Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
14 april 2012 Waarom zou je geloven?


Heeft God ons volmaakt geschapen? Ja. Waarom zondigden Adam en Eva dan? God heeft mensen met een eigen wil geschapen, Hij heeft geen robotten geschapen, Hij wil dat wij een eigen wil hebben en bewust voor Hem kiezen. Daarom zijn we in staat het goede te doen! Protestanten zullen u vertellen dat we dat niet kunnen, maar waarom zou God iets van ons eisen wat we niet kunnen?

 

Deut.30:

11 Want deze geboden zijn niet te zwaar om te worden nageleefd.

12 Deze wetten zijn niet hoog in de hemel zodat u ze niet kunt zien of horen en er niemand is die ze bij u kan brengen.

13 Ze zijn ook niet aan de overkant van de zee, zo ver weg dat niemand u hun boodschap kan overbrengen.

14 Nee, zij zijn vlakbij (in uw hart en op uw lippen) zodat u ze kunt gehoorzamen.

15 Luister, vandaag heb ik u de keus gegeven tussen leven en dood, geluk en ellende.

16 Ik heb u vandaag opgedragen de HERE, uw God, lief te hebben, Zijn paden te volgen en Zijn wetten na te leven. Dan zult u leven en een groot volk worden. De HERE, uw God, zal u en het land dat u in bezit gaat nemen, dan zegenen.

 

Waarom zouden Adam en Eva dan gezondigd hebben? Waarschijnlijk omdat wij net als zij zo zelfverzekerd zijn dat wij denken als de duivel ons verleid, wij denken, dat wij zelf goed kunnen beoordelen wat de gevolgen zullen zijn als wij ons laten verleiden, zijn wij net zo wijs als God?

 

Hij heeft ons geschapen, hij heeft alle natuurwetten gemaakt. Hij kent wel de gevolgen als wij struikelen!

Wij zijn wel goed geschapen, maar ons beoordelingsvermogen ligt nog in de kinderschoenen.

 

Is het niet zo, dat als wij zondigen en de gevolgen daarvan zien, dat we vaak spijt hebben en graag alles ongedaan zouden willen maken?

 

Daarom heeft God Adam en Eva gestraft en het paradijs uit gezet en als liefhebbende Vader ze de kans gegeven te laten zien dat zij zonder Hem kunnen. Hij heeft ons nu al bijna 6000 jaar de tijd gegeven te bewijzen dat we het zonder Hem kunnen, dat is nodig, omdat Hij anders nooit onze Koning kan zijn. Hij wil namelijk Zijn Koningschap niet opdringen, zonder genoeg bewijsmateriaal. Na deze 6000 jaar neemt Hij ons de regie uit handen en zal hij 1000 jaar bewijzen hoe het onder Zijn regering gaat, dan bewijst Hij dat het onder Zijn regering wel goed gaat. Het 1000-jarig vrederijk.

 

 

Wij zijn niet alleen verantwoordelijk, voor alle zonden die wij doen op deze aarde! De satan heeft er een aardig handje in. Maar wij dachten dat wij hem wel aankonden.

Daarom zijn er mensen die in hele ernstige zonden vallen. Dit zijn mensen die de deur voor de satan heel ver open gezet hebben en misschien niet meer te redden zijn, tenzij zij zichzelf in Zijn handen leggen, maar dat willen zij vaak niet meer.

Hoewel dat God verdriet doet, want Hij houdt van ieder mens dat Hij gemaakt heeft.

Dus van de satan moeten wij ons ver verwijderd houden.

Daarom wordt hij straks die duizend jaar in de onderwereld opgesloten, God kan hem namelijk wel aan.

 

Maar God laat ons niet helemaal los. Hij heeft via Mozes ons Zijn wet gegeven, oftewel richtlijnen voor een gelukkig leven.

Daarbij is Hij als Yeshua/Jezus naar deze aarde gekomen als mens om te laten zien dat Hij ons liefheeft. Dat Hij zelfs bereid was voor ons te sterven, dat Hij wilde laten zien, dat Hij ook geleden heeft als mens en dat Hij weet wat het is om te lijden, Hij is ons daarin gelijk geworden. God wilde daardoor laten zien dat hij lijdt onder onze zonden en dat Hij bereidt is ons deze zonde te vergeven, als wij maar voor Hem kiezen, en vertrouwen dat Hij ons vergeeft.

 

Dit laatste is heel belangrijk:

Judas verraadde Yeshua, maar dat was niet zijn grootste fout. Zijn grootste fout was dat hij er niet op vertrouwde dat God hem zou vergeven. Hij had wel spijt, hij bracht zelfs het zilver terug wat hij voor zijn verraad had gekregen. Dat hij niet wilde geloven dat God hem zou vergeven is bewezen doordat hij zelfmoord pleegde, hij had door Wie hij had verraden en misschien had hij gehoopt dat als Yeshua echt de messias was, want dat geloofde hij niet, zichzelf zou redden. 

 

Petrus verloochende Yeshua, hij had ook spijt net als Judas, hij huilde bitter, alleen Petrus hoopte en vertrouwde er wel op dat Yeshua hem zou vergeven en dat deed Yeshua ook.

 

Judas had door dat hij een onvergeeflijke zonde had gedaan en hij wist dat de wet hem vervloekte. Maar Yeshua is juist gekomen om ons te vertellen dat Hij ons wil vergeven als wij Hem maar blijven vertrouwen en Hem blijven navolgen en zijn geboden houden. Judas geloofde niet.

