Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone

 

 

De komende minuten (video, zie onder) ga ik het over een belangrijk onderwerp hebben. Zal de gemeente door de grote verdrukking gaan? Als u iets van de verdrukking weet, weet u dat die 7 jaar lang zal duren, 42 + 42 maanden. Maar er is een groot meningsverschil over wanneer de komst van de Heer voor de gemeente en de opstanding van de gestorvenen in Christus zal zijn. Dus dit is wat ik u wil vragen: zal de gemeente, de overwinnende kerk, de gelovigen die echt behouden zijn en een relatie met de Heer hebben en wiens namen staan in het Boek des Levens van het Lam, zullen die personen op aarde zijn (gedurende gedeelten van) de grote verdrukking?

 

 

 

Laten we het over één van de theorieën hebben en niet allemaal, laten we het over de opname post-verdrukking (er na) hebben, waarbij we door de hele 7 jaar heen moeten. Of zullen we ongeveer 3,5 jaar in de hemel zijn, of zullen we de gehele 7 jaar in de hemel zijn? Om hier iets meer van te begrijpen, moeten we één belangrijk feit vaststellen. Is het boek Openbaring in chronologische volgorde? En het antwoord is: ja! Om van de opname iets te maken voor na de grote verdrukking, zou je bepaalde hoofdstukken moeten verplaatsen. Laat ik het zo uitleggen; als u bijv. in hoofdstuk 1 kijkt, dan is Jezus daar onze Hogepriester. De hoofdstukken 2 en 3 zijn de brieven aan de 7 gemeenten in Azie. In hoofdstuk 4 staat;

 

 

Openbaring 4:1 Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet.

 

2 En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon.

 


Hoofdstuk 4 t/m 19 gaan over wat wij noemen de gebeurtenissen tijdens de grote verdrukking. Met andere woorden; de Oude Testamentische profeten zagen de grote dag des Heren, de dag van Gods toorn, en wat Johannes in Openbaring zag was hoe dat allemaal samenkomt in een bepaalde tijdsperiode. En daarom zijn er de 7 bazuinen van de engelen, de 7 plagen, de 7 schalen, je ziet al die verschillende oordelen die gedurende die periode van 7 jaar zullen worden losgelaten.

 

 

 

Het eerste deel in Openbaring 16 en 17 wordt de toorn van het Lam genoemd, maar de tweede helft, zie Openbaring 14:10 wordt de toorn van God genoemd. En de toorn van God was bekend bij de profeten in het oude Testament. Jesaja 14 spreekt hoe de aarde zal beven en dat de sterren zullen vallen. Joel 2 spreekt over bloed en vuur en rookzuilen en al die dingen die zullen gebeuren tijdens die periode van Gods oordeel. Dus dit is wat je in Openbaring hebt; je hebt Johannes die gebeurtenissen op aarde ziet. Dan zegt Johannes in hoofdstuk 9 dat hij de put des afgronds zag die open ging en daar heel vreemd uitziende wezens uitkwamen. Hij kijkt onder de aarde, hij kijkt op de aarde en hij kijkt ook in de kosmos, dat is waar de zon, maan en sterren zijn en hij gaat zelfs nog verder naar de derde hemel (2 Kor.12),  waar het paradijs is, waar God is. Dus Johannes heeft vier gezichten; onder de aarde, op de aarde, in de kosmos en wat daar boven is dat is waar God woont.
Hij ziet dus eigenlijk vier verschillende dimensies tegelijk in zijn visioen.

 

Nu ga ik terug naar de oorspronkelijke vraag die ik u stelde en die is: Is het boek Openbaring in  chronologische volgorde? En ik kan zeggen: ja, dat is het en wel hierom: Hij zegt twee keer "hierna" in het boek, hij zegt drie keer " Na deze dingen" en hij heeft het drie keer over "daarna".

 

Openbaring 4:1 Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel

 

Openbaring 7:1 En na dezen (na de zegels) zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde

 

Als ik nu zeg: "Nu preken we, maar na de dienst gaan we eten" dan is dat een chronologische volgorde. Het betekent dat ik eerst dit doe en daarna dat. Dus de verwijzingen van Johannes zoals "daarna" en "hierna" geven aan dat er sprake is van een volgorde. Er zit een voortgaande volgorde in deze tijdsperiode. Dus met andere woorden we moeten vaststellen dat de gebeurtenissen van Openbaring in chronologische volgorde komen. Nu komen we bij een heel belangrijke vraag en dat is deze: Wanneer arriveren de heiligen in de hemel? We gaan naar hoofdstuk 5 en 6.

