Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord

Hier een paar reacties van mij op een vragen van een lezer, zitten misschien wat nieuwe inzichten in:

 

Beste ….,

 

Allereerst excuses voor de late reactie. Zoals je waarschijnlijk gelezen hebt heb ik een Nederlands Hervormde achtergrond. De gedachten over het ijsje op zondag zijn verschillend in de Hervormde kerk (nu natuurlijk Protestantse kerk). De een koopt een ijsje en de ander neemt zelfs de telefoon niet op op zondag.

 

Eigenlijk is de vraag eerst: is de zondag wel de sabbat? Volgens de kerk wel, maar ik heb ontdekt dat dat niet zo is. Ik respecteer een ieder zijn mening hierin, die ik niemand op wil dringen. Dit is gewoon mijn mening. Die mening heb ik gebaseerd op de Bijbel, daar wil ik niet mee zeggen dat ik daardoor ook gelijk heb. De Bijbel is de enige Bron van de Waarheid en alles daarbuiten is niet het Woord van God. In het nieuwe testament is nooit gesuggereerd dat enige wet van God ooit is afgeschaft, Jezus/Yeshua zegt het zelf in Mat. 5:17. Waar komen al die veranderingen dan vandaan, zondag, verandering van feestdagen etc.

 

Ik kreeg gisteren een gratis EO-gids, omdat ik tientjeslid ben van de EO, en daar stond wat in over Halloween,

over het uithollen van een pompoen, met wat voor christelijke gedachte je dat moest doen. Ze gingen een occult feest weer verkerstenen, een christelijk tintje er aan brengen.

Zondag was een zon-vereringsdag, op de dagen waarop kerst gevierd wordt draait om de terugkeer van de zon na de kortste dag, heidens feest. Alle veranderingen, verdraaiingen

van Gods wet, HET GEHEIM DER WETTELOOSHEID, heeft te maken met het niet afstand kunnen doen van afgodische gebruiken. De kerstboom staat in Jeremia 10 vers 4. Kortom in

hoofdstuk 4 kun je alles lezen waarom de sabbat nooit is afgeschaft. Alle Bijbelse feestdagen (sommigen zeggen Joodse feestdagen, maar het zijn toch echt de Feestdagen des

Heeren) zijn alle feesten die je nodig hebt volgens God (alle nieuwtestamentische feiten komen erin terug): Lev. 23: zie onder als je het wil lezen.

 

Ik geloof dat God graag wil dat wij zijn aanwijzingen (wet), alle aanwijzingen naleven, deze kun je in de wet van Mozes terugvinden, nergens is terug te vinden dat dit ooit is veranderd en anders is dat duidelijk terug te vinden, bijvoorbeeld met het

hogepriesterschap. God wil onze Vader zijn, Hij weet dat leven naar zijn aanwijzingen ons een gelukkig en voorspoedig leven zullen geven, en als we daar in struikelen is hij zo goed en vergevend ons te vergeven als we spijt hebben. We kunnen met de wet houden de hemel niet verdienen, dat heeft Hij in Zijn Zoon Jezus/Yeshua al volbracht. De vloek van de wet is aan het hout genageld, kan ons niet meer vervloeken, dit is de vrijheid waar Paulus over spreekt. Er is niets wat wij kunnen toevoegen aan onze zaligheid, niets. Maar wij willen onze Vader die zo'n offer van Liefde voor ons heeft gedaan toch niet verdriet doen door te zondigen.

En wat is zondigen: ons niet aan de wet houden. Die wet kunnen we in de Bijbel terugvinden. Het nieuwe spreekt het oude testament niet tegen, het vult het aan. Ze noemen de wet een juk, ja omdat als je de wet niet houdt je vervloekt bent, maar in

Jezus/Yeshua bent je vrij en niet meer vervloekt, Hij is voor ons een vloek geworden. Jezus/Yeshua zegt: mijn juk is licht en niet zwaar (de wet houden, in vrijheid, de vrijheid vrij te zijn van de vloek, en dat er vergeving is). Protestanten zeggen we zijn

vrij van de wet, de wet is aan het kruis genageld, ten eerste was het de vloek die aan het hout genageld is en daarbuiten houden zij zich ook aan wetten toch? Ze proberen toch ook hun vrouw/man trouw te zijn, denken zij dan daarmee in de hemel te komen, nee ook niet, ze geloven ook in de genade enkel door Christus. Als je dan de sabbat wilt houden, dan is dat in eens wel wettisch en dat wil je onder de wet komen, onzin. Het principe is

hetzelfde. Hoe je het met dat ijsje invult is voor iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid tegenover God.

