Het geheim der wetteloosheid

Bijgewerkt op 15-09-2021

Foto's van NASA, behalve de achtergrond (privé)

Het geheim der wetteloosheid

Feestdagen - Moèdim

Pasen - 3 april 2010 - gewijzigd 2 augustus 2021

Pasen
3 april 2010

 

 

 

Bij de Protestanten en Katholieken gaat Pasen om de opstanding van Jezus Christus.

De Messiaanse Joden vieren Pesach, waarin het voorbijgaan van de verderfengel door het bloed van het lam aan de deurpost wordt vergeleken met de verderfengel die in de toekomst aan ons zal voorbijgaan door het bloed van een ander Lam, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt (eeuwig leven), zoals Johannes de doper het uitdrukte.

 

De Protestanten gedenken goede vrijdag en dan op zondag de opstanding. Het is duidelijk dat de vroege christenen afdwaalden van de "Joodse" (eigenlijk Bijbelse) levenswijze. Ze zijn er vanuit gegaan dat de sabbat die genoemd wordt, net na de dood van Yeshua, de gewone wekelijkse sabbat is. Maar niets is minder waar. Er staat in de Bijbel dan ook: het was een grote sabbat, één van de zeven grote sabbatten, die in Leviticus 23 worden voorgeschreven. De dag waarop Yeshua stierf leek dan een vrijdag te zijn, maar is dat ook zo? Hierover kunt u lezen in hoofdstuk 8 over goede vrijdag en de opstanding.

Er ontbreekt ze dus kennis! Hetgeen ten gevolge was van het niet kennen van de Joodse religieuze levenswijze.

 

Protestanten kunnen ook niet tellen.

 

Als u hoofdstuk 8 heeft gelezen, heb ik nog een aanvulling:

 

Mat. 12 Yeshua zei:

Vers 40 Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.

 

Yeshua zegt het, drie nachten, in het hart der aarde (graf).

 

Vrijdag op zaterdag, zaterdag op zondag, twee nachten. Echt het zijn echt twee nachten!

Ik kan er niet meer van maken. Het kan geen vrijdag geweest zijn!

 

Protestanten beschuldigen de Jehova-getuigen er vaak van de schrift te verdraaien, maar je kan en je mag hier niets anders van maken. Deze fout is er in de eerste eeuwen ingeslopen door onwetendheid van de Bijbelse feesten die de Heere heeft ingesteld.

 

Is dit alles voor u een aanwijzing dat er iets niet klopt, misschien kloppen er meer dingen niet?.......

Zoals de Joden Yeshua niet erkennen als messias, maken christenen de fout om Gods Thora niet te erkennen.

De Farizeeën beschuldigde Yeshua ervan dat hij boze geesten uitdreef met hulp van satan, alleen omdat ze niet geloofden dat Hij de messias is.

Yeshua snijdt daarna een onderwerp aan wat niet alleen slaat op de Farizeeën, maar eigenlijk ook op de christenen. Wij zijn soms zo overtuigd van ons gelijk over bepaalde kwesties uit de Bijbel, dat we Gods Zoon nog beledigen en ook De Heilige Geest.

Mattheus 12:

22 Toen werd tot Hem gebracht een van den duivel bezeten, die blind en stom was; en Hij genas hem, alzo dat de blinde en stomme beide sprak en zag.

23 En al de scharen ontzetten zich, en zeiden: Is niet Deze de Zoon van David?

24 Maar de Farizeën, dit gehoord hebbende, zeiden: Deze werpt de duivelen niet uit, dan door Beëlzebul, den overste der duivelen.

25 Doch Jezus, kennende hun gedachten, zeide tot hen: Een ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een iedere stad, of huis, dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan.

26 En indien de satan den satan uitwerpt, zo is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn rijk bestaan?

27 En indien Ik door Beëlzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen ze dan uw zonen uit? Daarom zullen die uw rechters zijn.

28 Maar indien Ik door den Geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen.

29 Of hoe kan iemand in het huis eens sterken inkomen, en zijn vaten ontroven, tenzij dat hij eerst den sterke gebonden hebbe? en alsdan zal hij zijn huis beroven.

30 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit.

31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden; maar de lastering tegen den Geest zal den mensen niet vergeven worden.

32 En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.

33 Of maakt den boom goed en zijn vrucht goed; of maakt den boom kwaad en zijn vrucht kwaad; want uit de vrucht wordt de boom gekend.

34 Gij adderengebroedsels! hoe kunt gij goede dingen spreken, daar gij boos zijt? want uit den overvloed des harten spreekt de mond.

35 De goede mens brengt goede dingen voort uit den goede schat des harten, en de boze mens brengt boze dingen voort uit den boze schat.

