Bijgewerkt op 29-04-2022

Foto's van NASA, behalve de achtergrond (privé)

Het geheim der wetteloosheid

Het geheim der wetteloosheid

Feestdagen - Moèdim

Joodse feestdagen?  -  27 april 2021

“Joodse” feestdagen.

 

“Joodse feestdagen” bestaan in de Bijbel niet, in de wereld worden ze zo genoemd omdat alleen Joodse mensen deze feestdagen houden, maar dat zijn ze oorspronkelijk niet.

Leviticus 23 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: De gezette hoogtijden des HEEREN, welke gijlieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn; deze zijn Mijn gezette hoogtijden.

Dit is in ieder geval een goed voorbeeld van het verdraaien van de feiten in de volksmond. Als je dan niet steelt, ben je dan ook onder de wet? Waarom steel je dan niet, je bent toch vrij? Nee, zal je zeggen, de wet wordt vervuld in een uitspraak: heb je naaste lief, dan steel je toch niet! En God dan, verdient Hij het niet, om Hem lief te hebben, Yeshua is het Woord, Hij is de Thora en de Thora is de wet en die is nooit afgeschaft (Mat.5).

Laten we gelijk het hele hoofdstuk maar nemen van 2 Korinthiërs 3, dan zie je het geheel:

 

2 Kor. 3

1 Beginnen we onszelf opnieuw aan te prijzen? Of hebben we soms, zoals sommige anderen, aanbevelingsbrieven nodig, van u, of voor u?

2 U bent zelf onze aanbevelingsbrief, geschreven in ons hart, voor iedereen te zien en te lezen.

Een “aanbevelingsbrief”, die de liefde voor/van God uitstraalt.

3 Een brief waaruit duidelijk blijkt dat hij van Christus komt en met onze hulp is opgesteld. Hij is niet geschreven met inkt maar met de Geest van de levende God, niet op stenen platen maar in het hart van levende mensen. 

Niet op stenen platen zoals de tien geboden, wat niet bleef hangen, ja op het moment misschien eventjes, maar wat weer verdween. Maar deze op het hart geschreven woorden zijn blijven hangen om de geschiedenis en toekomst die er achter zit.

4 Dankzij Christus hebben wij het volste vertrouwen in God.

Is er hoop voor de toekomst en vertrouwen wij dat God met ons meegaat en ons niet zal laten vallen? Ja, Zijn offer is daar het bewijs voor.

5 Er is geen sprake van, dat we uit onszelf geschikt zijn en iets aan onszelf kunnen toeschrijven. De geschiktheid die we hebben komt van God.

Zonder dat offer wat God gedaan heeft, hadden we, ook al hadden we 99% van de wet kunnen houden, hadden we toch nog naar de hel gegaan, om die ene %. God eist volmaaktheid. Dat heeft Yeshua vervuld, opgevuld tot volmaaktheid.

6 Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen, niet dat van de letter van de wet, maar dat van de Geest. Want de wet maakt dood, maar de Geest maakt levend.

Geschikt gemaakt, God wist wat nodig was om Zijn doel te bereiken. Zijn offer, en dat moeten we geloven, maakt ons geschikt om Hem lief te hebben, zodat wij Zijn kinderen kunnen zijn. Een kind die zijn Vader respecteert, eert en gehoorzaamt. De wet zelf gaf ons geen reden om dat te doen, het roept geen liefde op, het nieuwe verbond wel.

7 Het oude bestel stond in dienst van de dood en was met letters gegrift in steen. Toch was de luister van dat bestel zo groot dat de Israëlieten hun ogen niet gericht konden houden op Mozes, zo heerlijk straalde zijn gezicht. En dat was dan nog een heerlijkheid die zou voorbijgaan.

Het oude bestel, de wet, bracht ons alleen de dood omdat we ons er niet aan kunnen houden, bij het lezen bleven we steenkoud. Dat bestel, de wet was zo heerlijk dat Mozes gezicht er van glansde, maar verdween weer snel uit ons hart.

