Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
20 april 2017 September 2017
(http://www.erfministries.com/)Er zijn al heel wat theorieën voorbij gekomen, dingen die wijzen naar de wederkomst van onze Heer. Het laatste artikel wat ik aan dit onderwerp had gewijd was geschreven in juni 2015. Er waren dat jaar heel wat verwachtingen, o.a. de bloedmanen die op feestdagen vielen en de Shmita.

Ik had toen ook al kort gesproken over het teken in september 2017 en ik wilde daar even aandacht aan schenken.

Het teken van Openbaring 12:

 1 En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren;


Scott Clarke heeft heel wat video's op zijn naam staan over dit onderwerp. Hij zegt dat het teken wat in Openbaring genoemd wordt (namelijk de opname van de gemeente, het kind dat naar de troon van God weggerukt wordt) op 23 september 2017 te zien is.

2 En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren.

Jupiter (de Koningsster) is ook 9 maanden, 41 weken in de buik van  "de maagd" zie deze video bij 11.25 minuten.


 

Het "kind" wordt op plm 9 september geboren. Het sterrenbeeld is dus echt zwanger en dat precies 9 maanden lang! Op 20 november 2016 gaat Jupiter in "de buik" van de maagd en is daar 9 maanden!
3 En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden.
4 En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben.
5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede;
en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.

Is dit Yeshua/Jezus? Nee Scott Clarke zegt van niet, het Griekse woord wat gebruikt wordt is hērpasthē, dit woord beschrijft geen hemelvaart, maar een wegrukken met kracht! 
Handelingen 23:10 En als er grote tweedracht ontstaan was, de overste, vrezende, dat Paulus van hen verscheurd mocht worden, gebood, dat het krijgsvolk zou afkomen, en hem uit het midden van hen wegrukken, en in de legerplaats brengen.
Het woord wegrukken in Handelingen is hetzelfde woord.

Epērthē  is het woord wat gebruikt wordt om Zijn hemelvaart te beschrijven, hij werd opgetild, lifted up in het engels. Dus niet te vergelijken.
In Thessalonicensen wordt de opname beschreven, waar dus ongeveer hetzelfde woord gebruikt (harpagēsometha) wordt als in Openbaring 12. Dus het kind beschreven in Openbaring 12 is dus niet Yeshua/Jezus:
1Cor.12:27 En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.
Efeze 4:15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus;
Bij een geboorte wordt eerst het hoofd geboren (gewoonlijk) en dan pas het lichaam.

Met Shavuot/Pinksteren zijn we (de gemeente) in Israël door de Geest ontvangen(2000 jaar geleden) en met de opname/opstanding worden we herboren in een nieuw lichaam. In de brief van Thyatire wordt beloofd dat we de heidenen zullen hoeden met een ijzeren staf, zie ook Openb.12:5

Openb. 12:
6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.
7 En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.
8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.
9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.
De satan en zijn engelen zijn op de aarde geworpen, de satan zijn staart (valse religie) is de oorzaak ervan, zie vers 4
10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.
11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.
12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.
13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd, die het manneken gebaard had.
Israël wordt vervolgd.
14 En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang.
15 En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren.
16 En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen.
17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben. De gelovigen in Christus die na de opname zijn gaan geloven.18 En ik stond op het zand der zee.


In Micha 5 vers 2 staat:
2 Daarom zal Hij henlieden overgeven, tot den tijd toe, dat zij, die baren zal, gebaard hebbe; dan zullen de overigen Zijner broederen zich bekeren met de kinderen Israëls.
Israël wordt overgegeven aan de heidenen, tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft en dan zullen Zijn overige broederen zich bekeren met de Israëlieten.
Dit betekent waarschijnlijk dat God zich weer gaat richten op Israël, als de gemeente opgenomen is.

Romeinen 11:25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.
26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.
28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil;


Ik had me voorgenomen om niet te snel enthousiast te worden en ik had een video van Joël Richardson gezien, waar hij vertelde dat hij in verschillende boeken over Openb.12 (de vrouw met de kroon) gelezen had en dat de kroon nooit een ander sterrenbeeld kan zijn, volgens hem waren alle kenners het er over eens; de kroon was coma Berenices en die is er altijd, op dezelfde plek, dus dan bleef er niet veel van de theorie over. Maar, dacht ik, als Scotts theorie niet klopt, zou ook de theorie van Joël en andere schrijvers niet kunnen kloppen.
Ik heb Stellarium gedownload en kwam er achter dat coma Berenices ook een sterrenbeeld is en het uit veel meer sterren bestaat dan 12 en dat de grootste sterren er niet eens 12 zijn. Bij het sterrenbeeld Leeuw en de 3 planeten Mercurius, Mars en Venus het wel duidelijk 12 sterren zijn.
Bovendien ligt Coma Berenices niet eens boven haar hoofd! Zo geloofwaardig was dus Joëls theorie ook niet.
Scotts theorie is zo gek nog niet. Hij wil ook geen date-setter zijn, dat begrijp ik.
Maar als je kijkt dat de Joodse geleerden in Yeshua's tijd ook hadden kunnen weten wanneer Hij geboren zou worden en Hem helemaal niet verwachtten. Hij nam het ze zelfs kwalijk dat ze het niet wisten!

1 thess.5:4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.
5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.
6 Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchter zijn.

Genesis 1:14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!

Dus de zon, maan en sterren geven niet alleen de gezette tijden (feestdagen) aan, maar kunnen ook een teken zijn, zie ook:

Lukas 21:25 En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven;

Lukas 21: 36 Waakt dan te aller tijd, biddende,
dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.
                                   

                                                                                              ----------------------------


Scott Clark video's zijn te vinden op:

https://www.youtube.com/channel/UC01LQqj9YtMTsSa4dxMHLdQ


Tekenen der tijden (ook You Tube-channel) heeft video's van Scott ondertiteld.

https://www.youtube.com/channel/UCGUex0wMo6Nl0Wt-YaJmWWQ/feedHome
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content