Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?

Waar gaat de wereld heen?      (Blauw: van mij, schuingedrukt: Bijbeltekst)

17 april 2010

 

Het is een tijd, waarbij Jood en christen denkt: het gaat erop lijken. Jeruzalem is een zware steen die als een last op de wereld ligt, staat in Zacharia 12, nou dat is zeker wel het geval in deze afgelopen jaren. De voorzeggingen beloven heel wat (geen voorspellingen, namelijk als landen zich bekeren kunnen de gebeurtenissen heel anders gaat aflopen).

Dat de volken ter wereld zich zullen verenigen in een poging haar te verwijderen. Israël zal aangevallen worden, zie hoofdstuk 9. De leiders van Juda zullen zijn als een fakkel bij een hooiberg, ze zullen zich niet weer laten uitroeien zonder nauwelijks enig verzet, zoals in de tweede wereldoorlog. Ze zullen de aangrenzende naties links en rechts verteren. God zal de vijandige troepen die tegen hen oprukken in verwarring brengen en krankzinnig maken. Juda wordt eerst gered, als laatst pas Jeruzalem.

Zodra Jeruzalem wordt ingenomen, dan zal Yeshua/Jezus wederkomen, terugkomen en zal zijn voeten op de Olijfberg zetten en zal de helft van Jeruzalem kunnen ontkomen door de vallei die ontstaat door een aardbeving. Alle doden zullen opstaan en wij zullen veranderd worden en ons bij Yeshua/Jezus voegen (opname). Dan zullen alle vijandige legers vernietigd worden en alles wat goddeloos is. De grote oogst van de aarde. Dan de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Zie hieronder wat teksten die over deze onderwerpen gaan:

 

Zacharia 12 1-9

1 Dit is het lot van Israël, zoals is aangekondigd door de HERE, Die de hemel heeft uitgespannen en de fundamenten van de aarde heeft gelegd en de geest van de mens in hem heeft gelegd:

2 "Ik zal Jeruzalem en Juda als een beker gif laten zijn voor alle omringende volken die hun legers sturen om Jeruzalem te omsingelen.

3 Jeruzalem zal een zware steen zijn die als een last op de wereld ligt. Al zullen alle volken ter wereld zich verenigen in een poging haar te verwijderen, toch zullen zij allemaal door haar worden verpletterd.

4 Op die dag", zegt de HERE, "zal Ik alle vijandelijke troepen die tegen haar oprukken, in verwarring brengen en krankzinnig maken. Want Ik zal waken over Juda, maar al haar vijanden blind maken.

5 Dan zullen de leiders van Juda bij zichzelf zeggen: 'De bevolking van Jeruzalem heeft kracht ontvangen van de HERE van de hemelse legers, hun God.'

6 Die dag zal Ik de leiders van Juda laten zijn als een klein vuurtje dat een bosbrand veroorzaakt, als een fakkel bij een hooiberg. Alle aangrenzende naties links en rechts zullen zij verteren, terwijl Jeruzalem niet van haar plaats zal wijken.

7 De HERE zal eerst de rest van Juda de overwinning schenken en Jeruzalem pas daarna. Want Hij wil voorkomen dat de bevolking van Jeruzalem en Davids vorstenhuis zichzelf op de voorgrond zullen plaatsen.

8 Die dag zal Ik Jeruzalems inwoners beschermen. De zwaksten onder hen zullen zo sterk als koning David zijn! En Davids vorstenhuis zal zijn als God, als de Engel van de HERE Die voor hen uit gaat.

9 Want Ik ben van plan alle volken die tegen Jeruzalem oprukken, te vernietigen.

 

Zacharia 14 1-9

1 Pas op, want de dag van de HERE komt snel naderbij!

2 Die dag zal de HERE alle volken bij elkaar brengen om te vechten tegen Jeruzalem. De stad zal worden ingenomen, de huizen geplunderd, de buit binnen de stadsmuren verdeeld en de vrouwen verkracht. De helft van de bevolking zal als slaaf worden weggevoerd, terwijl de andere helft achterblijft in wat over is van de stad.

