Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
Waarom zou je geloven? Laatste en 5e deel   -    23 maart 2013

Randy Alcorn

Blauw=toegevoegd door mij

Zwart schuingedrukt: Bijbeltekst

 

Kunnen we in de toekomende wereld dan niet meer zondigen? Satan wordt tijdens het duizend jarig vrederijk opgesloten in het dodenrijk, daarna wordt hij in de poel des vuurs gegooid.

 

Hij kan ons niet meer verleiden.

 

God zal zo dicht bij ons zijn, wij zullen zo vol van Zijn Geest zijn dat het onmogelijk wordt te zondigen.

 

Kan niemand ons dan zelfs irriteren? Wij zondigen niet meer, maar anderen ook niet, dus nee.

 

Zullen we alwetend zijn, net als God? Dat is nooit beloofd, maar we kunnen het nu vragen, dus we zullen de waarheid weten hoe het zat of zit, en nooit meer hoeven twijfelen.

 

Dus we zullen nog heel veel bijleren in de hemel. Ook zullen we dingen te weten komen wat voor invloed wij op andere mensen hebben gehad in ons leven, misschien zal God zelfs ons mee nemen terug in de tijd.

 

Zullen we nog slapen? Als je voldoende tijd en mogelijkheid hebt te rusten en te slapen, waarom zou moe kunnen worden van activiteiten dan een handicap zijn?

 

Zullen we nog werken? Ik denk het wel, maar zal het werken heel anders zijn, lees maar:

Jesaja 65:

 17 Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen (nare dingen) zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen.

18 Maar weest gijlieden vrolijk, en verheugt u tot in der eeuwigheid in hetgeen Ik schep; want ziet, Ik schep Jeruzalem een verheuging, en haar volk een vrolijkheid.

19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem, en vrolijk zijn over Mijn volk; en in haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, noch de stem des geschreeuws.

20 Van daar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, noch een oud man, die zijn dagen niet zal vervullen; want een jongeling zal sterven, honderd jaren oud zijnde, maar een zondaar, honderd jaren oud zijnde, zal vervloekt worden.

21 En zij zullen huizen bouwen en bewonen, en zij zullen wijngaarden planten, en derzelver vrucht eten.

22 Zij zullen niet bouwen, dat het een ander bewone; zij zullen niet planten, dat het een ander ete, want de dagen Mijns volks zullen zijn als de dagen eens booms, en Mijn uitverkorenen zullen het werk hunner handen verslijten.

 23 Zij zullen niet tevergeefs arbeiden, noch baren ter verstoring; want zij zijn het zaad der gezegenden des HEEREN, en hun nakomelingen met hen.

24 En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden; terwijl zij nog spreken, zo zal Ik horen.

25 De wolf en het lam zullen te zamen weiden, en de leeuw zal stro eten als een rund, en stof zal de spijze der slang zijn; zij zullen geen kwaad doen noch verderven op Mijn gansen heiligen berg, zegt de HEERE.

 

 

 

Jesaja 65 HET BOEK

 

17 Want kijk, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde: Zo mooi, dat niemand meer aan het oude zal terugdenken.

 

18 Wees blij; verheug u voor altijd in mijn schepping. Kijk! Ik zal Jeruzalem veranderen in een plaats van geluk en haar inwoners zullen een en al blijdschap zijn!

 

19 En Ik zal Mij verheugen in Jeruzalem en in mijn volk en het geluid van klagen en huilen zal daar niet meer worden gehoord.

 

20 Babies zullen niet meer enkele dagen oud sterven; mannen die honderd jaar worden, zullen er niet oud uitzien! Alleen zondaars zullen op een dergelijke leeftijd sterven!

 

21-22  In die dagen zal een man blijven wonen in het huis dat hij heeft gebouwd; het zal niet worden verwoest door vijandige invallen zoals in het verleden. Mijn volk zal wijngaarden planten en de opbrengst ervan zelf eten; zijn vijanden zullen het niet in beslag nemen. Want mijn volk zal net zo lang leven als de bomen en het zal lang genieten van de opbrengsten van het harde werk.

 

23 De oogsten zullen niet worden gegeten door hun vijanden; hun kinderen zullen niet worden geboren om te vroeg te sterven. Want zij zijn de kinderen van hen die de HERE heeft gezegend en hun kinderen zullen ook worden gezegend.

 

24 Voordat zij Mij roepen, zal Ik hun al antwoord geven. Terwijl zij nog tegen Mij praten over wat zij nodig hebben, zal Ik al beginnen hun gebeden te verhoren!

 

25 De wolf en het lam zullen samen eten; de leeuw zal stro eten als een os; giftige slangen zullen niemand meer verslinden, maar stof eten. In die dagen zal niemand meer worden gewond of vernietigd, want op mijn heilige berg zal geen kwaad meer geschieden, zegt de HERE.