36 Maar Ik zeg u, dat van elk ijdel woord, hetwelk de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelve zullen rekenschap geven in den dag des oordeels.

37 Want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en uit uw woorden zult gij veroordeeld worden.

38 Toen antwoordden sommigen der Schriftgeleerden en Farizeën, zeggende: Meester! wij willen van U wel een teken zien.

39 Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet.

Yeshua heeft een aanvaring met de Farizeeën gehad, over het uitdrijven van een boze geest, alsof Yeshua dat gedaan had met hulp van satan. Ze wilden niet erkennen dat Hij deze kracht van God had, de Farizeeën voelden zich aangevallen in al hun eigen interpretaties over de wet van God, die ze als geïnspireerd door Heilige Geest vonden. Yeshua gaf hen dikwijls de goede interpretaties van de wet/thora, en Hij keurde hun gedachten daarover dikwijls af. 

Alleen omdat Zijn interpretaties anders waren dan die van hen! Dat heeft nare gevolgen gehad, o.a. hun beschuldiging dat Yeshua die geest had uitgeworpen met hulp van satan.

Zij waren ervan overtuigd dat zij zeer geleerd waren in de Thora. Yeshua wilde hen laten zien dat ze erg oppervlakkig waren. Ze zagen eruit als zeer gelovige mannen met hun tallit en andere uiterlijke kenmerken. Maar Yeshua wilde ze duidelijk maken dat hun hart leeg was, terwijl die juist gevuld zou moeten zijn met de Heilige Geest. De satan moet gebonden zijn in je hart.

 

Als je alleen je huis bezemt en opschoont, is gevaarlijk, zoals in Mat. 12 wordt gezegd. In plaats van één demon/boze geest komen er daarna nog zeven andere boze geesten mee. Als je alleen je uiterlijke kenmerken opschoont (naar de kerk gaan, zwart pak, hoed op, rok aan, allemaal uiterlijkheden, waardoor een ander werkelijk denkt dat je veranderd/bekeerd bent) maar er niet een werkelijke bekering heeft plaatsgevonden, kan het zijn dat je er nog slechter aan toe bent dan voorheen.

Mattheus 12:

43 En wanneer de onreine geest van den mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, en vindt ze niet.

44 Dan zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, van waar ik uitgegaan ben; en komende, vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd.

45 Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij zelf, en ingegaan zijnde, wonen zij aldaar; en het laatste van denzelven mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn.

Yeshua bedoelt dat als satan niet gebonden is, boze geesten niet uitgeworpen kunnen worden. De satan wordt gebonden als de Heilige Geest in iemands hart leeft. Het hart van de bovenstaande man in Mattheüs 12 is leeg, dus de geest kan terugkeren en die neemt er nog een paar mee.

Romeinen 1:21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;

Efeze 1:13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;

Dit is het nieuwe verbond, nadat je bent gaan geloven wordt je verzegeld met de Heilige Geest, die de satan bindt.

Ondanks dat ze God kenden, wilden zij niet toegeven dat Yeshua juist Zijn daden deed. Hun hart werd daarom verduisterd.

46 En als Hij nog tot de scharen sprak, ziet, Zijn moeder en broeders stonden buiten, zoekende Hem te spreken.

47 En iemand zeide tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders staan daar buiten, zoekende U te spreken.

48 Maar Hij, antwoordende, zeide tot dengene die Hem dat zeide: Wie is Mijn moeder, en wie zijn Mijn broeders?

49 En Zijn hand uitstrekkende over Zijn discipelen, zeide Hij: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders.

50 Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder.

Yeshua wil zeggen, dat alleen degene die den wil van Zijn Vader doet Zijn broeder is.

(Verblind door eigenliefde, het grootste gevaar voor de dienstbaarheid aan God, eigen interpretaties over het woord/thora van God).

Als je niet wordt als een kind (een kind staat heel erg open voor andere gedachten, nieuwe ideeën, andere ideeën) kun je het Koninkrijk niet ingaan. Soms zitten we erg vastgeroest in onze ideeën en opvattingen, dat we lijken op die Farizeeën, die ook niet van hun vastgeroeste ideeën af wilden, zodanig zelfs dat zij de Messias niet erkenden en zondigden tegen de Heilige Geest.

Mat 18: 3 En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan.

Mat 12:31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden; maar de lastering tegen den Geest zal den mensen niet vergeven worden.

Nieuwe wijn (nieuwe kennis, verborgenheden) doe je niet in oude zakken (gelovigen in eeuwenoude religie en met vastgeroeste ideeën), want dan barsten ze open, dat accepteren ze niet.