Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
12 september 2009 De wet van Christus

 

 

De wet van Christus:

 

Galaten 6:2 Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.

 

Een levenswijze ook terug te lezen in Leviticus 19:18

18 Gij zult niet wreken, noch toorn behouden tegen de kinderen uws volks; maar gij zult uw naaste liefhebben als uzelven; Ik ben de HEERE!

 

Statenvertaling: 1 korinthe 9: 20 En ik ben den Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou; dengenen, die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde, opdat ik degenen, die onder de wet zijn, winnen zou.

21 Degenen, die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde (Gode nochtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet), opdat ik degenen, die zonder de wet zijn, winnen zou.

 

Maar voor Christus onder de wet. Dus de wet "van Mozes" maar dan in het Licht van Christus, dus met de wetenschap dat de wet ons niet meer kan vervloeken, daar zijn we vrij van geworden van die vloek als wij in Christus zijn.

mattheus 10 vers 29-30

29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.

30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

De Here zegt dit na Zijn oproep tot bekering, omkering naar wat? Naar Zijn aanwijzingen, Zijn geboden.

Maar in Zijn Licht, namelijk het Licht der vergeving na zonde en berouw.

Heidenen gereinigd door het geloof, niet onrein meer door zonden, (door vergeving) en dus ook niet als zodanig beschouwd mogen worden (zie Petrus en laken met reine en onreine dieren). Hoofdstuk 5

Efeze 2

13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.

14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden (Jood en heiden) één gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels (die ons apart heeft gehouden) gebroken hebbende,

15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;

Vrede makend, vergevingsgezind, dus niet ruziën waar de ander zich aan zou moeten houden, want de wet wordt in elke stad in de synagogen gelezen...…...

Je mag oordelen, maar niet veroordelen, dus met een actie (een negatieve daad... een liefdevolle terechtwijzing valt daar natuurlijk niet onder!) met een actie (bijvoorbeeld een boos geschreeuw of geweld of iemand voortaan schuwen of anderszins) dus met een actie laten merken dat je het niet eens bent met iets wat iemand gedaan heeft is veroordelen en dat mag niet. Zie ook hoofdstuk 5

 

Handelingen 15:21 Want Mozes heeft er van oude tijden in elke stad, die hem prediken, en hij wordt op elken sabbat in de synagogen gelezen.

Maar de ander in vrijheid zijn vrije staat met God te laten verkennen als een kind en niet als dienstknecht. Dus niet op een wettische manier ("kijk eens hoe goed ik ben"), maar uit liefde tot Onze Vader (Psalm 119:14 Ik ben vrolijker in den weg Uwer getuigenissen, dan over allen rijkdom, zie verder heel psalm 119).

 

Dus kortom wij mogen niet neerkijken op mensen die zondigen, we mogen ze niet schuwen, kijk maar naar Yeshua/Jezus, Hij deed dat ook niet, Hij keek in liefde naar hen. Daarom worden wij door God geoordeeld naar hoe wij geoordeeld hebben over andere mensen. Hebben wij niet vergeven, dan worden wij ook niet vergeven. Hebben wij op mensen neergekeken om hun zonde, zal er op ons neergekeken worden door de Heere.

 Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content