 

Je vraag over Handelingen 15:21, de apostelen wilden

dat de heidenen die nieuw in Jezus/Yeshua waren gaan geloven langzaam laten kennis maken en ze niet gelijk alle wetten op gaan leggen, ze begonnen daarbij met wat grondregels, en

zeiden daarbij dat de wet van Mozes elke sabbat in de synagogen wordt gelezen en ze zelf kunnen ontdekken in liefde tot God, wat God van hen vraagt. God wil immers dat wij zijn

aanwijzingen in liefde opvolgen en niet omdat we anders bang zijn naar de hel te gaan. Daar waren de apostelen wel bekend mee! Ga dan ook niet geforceerd allerlei wetten houden, dat wil God niet. Onderzoek de Bijbel wat de Bijbel ervan zegt en houdt je alleen daar aan en niet wat een kerk zegt.

Al met al is het weer een lange mail geworden, ik kan nog wel een tijdje doorgaan, maar dat is teveel ineens. Ik denk dat God heel blij is met je dat je zo zoekende bent, houdt dat vast, de

meesten volgen de kerk braafjes en denken dat ze goed zitten, maar onderzoek altijd in de Bijbel of wat ze zeggen wel waar is!

Ik wens je heel veel zegen en Gods nabijheid toe en als je nog vragen hebt, stel ze gerust, ik beantwoord ze graag!

 

 

Gods Feesten in het licht van het nieuwe verbond:

Pascha - Pesach (Goede vrijdag- eigenlijk woensdag zie hoofdstuk 8) verwijst naar het sterven van het lam Jezus/Yeshua (het ongezuurde brood), waardoor de verderfengel bij een ieder van ons zal voorbijgaan.

Offer van de eerstelingen (geen sabbat) verwijst naar het opvaren van Jezus/Yeshua naar Zijn vader in de hemel na Zijn opstanding waar Hij Zijn eigen bloed in het echte Heilige

der Heilige brengt, daarom mocht Maria Hem niet aanraken, Hij was nog niet opgevaren naar Zijn Vader.

Shavuot - (Pinksteren) 50 dagen na die eerstelingendag, op deze dag werd aan het volk de geboden gegeven en na de komst van Jezus/Yeshua de Heilige Geest. (Er worden o.a. twee gezuurde broden geofferd aan God)

Rosh Hashana - nieuwjaar, het begin van een nieuw burgelijk jaar (Bijbels) waarin het boek des levens geopend wordt.

Yom Kippur - Grote verzoendag, op deze dag wordt het boek des levens weer gesloten en deze dag was je laatste kans je voor God te verootmoedigen om nog in dit boek te komen.

Loofhuttenfeest - Oogstfeest - verwijst naar de dag van de wederkomst, waarin we allen onder Gods regering en Zijn nabijheid zullen leven tot in eeuwigheid en alle tranen van

onze ogen zullen afgewist worden.

 

-------------

Beste ….,

 

Allereerst: fijn dat je weer reageert! Er zijn toch maar weinig mensen die zoekend zijn naar hoe alles nou eigenlijk zit, daarbij wil ik nogmaals natuurlijk niet mee zeggen dat je bij mij de waarheid kunt vinden. Laat ik maar gauw beginnen met je vragen:

Joodse feestdagen houden?

Stukje gekopieerd uit mijn website van hoofdstuk 4:

Jesaja 58:13 Indien gij uw voet van den sabbat afkeert, van te doen uw lust op Mijn heiligen dag; en indien gij den sabbat noemt een verlustiging, opdat de HEERE geheiligd worde, Die te eren is; en indien gij dien eert, dat gij uw wegen niet doet, en uw eigen lust niet vindt, noch een woord daarvan spreekt;

Leviticus 23 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: De gezette hoogtijden des HEEREN, welke gijlieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn; deze zijn Mijn gezette hoogtijden.

2 Kronieken 2 Zie, ik zal een huis voor den Naam des HEEREN, mijns Gods, bouwen, om Hem te heiligen, om reukwerk der welriekende specerijen voor Zijn aangezicht aan te steken, en voor de toerichting des gedurigen broods, en voor de brandofferen des morgens en des avonds, op de sabbatten, en op de nieuwe maanden, en op de gezette hoogtijden des HEEREN, onzes Gods; hetwelk voor eeuwig is in Israël.

