Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst

 

 De dag en het Uur van de Wederkomst

Kunnen wij de dag en het uur weten? Ik zal u laten zien wat ik erover gevonden heb!

 

Er is me wat opgevallen aan de volgende tekst. Ik zet het er ook onder in de King James vertaling (Engels).

Lukas 19:

 

41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar,

42 Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.

43 Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen, en u van alle zijden benauwen;

44 En zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen in u; en zij zullen in u den enen steen op den anderen steen niet laten; daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend hebt.

 

Luke 19:44 And shall lay thee even with the ground, and thy children within thee; and they shall not leave in thee one stone upon another; because thou knewest not the time of thy visitation.

 

God liet toe dat Jeruzalem werd aangevallen, omdat ze niet de tijd wisten wanneer Yeshua/Jezus zou komen.

Ook neemt Yeshua/Jezus het de farizeeën kwalijk dat ze wel het weer kunnen voorspellen, maar niet de tekenen der tijden!

 

Mat. 16:3 En des morgens: Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?

 

De Bijbel is één en al profetie en God wil ons vertellen wat Zijn plan is:

 

Amos 3:7 Gewisselijk, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe.

 

Joh 16:13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.

 

Er zijn verschillende aanwijzingen dat de komst van Yeshua/Jezus in de nacht zal plaatsvinden. In ieder geval al doordat er keer op keer gezegd wordt: als een dief in de nacht. Als u alle teksten hebt gelezen die hieronder staan, zult u daar wel, net als ik, van overtuigd zijn. Als eerste, Yeshua/Jezus wordt in Openbaring de "blinkende Morgenster" genoemd. Om een morgenster te kunnen zien moet het nog donker zijn. Ook om te waken (wakker blijven) zou je in principe alleen 's nachts doen.

 

Dus kunnen wij de dag of het uur weten, wanneer Yeshua/Jezus komt?

 

Lukas 12

35 Laat uw lendenen omgord zijn, en de kaarsen brandende. (in de nacht, met zakken bekleed/in rouw)

36 En zijt gij den mensen gelijk, die op hun heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat, als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen.

37 Zalig zijn die dienstknechten, welke de heer, als hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, en zal hen doen aanzitten, en bijkomende, zal hij hen dienen.

38 En zo hij komt in de tweede nacht wake, en komt in de derde wake, en vindt hen alzo, zalig zijn dezelve dienstknechten.

39 Maar weet dit, dat, indien de heer des huizes geweten had, in welke ure de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven.

Dus je waakt alleen als je weet wanneer hij komt?

40 Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.

Het moment dat Hij komt, zou je van te voren niet gedacht hebben.

41 En Petrus zeide tot Hem: Heere! zegt Gij deze gelijkenis tot ons, of ook tot allen?

42 En de Heere zeide: Wie is dan de getrouwe en voorzichtige huisbezorger, dien de heer over zijn dienstboden zal zetten, om hun ter rechter tijd het bescheiden deel spijze te geven?

43 Zalig is de dienstknecht, welken zijn heer, als hij komt, zal vinden, alzo doende.

44 Waarlijk, Ik zeg ulieden, dat hij hem over al zijn goederen zetten zal.

45 Maar indien dezelve dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen; en zou beginnen de knechten en de dienstmaagden te slaan, en te eten en te drinken, en dronken te worden;

Groene tekst staat voor de tekst waar je beloning beschreven staat als je waakt op het moment waarop je denkt te moeten waken naar aanwijzingen in de schrift.

 

De straf voor de drie verschillende toestanden waarin een mens zich kan bevinden en wat dan je straf zal zijn:

  • 46 Zo zal de heer deszelven dienstknechts komen ten dage, in welken hij hem niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet; en zal hem afscheiden, en zal zijn deel zetten met de ontrouwen.
  • 47 En die dienstknecht, welke geweten heeft den wil zijns heeren, en zich niet bereid, noch naar zijn wil gedaan heeft, die zal met vele slagen geslagen worden.
  • 48 Maar die denzelven niet geweten heeft, en gedaan heeft dingen, die slagen waardig zijn, die zal met weinige slagen geslagen worden. En een iegelijk, wien veel gegeven is, van dien zal veel geëist worden; en wien men veel vertrouwd heeft, van dien zal men overvloediger eisen.

 

 

2 petrus 3

4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping.

5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande;

Deze mensen willen het ook niet weten, daarom is het hen ombekend.

10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.

