Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4


 

Zwart=  uit het boek Hemel – Randy Alcorn

Blauw= aanvulling van mijzelf

Bijbeltekst

 

Als het Gods plan was dat we als geestelijke wezens in de hemel zouden leven, dan zou er geen nieuwe hemel en nieuwe aarde nodig zijn. God zal hemel en aarde samen brengen.

Jezus (Yeshua) stierf niet alleen om van een slechte situatie het beste te maken. In Openbaring staat dat de oude aarde voorbij gaat,

 

Openbaring 21:1

En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

 

Maar mensen sterven ook, maar wij houden ook niet op met bestaan. We zullen opstaan om op de nieuwe aarde te leven.

 

Ezechiel 43:

En ziet, de heerlijkheid des Gods van Israël kwam van den weg naar het oosten; en Zijn stem was als het geruis van vele wateren, en de aarde werd verlicht van Zijn heerlijkheid.

 

Een hoop Christenen geloven niet dat we na de opstanding een echt lichaam zullen hebben,ons eigen lichaam. Jezus lichaam lag ook niet meer in het graf, Hij zei ook: Ik ben geen geest, zie Luk. 24:39.

De Joden hadden gelijk toen zij een aards Koninkrijk verwachtten. Dat is namelijk precies wat God hen beloofd had.

 

Niet alleen Hemel en aarde zullen samen komen. Maar wij zullen Gods bruid worden. Maar wat betekent dat? De aarde wordt ook Gods thuis.

 

Als u weet wat het is als de Heilige Geest bij u is, dan kunt u zich daar enige voorstelling van maken. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd; je kunt alleen weten hoe een appel smaakt als je er een hap van neemt. Je zult er mee bezig moeten zijn, je erin te verdiepen (in Gods Woord).

Vol zijn met Zijn Geest (dat is niet continue, dat zijn momenten) geeft je zo’n gelukzalig gevoel, wat met niets anders te vergelijken is. Als dan op de nieuwe aarde God in ons midden is, hoeveel beter zal dan dat gelukzalige gevoel zijn?

 

Romeinen 8:18

18 Ik weet zeker dat wat voor lijden we hier ook doormaken, het in het niet valt bij de schitterende heerlijkheid die God ons straks zal laten zien.

21 Ook de schepping zal bevrijd worden uit de macht van dood en verval en dezelfde heerlijke vrijheid krijgen als de kinderen van God.

 

Wat is gelukzalig: het is het best te vergelijken met het gevoel wat tussen man en vrouw is als zij één zijn, of met het gevoel wat je soms hebt als je naar muziek luistert, of als je bij een concert bent. Je nekharen gaan overeind staan, je hart klopt sneller en je tranen in je ogen krijgt. Sommigen ervaren gelukzaligheid zelfs bij een voetbalwedstrijd als Nederland EK-kampioen wordt.

 

Deze gelukzaligheid die de Heilige Geest kan geven kan je uit diepste depressie halen en dat kan muziek of sport niet. Het geloof in God kan je hoop voor de toekomst geven, de rest is slechts tijdelijk.

 

Toen Jezus (Yeshua) zei Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld, zei hij niet dat Zijn Koninkrijk niet op deze aarde zal zijn, maar niet in onze maatschappij.

 

Wij kunnen de geschiedenis, of zelfs alle gebeurtenissen in ons eigen leven niet begrijpen als we Gods plan niet kennen. Er is hoop in ons lijden, want het zal niet eeuwig duren, God zal alles goed maken en degenen die op Hem vertrouwen belonen.

 

Openbaring

2:26 En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de heidenen;

 

3:21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.

 

Sommigen zullen het idee dat mensen weer over hen regeren geen prettig idee vinden, maar straks zullen dat wel de juiste mensen zijn, die wel het goede doen, dus geen democratie, maar een theocratie. Niemand zal ontevreden zijn, maar juist volmaakt tevreden.

 

Yeshua is niet alleen een plaats voor ons aan ’t voorbereiden, maar hij bereidt ons ook voor, voor de plaats.

 

Mensen zijn gemaakt om koninkrijken te bouwen, maar als we bouwen zonder onze Schepper, dan worden deze koninkrijken hel op aarde. Straks bouwen we weer, maar dan met onze Schepper.

 

Sommigen verwachten dat we weer terug gaan naar het Hof van Eden, deze zal er ook zijn, maar de nieuwe stad Jeruzalem zal er ook zijn met huizen, straten enz. Een stad van 2200 x 2200 km, groter dan elke stad op aarde ook. Een stad met 12 poorten, die nooit sluiten.

 

Geen van onze uitvindingen of vaardigheden zullen verloren gaan, maar toegepast worden op de nieuwe aarde.

 

Zal er geen zee meer zijn? Geen zon en maan zal er meer nodig zijn? Geen zonsondergangen meer?