Ezra 3 Daarna ook het gedurig brandoffer, en van de nieuwe maanden, en van alle gezette hoogtijden des HEEREN, die geheiligd waren; ook van een ieder, die een vrijwillige offerande den HEERE vrijwilliglijk offerde.

 

Zie je Joodse feestdagen bestaan in de Bijbel niet, in de wereld worden ze zo genoemd omdat alleen Joodse mensen deze feestdagen houden, maar dat zijn ze oorspronkelijk niet. Dit is in ieder geval een goed voorbeeld van het verdraaien van de feiten in de volksmond. En om dan je vraag te beantwoorden: ja, waarom niet, ben je bang dat je dan onder de wet komt? Als je dan niet steelt,  ben je dan ook onder de wet? Waarom steel je dan niet, je bent toch vrij? Nee, zal je zeggen, de wet wordt vervuld in een uitspraak: heb je naaste lief, dan steel je toch niet! En God dan, verdient Hij het dan niet om lief gehad te wor?

 

Laten we gelijk het hele hoofdstuk maar nemen van 2 Korinthiers, dan zie je het geheel:

 

2 Kor. 3

Beginnen we onszelf opnieuw aan te prijzen? Of hebben we soms, zoals sommige anderen, aanbevelingsbrieven nodig, van u, of voor u?

U bent zelf onze aanbevelingsbrief, geschreven in ons hart, voor iedereen te zien en te lezen.

Een aanbevelingsbrief, die de liefde van God uitstraalt.

Een brief waaruit duidelijk blijkt dat hij van Christus komt en met onze hulp is opgesteld. Hij is niet geschreven met inkt maar met de Geest van de levende God, niet op stenen platen maar in het hart van levende mensen.

Niet op stenen platen zoals de tien geboden, wat niet bleef hangen, ja op het moment misschien eventjes, maar wat weer verdween. Maar deze woorden van deze brief blijven hangen om de geschiedenis en toekomst die er achter zit.

Dankzij Christus hebben wij het volste vertrouwen in God.

Is er hoop voor de toekomst en vertrouwen wij dat God met ons meegaat en ons niet zal laten vallen? Ja, Zijn offer is daar het bewijs voor.

Er is geen sprake van, dat we uit onszelf geschikt zijn en iets aan onszelf kunnen toeschrijven. De geschiktheid die we hebben komt van God.

Zonder dat offer wat God gemaakt heeft, hadden we, ook al hadden we 99% van de wet kunnen houden toch nog naar de hel gegaan, om die ene %. God eist volmaaktheid. Dat heeft  Yeshua/Jezus vervuld, opgevuld tot volmaaktheid.

Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen, niet dat van de letter van de wet, maar dat van de Geest. Want de wet maakt dood, maar de Geest maakt levend.

Geschikt gemaakt, God wist wat nodig was om Zijn doel te bereiken. Zijn offer, en dat moeten we geloven, maakt ons geschikt om Hem lief te hebben, zodat wij Zijn kind kunnen zijn  die Zijn Vader respecteert, eert en gehoorzaamt. De wet zelf gaf ons geen reden om dat te doen, het roept geen liefde op, het nieuwe verbond wel.

Het oude bestel stond in dienst van de dood en was met letters gegrift in steen. Toch was de luister van dat bestel zo groot dat de Israëlieten hun ogen niet gericht konden houden op Mozes, zo heerlijk straalde zijn gezicht. En dat was dan nog een heerlijkheid die zou voorbijgaan.

Het oude bestel, de wet, bracht ons alleen de dood omdat we ons er niet aan kunnen houden, bij het lezen bleven we steenkoud. Dat bestel, de wet was zo heerlijk dat Mozes gezicht er van glansde, maar verdween weer snel uit ons hart.

Zal dan de heerlijkheid van het bestel van de Geest niet veel en veel groter zijn?

De relatie die onstaat door het offer van God en de liefde die het opwekt tot God, maakt het God in staat (want Hij is heilig) Zijn Geest aan ons te geven en ons te vullen met Zijn liefde en wijsheid en nabijheid.

Het bestel waaronder we veroordeeld werden, was al zo luisterrijk! Hoeveel heerlijker zal het bestel dan niet zijn waaronder we van schuld zijn vrijgesproken?

