Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015

20 juni 2015

 

Misschien bent u er niet van op te hoogte, maar iedereen is het ermee eens. Aanstaande september zou wel eens de laatste week van Daniel aan kunnen breken. Iedereen, van Amerika tot Hawaii tot Australië die zich interesseert voor bijbelprofetie heeft het erover. Het internet (Engelstalige) internet staat er bol van.

 

Zoals u waarschijnlijk weet is Mark Bilz in 2008 met zijn theorie gekomen over de tetrad (vier maansverduisteringen op één rij) van bloedmanen die op Bijbelse feestdagen plaatsvinden waarbij significante gebeurtenissen plaatsvinden (zie link: http://www.hetgeheimderwetteloosheid.nl/septokt2008.php op mijn website).


 

U weet waarschijnlijk ook dat bloedmanen te zien zijn rondom de Dag des HEEREN. Nu zegt Mattheus dat na de verdrukking van die dagen de zon en de maan verduisterd worden. Maar welke verdrukking? Yeshua zegt ook dat we in ons leven verdrukking zullen kennen. Bedoelt hij de verdrukking waar Daniël het over heeft? Of bedoelt hij de verdrukking in het jaar 70 waarin de tempel verwoest wordt?

 

Mat. 24:29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

 

Joël zegt dat voordat de Dag des HEEREN komt, de zon in duisternis verandert en de maan in bloed.

 

Joel 2:

30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.

31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.

 

Dus "de laatste week van Daniël" oftewel de Dag des HEEREN begint na een zonsverduistering en een bloedmaan. Dat deze "laatste week" de Dag des HEEREN is kun u vinden in mijn artikel over de opname (link: http://www.hetgeheimderwetteloosheid.nl/page59.php zie de vier paarden in Openbaring en in Zacharia de vier winden des hemels, waar ook vier paarden beschreven worden).

 

Het duurt nu weer 500 jaar voordat er een tetrad plaatsvindt op Bijbelse feestdagen. Dus je zou zeggen dat het iets zou moeten betekenen.

 

Een bloedmaan is een omen voor Israël en een zonsverduistering een omen voor de hele wereld.

 

Ik weet dat Christenen over het algemeen niet de Bijbelse feestdagen vieren. Ja ik noem het Bijbelse feestdagen, want God heeft ze ingesteld. Hij noemt ze: "Mijn Heilige Dagen". In het Hebreeuws heten ze Moedeem oftewel afspraak met God. Ze staan ook voor een profetische vervulling. Er zijn 52 wekelijkse sabbatten, maar er zijn ook zeven grote sabbatten. De eerste drie feesten zijn vervuld, nl.:

Pesach: (twee sabbatten) de kruisiging van onze Messias Yeshua met op eerstelingendag de opstanding.

Shavuot: (één sabbat) de uitstorting van de Heilige Geest.

 

Vier grote sabbatten moeten nog profetisch in vervulling gaan:

Rosh Hasjana, één sabbat. Yom Kippur, één sabbat en loofhuttenfeest, twee sabbatten. Deze grote sabbatten staat voor Oordeel en begin van Gods Koninkrijk.

 

Twee bloedmanen waren in 2014 (op Pesach en loofhuttenfeest) en één bloedmaan met Pesach in 2015 en een zonverduistering in maart, die ook in Nederland te zien was. Er komt nu nog één bloedmaan, namelijk met loofhuttenfeest 28 september, die in Jeruzalem te zien zal zijn. Maar er vindt ook een gedeeltelijke zonsverduistering plaats op Rosh Hasjana, de dag waarvan niemand het uur of de dag weet (komt dit laatste je bekend voor? Uitspraak van Yeshua).

 

Maar dit is niet het enige wat komt in september 2015. Ik weet niet of je gehoord hebt van the mystery of the Shmita en the Harbinger, twee boeken geschreven door een Messiaans Joodse rabbi Jonathan Cahn, die in New York woont. Zijn theorie (zo noem ik het maar even) is gebaseerd op een Bijbelse wet, zie Deuteronomium:

1 Ten einde van zeven jaren zult gij een vrijlating (shmita)maken.

Enz.

