Bijgewerkt op 15-09-2021

Foto's van NASA, behalve de achtergrond (privé)

Het geheim der wetteloosheid

Het woord - thora

Reactie op gezinsgids 26 januari 2009

Reactie op gezinsgids

Geachte heer/mevrouw,

 

Laatst heb ik wat bladen van uw gezinsgids te lezen gekregen van mijn schoonmoeder. Ik zag een artikel over occultisme. Dan moet ik toch iets kwijt. Vooraf wil ik graag zeggen dat ik ook geloof: dat zaligheid ligt in het offer van de Here Jezus en dat we geen nagelschrapje daar aan toe kunnen voegen, namelijk aan onze zaligheid en ook ik zelf ook dagelijks met zonde worstel en moet bekennen dat ik ook regelmatig in de fout ga.

Maar ik heb toch het gevoel om jullie even te zeggen dat jullie de ketel verwijten dat hij zwart ziet, met andere woorden: jullie keuren het ene af, wat inderdaad ook in de Bijbel staat dat je er niet meer mag inlaten (occultisme). Maar ik zag in jullie blad een artikel over zondagverering (de dag van de verering van de zon), jullie vertreden Gods Heilige Dag, de zevende dag. Ja, zeggen jullie dan: De Here is op zondag opgestaan. De Here Jezus is op woensdag gekruisigd, zie Daniel 9:27, in het midden der week, woensdag dus. Drie dagen en drie nachten lag Hij in het graf, dan kom ik uit op zonsondergang zaterdagavond. Van vrijdagavond tot zondagochtend kom ik op 2 nachten en 2 dagen (zie artikel op mijn website: Goede vrijdag).

Ik zag op de kersttafel in het blad over eten met kerst heksenballen (kerstballen) liggen op de tafel in het winternummer. Kerst wordt trouwens gevierd op een dag waarop een afgod aanbeden werd. In de Bijbel wordt ook niet voorgeschreven dat we de verjaardag van de Here Jezus moeten vieren! U laat 7 Hoge Sabbatten en Feesten liggen en eet op Yom Kippur, waar duidelijk wordt gemeld dat je dan moet vasten. U kunt dan zeggen dat zijn Joodse feestdagen, is dat zo? Zegt de Heere niet in de volgende versen: 

Jesaja 58:13a Indien gij uw voet van den sabbat afkeert, van te doen uw lust op MIJN heiligen dag;  en Leviticus 23 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: DE GEZETTE HOOGTIJDEN DES HEEREN, welke gijlieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn; deze zijn MIJN gezette hoogtijden.

En dan nog recepten met speklapjes, terwijl in de evangeliën de Here Jezus DEMONEN stuurt in een kudde varkens, omdat ze toch niet door ZIJN volk gegeten worden en onrein zijn. Heeft u wel eens gelezen in Mat. 5: 17,18 Meent niet dat IK gekomen ben om de wet en de profeten te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg ik u: TOTDAT DE HEMEL EN DE AARDE VOORBIJGAAN ZAL ER NIET EEN JOTA NOCH EEN TITTEL VAN DE WET VOORBIJ GAAN TOTDAT ALLES ZAL ZIJN GESCHIED. ZO WIE DAN EEN VAN DEZE MINSTE GEBODEN ZAL ONTBONDEN, EN DE MENSEN ALZOO GELEERD HEBBEN, DIE ZAL DE MINSTE GENAAMD WORDEN IN HET KONINKRIJK DER HEMELEN;  

Het lijkt wel of de Hervormers bang waren om als Joden geïdentificeerd zouden worden, was dat misschien het probleem, want reken maar dat mensen denken dat je Joods bent als je de GODS wetten houdt. Is dat juist ook niet de bedoeling? We worden toch op de goede olijfboom geënt, of hebben we een eigen boompje gemaakt?

Ja maar Petrus dan die dat laken naar beneden zag komen met al die REINE en onreine dieren en in en de Heere zei: EET! Petrus wilde niet eten, want die ONREINE dieren zaten erbij en die verontreinigden de REINE dieren, dus wilde hij niet eten (REINE DIEREN), was de clue namelijk niet dat Petrus niet bang moest zijn het huis van een heiden binnen te gaan, hij zou daardoor niet verontreinigd worden, klopt de hele vergelijking dan toch niet beter?

De Joodse mensen waren in die onreinheid-kwestie erg ver gegaan!  

In Openbaring 14:12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen;hier zijn zij, die de geboden Gods BEWAREN en het geloof van Jezus. Net als in Openbaring 12:17.  

Ook 1Joh.5 vers 3: Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren, en Zijn geboden zijn NIET ZWAAR. enz.  

Jullie zeggen dan wij zijn vrij van de wet, maar zijn we niet eerder vrij van DE VLOEK der wet, die Jezus aan het kruis genageld heeft, Hij is die vloek geworden, zodat wij niet vervloekt worden!

Sorry maar ik zie bij de Protestanten dezelfde fouten als bij Jehova-getuigen. Ik ben door de Heere goed in de smeltkroes geweest en hij heeft mij de Bijbel in een nieuw licht laten zien, misschien denkt u, ja een verkeerd licht en was het wel God? Zou best kunnen dat beweer ik ook niet. Bent u toch nieuwsgierig geworden en niet al afhaakt bij de eerste regels, kijk dan eens op mijn website: www.hetgeheimderwetteloosheid.nl,  ik kijk niet op u neer, verre van dat, ik geloofde precies zo, ik was ook een Protestant. Ja was, want, ik schrok van wat ik las bijvoorbeeld:  

Ezech.22:26 Haar priesters doen Mijn wet geweld aan, en zij ontheiligen Mijn heilige dingen; tussen het heilige en het onheilige maken zij geen onderscheid, en het verschil tussen het onreine en reine geven zij niet te kennen; daartoe verbergen zij hun ogen van Mijn sabbatten; ja, Ik word in het midden van hen ontheiligd. 

We moeten het woord van God, DAT is in de Bijbel, niet hetgeen de dominee spreekt in de kerkdienst, dat is NIET het woord van GOD.

Nou dat was het wel, ik hoop dat ik niet al te veel afschuw heb opgewekt, mensen reageren namelijk bijna altijd zo, maar ja het moet maar.

Ik wens u veel zegen en Gods Heilige Geest toe en veel succes en zegen met uw blad!!