3 Dan zal de HERE volledig bewapend uitrukken voor de strijd en vechten tegen die volken.

4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, ten oosten van Jeruzalem. En de Olijfberg zal in tweeën splijten. Er zal een buitengewoon groot dal ontstaan dat van het oosten naar het westen loopt, want de ene helft van de berg zal naar het noorden wijken en de andere naar het zuiden.

Dan zal het Joodse volk Yeshua herkennen als Messias:

Zie Zacharia 12: vers 10 t/m 14

(10 Dan zal Ik de Geest van genade en van gebeden uitstorten over Davids vorstenhuis en de bevolking van Jeruzalem. En zij zullen Hem zien, Die zij hebben doorstoken, en over Hem rouwen als over een enig kind. Zij zullen bitter bedroefd zijn en over Hem rouwen als over hun oudste zoon.

11 Jeruzalem zal nog zwaarder in de rouw zijn dan na de dood van de gelovige koning Josia, die sneuvelde in het dal van Megiddo.

12 Heel Israël zal in diepe rouw gedompeld zijn. Het hele volk zal gebukt gaan onder verdriet. Koning, profeet, priester en de gewone man zullen hetzelfde lijden delen. Elk gezin zal zijn verdriet alleen verwerken, mannen en vrouwen apart.")

Yeshua zal zich bekend aan hen maken net als Jozef deed bij zijn broers en Hij zal ze vergeven, net als Jozef deed.

Zacharia 14

5 U zult vluchten door dat dal, want het zal helemaal reiken tot de stadspoort. (A) Uw vlucht zal lijken op die van uw volk vele eeuwen geleden. Toen nam u de wijk vanwege de aardbeving ten tijde van koning Uzzia van Juda. En dan zal de HERE, mijn God, komen, vergezeld door al Zijn heiligen.

Wat er dan gebeurt staat in Openbaring 1 vers 11-18, de oogst van de aarde.

11 Ik zag de hemel opengaan en plotseling zag ik een wit paard. Hij die erop zat, heet Trouw en Oprechtheid. In Zijn oordeel en in de strijd is Hij rechtvaardig.

12 Zijn ogen zijn als laaiend vuur en op Zijn hoofd draagt Hij vele kronen. Hijzelf is de enige die de naam kent die op Hem geschreven is.

13 Het kleed dat Hij draagt, is in bloed gedrenkt. De naam waarmee Hij wordt aangesproken, is 'Het Woord van God'.

14 De hemelse legers volgen Hem op witte paarden; zij hebben kleren van zuiver wit linnen aan.

15 Uit Zijn mond komt een scherp zwaard, waarmee Hij de vijandige volken zal neerslaan. Hij zal hen met een ijzeren staf regeren en hen vertrappen in de wijnpers van de grimmige toorn van de Almachtige God.

16 Op Zijn kleed en op Zijn dij staat deze naam: 'Koning van alle koningen en Heer van alle heren.'

17 Ik zag een engel in de zon staan. Met zijn sterke stem riep hij naar alle vogels die in het midden van de hemel vlogen: "Kom bij elkaar voor Gods grote maal!

18 Jullie mogen het vlees eten van koningen, generaals en soldaten, van paarden en hun ruiters, van vrijen en slaven, van kleinen en groten."

Daarna komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zie wat kleine blikken daarop in het vervolg:

Zacharia 14

6 Op die dag zullen de zon, maan en sterren niet langer schijnen (B)

7 en toch zal het voortdurend dag zijn! Alleen de HERE weet hoe dat kan. Het zullen geen gewone dag en nacht zijn, want 's avonds zal het nog steeds licht zijn.

8 In die tijd zal levenschenkend water uit Jeruzalem stromen. De ene helft gaat naar de Dode Zee en de andere helft naar de Middellandse Zee. Het water zal onafgebroken stromen, zowel 's zomers als 's winters.

9 En de HERE zal koning zijn over de hele wereld. Dan zal de HERE de enige zijn; alleen Hij zal worden aanbeden.

 

Jesaja 12 1-10

1 Het geslacht van David (A) zal worden afgesneden, zal worden omgehakt als een boom. Maar uit de stronk zal een scheut (B) groeien; ja, een nieuwe vrucht uit oude wortels.