Hier wordt de indruk gewekt dat de dag des Heeren onverwacht zal komen, is dat ook zo? En zo ja voor wie dan?

 

 

Mat 24

36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.

Hier wordt de indruk gewekt, dat niemand het weet, alleen de Vader.

Maar dat is een aanwijzing!

U weet toch dat de kinderen Gods met de Heere verenigd worden in het einde der Tijden en dat deze mensen de bruid worden genoemd. Het gaat dus om een bruiloft. Als u iets weet van een Joodse bruiloft in die tijd, dan weet u ook, dat als men vroeg aan de bruidegom, wanneer is de bruiloft?, de bruidegom zal zeggen: dat weet alleen mijn vader! Hij doet dat om zijn vader te eren.

37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;

39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

40 Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden.

41 Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden.

42 Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal.

Hier wordt dus ook gezegd dat als je de ure! niet weet, je dus ook waakt.

Ik hoor u zeggen, we moeten iedere dag waakzaam zijn. Maar ik krijg toch erg de indruk dat met waken, wakker blijven in de nacht bedoeld wordt. Op een bepaalde dag! U zult later zien wat ik daarmee bedoel!

43 Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven.

 

In de laatste ure wordt gesproken over een deur die tussen Yeshua/Jezus en ons instaat, Zijn deur of onze deur. Daar is ook wat bijzonders mee, wat weet ik nog niet. Onze deur staat een * bij. We waken in ons eigen huis, als Hij wederkomt, zal Hij op de deur kloppen?

Openbaring 3:

7 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent:

8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.

 

Matt. 25:

10 Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.

11 Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open!

12 En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet.

 

Jacobus 5:

8 Weest gij ook lankmoedig, versterkt uw harten; want de toekomst des Heeren genaakt.

9 Zucht niet tegen elkander, broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt; ziet, de Rechter staat voor de deur*.

Openbaring 3 vers 20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur* opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

 

Joh.10:7 Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen.

Yeshua is de deur van de ark der verlossing.

Joh.10:8 Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord.

Er zullen ook vele valse antichristen komen, waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is, 1Joh2vers18.

Zijn schapen weten wanneer het Yeshua niet is, want zij kennen Zijn stem.

9 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.

 

Openbaring 16

15 Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.

Hier wordt ook weer een aanwijzing gegeven, priesters die bij het altaar moesten waken, dat het niet uit zou gaan, werden ze 's nachts gecontroleerd, als zij in slaap gevallen waren dat werd uit straf hun kleding in brand gestoken, waarop ze het moesten uittrekken en naakt liepen.

Hier zie je, dat waken met letterlijk wakker blijven bedoeld wordt, de vraag is alleen wanneer?

 

Openbaring 3

2 Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God.

3 Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal.

Als je dus wel waakt en je wel bekeert en je bewaart het dan zul je wel weten, op wat ure Ik over u komen zal.

 

1thess.5:

2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.

3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;

4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.

Dus alleen als je in duisternis bent en van de nacht bent komt de dag des Heeren als een dief in den nacht!

5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.

6 Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn.

 

Mat. 25: 13 Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.

Deze aanwijzing wijst naar Rosh Hashana, waarvan men zegt: gij weet den dag niet, noch de ure, omdat Rosh Hashana pas begon op de avond waar er een kleine maansikkel te zien was, die dag wist je niet van te voren. Als het door twee getuigen gezien werd, lieten zij het volk weten door fakkels die op de heuvels werden neergezet, dat Rosh Hashana begonnen was.

 

De Romeinen hadden de nacht in 3 uurdelen verdeeld.

Eerste wake = 18.00 - 2100

Tweede wake = 21.00 - 00.00

Derde wake = 00.00 - 03.00

Vierde wake = 03.00 - 06.00

 

In het oude testament waren er maar drie nachtwaken:

Eerst nachtwake = 18.00 - 22.00

Tweede nachtwake = 22.00 - 02.00

Derde nachtwake = 02.00 - 06.00

 

Mat 14:

23 En als Hij nu de scharen van Zich gelaten had, klom Hij op den berg alleen, om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was Hij daar alleen.

24 En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren; want de wind was hun tegen.

25 Maar ter vierde wake des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee.

26 En de discipelen, ziende Hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende: Het is een spooksel! En zij schreeuwden van vreze.

Tegen zonsopgang, de vierde wake (Yeshua gebruikt de Romeinse indeling) zien de discipelen Yeshua op de zee wandelen. Ik denk dat deze gebeurtenis profetisch is en wijst naar de wederkomst, waarbij iedereen Hem zal zien als de Zon der gerechtigheid. Hij wandelt op de zee, zee als symbool voor scharen, volkeren en naties, die hij als druiven treedt.

