Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
 
 
We gaan verder met onze studie over de “hemel”. Bron hiervoor is het boek van Randy Alcorn, zie ook deel 1 en 2.
 
Wat voor bewustzijn heb je in de “hemel”?
In openbaring 6 vers 9-11:
 
9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.
 
10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?
 
11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.
 
Wat feiten over degenen die in de huidige “hemel” zijn:
(De huidige hemel is het paradijs waarover Jezus (Yeshua) spreekt als hij tegen de moordenaar spreekt en dat is niet de toekomende wereld, de Olam Haba).
  • Er wordt erkent dat zij martelaren zijn (er is na de dood een continuïteit van hun bewustzijn en leven). Onze identiteit is dezelfde, op aarde of in de hemel.
  • Ze kunnen uitroepen.
  • Zij roepen tegelijkertijd, ze zijn zich bewust van elkaar.
  • Zij zijn zich bewust van zichzelf, maar ook van de toestand op aarde.
  • Zij kunnen communiceren met God en hun vragen worden beantwoord.
  • Zij vragen om de veroordeling van hen, door wie ze gedood zijn. 
  • Zij herinneren zich hun leven op aarde.
  • Er is tijd in deze “hemel”, ze moeten wachten.
 
Wij weten waar familie is die gestorven is en dat we maar tijdelijk van elkaar gescheiden zijn. Wij zullen elkaar wederzien.
 

Wij hebben heimwee naar het paradijs van Adam en Eva, we houden van de natuur en houden van dieren en willen bevriend met hen zijn, maar nu zijn zij bang voor ons, althans de wilde dieren. Maar we voelen ons ook thuis in de bewoonde wereld:
 
Hebreën 11 vers 10:
10 Want hij verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is.
 
Bij een stad denken we aan gebouwen, straten, cultuur, muziek enz.
 
Ook in Openbaring wordt een stad omschreven op de nieuwe aarde.
 
Waarom zou de nieuwe aarde geen steden hebben?
Als de huidige hemel onze plaats zou worden, waarom wordt er dan een nieuwe hemel en nieuwe aarde geschapen?
Openbaring spreekt over straten en rivieren en bomen.
 
Net als Jezus (Yeshua) de muur neergehaald heeft tussen God en de mens wordt ook de muur neergehaald tussen hemel en aarde.
 
Jezus (Yeshua) is niet alleen gekomen om de mens van hun vernietiging te redden, maar ook de schepping zucht. De vloek is echt, maar gelukkig maar tijdelijk. We hebben nooit de aarde gezien zoals God het bedoeld heeft, maar toch zien we sprankjes ervan, net als dat we af en toe een sprankje zien van het lichaam dat ons te wachten staat, perfect en krachtig.
 
Twee derde van de christenen geloven dat we niet een echt lichaam zullen hebben. Maar toen God ons schiep werd Geest/Ziel en lichaam samengesmolten, dus waarom niet weer opnieuw in een verheerlijkte lichaam.
Als we ons eigen lichaam niet terug zouden krijgen, dat had het graf van Jezus (Yeshua) ook niet leeg geweest. Dan had Zijn oude lichaam in het graf gelegen en was Hij met een nieuw lichaam opgestaan.
 
Het vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen….
 
De cirkel van het leven/dood in de natuur komt ons natuurlijk over. Maar de dood is met Adam en Eva gekomen. Het is niet altijd zo geweest.
 
Toen we onze kinderen kregen hebben we toch een kamertje voor hen klaargemaakt, met de beperkte middelen die we hebben. God doet dat ook voor ons, maar Hij heeft ongelimiteerde macht!
 
Hemel op aarde, daarom noem ik (Randy Alcorn) de toekomende wereld ook hemel.
 
Jezus (Yeshua) zei: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Hij bedoelde daarmee: niet onder de vloek, niet met zonde besmet).
Wij mogen deze wereld niet liefhebben: deze wereld onder de vloek, met zonde besmet.
 
Nu, op deze wereld, delen wij in de smart van Jezus (Yeshua), de satan is er nu koning. Daarom is er zoveel ellende op de wereld.
 
Efeze 6:
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
 
De nieuwe regering van de Nieuwe Aarde zal geen democratie zijn. Elke burger op deze aarde zal zijn eigen rol spelen en zal op een positieve manier aanvulling geven op het geheel. Niemand zal waardeloos of nietszeggend zijn.
 
Het zullen niet de sterken zijn die de aarde zullen heersen, maar:
Mat. 5:5 Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.
 
Daniel 7:
18 Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat Koninkrijk ontvangen, en zij zullen het Rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden.
 
 
Wordt vervolgd

Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content