In hoofdstuk 5 opent Jezus de 7 zegels verzegelde boekrol. En er staat dat niemand waardig was de boekrol te openen, niet in de hemel, niet op aarde en niet onder de aarde. Die verzegelde boekrol met 7 zegels is interessant. Ik ging eens naar een Joods museum en daar zag ik iets dat me verraste. In een glazen vitrine lag een echt testament uit de Romeinse tijd met lederen koorden met 7 zegels. Het testament was geopend, maar de zegels waren ook ontdekt bij de opgraving. Als je een rijk man was geweest, het testament van keizer Augustus had bijv. 7 zegels, dus een boekrol verzegeld met 7 zegels was niets raars toendertijd. Johannes schreef over Jezus met de verzegelde boekrol met 7 zegels in de hemel. Als je dus een rijk man was en je wilde een testament maken, ondertekenen en oprollen en bewaren om geopend te worden op je sterfdag, dan had je getuigen nodig. Iedereen had een zegelring. Wat je dan deed, was 7 familieleden of vrienden zoeken als getuigen. Je had dus 7 getuigen, bond de boekrol dicht met lederkoorden, deed er was op en drukte je zegelring erin. Zeven verschillende mensen deden dat. Hier gaat het dus om; als die rijke persoon overleed en het testament geopend moest worden, moesten die 7 getuigen, of als zij overleden waren hun zoon, die de ring had geerfd, de oudste zoon had de familiering. Dan moesten die aanwezig zijn en als de ring overeenkwam met het eerste zegel werd die geopend, bij de tweede hetzelfde en zo werden alle zeven zegels verbroken om het testament van een heel rijk persoon te kunnen lezen. Ik kan u vertellen dat er daarom zeven gemeenten in Openbaring zijn en niet acht, tien of twaalf. Daarom zijn er zeven voorgangers in Openbaring en niet acht, tien of twaalf, want elke voorganger moet als getuige aanwezig zijn als dat testament geopend wordt. Want Jezus adresseert het gehele boek aan zeven gemeenten! Het verbaast u wat ik net zei! Het hele boek is gericht aan de 7 gemeenten. Dus die voorganger moest aanwezig zijn als het 1e zegel werd verbroken, het 2e zegel, het derde zegel, het vierde zegel etc. Wacht nu even! als de voorgangers van die gemeenten, die al heel lang geleden gestorven zijn, aanwezig moeten zijn in de hemel bij het openen van het testament, mag u raden wanneer de gestorven in Christus zijn opgestaan.

Niet in Openbaring 19, niet in Matteus 24, de gestorven in Christus zijn opgestaan toen Johannes zei: " Ik hoorde een stem als een bazuin, die zei: "Klim hierheen op", en onmiddelijk was ik voor de troon van God, in de vervoering des geestes op die dag. Dus dat is wanneer dit gebeurt en dat brengt me bij iets heel belangrijks. Er is aanbidding in de hemel in hoofdstuk 5 en ze zingen; waardig is het Lam dat ons verlost heeft, uit elke stam en taal en volk en natie. Dat staat in hoofdstuk 5. Maar laten we verder gaan het hoofdstuk 11 als hij gaat praten over de oordelen, want er gebeurt iets in hoofdstuk 11. Dit is voor mij het bewijs dat de opname na de grote verdrukking onmogelijk is. Alleen dit vers al is voor mij HET bewijs.

Openbaring 11:18 En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te verderven degenen, die de aarde verdierven.

Hier is wat er volgens de Bijbel gebeurt: er zijn vier soorten oordeel; Nr. 1 de oordelen van de grote verdrukking, zoals opgeschreven in het boek Openbaring. Nr 2: er is een oordeel over de volken in Joel 3, daar later meer over, waar de volken geoordeeld worden in het dal van Josafat. Nr. 3 er is een oordeel voor de grote witte troon in de hemel aan het einde van het duizendjarig Rijk van Christus. Dat is wanneer alle zondaren, demonen, duivels en satan voor God zullen staat bij  dat oordeel. Maar er is nog een andere, en ik noem ze niet in de juiste volgorde hier. Maar dit is nr. 4 waar we het over hebben en is genaamd "de rechterstoel van Christus".
En dit is het oordeel waar mensen beloningen zullen ontvangen voor het goede wat zij deden in het lichaam. Dit oordeel in Openbaring 11 is het oordeel van beloningen. Dat is heel duidelijk hier. Laten we op twee andere plaatsen in het nieuwe Testament kijken waar dit genoemd wordt.


Romeinen 14
10 Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder?
Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden.

 2 Kor.5:
10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Let op het is de rechterstoel van Christus, maar we staan voor God! Waar woont God? Hij verblijft op een troon in de hemel, in de hemelse tempel. Dit oordeel gebeurt in de hemelse tempel. Want we moeten voor God staan. De beloningen worden niet op de aarde gegeven aan het einde van de grote verdrukking. Maar beloningen zullen worden gegeven in de hemel! De doden worden geoordeeld. Hoe kunnen de doden geoordeeld worden? Dan moeten ze opgestaan zijn. Om geoordeeld te kunnen worden moeten ze opgewekt zijn. Er moet duidelijk een opstanding zijn geweest.

let nu hier op: 1 Kor. 15:
53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.
54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.
1Kor.9:
25 En een iegelijk, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen,
maar wij een onverderfelijke.