 

Wat voor relaties zullen we hebben? Zullen we nog trouwen? Niet met elkaar, Jezus zegt in Mat. 22:


23 Te dienzelfden dage kwamen tot Hem de Sadduceën, die zeggen, dat er geen opstanding is, en vraagden Hem.

 

24 Zeggende: Meester! Mozes heeft gezegd: Indien iemand sterft, geen kinderen hebbende, zo zal zijn broeder deszelfs vrouw trouwen, en zijn broeder zaad verwekken.

 

25 Nu waren er bij ons zeven broeders; en de eerste, een vrouw getrouwd hebbende, stierf; en dewijl hij geen zaad had, zo liet hij zijn vrouw voor zijn broeder.

 

26 Desgelijks ook de tweede, en de derde, tot den zevende toe.

 

27 Ten laatste na allen, is ook de vrouw gestorven.

 

28 In de opstanding dan, wiens vrouw zal zij wezen van die zeven, want zij hebben ze allen gehad?

 

29 Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gij dwaalt, niet wetende de Schriften, noch de kracht Gods.

 

30 Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk, noch worden ten huwelijk uitgegeven; maar zij zijn als engelen Gods in den hemel.

 

31 En wat aangaat de opstanding der doden, hebt gij niet gelezen, hetgeen van God tot ulieden gesproken is, Die daar zegt:

 

32 Ik ben de God Abrahams, en de God Izaks, en de God Jakobs! God is niet een God der doden, maar der levenden.

 

33 En de scharen, dit horende, werden verslagen over Zijn leer.

 

Wij zullen Zijn bruid zijn. Hij onze echtgenoot.

 

Wij zullen de intiemste relatie met Hem hebben en daarna pas met onze naasten.

Het huwelijk is een schaduw van iets wat er komt.

 

Randy legt het uit met een gelijkenis: een jongen (die gek is van chocolade) vraagt zich af of er wel wat mooiers is dat het snoepen van chocolade. Oudere jongen vertellen hem dat meisjes leuker zijn. Daar kan hij zich niets bij voorstellen.

 

Net zo kunnen wij ons niets voorstellen hoe wij ons zouden voelen als God dichtbij ons leeft en Hij de belangrijkste in ons leven is.

 

Als dan alles gemeenschappelijk is in deze wereld, is er dan nog wel iets privé?

Een voorbeeld is dan:

Openbaring 2: 17 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt.

 

God geeft ons ieder een nieuwe naam, die bij ons past, zo dierbaar zijn wij ieder apart.

 

Zullen we onze huisdieren terugzien? Waarom zou onze Vader die zoveel van ons houdt, deze dieren niet laten herleven, dieren heeft Hij ons oorspronkelijk gegeven omdat zij bij ons leven passen.

 

Iemand zei eens: de hemel lijkt me saai. Geen adrenalinekik. Maar deze persoon laat het overkomen of er geen goed zonder kwaad kan zijn. Deze persoon deed aan bergbeklimmen en extreme sporten.

Maar wie zegt dat er in de toekomende wereld geen zwaartekracht is, dat we niet gewond kunnen raken wil niet zeggen dat het niet spannend en leuk kan zijn. De activiteiten in de toekomende wereld kan wel veel spannender zijn dan al deze “aardse” activiteiten, deze “aardse” activiteiten kunnen dan nog wel eens saai gaan lijken.

We zijn ook niet gemaakt om avonden in een donkere kamer te zitten om naar een televisie te kijken naar mensen/sporters die al deze zogenaamde spannende dingen meemaken.

 

Maar er staat een nieuwe wereld op ons te wachten, en een nieuwe ons.

 

We weten dat ons een superior lichaam in glorie en kracht (1 kor. 15 vers 43) te wachten staat dat als wij opstaan uit de dood of dat we worden veranderd als Yeshua wederkomt en wij nog in het leven staan.

 

U denkt misschien.. is die toekomende wereld… te mooi om waar te zijn?

 

Toch is het wat de God van de Bijbel ons belooft.

 

Joh. 3:16

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

 

Deze toekomende wereld is heel dichtbij…..waarom?

 

Jes 66 vers 8

Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enigen dag? Zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize? Maar Sion heeft weeën gekregen, en zij heeft haar zonen gebaard.

 

Dit is Israël.

 

http://janvanbarneveld.nl/artikelen/geestelijk/253-voortgaande-vervullingen

 

Hierbij eindig ik met een paar van de laatste zinnen uit de Bijbel uit het boek Openbaring 22:

 

14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.

 

15 Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet.

 

16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster.

 

17 En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.

 

18 Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn.

 

19 En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.

 

20 Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!

 

21 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

 

 

                                             --------------

Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content