Bijgewerkt op 29-04-2022

Foto's van NASA, behalve de achtergrond (privé)

Het geheim der wetteloosheid

Het geheim der wetteloosheid

Profetie

Teken van de Zoon des mensen - 20 april 2017 gewijzigd: 8 september 2021

Er zijn al heel wat theorieën voorbij gekomen, dingen die wijzen naar de wederkomst van onze Heer. Het laatste artikel wat ik aan dit onderwerp had gewijd was geschreven in juni 2015. Er waren dat jaar heel wat verwachtingen, o.a. de bloedmanen die op feestdagen vielen en de Shmita.

Scott Clark kwam met een video over Openbaringen 12, waarbij hij suggereerde dat in september 2017 misschien de opname zou plaatsvinden. 

 

Het teken van Openbaring 12:

 

1 En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren;

Het teken van de Zoon des mensen verschijnt in de hemel    20 april 2017 gewijzigd: 8 september 2021

 

Er wordt heel veel gespeculeerd over wat het teken van de Zoon des mensen zou zijn. Yeshua zelf zei dat Hij hun maar één teken zou geven, namelijk het teken van Jona, die drie dagen en nachten in het ingewand van den vis zou zijn.

 

Jona 1:17 De HEERE nu beschikte een groten vis, om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van den vis, drie dagen en drie nachten.

 

Mattheüs 16:4

Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jona, den profeet. En hen verlatende, ging Hij weg.

 

De discipelen vragen ook om een teken, maar Yeshua geeft daar in het 30e vers pas antwoord op.

 
Mattheüs 24:3
En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?
 
Mattheüs 24:30
En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.
 

Wat kan dat teken zijn wat verschijnt aan het einde van de grote verdrukking? Of is het er ook aan het begin?

Eerst ga ik laten zien wanneer ik voor het eerst geconfronteerd werd met het sterrenbeeld maagd en wat dat betekent voor het teken van de Zoon des mensen.  

Scott Clarke heeft heel wat video's op zijn naam staan over dit onderwerp, die hij trouwens heeft verwijderd.

Hij zei dat het teken wat in Openbaring genoemd wordt (namelijk de opname van de gemeente, het kind dat naar de troon van God weggerukt wordt) op 23 september 2017 te zien was als sterrenbeeld.

 

Openbaring 12:2 En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren.

 


Jupiter (de Koningsster) was ook 9 maanden, 41 weken in de buik van  "de maagd".

 

Het sterrenbeeld was dus echt zwanger en dat precies 9 maanden lang. Op 20 november 2016 gaat Jupiter in "de buik" van de maagd en is daar 9 maanden.


 

 
Openbaring 12:5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.

 

Is dit Yeshua? Nee Scott Clarke zegt van niet, het Griekse woord wat gebruikt wordt is hērpasthē, dit woord beschrijft geen hemelvaart, maar een wegrukken met kracht! In Handelingen 23 wordt het woord ook gebruikt.
 

Handelingen 23:10 En als er grote tweedracht ontstaan was, de overste, vrezende, dat Paulus van hen verscheurd mocht worden, gebood, dat het krijgsvolk zou afkomen, en hem uit het midden van hen wegrukken, en in de legerplaats brengen.

 

Het woord wegrukken in Handelingen is hetzelfde woord.

 

Epērthē  is het woord wat gebruikt wordt om Zijn hemelvaart te beschrijven, hij werd opgetild, lifted up in het engels. Dus niet te vergelijken.

In Thessalonicensen wordt de opname beschreven, waar dus ongeveer hetzelfde woord als in Openbaring 12 en Handelingen 23 wordt gebruikt (harpagēsometha). Dus het kind beschreven in Openbaring 12 is dus niet Yeshua:


 
1Cor.12:27 En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.
Efeze 4:15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus;

 

Bij een geboorte wordt eerst het hoofd geboren (gewoonlijk) en dan pas het lichaam.

 

Met Shavuot/Pinksteren zijn wij (de gemeente) in Israël door de Geest "bevrucht" (Wij zijn een hoop geworden) en met de opname/opstanding worden we wedergeboren in een nieuw lichaam, letterlijk dus. Als we gaan geloven in Yeshua, dan worden we verzegeld met de Heilige Geest en zijn we wedergeboren tot een levende hoop dat wij ook zullen opstaan of veranderd worden. 

1Petrus 1:3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.

 

Pas bij de opstanding/opname worden we echt wedergeboren en sommigen worden ook echt opnieuw geboren: 

 

Job 26:5 De doden zullen geboren worden van onder de wateren, en hun inwoners.
 

In de brief van Thyatire wordt beloofd dat we de heidenen zullen hoeden met een ijzeren staf, zie ook Openb.12:5. 

Openbaring 2:26 En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de heidenen;

Openbaring 1:27 En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb.


 
Openb. 12:
5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.
6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.

7 En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.

8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.
9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.
 
1Kor.6:2Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken?