 

Het boek Openbaring zegt ook dat God mensen kiest om de volgende redenen:

Openbaring 12:17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.

Openbaring14:12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.

Openbaring 22:14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.

 

Het geloof in Jezus is dus vertrouwen/geloven dat God onze zonde wil vergeven, door deze zonde niet zullen wanhopen, maar vergeving vragen en God blijven gehoorzamen en navolgen.

 

De Heere kan en wil onze zonde vergeven, maar als wij Hem niet meer navolgen en Zijn geboden niet houden, lijkt het alsof we de moed op hebben gegeven en is het net of wij Hem niet meer vertrouwen.

 

Waarom zouden we dan geloven, waarom zouden we Zijn geboden opvolgen? Wat levert ons dat op? (om het maar even heel zelfgericht te zeggen)

 

Ten eerste een ieder die gelooft krijgt de belofte van de Heilige Geest. Waarbij de Heere op een bijzondere manier tegen ons spreekt en ons helpt en inspireert. Hij laat een ieder Zijn licht zien, Zijn liefde en krijgt wijsheid en inzicht. Wat tot gevolg heeft dat je een gelukkiger mens bent en je ook een beter mens bent voor je naaste.

Hij laat je Zijn geheimen zien, Yeshua sprak in gelijkenissen, dat alleen Zijn kinderen begrijpen wat Hij bedoelt.

Door Zijn Geest krijg je inzicht in Zijn plan met ons en deze wereld, waar Hij over uitweidt in Zijn Woord.

Bij Pesach gedenken we Zijn dood, waarna hij opstond uit de dood, waarbij Yeshua als eerste een verheerlijkt lichaam krijgt.

Bij Zijn wederkomst zullen Zijn kinderen die in het graf liggen opstaan uit de dood in een verheerlijkt lichaam (bovennatuurlijk lichaam)  hetgeen wij ook zullen krijgen bij zijn wederkomst, waarbij al Zijn kinderen die dan nog leven nooit hoeven te sterven.

 

1 Kor. 15:

20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.

21 Want dewijl de dood door een mens is (Adam) , zo is ook de opstanding der doden door een Mens (Yeshua).

22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.

24 Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht.

25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben.

26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.

35 Maar, zal iemand zeggen: Hoe zullen de doden opgewekt worden, en met hoedanig een lichaam zullen zij komen?

36 Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is;

37 En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal, maar een bloot graan, naar het voorvalt, van tarwe, of van enig der andere granen.

38 Maar God geeft hetzelve een lichaam, gelijk Hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam.

39 Alle vlees is niet hetzelfde vlees; maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen.

40 En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen; maar een andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse.

41 Een andere is de heerlijkheid der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een andere is de heerlijkheid der sterren; want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster (de één zal meer stralen dan de ander).

42 Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid;

43 Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.

44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt (Een bovennatuurlijk lichaam). Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.

45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.

46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke.

47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.

48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen.

49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen.

50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet.

51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;

52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden (we krijgen een eeuwig lichaam en zullen nooit sterven).

53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.

55 Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?

56 De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet.

57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus.

58 Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere.

 

2 Kor.5:

1 Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken (ons lichaam) wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.

2 Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden.

3 Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden.

4 Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worde (wij willen niet sterven, maar een verheerlijkt lichaam krijgen).

5 Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand des Geestes gegeven heeft (de Heilige Geest als bewijs dat wij bij Hem horen).

6 Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van den Heere;

7 (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.)

8 Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij den Heere in te wonen.

9 Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem welbehagelijk te zijn.

10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

 

 

Je gaat hierdoor alles in perspectief zien en dat geeft heel veel hoop op een nieuwe toekomst, namelijk in Zijn Koninkrijk.

 

Protestanten stellen zich voor: een eeuwigheid God loven en prijzen en we leven in een soort hemel, waar we continue zingen en prijzen, maar is dat het waar en is dat het enige?

 

De Bijbel licht heel wat doekjes op over wat hierna komt in Zijn Koninkrijk.  In het kort, de Bijbel vertelt ons dat de dieren niet meer bang voor ons zullen zijn en roofdieren ook gras zullen eten, dat een kind zijn hand in een slangenkuil kan stoppen zonder gewond te raken. Een lammetje naast een leeuw kan liggen.

 

Als je ergens je best op doet, alles zal lukken en je ervan zal kunnen genieten. Dat God bij ons woont en Hij ons licht zal zijn en we geen zon of maan meer nodig hebben en er ook geen nacht meer zal zijn. In de hemel zullen er geen huwelijken meer gesloten worden en we zullen dat ook niet missen.

 

Ik stel mezelf altijd voor dat ik tot in de eeuwigheid met allerlei mensen uit allerlei tijden kan praten en eten en we dat nooit zat worden. We worden nooit meer ziek, er zijn geen tranen meer, behalve van blijdschap. Niemand zal geen gebreken meer hebben. Geen onkruid meer, geen ongedierte.

Je zal je nooit meer onzeker voelen, geen negatieve gevoelens meer. Er wordt ons heel veel belooft.

Ik geloof ook (waarom weet ik niet), dat al onze uitvindingen op aarde niet voor niets zullen zijn (de goede dan) en nog zullen worden verbeterd.

 

Maar in deel 2 ga ik hier nog verder op in.

 

Zegen toegewenst.


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content