze uitvindingen of vaardigheden zullen verloren gaan, maar toegepast worden op de nieuwe aarde.

 

Zal er geen zee meer zijn? Geen zon en maan zal er meer nodig zijn? Geen zonsondergangen meer?

 

De zee staat symbool de mensen op de aarde:

 

Jesaja 17

12 Wee der veelheid der grote volken, die daar bruisen, gelijk de zeeën bruisen; en wee het geruis der natiën, die daar ruisen, gelijk de geweldige wateren ruisen!

13 De naties zullen wel ruisen, gelijk grote wateren ruisen; doch Hij zal hem schelden, zo zal hij verre wegvlieden, ja, hij zal gejaagd worden, als het kaf der bergen van den wind, en gelijk een kloot van den wervelwind.

 

In Jesaja 60 wordt verteld dat in het nieuwe Jeruzalem dingen gebracht worden over de zee, dus de zee zal er nog wel zijn, maar niet in de zin van bedreigingen van andere volken, waar de zee symbool voor staat, de zee zal ook geen gevaar meer zijn, dus misschien zullen de zeeën kleiner zijn?

 

Sommigen zijn in de veronderstelling dat er geen zon en maan meer zal zijn en dat is gebaseerd op de volgende teksten:

 

Openbaring 21:23 En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars.

 

22:5 En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.

 

Maar toch gaan deze teksten over het nieuwe Jeruzalem en niet over de hele aarde.

 

Dus we kunnen er vanuit gaan dat de zon er nog wel zijn zal.

Zullen we glanzen (onze huid) net als toen Mozes van de berg afkwam? God zal in ons midden leven, dus daar zou je vanuit kunnen gaan.

 

Ons opstandingslichaam wordt besproken in 1 Korintiërs 15 (groot nieuws vertaling):

29 En als er geen opstanding is, wat denken dan de mensen te bereiken die zich voor de doden laten dopen? Als die toch niet worden opgewekt, kunnen ze het evengoed laten!

De doop is ook een teken van de opstanding, als je laat dopen, verwijst dat ook naar een belofte, als je je laat dopen krijg je ook deel aan de opstanding.

30 En wijzelf dan, waarom zouden wij van uur tot uur gevaar lopen? 31 Ja, ik sterf elke dag, zo waar als ik trots op u ben om uw verbondenheid met Christus Jezus, onze Heer. 32 Waartoe zou ik in Efeze met wilde dieren gevochten hebben? Alleen voor dit leven? Als de doden toch niet worden opgewekt, laten we dan maar eten en drinken, want morgen gaan we dood.

 

35 Iemand zou kunnen vragen: Maar hoe worden de doden opgewekt en wat voor lichaam krijgen ze? 36 Een dwaze vraag! Het zaad dat wij zaaien, komt niet tot leven of het moet gestorven zijn. 37 En wat wij zaaien heeft niet de vorm van wat het worden zal; het is maar een korrel, van graan of iets dergelijks. 38 Maar God is het die uit het zaad de plant laat groeien die hij wil, uit elk soort zaad een bepaald soort plant.

39 Ook alle vlees is niet hetzelfde: het vlees van mensen is anders dan dat van vee of van vogels of van vissen. 40 Er zijn lichamen aan de hemel en lichamen op aarde, maar de glans van de hemellichamen is anders dan die van de aardse lichamen. 41 De glans van de zon is anders dan die van de maan en die van de sterren is weer anders; ook verschillen de sterren onderling weer in glans.

Of in de herziene Statenvertaling:

40 En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend, en die van de aardse is verschillend.

41 De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster.

Dus zal de glans van de ene opgestane groter zijn dan de ander, zij zullen verschillen in heerlijkheid.

42 Zo is het ook met de opstanding van de doden. Iets vergankelijks wordt gezaaid, en iets onvergankelijks wordt tot leven geroepen; 43 het wordt gezaaid als het zwak is, het aanzien niet waard, maar het verrijst in glorie en kracht.

Dat denken we vaak als we een invalide zien, die van zijn geboorte af "het aanzien niet waard is" of een mensen met het syndroom van Down. Dezen zullen verrijzen in glorie en kracht, want de aarde is van de armen van geest.

44 Een lichaam van vlees en bloed wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Is er een lichaam van vlees en bloed, dan is er ook een geestelijk lichaam. 45 In die zin staat er ook geschreven:

De eerste mens, Adam, werd een levend wezen van vlees en bloed;

maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. 46 Het geestelijke lichaam komt het laatst; eerst is er het lichaam van vlees en bloed, daarna het geestelijke lichaam. 47 De eerste mens heeft een aardse oorsprong en is van stof; de tweede mens is van hemelse oorsprong. 48 De mens die van stof is, is het model voor alle stoffelijke mensen. De hemelse mens is het model voor alle hemelse mensen. 49 En zoals wij de gestalte hadden van de stoffelijke mens, zo zullen we ook de gestalte hebben van de hemelse mens.

50 Wat ik zeggen wil, broeders en zusters, is dit: een mens van vlees en bloed kan geen deel krijgen aan het koninkrijk van God, en wat vergankelijk is, zal geen deel krijgen aan wat onvergankelijk is.

51 Ik zal u een geheim vertellen: we zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal veranderd worden, 52 opeens, in een oogwenk, bij het laatste bazuingeschal. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen worden opgewekt, en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijk lichaam moet bekleed worden met onvergankelijkheid, dit sterfelijk lichaam met onsterfelijkheid. 54 En wanneer dit vergankelijk lichaam bekleed is met onvergankelijkheid en dit sterfelijk lichaam met onsterfelijkheid, dan zal dit woord uit de Schrift in vervulling gaan:

De dood is verslonden;

de zege is behaald!

55 Dood, waar is je overwinning?

Dood, waar is je wapentuig?

56 De dood heeft als wapen de zonde, en de zonde ontleent haar kracht aan de wet.
57 Maar God zij gedankt die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus!

 

58 Daarom, mijn dierbare broeders en zusters, sta pal en wees onwrikbaar. Zet u steeds volledig in voor het werk dat de Heer u opdraagt, in het besef dat in verbondenheid met de Heer uw inspanning niet voor niets is.

 

Ook nu kun je aan een persoon zien of ze gelukkig zijn, soms stralen ze, zeggen we dan, dan zal dat ook zijn.

 

Wat mijn nog het meest doet verlangen naar de toekomende wereld:

Dat iedereen die nu gehandicapt, doof of blind zijn op één of andere manier, verminkt of anders, hun vreugde zal in de toekomende wereld groter zijn dan dat van ons en wij mogen dat dan aanschouwen. Wij zullen delen in hun blijdschap en verwondering.

 

Net als dat ik straks mijn schoonzusjes terug hoop te zien (die veel te jong stierven) zonder ziekte en lijden:

 

Ik had een gedicht bij één van hun uitvaart gelezen:

Ze had vol vertrouwen en geloof, haar leven in Gods hand gelegd

Haar hoop was op Hem gericht, had ze mij gezegd

Heel dapper vocht ze elke dag

Deed zo'n pijn als ik haar zag

Lijdzaam wachtte ze op haar wonder

Haar hoop op God, daar kon ze niet meer zonder

Nu in Gods nabijheid, waar ik geloof dat ze mag zijn

In witte klederen, helemaal rein

Waar tranen alleen maar vloeien van blijdschap en dankbaarheid,

een plaats waar niemand lijdt

In gedachten zie ik haar glimlach, terwijl ze zonder moeheid daar wandelt

overtuigd dat God enkel uit liefde met ons handelt.