 

Markus 13:

34 Gelijk een mens, buiten 's lands reizende, zijn huis verliet, en zijn dienstknechten macht gaf, en elk zijn werk, en den deurwachter gebood, dat hij zou waken;

35 Zo waakt dan (want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, des avonds laat, of ter middernacht, of met het hanengekraai, of in den morgenstond);

36 Opdat hij niet onvoorziens kome, en u slapende vinde.

37 En hetgeen Ik u zeg, dat zeg Ik allen: Waakt.

Ook Markus geeft aan dat Yeshua de Romeinse indeling gebruikt . Yeshua geeft dus vier tijdstippen in deze gelijkenis waarop Hij zal kunnen wederkomen, dus in de nacht.

 

Lukas 12:

37 Zalig zijn die dienstknechten, welke de heer, als hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, en zal hen doen aanzitten, en bijkomende, zal hij hen dienen.

38 En zo hij komt in de tweede nacht wake, en komt in de derde wake, en vindt hen alzo, zalig zijn dezelve dienstknechten.

Middernacht, dus 00.00 kan voor tweede en derde wake doorgaan.

 

Exodus 11:4 Verder zeide Mozes: Zo heeft de HEERE gezegd: Omtrent middernacht zal Ik uitgaan door het midden van Egypte;

5 En alle eerstgeborenen in Egypteland zullen sterven, van Farao's eerstgeborene af, die op zijn troon zitten zou, tot den eerstgeborene der dienstmaagd, die achter den molen is, en alle eerstgeborenen van het vee.

Exodus 12: 29 En het geschiedde ter middernacht, dat de HEERE al de eerstgeborenen in Egypteland sloeg, van den eerstgeborene van Farao af, die op zijn troon zitten zou, tot op den eerstgeborene van den gevangene, die in het gevangenhuis was, en alle eerstgeborenen der beesten.

Richteren 16:3 Maar Simson lag tot middernacht toe; toen stond hij op ter middernacht, en hij greep de deuren der stadspoort met de beide posten, en nam ze weg met den grendelboom, en leide ze op zijn schouderen, en droeg ze opwaarts op de hoogte des bergs, die in het gezicht van Hebron is.

Ruth 3:8 En het geschiedde te middernacht, dat die man verschrikte, en om zich greep; en ziet, een vrouw lag aan zijn voetdeksel.

9 En hij zeide: Wie zijt gij? En zij zeide: Ik ben Ruth, uw dienstmaagd, breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser.

Job 34:20 In een ogenblik sterven zij; zelfs ter middernacht wordt een volk geschud, dat het doorga; en de machtige wordt weggenomen zonder hand.

Het Boek: 20In een oogwenk sterven zij; ja, midden in de nacht verdwijnen de machtigen, weggenomen door een hand die niet aan een mens toebehoort.

Mat. 25:6 En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!

7 Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen.

Luk.11:5 En Hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben, en zal ter middernacht tot hem gaan, en tot hem zeggen: Vriend! leen mij drie broden;

Handelingen 16:25 En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas, en zongen Gode lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen.

26 En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden; en terstond werden al de deuren geopend, en de banden van allen werden los.

 

Dus middernacht is het meest verwacht, ruim genomen de ure is tussen 2100 en 03.00 uur (2e en 3e wake).

Op Rosh Hasjana, waarvan gezegd wordt waarvan niemand het uur of de dag van weet en waarop de laatste bazuin wordt geblazen namelijk de 100e.

 

Nu alleen het jaar nog!

 

Nu zijn er een aantal berekeningen! De eerste heb ik al laten zien in 5 februari 2011 - gedachten over de Eindtijd. Een website:

www.danielstimeline.com. Ze hebben hun theorie gebaseerd op de 70 jaarweken van Daniël, met als uitgangspunt de dag waarop de staat Israël is uitgeroepen, waarbij de andere helft van Jeruzalem in hun handen kwam.

 

Een andere website: http://www.elshaddaiministries.us/ , dit is de website van Mark Biltz, de Messiaanse Jood die ons gewezen heeft op het feit van een stelletje zonsverduisteringen en maansverduisteringen op Bijbelse feestdagen, namelijk op Rosh Hashana, Pesach en Succot in 2014 en 2015.

 

De toekomst zal het uitwijzen!

 

Gods zegen!


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content