Gods wet is volmaakt, hoe volmaakter zal dan een bestel zijn, waar genade is!?

10 Die heerlijkheid van toen zinkt eigenlijk in het niet bij de overgrote heerlijkheid van nu.

Omdat er nu een liefdesrelatie is tussen God en ons, God gaf ons een groter bewijs van Zijn liefde, waarbij het bestel van toen zo nietig lijkt.

11 Want als zelfs wat voorbijgaat al heerlijkheid kent, zal dan de heerlijkheid van wat blijvend is, niet veel en veel groter zijn?

De glans op het gezicht van Mozes, nu glanst hij als de maan of een ster, zie 1. Kor. 15 vanaf vers 35, maar blijvend.

12 Onze hoop daarop is zo groot dat we volkomen vrijuit spreken.

13 We hoeven niet te doen als Mozes. Hij moest altijd zijn gezicht met een sluier bedekken om te voorkomen dat de Israëlieten zouden merken dat er een einde kwam aan die voorbijgaande heerlijkheid.

Er kwam een einde aan die heerlijkheid op het gezicht van Mozes, omdat Hij uit Gods nabijheid weg was.

14 Maar hun denken verstarde, want in feite blijven, tot op de dag van vandaag, de boeken van het oude verbond bij de voorlezing in de synagoge met een sluier bedekt. Die sluier wordt niet opgelicht; hij verdwijnt alleen als men gelooft in Christus.

Een sluier, omdat ze de boeken niet in hun volledigheid zien:

Rom. 11:8 zoals in de Schrift staat: God heeft ze in diepe slaap gewiegd: hij gaf hun ogen waarmee ze niet zien, oren waarmee ze niet horen, zo is de situatie tot op de dag van vandaag. Net als de broers van Jozef hem niet herkenden,... vreemd ze herkenden hem gewoon niet.

15 Ja, tot op heden ligt er, telkens wanneer uit de boeken van Mozes wordt voorgelezen, een sluier over hun hart.

16 Maar telkens wanneer iemand, zoals de Schrift zegt, zich keert naar de Heer, wordt de sluier weggenomen.

Pas als de Messias zich laat zich (in letterlijke of geestelijk zin) zullen ze Hem herkennen en Hem liefhebben! Net als Jozef zich aan zijn broers bekend maakte.

17 De Heer is hier de Geest, en waar de Geest van de Heer is, is vrijheid.

Vrijheid, heerlijk, niet meer wakker liggen of God je wel zal vergeven, want God getuigt met onze geest of wij kinderen Gods zijn. We hoeven niet slaafs Hem te dienen omdat we anders (niet echt uit liefde dan) bang zijn niet in de hemel te komen of bang te zijn naar de hel te moeten. Nu Jozef zijn broers zien dat door Jozef zij de hongersnood zullen overleven en hij hen gered heeft erkennen zij zijn dromen en zijn woorden en tonen zij hem het respect dat hij verdient, zij hebben het bewijs gezien, Jozef vergaf hen al hun vreselijke daden en daar boven op dus redde hij hen van de dood.

18 En wij allen weerspiegelen de heerlijkheid van de Heer omdat ons gezicht ongesluierd is; we worden omgevormd naar datzelfde beeld en komen tot steeds grotere heerlijkheid, tot een heerlijkheid zoals die afstraalt van de Heer die de Geest is.

Een kind van God dat leeft in Zijn genade en liefde en dat uitstraald kan niet onopgemerkt blijven!

 

Dus om nog een keer terug te komen op je vraag: wat is vervuld? Dus de wet wordt vervuld in het liefhebben van je naaste…..Dat is vreemd de wet vervul je door de wet te houden? Je mag niet doden, stelen, niet echtbreken, niet begeren, je ouders enz. Of je moet onder liefhebben wat anders verstaan? Bijvoorbeeld: jezelf laten mishandelen, misbruiken, je laten bestelen, je man naar anderen laten kijken of aanraken, enz… Is dat christen zijn? Alles door de vingers zien? Leve de vrijheid, zoals in Nederland rijkelijk gebruik van wordt gemaakt: abortus, pedofilie, homofilie, sex met dieren, zinloos vermoorden van een ander mens, over anderen heenlopen om er zelf rijker van te worden, ik kan nog wel een tijdje doorgaan.

 

Galaten 5:

1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.