Laten we nu nog naar drie verzen kijken. Dit is wat Paulus tegen Timoteus zei in 2 Timoteus 4:8 "voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad". Als hij dat laatste deel had weggelaten zou hij het zo gezegd hebben: "Er ligt voor mij gereed een krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter mij zal geven. Maar let eens op waarom u die erekrans krijgt. Omdat u Zijn verschijning liefhad! Hoe kwam u bij dat oordeel terecht? Omdat Hij verscheen! En u had het feit lief dat Hij verscheen!
En u had het feit lief dat Hij verscheen! En omdat u Zijn verschijning liefhad, ontvangt u een speciale beloning. 1 Petrus 4:5 "maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan Hem, die gereed staat om levenden en doden te oordelen".  Twee soorten mensen, de levenden, zij die leven zullen worden geoordeeld op hetzelfde moment als hen die dood waren. Er moet een opstanding van de doden zijn om de doden te kunnen oordelen samen met de levenden. Want Paulus plaatst ze bij elkaar in 1 gebeurtenis. 1Thes.4:16-17 "Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan: daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht.  En zo zullen we altijd met de Here wezen". Paulus plaatst de levenden en de opgestane doden samen bij de ontmoeting met de Here. 1Petrus 5:4 zegt het op deze manier: "En wanneer de opperherder verschijnt, zul gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven". Hij verschijnt, wij hebben Zijn verschijning lief, we staan voor God bij het oordeel, wat de rechterstoel van Christus wordt genoemd. En je ontvangt vijf verschillende kransen als je die waardig bent, je ontvangt een witte steen, je ontvangt een nieuwe naam, dat staat allemaal in Openbaring 2 en 3. Er zijn dus zegeningen voor het dienen van de Heer en er zijn zegeningen voor trouw.

Wat zou iemand die in de opname na de grote verdrukking gelooft, geloven over de rechterstoel? Als we gedurende die 7 jaar niet in de hemel zullen zijn, maar pas aan het eind via een soort U-bocht opgenomen zullen worden en terugkomen. Dat betekent dat het oordeel voor de rechterstoel op de aarde moet plaatsvinden en niet in de hemel. Misschien vraagt u zich af hoe ze aan dat idee komen? Omdat er teksten zijn die zeggen dat wanneer de Heer wederkomt, zijn beloning bij Hem is (Openbaring 22:12). Dit is belangrijk, er staat: "Zijn beloning is bij Hem", niet: "onze beloning is met Hem".  "Zijn beloning", wat zei Paulus wat Zijn beloning was? Paulus beloning was de verlossing van de mensen en het vruchtdragen dat Hij meemaakte (1Kor.9:18-23) door de prediking van het evangelie. En zij waren zijn beloning. Wat is de beloning van Jezus? Zijn beloning is met Hem! Wij zijn Zijn beloning! Wij zijn behouden door Zijn bloed! Halleluja! Wij maken deel uit van Zijn leger. En als Hij komt om de controle over de aarde op Zich te nemen, neemt Hij zijn beloning met zich mee!

Luister hiernaar, Lukas 6:23 De discipelen waren allemaal opgewonden, want ze konden demonen uitdrijven. Jezus zei dit:
"Verblijdt u te dien dage en springt op van vreugde (Hij heeft het over vervolgd worden), want, zie uw loon is groot in de hemel; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de profeten gehandeld". Nu, hij zegt dit: Als je vervolging kunt doorstaan, heb je een grote beloning in.....de hemel! Waar gaat dat gebeuren als het in de hemel is? Dat gebeurt in Openbaring 11, het gebeurt voor de rechterstoel. Hij gebruikt precies hetzelfde woord hier, uw loon, uw beloning. Voor de heiligen en zij die de naam van de Heer vrezen en de profeten.
Johannes 14:1
1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.
2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.
3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder
en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.

Hij is in hemel! Hij zit aan de rechterhand van de Vader! Hij is onze eeuwige bemiddelaar! Hij zal op een dag de boekrol met de 7 zegels uit de handen van de Vader aannemen, Hij is het Lam dat geslacht is, sinds de grondlegging der wereld. En de Bijbel zegt het heel duidelijk dat we een reis naar de hemel moeten maken. We zullen geen U-bocht gaan maken. Maar uit de hemel terugkomen en 1000 regeren om dan weer op de aarde te leven in het Nieuwe Jeruzalem. Hij maakte de hemel voor ons om te bezoeken, om te bekijken, om van te genieten en een tijdje te verblijven.
Ik heb een hemelse reis gepland!

Perry Stone.

 

 

 

 


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content