 

Toen Israël zich niet hield aan deze wetten, kwam er een oordeel:

Leviticus 26:

34 Dan zal het land aan zijn sabbatten een welgevallen hebben, al de dagen der verwoesting, en gij zult in het land uwer vijanden zijn; dan zal het land rusten, en aan zijn sabbatten een welgevallen hebben.

35 Al de dagen der verwoesting zal het rusten, overmits het niet rustte in uw sabbatten, als gij daarin woondet.

 

Daarom waren er ook 70 weken bestemd over Israël in Daniël. Een profetie van de Messias, die zij helaas niet herkenden (zie link artikel 21 september 2013: http://www.hetgeheimderwetteloosheid.nl/artikelen.php).

 

Deze laatste week van de 70 jaarweken was uitgesteld. In de 62 jaarweek is de Messias uitgeroeid, zoals Daniël het stelt. Deze laatste jaarweek vind je terug in Openbaring in de vorm van twee maal 42 maanden of 1260 dagen.

 

Jonathan Cahn betrekt dit oordeel over Amerika. Hij heeft het over Israël, die na het oordeel dat over hen kwam in arrogantie zeiden, zie Jesaja 9:9 De tichelstenen zijn gevallen, maar met uitgehouwen stenen zullen wij wederom bouwen; de wilde vijgebomen zijn afgehouwen, maar wij zullen ze in cederen veranderen;

Dit werd echter ook in Amerika gezegd:

Zie artikel van Wim Jongejan: http://wimjongman.nl/artikelen/harbinger/harbinger.html (met video)

 

Op 11 september 2001 vielen de Twin Towers en nog wat andere gebouwen. Daar in de buurt staat een kerk St. Paul Kapel (oudste gebouw van New York) die wonderbaarlijk is blijven staan, wel was er een vijgenboom bij deze kerk verloren gegaan, waar ze na 11 september hebben geprobeerd om een andere boom te planten, nl een Cederboom, maar deze groeide niet.

 

Het nieuwe gebouw wat in de plaats van de Twin Towers is gebouwd, de Freedom Tower, heeft een gehouwen hoeksteen. Toen deze hoeksteen geplaatst is, is ook de tekst uit Jesaja 9:9 voorgelezen.

 

Jonathan zegt dat 11 september het begin is van de oordelen die over Amerika gaan komen en hij vreest de 29e Elul (de dag voor Rosh Hasjana) de Bijbelse maand, de laatste dag van het shmitajaar (2014-2015). Hij verwacht een nieuwe instorting van de Amerikaanse economie de val van de Dollar en waarschijnlijk de instorting van de hele wereldeconomie.

11 September viel in een Shmitajaar en de Dow Jones zakte in op 29 Elul met ongeveer 600 punten in 2001. Zeven jaar later in een Shmitajaar op 29 Elul zakte de Dow Jones met 777 punten en begon de economische crisis, ook in ons land.

 

Nu zeven jaar later is het weer een Shmitajaar en 29 Elul valt op zondag 13 september 2015. De laatste beursdag valt op Vrijdag 11 September 2015 de veertiende anniversery van 11 september 2001!!

 

Er is nog iets bijzonders. Vlak voordat het huidige Shmitajaar begon werden er twee kalveren geboren in Amerika met een 7 op hun hoofd. In een You Tube video van de Jim Bakker show wordt hier over gesproken, zie onder:

 

 

Denk je dan niet gelijk aan de droom van de Egyptische farao bij Jozef die droomde van de 7 vette en 7 magere koeien. Jozef verklaarde zijn droom en er kwamen inderdaad 7 vette jaren en 7 magere jaren. Iedere 7 jaar is er een Shmitajaar.

 

 

Wat zal het teken zijn van de voleinding der wereld vragen de discipelen aan Yeshua.

 

Mattheus 24:

3 En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?

4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.

5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.

6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.

7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

 

Deze verzen lijken te spreken over de eerste vier zegels, maar zoals Yeshua hieronder zegt, het is maar het beginsel der smarten. Daar kun je zelfs twee wereldoorlogen bij zetten.

 

8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.

9 Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

 

Dan pas komt de verdrukking of ook wel genoemd: de benauwdheid van Jacob/Israël.