De vrijheid is het volgende:

Als wij zondigen dan worden wij schuldenaren aan de wet, schuldenaren die niet kunnen betalen worden slaaf. Yeshua/Jezus heeft voor ons betaald, nu zijn we vrij, geen schuld meer aan de wet.

 

3 En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen.

Als je dan ook verwacht, dat als je jezelf laat besnijden als overgangsrite tot het Jodendom, dat je dan aangenaam in Gods ogen zal zijn, vergis je jezelf. Als je gelooft dat je eerst dit en dat moet doen om gerechtvaardigd te worden dan heb je niets aan Yeshua/Jezus!

4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen.

5 Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid.

 

7 Gij liept wel; wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn?

8 Dit gevoelen is niet uit Hem, Die u roept.

Dat ongehoorzaam zijn, dat heeft Hij u niet ingefluisterd.

9 Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg.

10 Ik vertrouw van u in den Heere, dat gij niet anders zult gevoelen; maar die u ontroert, zal het oordeel dragen, wie hij ook zij.

Wie u dat dan wel influistert zal het oordeel dragen.

 

13 Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde.

Vrijheid betekent niet vrij zijn van de wet, maar vrij zijn van de vloek der wet. Vrijheid is nogmaals: geen schuldenaar meer aan de wet, om gerechtvaardigd te worden! Dat wil niet zeggen dat je de wet niet meer hoeft te houden. De protestanten zeggen dit wel: je mag op de sabbat werken, je mag varkensvlees eten, maar zeggen ze, je moet wel trouw zijn aan je vrouw en je mag niet stelen, ze zeggen: dat zijn morele wetten, sabbat is een ceremoniële wet. Maar het zijn nog steeds Gods wetten! We zijn zeker alleen maar vrij van de ceremoniële wet en niet van de morele wetten. Joodse wetten? Pardon, Gods wetten! Ondertussen zeggen ze wel dat ze van de wet bevrijd zijn, maar ze willen je wel onder andere wetten brengen, want als je zondag niet in de kerk bent dan…? Zoals mijn oma (van de gereformeerde gemeente) zei tegen mij toen ik een jaar of 12 was: je gaat naar de hel, want je gaat niet naar de kerk!

Op een reformatorische school, verplichten zij de kinderen op maandag zendingsgeld mee te nemen, want dat is een regel van school. Wie wil nou wie onder de wet brengen?

Nogmaals we zijn vrij van de vloek der wet! En niet van de wet.

14 Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven.

Waarom? Ik herhaal wat ik al zei in hoofdstuk 5:

Als Yeshua/Jezus, door Zijn verschrikkelijke dood, waarbij Hij de toorn van Zijn Vader over Zich heen kreeg, vergeving voor ons teweegbracht. Juist daarna moeten wij elkaar vergeven, want als Hij ons vergeeft, wie zijn wij dan, zondaars, om een andere zondaar niet te vergeven, of juist hen te veroordelen. Dit is het nieuwe verbond!

Dat verwacht God wel van ons.

15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.

16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.

17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.

18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.

19 De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid,

20 Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,

21 Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.

Dit verwacht Paulus ook minstens van een beginnende gelovige, dat hij zich niet met dat soort praktijken inlaat, net als de apostelen afgesproken hadden in Handelingen 15.

22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

23 Tegen de zodanigen is de wet niet.

24 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.

Als wij dan ook van Christus zijn hebben wij ook het vlees gekruist, met andere woorden gedood, om niet meer naar de begeerlijkheden van ons vlees te leven, maar naar de Geest, die de wet in ons hart schrijft, ja de wet. Nogmaals niet om weer een slaaf te worden, maar enkel uit liefde en zonder wat terug te verwachten Gods liefdevolle aanwijzingen op te volgen. Tuurlijk krijgen we daar wat voor terug, Zijn Geest. Maar vergeet niet dat hebben we gratis gekregen, voor niets. Openbaring 22:17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.

25 Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.

26 Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.

 

Beste ….., stevige koek allemaal, zeker als je niet van lezen houdt, toch hoop ik dat je het allemaal gelezen hebt en dat je er over nadenkt.

Als je nog vragen hebt hoor ik het wel, ik wens je veel zegen en Gods nabijheid toe, want als Zijn Geest nabij is glanzen wij. Ik verlang naar de dag dat we echt in Zijn nabijheid mogen zijn, wat zal dat prachtig zijn!

 

 


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content