Het geslacht van David omgehakt als een boom en uit de stronk groeit een scheut. U heeft vast wel een in Mattheus en Lucas het geslachtsregister gelezen van Yeshua. In Mattheus het geslacht van Jozef, de tak die vervloekt was. In Lucas het geslacht van Jozef zijn schoonvader (van Maria dus), welke ook van de stam van David was, maar geen afstamming van Salomo, Jozef wel!, waar de messias een afstammeling is zoals het in de Bijbel staat. Omdat Maria afstamde van David, van een niet vervloekte tak, was Yeshua geen echte afstammeling van de vervloekte kant van Jozef, maar door het huwelijk was Yeshua wel een echte erfgenaam van de troon van David.

2 En de Geest van de HERE zal op Hem rusten, de Geest van wijsheid en inzicht, van raad en kracht; de Geest van kennis en van ontzag voor de HERE.

3 Het gehoorzamen van de HERE zal Zijn lust en leven zijn. Hij zal niet rechtspreken op grond van wat aannemelijk lijkt of op grond van valse getuigenis of van horen zeggen.

4 De armen en verdrukten zal Hij verdedigen. Maar Hij zal rechtspreken over de gewetenloze en goddeloze mensen die hen onderdrukken.

5 Want Hij zal bekleed zijn met rechtvaardigheid en trouw.

6 Dan zullen de wolf en het lam bij elkaar liggen en er zal vrede heersen tussen panter en geit. Kalveren en mestvee zullen veilig tussen de leeuwen kunnen lopen en een klein kind zal hen hoeden.

7 De koeien zullen tussen beren grazen; jonge beertjes zullen bij kalveren liggen en de leeuwen zullen net als de koeien gras eten.

8 Babies zullen veilig tussen giftige slangen kruipen en een klein kind, dat zijn hand in een nest met giftige adders steekt, zal hem er weer ongeschonden uithalen.

9 Op heel mijn heilige berg zal niemand en niets schade aanrichten of vernietigen, want zoals het water de zee vult, zal de aarde vol zijn van de kennis van de HERE.

10 In die tijd zal de grondlegger van het koninklijke geslacht van David (C) een banier van heil zijn voor de hele wereld. Alle volken zullen naar Hem toekomen, want het land waar Hij woont, is een glorieuze plaats.

 

Openbaring 21 1-8

1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer; en ook de zee was verdwenen.

2 Ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, van God uit de hemel naar beneden komen. Zij zag er feestelijk uit, als een bruid die op haar bruidegom wacht.

3 Ik hoorde een luide stem uit de troon zeggen: "Gods huis staat nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen Zijn volk zijn en Hij zal Zelf bij hen zijn.

4 Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn. Van verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn. Dat hoorde allemaal bij de oude wereld en die is voorgoed voorbij."

5 Hij Die op de troon zat, zei: "Ik maak alles nieuw." En Hij zei tegen mij: "Schrijf het allemaal op, want wat Ik zeg, is waar en betrouwbaar.

6 Het is gebeurd. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal Ik water geven uit de bron van het leven, voor niets.

7 Wie overwint, krijgt het van Mij. Ik zal zijn God zijn en hij mijn zoon.

8 Maar de lafaards, de ongelovigen, de mensen van wie Ik walg, de moordenaars, de mensen die ontucht plegen, de tovenaars, de afgodendienaars en alle bedriegers staat wat anders te wachten: Het brandende zwavelmeer, de tweede dood.

 

Openbaring 22

1 En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams.

2 In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen.

3 En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen;

4 En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn.

5 En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.

6 En hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig; en de Heere, de God der heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden, om Zijn dienstknechten te tonen, hetgeen haast moet geschieden.

7 Zie, Ik kom haastiglijk zalig is hij, die de woorden der profetie dezes boeks bewaart.

8 En ik, Johannes, ben degene, die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels, die mij deze dingen toonde.

9 En hij zeide tot mij: Zie, dat gij het niet doet; want ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, der profeten, en dergenen, die de woorden dezes boeks bewaren; aanbid God.

10 En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden der profetie dezes boeks niet; want de tijd is nabij.

11 Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde.

12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.

13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.

14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.

15 Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet.

16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster.

17 En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.

18 Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn.

19 En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.

20 Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!

21 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content