 

De zee staat symbool de mensen op de aarde:

 

Jesaja 17

12 Wee der veelheid der grote volken, die daar bruisen, gelijk de zeeën bruisen; en wee het geruis der natiën, die daar ruisen, gelijk de geweldige wateren ruisen!

 

13 De natiën zullen wel ruisen, gelijk grote wateren ruisen; doch Hij zal hem schelden, zo zal hij verre wegvlieden, ja, hij zal gejaagd worden, als het kaf der bergen van den wind, en gelijk een kloot van den wervelwind.

 

In Jesaja 60 wordt verteld dat in het nieuwe Jeruzalem dingen gebracht worden over de zee, dus de zee zal er nog wel zijn, maar niet in de zin van bedreigingen van andere volken, waar de zee symbool voor staat, de zee zal ook geen gevaar meer zijn, dus misschien zullen de zeeën kleiner zijn?

 

Sommigen zijn in de veronderstelling dat er geen zon en maan meer zal zijn en dat is gebaseerd op de volgende teksten:

 

Openbaring 21:23 En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars.

 

5 En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.

 

Maar toch gaan deze teksten over het nieuwe Jeruzalem en niet over de hele aarde.

 

Dus we kunnen er vanuit gaan dat de zon er nog wel zijn zal.

Zullen we glanzen (onze huid) net als toen Mozes van de berg afkwam? God zal in ons midden leven, dus daar zou je vanuit kunnen gaan.

 

Ons opstandingslichaam wordt besproken in 1 Korintiërs 15 (groot nieuws vertaling): 

 

29 En als er geen opstanding is, wat denken dan de mensen te bereiken die zich voor de doden laten dopen? Als die toch niet worden opgewekt, kunnen ze het evengoed laten!

De doop is ook een teken van de opstanding, als je laat dopen, verwijst dat ook naar een belofte, als je je laat dopen krijg je ook deel aan de opstanding.

30 En wijzelf dan, waarom zouden wij van uur tot uur gevaar lopen? 31 Ja, ik sterf elke dag, zo waar als ik trots op u ben om uw verbondenheid met Christus Jezus, onze Heer. 32 Waartoe zou ik in Efeze met wilde dieren gevochten hebben? Alleen voor dit leven? Als de doden toch niet worden opgewekt, laten we dan maar eten en drinken, want morgen gaan we dood.

 

35 Iemand zou kunnen vragen: Maar hoe worden de doden opgewekt en wat voor lichaam krijgen ze? 36 Een dwaze vraag! Het zaad dat wij zaaien, komt niet tot leven of het moet gestorven zijn. 37 En wat wij zaaien heeft niet de vorm van wat het worden zal; het is maar een korrel, van graan of iets dergelijks. 38 Maar God is het die uit het zaad de plant laat groeien die hij wil, uit elk soort zaad een bepaald soort plant.

 

39 Ook alle vlees is niet hetzelfde: het vlees van mensen is anders dan dat van vee of van vogels of van vissen. 40 Er zijn lichamen aan de hemel en lichamen op aarde, maar de glans van de hemellichamen is anders dan die van de aardse lichamen. 41 De glans van de zon is anders dan die van de maan en die van de sterren is weer anders; ook verschillen de sterren onderling weer in glans.

Of in de herziene Statenvertaling:

40 En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend, en die van de aardse is verschillend.

 

41 De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster.

Dus zal de glans van de ene opgestane groter zijn dan de ander, zij zullen verschillen in heerlijkheid.

42 Zo is het ook met de opstanding van de doden. Iets vergankelijks wordt gezaaid, en iets onvergankelijks wordt tot leven geroepen; 43 het wordt gezaaid als het zwak is, het aanzien niet waard, maar het verrijst in glorie en kracht. 44 Een lichaam van vlees en bloed wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Is er een lichaam van vlees en bloed, dan is er ook een geestelijk lichaam. 45 In die zin staat er ook geschreven:

De eerste mens, Adam, werd een levend wezen van vlees en bloed;

maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. 46 Het geestelijke lichaam komt het laatst; eerst is er het lichaam van vlees en bloed, daarna het geestelijke lichaam. 47 De eerste mens heeft een aardse oorsprong en is van stof; de tweede mens is van hemelse oorsprong. 48 De mens die van stof is, is het model voor alle stoffelijke mensen. De hemelse mens is het model voor alle hemelse mensen. 49 En zoals wij de gestalte hadden van de stoffelijke mens, zo zullen we ook de gestalte hebben van de hemelse mens.

 50 Wat ik zeggen wil, broeders en zusters, is dit: een mens van vlees en bloed kan geen deel krijgen aan het koninkrijk van God, en wat vergankelijk is, zal geen deel krijgen aan wat onvergankelijk is.

