Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid

15 juni 2010  Het geheim der wetteloosheid

 

1 En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren;

2 Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij.

3 En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen.

4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij.

5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.

6 En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering.

7 En de engel zeide tot mij: Waarom

verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid der vrouw en van het beest, dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen.

 

 

Het geheim der wetteloosheid, een paar woorden die genoemd worden in 2Thes.2:7, ook wel genoemd verborgenheid der ongerechtigheid.

Waarom is het een geheim?

Er is nog iets wat een verborgenheid, een geheim wordt genoemd, het is Babylon, de vrouw op het beest met de zeven hoofden en tien hoornen. U kunt over dit beest en deze vrouw lezen in Hoofdstuk 9 over profetieën en onze toekomst.

 

De vrouw die Babylon genoemd wordt (in de zin van afgoderij) is het zogenaamde christendom wat uit het Romeinse rijk is voortgekomen. Het christendom wat daar vermengd is geraakt met afgoderij van oude religies wordt een geheim genoemd, omdat het gros van het christendom zich er niet van bewust zijn dat er grove fouten ingeslopen zijn.

 

Moeder der hoererijen, omdat het vermengd is met afgoderij, je kunt geen twee goden dienen, hoererij dus.

De vrouw is ook dronken van het bloed der heiligen, omdat de bron van heel deze vermengde religie er voor zorgt dat mensen vervolgd en verloren gaan.

 

Johannes is onder de indruk van de vrouw!

Hij is verwonderd. Het beest gaat haar dragen, Rome gaat haar dragen.

 

2Thes. 2:

2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware.

3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;

4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.

5 Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb?

6 En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd.

7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.

8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;

9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen;

 

 

De dag van Christus komt niet totdat de afval (afval van de waarheid) is gekomen en de mens der zonde, de zoon des verderfs is geopenbaard. De dag van Christus kon dus niet komen in de tijd van de apostelen.

 

Die mens verheft zich boven God, vergelijkt zich met God. De paus denkt dat hij de plaatsvervanger is van Yeshua/Jezus is op aarde. Hij heeft een tiara, een kroon met drie randen, hij heeft heerschappij over hemel, hel en aarde.

 

Wat hem wederhoudt in de tijd van de apostelen? Nou dat kon Paulus niet hardop zeggen, kritiek op het Romeinse rijk kostte je je leven. Maar iedereen weet het, wie er wederhoudt, het is het Romeinse rijk met zijn Ceasar. Pas na de val van het Romeinse rijk komt deze paus echt aan de macht. Alhoewel zijn macht in de 18e eeuw verminderd wordt.

 

Paulus zegt dat de verborgenheid der ongerechtigheid al bezig is. Waarschijnlijk de verdraaiing van de wet van God die als oorzaak had: de verdere verwijdering tussen Christenen en Joden.

 

Alle afgodenbeelden die (zoals je kunt lezen in het Oude Testament) altijd vernietigd moeten worden, krijgen een ereplaats in het Vaticaan. Zeus wordt Petrus, enz….

Ze krijgen alleen een andere naam.

 

 

 

 


10
En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.

11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;

12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

 

1Joh.2:
3
En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.

4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet;

5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn.

6 Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.

7 Broeders! Ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt; dit oud gebod is het woord, dat gij van den beginne gehoord hebt.

 


Ook gewoontes zoals vis eten op vrijdag door Rooms katholieken heeft een heidense religieuze bron. Ook de mijters op het hoofd van de bisschoppen, hoofddeksels van priesters van een heidense religie.

 

Omdat zij het toelaten, heidense religie vermengd met het Christendom zend God hen een dwaling, dat zij de leugen zouden geloven.

 

 

 

Iemand die Zijn geboden niet bewaart die is niet in de waarheid. Die Zijn Woord bewaart, Zijn geboden, hieraan kennen wij dat wij in Hem zijn.

 

Het is geen nieuw gebod, maar een oud gebod, het gebod wat van het begin gehoord is.

 

Ook al is het protestantisme een hele stap de goede kant op heeft gedaan, schiet zij nog veel tekort en is zij blind voor de waarheid.

 

 

 

 

 

2Petrus 2:

1 En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende;

2 En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden.

3 En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken; over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet.

4 Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden;

5 En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht;

 

Titus 1:16 Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt.

 

1 Thes 4:

7 Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking.

8 Zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, Die ook Zijn Heiligen Geest in ons heeft gegeven.

 

 

Als u deze verderfelijke ketterijen geloofd dan verloochent u Yeshua/Jezus. Waarom?

Omdat u verloochend wie Hij is, de maker van deze wetten. Hij die deze wetten altijd heeft gehouden toen Hij op aarde was. Hij die u vraagt deze wetten te houden.

 

De pracht en praal van het Vaticaan, gebouwd op het koopmanschap van de kerk. Ze verkochten zelfs vergeving voor de zonde, de aflaat. Ze betalen voor de mis, enz…

 

Het oordeel zal hen treffen.

 

Mensen die zich niet bewust zijn, zullen door God terechtgewezen worden, in hun leven, of daarna. En als zij de waarheid niet willen aannemen zullen zij verloren gaan.

 

Yeshua/Jezus is naar het dodenrijk geweest om Zijn vergeving aan te bieden, vergeving waar Hijzelf voor betaald heeft. Staat allemaal in het nieuwe testament: 1Petr.3:18 en verder.

 

Het verloochen van Christus doen we dus ook als wij ons niet aan Zijn wetten houden.

 

God wil dat wij ons aan Zijn wetten houden, we zijn geroepen tot heiligmaking, als wij dit verwerpen, verwerpen wij God, ook omdat Hij ons Zijn Heilige Geest heeft gegeven.

 

 

 

 

 

 

Ook al zijn we Jood of Christen, we zijn ook beide verantwoordelijk voor de zonden van de ander.

 

De Christen is schuldig, omdat doordat zij Gods wetten verloochen, het voor de Jood overduidelijk maken dat de Christenen dwalen en zij de instelling automatisch hebben dat daardoor Yeshua/Jezus ook wel een valse messias zal zijn.

 

De Jood is schuldig, omdat zij door Yeshua te verloochenen als messias, de middelmuur die in Efeze 2 vers 14 niet wordt afgebroken en de heiden die weinig kennis heeft, heeft wordt buiten gesloten.

 

Maar gelukkig komt alles goed. Als wij tot kennis der waarheid komen in dit leven of erna en wij dit van harte aan nemen is er hoop voor ons allemaal!  God verstoot ons niet omdat wij door anderen misleidt zijn. Het vertrouwen in God rechtvaardigt ons.

 

Want Christenen geloven het meestal niet, maar ik geloof dat als Yeshua/Jezus op de wolken wederkomt en de Joden Hem herkennen en erkennen als Messias, zullen zij zalig worden. Hij, Yeshua, zal zijn broers vergeven, net als Jozef zijn broers vergaf.

 

Halleluja! Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heer!

 


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content