Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
Korte artikeltjes
Links, kopiëren en plakken in adresbalk.

22 november 2014
 • Dag des HEEREN

Het onderwerp van de Dag des HEEREN houd me nog steeds bezig. Ik ben er achter gekomen dat er niet één Dag des HEEREN is. Er zijn er meerdere. Onder andere toen Israël en Juda weggevoerd werden naar Assyrië of Babylon enz. 
Meerdere keren heb ik Joël bestuderend gelezen en er schijnt een soort volgorde in het boek te zitten, die ook zichtbaar zijn in andere boeken (Zacharia, Jesaja, Jeremia). 
Joël begint te beschrijven dat Gods volk gekastijd wordt door de Heere, die de heidenen daarvoor gebruikt, omdat Hij wil dat ze naar Hem terugkeren. Dan redt Hij ze, zegent ze en stort Zijn Geest uit op ze. Dan worden zij weer door de heidenen aangevallen en dan wordt er gesproken over donkerheid en duisternis, waarin God persoonlijk de heidenen als druiven oogst en Hij ze voorgoed straft voor hun haat tegen Israël. God maakt zich bekend en de wereld is voorgoed veranderd omdat de aarde gezegend wordt door Hem.

Opvallende dingen wat deze "dag" betreft:

Jesaja spreekt over de Dag des HEEREN: 
 • Sterren niet verlicht zijn, de zon is verduisterd en de maan geen licht geeft.
 • Dat de hemel en de aarde bewogen worden. 
 • Het heir des hemels uitgeteerd wordt en uit de hemel valt. 
 • De hemel toegerold wordt.
 • De fundamenten van de aarde beven en de aarde vaneen gescheurd wordt of waggeld.
 • Koningen samenvergaderd worden in een "gevangenis" en na dagen bezocht worden.
 • Als de Heere regeert de maan schaamrood is en de zon beschaamd
Ezechiël:
 • Dat er veel wolken zullen zijn.
 • Der heidenen tijd.
 • De dag verduisterd door wolken bedekt.
Joël:
 • Water opgedroogd, granen verrot, koren verdroogd, geen weide meer vanwege het vuur.
 • Duisternis, donkerheid en wolken aan de horizon, vuur voor en vlam er achter.
 • Hemel en de aarde beven, zon en maan zwart en de sterren geen glans.
 • Als de mensen uit het Noorden verdreven zijn, zegening, Geest uitgestort. 
 • Dan bloed, vuur, rookpilaren, zon wordt duisternis, maan tot bloed voordat de Dag des HEEREN komt.
 • Zon maan zwart, sterren geen glans, aarde en hemel beven. 
Amos spreekt over duisternis.

Obadja:
 • Jacobs huis als vuur.
 • Jozefs huis een vlam.
 • Ezau's huis een stoppel.
Zefanja: 
 • Breuken in heuvelen.
 • Dag der donkerheid.
 • Benauwdheid en verwoesting, angst.
 • Bazuin en vuur.
 • Alles droog als een woestijn en verwoesting. 
Haggaï spreekt over droogte, geen dauw, geen regen. en dat de hemel, aarde zee beven.

Maleachi spreekt over stoppel en vlam.

2 Petrus 3 dat de eerste wereld door water verging en deze aarde en hemel zal vergaan door vuur en de elementen zullen verbranden

Alleen Joël, in Handelingen citeert Petrus Joël en in het boek Openbaring wordt gesproken over een maan die bloedrood wordt. 

Er wordt duidelijk gezegd dat de maan bloed wordt voor de Dag des HEEREN. Maar ook na de Dag des Heeren wordt de maand als bloed en de zon verduisterd, zie Mattheus 24 vers 29. 
 
Als Yeshua wederkomt  om Zijn Bruid te halen begint de Dag des HEEREN. 
Maar ook als Israël wordt gekastijd (de sprinkhanen die over het land komen in Joël 1 en 2 en onder andere Openbaring 9 de 5e en 6e bazuin) is de Dag des Heeren. Zelfs de eerste vier zegels zijn hier onderdeel van, zie link:
http://www.hetgeheimderwetteloosheid.nl/page59.php  De Zalige hoop 
Hier wordt uitgelegd waarom de eerste vier zegels zelfs de Dag des HEEREN zijn. Het is een periode waarbij de Heere dingen sterk in Zijn hand houdt, veel bemoeienis om Zijn doel te bereiken. Een andere wijze om deze periode uit te drukken is de toorn van God of het Lam, waarover in Openbaring gesproken wordt. 
18 november 2014

Er is maar één boom

Boom? Ja. Er is maar één goede olijfboom, Israël. Als we daar niet op geënt worden gaan we verloren.

De kerk denkt dat zij apart staan van Israël, van de Joden, maar dat hoort niet zo!

Paulus zegt dat we takken zijn die op de goede olijfboom worden geënt. Volgens de Joodse wet mag je geen takken van de ene soort boom op een andere boom soort enten, maar Paulus zegt dat niet, hij zegt dat wij takken van een wilde olijfboom zijn die op de goede olijfboom worden geënt, dus wij zijn van de zelfde soort, ook een olijfboom.

Romeinen 11:17 En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver plaats zijt ingeent, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden,

Joden horen zich niet tot de kerk, aan te sluiten, wij horen ons aan te sluiten bij het Messiaans Jodendom, bij Israël, de goede olijfboom.

Waarom zijn we takken van een wilde olijfboom? Met de nadruk op olijfboom, wortels en der vettigheid welke we deelachtig worden. De wortels en die vettigheid is de wet van God, het Woord van God, welke ons in het oude testament is geopenbaard.
Wild, buiten de originele Joodse gemeenschap gevormd tot een olijfboom.

Johannes 14

15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.

21 Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaartdie is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.

Er staat een geheim in Romeinen 11:

25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.

26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

De verharding van de Joden, namelijk dat zij Yeshua niet als hun Messias aan hebben genomen, maar zal duren totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dus dat de heidenen die Yeshua wel hebben aangenomen, tot de volheid komen, namelijk als zij zijn teruggaan naar de Joodse wortels en vettigheid.
Als protestantse Christenen zijn we medeverantwoordelijk voor die verharding, want net als Jozef niet herkend werd door zijn broers omdat hij er Egyptisch uitzag, wordt Jezus niet herkend door de Joden omdat Christenen sommige wetten niet houden en het lijkt of Jezus dat zo heeft verkondigd. Zie 
http://www.hetgeheimderwetteloosheid.nl/page55.php Waarom Joden Yeshua niet herkennen.

De Messiaanse beweging is een teken des tijds. Een teken dat het Koninkrijk nabij is!!!

Vragen die opkomen:

* Komen we dan niet onder de wet?

Link:

http://www.hetgeheimderwetteloosheid.nl/hoofdstuk5.php  Christenen en de wet

* Gaan Joden die nooit in de Messias hebben geloofd verloren of christenen die de wet niet hebben gehouden? Nee, dat hoeft niet.

Link:

http://www.hetgeheimderwetteloosheid.nl/page51.php Waarom zou je geloven? 

 


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content