 

We zullen niet alleen de wereld oordelen, maar ook de engelen! Ik denk dat Yeshua ook Michael genoemd wordt in Daniël en zullen wij met Hem, de engelen uit de hemel werpen (zie profetie in stroomversnelling I+II+III, wij zullen cherubim worden) In deze studie wordt ook duidelijk dat de Heere bij de opname en opstanding een leger monstert. Wij worden zijn leger.  

1Kor.6:3 Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven aangaan?

 
Openb.12:
10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.

11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.

12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.
13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd, die het manneken gebaard had.

 

Zij hebben hun leven niet liefgehad tot de dood toe, bij de opname krijg je een keus, je gaat mee of je kiest er voor in je leven op aarde blijven, je verliest je leven als je mee gaat in de opname en is dat om Mijnentwil zegt de Heere, maar dan behoud je het juist en zul je het niet verliezen in de grote verdrukking:

 
Marcus 8:35
Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden.
 

Israël krijgt een tweede exodus:


14 En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang.


Voordat de weeën kwamen baarde zij een knechtje.


Jesaja 66:7 Eer zij barensnood had, heeft zij gebaard, eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost.

8 Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enigen dag? Zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize? Maar Sion heeft weeën gekregen, en zij heeft haar zonen gebaard.


De opstanding!

In Micha 5 vers 2 staat:


 

2 Daarom zal Hij henlieden (Israël) overgeven, tot den tijd toe, dat zij, die baren zal, gebaard hebbe; dan zullen de overigen Zijner broederen zich bekeren met de kinderen Israëls.


 

Aan het begin van de Dag des Heeren zal de opstanding/opname zijn (niet de enige opstanding).

 

Israël wordt overgegeven aan de heidenen, tot de tijd dat zij (Sion) die baren zal, gebaard heeft en dan zullen Zijn overige broederen zich bekeren met de Israëlieten.

 

Dit betekent waarschijnlijk dat God zich weer gaat richten op Israël, als de gemeente opgestaan/opgenomen is.Romeinen 11:25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.
26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.
28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil;


 

Ik had me voorgenomen om niet te snel enthousiast te worden toen ik de video van Scott had gezien. Daarna had ik een video van Joël Richardson gezien, waar hij vertelde dat hij in verschillende boeken over Openbaring 12 (de vrouw met de kroon) gelezen had en dat de kroon (coma Berenices) nooit een ander sterrenbeeld kan zijn, volgens hem waren alle kenners het er over eens; de kroon is coma Berenices en die is er altijd, op dezelfde plek, dus dan bleef er niet veel van de theorie over.

Maar, dacht ik, als Scotts theorie niet klopt, zou ook de theorie van Joël en andere schrijvers niet juist kunnen zijn.

Bovendien ligt Coma Berenices niet eens boven haar hoofd! Zo geloofwaardig was dus Joëls theorie ook niet.

 

Scotts theorie is zo gek nog niet, het is mij door zijn video wel heel duidelijk geworden dat met Rosh Hashana de maagd te zien is, bekleed met de zon en de maan onder haar voeten, dat kun je voor jezelf checken in Stellarium (in 2021 valt het officiele Rosh Hashana anders met de sterrenhemel, maar dat ligt aan een kalenderfout. Rosh Hashana is na de herftequinox, dus 7 oktober met nieuwe maan). 

 

Maar als je kijkt dat de Joodse geleerden in Yeshua's tijd ook hadden kunnen weten wanneer Hij geboren zou worden en Hem helemaal niet verwachtten. Hij nam het ze zelfs kwalijk dat ze het niet wisten! Scott wil geen date-setter zijn, dat begrijp ik, maar er zit zeker een kern van waarheid in zijn. 

 

1 Thess.5:4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.
5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.
6 Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchter zijn.
 
Genesis 1:14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!

 

 

Dus de zon, maan en sterren geven niet alleen de gezette tijden (feestdagen) aan, maar kunnen ook een teken zijn, zie ook:

 

Lukas 21:25 En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven;
 

Zou dit het teken zijn? De maagd bekleed met de zon en de maan onder haar voeten? Yeshua zou de farizeeën enz. maar één teken geven, het teken van Jona, die 3 dagen en 3 nachten in de walvis was. Yeshua was ook in hart van de aarde, drie dagen en nachten, en stond op uit de dood, volgens mij het teken van de opstanding. Johannes vertelde dat er een groot teken te zien was in de hemel, het teken van de opstanding, we krijgen een verheerlijkt geestelijk lichaam en we worden gebaard door Sion, voordat de weeën komen, voor de Dag des Heeren.
 

Yeshua vertelt in:
 

Mat.24:30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

 

De herfstfeesten zijn nog niet vervult en waarschijnlijk zal de Dag des Heeren maar een jaar duren, zie Profetie in stroomversnelling I+II+III. Daarin staat ook een theorie dat de Dag des Heeren maar een jaar zal duren. Misschien is het teken van de wedergeboorte te zien bij de opstanding/opname in de hemel, maar ook bij Zijn wederkomst in heerlijkheid!

 

Halleluja! Maranatha!

Stellarium