8 Zal dan de heerlijkheid van het bestel van de Geest niet veel en veel groter zijn?

De relatie die ontstaat door het offer van God en de liefde die het opwekt tot God, maakt het God in staat (want Hij is heilig) Zijn Geest aan ons te geven en ons te vullen met Zijn liefde en wijsheid en nabijheid.

9 Het bestel waaronder we veroordeeld werden, was al zo luisterrijk! Hoeveel heerlijker zal het bestel dan niet zijn waaronder we van schuld zijn vrijgesproken?

Gods wet is volmaakt, hoe volmaakter zal dan een bestel zijn, waar genade is?!

10 Die heerlijkheid van toen zinkt eigenlijk in het niet bij de overgrote heerlijkheid van nu.

Omdat er nu een liefdesrelatie is tussen God en ons. God gaf ons een groter bewijs van Zijn liefde, waarbij het bestel van toen zo nietig lijkt.

11 Want als zelfs wat voorbijgaat al heerlijkheid kent, zal dan de heerlijkheid van wat blijvend is, niet veel en veel groter zijn?

De glans op het gezicht van Mozes, nu glanst hij als de maan of een ster, zie 1. Kor. 15 vanaf vers 35, maar dan blijvend na de opstanding en opname.

12 Onze hoop daarop is zo groot dat we volkomen vrijuit spreken.

13 We hoeven niet te doen als Mozes. Hij moest altijd zijn gezicht met een sluier bedekken om te voorkomen dat de Israëlieten zouden merken dat er een einde kwam aan die voorbijgaande heerlijkheid.

Er kwam een einde aan die heerlijkheid op het gezicht van Mozes, omdat Hij uit Gods nabijheid weg was.

14 Maar hun denken verstarde, want in feite blijven, tot op de dag van vandaag, de boeken van het oude verbond bij de voorlezing in de synagoge met een sluier bedekt. Die sluier wordt niet opgelicht; hij verdwijnt alleen als men gelooft in Christus.

Een sluier, omdat ze de boeken niet in hun volledigheid zien:

Rom. 11:8 zoals in de Schrift staat: God heeft ze in diepe slaap gewiegd: hij gaf hun ogen waarmee ze niet zien, oren waarmee ze niet horen, zo is de situatie tot op de dag van vandaag. Net als de broers van Jozef hem niet herkenden,... vreemd ze herkenden hem gewoon niet. Hij leek op een Egyptenaar.

15 Ja, tot op heden ligt er, telkens wanneer uit de boeken van Mozes wordt voorgelezen, een sluier over hun hart.

16 Maar telkens wanneer iemand, zoals de Schrift zegt, zich keert naar de Heer, wordt de sluier weggenomen.

Pas als de Heilige Geest deze sluier wegneemt, zullen ze Hem herkennen en Hem liefhebben! Net als Jozef zich aan zijn broers bekend maakte.

17 De Heer is hier de Geest, en waar de Geest van de Heer is, is vrijheid.

Vrijheid, als een kind en zijn Vader, geen slaaf meer en zijn meester, maar kind. Nu Jozef zijn broers zien dat zij door Jozef de hongersnood zullen overleven en hij hen gered heeft, erkennen zij zijn dromen en zijn woorden en tonen zij hem het respect en liefde, dat hij verdient, zij hebben het bewijs gezien, Jozef vergaf hen al hun vreselijke daden en en dus redde hij hen van de dood.

18 En wij allen weerspiegelen de heerlijkheid van de Heer omdat ons gezicht ongesluierd is; we worden omgevormd naar datzelfde beeld en komen tot steeds grotere heerlijkheid, tot een heerlijkheid zoals die afstraalt van de Heer die de Geest is.

Een kind van God dat leeft in Zijn genade en liefde en dat uitstraalt, kan niet onopgemerkt blijven!

 

Galaten 5:

1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.

De vrijheid is het volgende:

Als wij zondigen dan worden wij schuldenaren aan de wet, schuldenaren die niet kunnen betalen worden slaaf. Yeshua heeft voor ons betaald, nu zijn we vrij, geen schuld meer aan de wet.