 

51 Ik zal u een geheim vertellen: we zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal veranderd worden, 52 opeens, in een oogwenk, bij het laatste bazuingeschal. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen worden opgewekt, en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijk lichaam moet bekleed worden met onvergankelijkheid, dit sterfelijk lichaam met onsterfelijkheid. 54 En wanneer dit vergankelijk lichaam bekleed is met onvergankelijkheid en dit sterfelijk lichaam met onsterfelijkheid, dan zal dit woord uit de Schrift in vervulling gaan:

De dood is verslonden;

de zege is behaald!

55 Dood, waar is je overwinning?

Dood, waar is je wapentuig?

56 De dood heeft als wapen de zonde, en de zonde ontleent haar kracht aan de wet.
57 Maar God zij gedankt die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus!

 

58 Daarom, mijn dierbare broeders en zusters, sta pal en wees onwrikbaar. Zet u steeds volledig in voor het werk dat de Heer u opdraagt, in het besef dat in verbondenheid met de Heer uw inspanning niet voor niets is.

 

Ook nu kun je aan een persoon zien of ze gelukkig zijn, soms stralen ze, zeggen we dan, dan zal dat ook zijn.

 

Wat mijn nog het meest doet verlangen naar de toekomende wereld:

Dat iedereen die nu gehandicapt, doof of blind zijn op één of andere manier, verminkt of anders, hun vreugde zal in de toekomende wereld groter zijn dan dat van ons en wij mogen dat dan aanschouwen. Wij zullen delen in hun blijdschap en verwondering.

 

Net als dat ik straks mijn schoonzusjes terug hoop te zien (die veel te jong stierven) zonder ziekte en lijden: 

 

Ik had een gedicht bij één van hun uitvaart gelezen:

Ze had vol vertrouwen en geloof, haar leven in Gods hand gelegd

Haar hoop was op Hem gericht, had ze mij gezegd

Heel dapper vocht ze elke dag

Deed zo’n pijn als ik haar zag

Lijdzaam wachtte ze op haar wonder

Haar hoop op God, daar kon ze niet meer zonder

Nu in Gods nabijheid, waar ik geloof dat ze mag zijn

In witte klederen, helemaal rein

Waar tranen alleen maar vloeien van blijdschap en dankbaarheid,

een plaats waar niemand lijdt

In gedachten zie ik haar glimlach, terwijl ze zonder moeheid daar wandelt

overtuigd dat God enkel uit liefde met ons handelt

 

Zie ook link:

http://www.hetgeheimderwetteloosheid.nl/page40.php

Lijden en leven – karma

 

Nergens anders dat in Gods woord, de Bijbel van Israël (het volk van Abraham, Izak en Jacob) in Zijn goede boodschap, in Zijn genade, in Zijn belofte voor de toekomende wereld vinden mensen meer hoop voor hun leven en hun toekomst, zelfs hun toekomst na de dood, dan in welke religie dan ook.

 

Zullen we allemaal dezelfde leeftijd hebben?

In ons DNA staat vast wanneer we volwassenheid bereiken, zullen we dan in dit stadium terugkeren als we ons verheerlijkt lichaam krijgen?

In Jesaja 11 wordt over kinderen gesproken in Zijn vrederijk, dus het zou kunnen dat de leeftijd die zij in hun leven bereikt hebben, ze in de toekomende wereld verder groeien?

Dan zullen er in het begin nog genoeg kinderen zijn en zij zullen opgroeien in een perfecte wereld.

 

Zullen we eten daar? Toen Yeshua opgestaan was heeft hij ook met Zijn discipelen gegeten, zullen we daar dan ook honger kennen. Sommigen zeggen van niet, omdat dat in de Bijbel staat, maar dat staat er alleen maar omdat we daar altijd genoeg te eten zullen hebben.

 

Zullen we dan geen vlees eten? Want anders moeten dieren toch lijden?

We zijn intussen qua ontwikkeling al zo ver dat we vlees kunnen kweken in een laboratorium, of wie weet vinden we een replicator uit net als bij Star Trek, en hoeven we helemaal geen maaltijden meer te bereiden.

 

Maar het zou ook kunnen dan we een hele andere eetgewoonten krijgen net als de dieren in Jesaja 65:

25 De wolf en het lam zullen te zamen weiden, en de leeuw zal stro eten als een rund, en stof zal de spijze der slang zijn; zij zullen geen kwaad doen noch verderven op Mijn gansen heiligen berg, zegt de HEERE.

 

U kent het gezegde:

In de hemel hebben ze geen bier, daarom drinken we het hier.

Zelfs alcohol wordt er gedronken:

Jesaja 25:6 En de HEERE der heirscharen zal op dezen berg allen volken een vetten maaltijd maken, een maaltijd van reinen wijn, van vet vol mergs, van reine wijnen, die gezuiverd zijn.

 

Wordt vervolgd

 

 

 

 

 

 

 


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content