Bijgewerkt op 29-04-2022

Foto's van NASA, behalve de achtergrond (privé)

Het geheim der wetteloosheid

Het geheim der wetteloosheid

Het woord - thora

IJsje op zondag - 15 augustus 2009

IJsje op zondag

 

De gedachten over het ijsje op zondag zijn verschillend in de Hervormde kerk (nu natuurlijk Protestantse kerk). De een koopt een ijsje en de ander neemt zelfs de telefoon niet op zondag. Eigenlijk is de vraag eerst: is de zondag wel de sabbat (de rustdag)?

 

Volgens de kerk wel, maar ik heb ontdekt dat dat niet zo is. Ik respecteer een ieder zijn mening hierin, die ik niemand op wil dringen. Dit is gewoon mijn mening. Die mening heb ik gebaseerd op de Bijbel, daar wil ik niet mee zeggen dat ik daardoor ook gelijk heb. De Bijbel is de enige Bron van de Waarheid en alles daarbuiten is niet het Woord van God. In het nieuwe testament is nooit gesuggereerd dat een wet van God ooit is afgeschaft, Yeshua zegt het zelf in Mat. 5:17.

 

Waar komen al die veranderingen dan vandaan, zondag, verandering van feestdagen etc. Zondag was een zon-vereringsdag, op de dagen waarop kerst gevierd wordt draait om de terugkeer van de zon na de kortste dag, een heidens feest. Alle veranderingen, verdraaiingen van Gods wet, HET GEHEIM DER WETTELOOSHEID, heeft te maken met het niet afstand kunnen doen van afgodische gebruiken.

 

De kerstboom staat in Jeremia 10 vers 4, trouwens ook in Jesaja. Kortom in artikel sabbat of zondag (zie terugkeer naar Thora) kun je alles lezen waarom de sabbat nooit is afgeschaft. Alle Bijbelse feestdagen (sommigen zeggen Joodse feestdagen, maar het zijn toch echt de Feestdagen des Heeren, daar wordt gesproken over in de Bijbel) zijn alle feesten die je nodig hebt volgens God (alle nieuwtestamentische feiten komen erin terug).

 

Ik geloof dat God graag wil dat wij zijn aanwijzingen (wet), alle aanwijzingen naleven, deze kun je in de wet van Mozes terugvinden, nergens is terug te vinden dat dit ooit is veranderd en anders is dat duidelijk terug te vinden, bijvoorbeeld met het hogepriesterschap. God wil onze Vader zijn, Hij weet dat leven naar zijn aanwijzingen ons een gelukkig en voorspoedig leven zullen geven, en als we daar in struikelen is hij zo goed ons te vergeven als we spijt hebben. We kunnen met de wet houden de hemel niet verdienen, dat heeft Hij in Zijn Zoon Yeshua al volbracht. De vloek van de wet is aan het hout genageld, kan ons niet meer vervloeken, dit is de vrijheid waar Paulus over spreekt. Er is niets wat wij kunnen toevoegen aan onze zaligheid, niets.    

 

Maar wij willen onze Vader die zo'n offer van Liefde voor ons heeft gedaan toch niet verdriet doen door te zondigen. En wat is zondigen: ons niet aan de wet houden. Die wet kunnen we in de Bijbel terugvinden. Het nieuwe spreekt het oude testament niet tegen, het vult het aan. Ze noemen de wet een juk, ja omdat als je de wet niet houdt je vervloekt bent, maar in Yeshua ben je vrij en niet meer vervloekt, Hij is voor ons een vloek geworden. Yeshua zegt: mijn juk is licht en niet zwaar (de wet houden, in vrijheid, de vrijheid vrij te zijn van de vloek, en dat er vergeving is). Protestanten zeggen we zijn vrij van de wet, de wet is aan het kruis genageld, ten eerste is het de vloek die aan het hout genageld is en daarbuiten houden zij zich ook aan wetten toch?

Galaten 3:13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.

Ze proberen toch ook hun vrouw/man trouw te zijn, denken zij dan daarmee in de hemel te komen, nee ook niet, ze geloven ook in de genade enkel door Christus.

 

Als je dan de sabbat wilt houden, dan is dat ineens wel wettisch en dan wil je onder de wet komen, onzin. Het principe is hetzelfde. Hoe je het met dat ijsje invult is voor iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid tegenover God. In handelingen 15:21 wilden de apostelen wilden dat de heidenen die nieuw in Yeshua waren gaan geloven, langzaam kennis laten maken met de wet en ze niet gelijk alle wetten op gaan leggen, ze begonnen daarbij met wat grondregels, en zeiden daarbij dat de wet van Mozes elke sabbat in de synagogen wordt gelezen en ze zelf kunnen ontdekken in liefde tot God, wat God van hen vraagt. God wil immers dat wij zijn aanwijzingen in liefde opvolgen en niet omdat we anders bang zijn naar de hel te gaan. Daar waren de apostelen wel bekend mee!

 

Ga dan ook niet geforceerd allerlei wetten houden, dat wil God niet, we kunnen het niet zelf verdienen, we zijn nu kind en geen slaaf. Onderzoek de Bijbel wat de Bijbel ervan zegt en houd je alleen daaraan en niet wat een kerk zegt.  

Gods Feesten in het licht van het nieuwe verbond: Pascha - Pesach (Goede vrijdag- eigenlijk woensdag zie hoofdstuk 8) verwijst naar het sterven van het lam Yeshua (het ongezuurde brood), waardoor de verderfengel bij een ieder van ons zal voorbijgaan. Offer van de eerstelingen (geen sabbat) verwijst naar het opvaren van Yeshua naar Zijn vader in de hemel na Zijn opstanding waar Hij Zijn eigen bloed in het echte Heilige der Heilige brengt, daarom mocht Maria Hem niet aanraken, Hij was nog niet opgevaren naar Zijn Vader. Shavuot - (Pinksteren) 50 dagen na die eerstelingendag, op deze dag werd aan het volk de geboden gegeven en de Heilige Geest uitgestort na de komst van Yeshua (Er worden o.a. twee gezuurde broden geofferd aan God) Rosh Hashana - nieuwjaar, het begin van een nieuw burgelijk jaar (Bijbels) waarin het boek des levens geopend wordt. Yom Kippur - Grote verzoendag, op deze dag wordt het boek des levens weer gesloten en deze dag was je laatste kans je voor God te verootmoedigen om nog in dit boek te komen. Loofhuttenfeest - Oogstfeest - verwijst naar de dag van de wederkomst, waarin we allen onder Gods regering en Zijn nabijheid zullen leven tot in eeuwigheid en alle tranen van onze ogen zullen afgewist worden.

 

Halleluja, shalom!