3 En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen.

Als je dan ook verwacht, dat als je jezelf laat besnijden als overgangsrite tot het Jodendom, dat je dan aangenaam in Gods ogen zal zijn door Zijn wet te houden en daardoor zalig te worden, vergis je jezelf. Als je gelooft dat je eerst dit en dat moet doen om gerechtvaardigd te worden dan heb je niets aan Yeshua!

4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen.

5 Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid.

6 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende.

7 Gij liept wel; wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn?

8 Dit gevoelen is niet uit Hem, Die u roept.

Maar als iemand zich wil laten besnijden als teken van rechtvaardigheid omdat zijn hoop op Yeshua is, is er niets mis mee, want God had het zelf aan Abraham gegeven die geloofde. Alleen als je het doet om daarmee aan de wet te voldoen dan en het je kracht zal geven dan ben je de genade kwijt.

9 Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg.

10 Ik vertrouw van u in den Heere, dat gij niet anders zult gevoelen; maar die u ontroert, zal het oordeel dragen, wie hij ook zij.

Wie u dat dan wel influistert dat besnijden nodig is, zal het oordeel dragen.

11 Maar ik, broeders! Indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd.

12 Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken!

13 Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde.

Vrijheid betekent niet vrij zijn van de wet, maar vrij zijn van de vloek der wet. Vrijheid is nogmaals: geen schuldenaar meer aan de wet, om gerechtvaardigd te worden! Dat wil niet zeggen dat je de wet niet meer hoeft te houden. De protestanten zeggen dit wel: je mag op de sabbat werken, je mag varkensvlees eten, maar zeggen ze, je moet wel trouw zijn aan je vrouw en je mag niet stelen, ze zeggen: dat zijn morele wetten, sabbat is een ceremoniële wet. Maar het zijn nog steeds Gods wetten! We zijn zeker alleen maar vrij van de ceremoniële wet en niet van de morele wetten. Joodse wetten? Pardon, Gods wetten! Ondertussen zeggen ze wel dat ze van de wet bevrijd zijn, maar ze willen je wel onder andere wetten brengen, want als je zondag niet in de kerk bent dan…? Zoals mijn oma (van de gereformeerde gemeente) zei tegen mij toen ik een jaar of 12 was: je gaat naar de hel, want je gaat niet naar de kerk!

Op een reformatorische school, verplichten zij de kinderen op maandag zendingsgeld mee te nemen, want dat is een regel van school. Wie wil nou wie onder de wet brengen?

Nogmaals we zijn vrij van de vloek der wet! En niet van de wet.

14 Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven.

Waarom? Ik herhaal wat ik al zei bij hoofdstuk 5:

Als Yeshua, door Zijn verschrikkelijke dood, waarbij Hij de toorn van Zijn Vader over Zich heen kreeg, vergeving voor ons teweegbracht. Juist daarna moeten wij elkaar vergeven, want als Hij ons vergeeft, wie zijn wij dan, zondaars, om een andere zondaar niet te vergeven, of juist hen te veroordelen. Dit is het nieuwe verbond!

God verwacht dus wel van ons dat we elkaar vergeven, als we dat niet doen, waarom zou Hij ons dan wel vergeven?

15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.

16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.

17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.

18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.

19 De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid,

20 Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,

21 Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.

Dit verwacht Paulus ook minstens van een beginnende gelovige, dat hij zich niet met dat soort praktijken inlaat, want dat past ons niet, net als de apostelen afgesproken hadden in Handelingen 15.

Galaten 5:22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

23 Tegen de zodanigen is de wet niet.

24 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.

Als wij dan ook van Christus zijn hebben wij ook het vlees gekruist, met andere woorden; gedood, om niet meer naar de begeerlijkheden van ons vlees te leven, maar naar de Geest, die de wet in ons hart schrijft, ja de wet. Nogmaals niet om weer een slaaf te worden, maar enkel uit liefde en zonder wat terug te verwachten om Gods liefdevolle aanwijzingen op te volgen. Tuurlijk krijgen we daar wat voor terug, Zijn Geest en de zaligheid. Maar vergeet niet dat hebben we gratis gekregen, voor niets.

Openbaring 22:17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.

25 Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.

26 Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.

 Ik verlang naar de dag dat we echt in Zijn nabijheid mogen zijn, wat zal dat prachtig zijn!