 

Er is nog iets bijzonders in september 2017. In Openbaring 12 wordt gesproken over een vrouw, bekleed met de zon en de maan onder haar voeten, met een kroon van 12 sterren. Een draak met zeven hoofden. Dit teken in de hemel zoals Johannes het noemt in Openbaring, is letterlijk in de hemel (de sterrenbeelden) te zien in september 2017!! Zie video hieronder

 
De planeet Jupiter (de koningplaneet) is zelfs 9 maanden in de buik van de maagd!


Ik zeg niet dat de opname of de laatste 7 jaar van Daniël echt gaan plaatsvinden, maar het zou kunnen! Waakt dus.

Nu zijn er ook nog wat andere dingen die op het internet, vooral op You Tube, rondgaan, ik vond het ook nog de moeite waard u ervan op de hoogte te brengen. Er zijn altijd van die complottheorieën, meestal neem ik die met een korrel zout, correctie met een schep zout:

 

Er is een video opgedoken waarbij de Franse minister van Buitenlandse zaken in bijzijn van Vice president John Kerry een uitspraak doet, waar veel over gespeculeerd wordt op het internet, hier is de video:


 

 

Vertaling:  we hebben 500 dagen om klimaat chaos te voorkomen, klimaat verandering. We zullen met hen, (kijkt naar John Kerry) en met andere vrienden succes behalen in dit belangrijke onderwerp.

 

Hier komen wel een paar vragen bij mensen op: precies 500 dagen?! Wat bedoelt hij met klimaatchaos? Weten zij meer dan wij?

Er zijn nu dus mensen die beweren dat zij (regeringleiders) meer weten dan wij en dat er bijvoorbeeld een meteoriet de aarde zal raken die klimaatchaos veroorzaakt.

500 dagen later vanaf de dag waarop deze minister deze uitspraak maakt kom je uit op Yom Kippur 2015 oftewel 23 september 2015. Ook verschijnen er allerlei video's over Hollywood (teken)films waarin de 9 en de 23 (datum 23 september) naar voren komt, vooral Renee M maakt hier werk van, alsof ze dit al jaren weten??! Sorry, maar dit is best lachwekkend, op zijn minst.

Maar dat zo'n minister zo'n vage uitspraak doet is toch wel een beetje vreemd, zeker als hij zichzelf niet verduidelijkt.

 

Is dit een poging van satan om belangrijke gebeurtenissen in september belachelijk te maken?

 

Er is een betere verklaring, de vorige klimaattop van de VN was op 23 september 2014 en de video waarin hij dit zegt is van mei 2014. Wellicht was de datum van de klimaattop in Parijs in 2015 nog niet bekend en nam hij de datum van 2014. Er is een afspraak gemaakt dat landen zouden bekijken wat ze in de eerste helft van 2015 uitstoten zodat er bij de klimaattop eind november een plan van aanpak gemaakt kan worden. Een Franse website meldt dat in juni en september 2015 nog een vergadering van de COP21 (landen die meedoen) komt ter voorbereiding op de klimaattop (http://www.sciencesetavenir.fr/climat/20140516.OBS7504/500-jours-pour-reussir-paris-2015-selon-laurent-fabius.html).

 

 

Nog even een samenvatting van belangrijke feiten:

  • Laatste bloedmaan in september 2015 en een zonsverduistering op Rosh Hasjana (Bazuindag).
  • Shmitajaar eindigt de dag voor Rosh Hasjana (29 Elul), met als laatste beursdag: 11 september 2015.
  • Twee kalveren geboren een paar dagen voor het Shmitajaar begint met het nummer 7 op hun hoofd.
  • In september 2017 is het teken van Openbaring 12 (de vrouw, die Israël voorstelt) in de hemel te zien (letterlijk in de sterren).
  • Er zou na dit Shmitajaar een grote Shmita komen (na 7 x 7 Shmita's).

 

De theorie van de Shmita is aardig in elkaar gestoken, maar er zijn ook mensen die zijn theorie in twijfel trekken, maar daar wil ik nu niet op in gaan. Het belangrijkste is dat we Yeshua verwachten en dat we op Hem vertrouwen. Dat we waakzaam zijn.

 

Paulus zegt in 1 Thess. 5:

4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.

5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.

6 Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn.

7 Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken;

8 Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid.

9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus.

10 Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven zouden.

 

 

 

                                                --------------------------------------
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content