Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
Inleiding
Hoofdstuk 1 God gevonden
Hoofdstuk 2 Dwaling ontdekt
Hoofdstuk 3 Verzoeking
Hoofdstuk 4 Zondag en Sabbat
Hoofdstuk 5 Christenen en de wet
Hoofdstuk 6 Galaten en besnijdenis
Hoofdstuk 7 Geheim der wetteloosheid
Hoofdstuk 8 Opstanding en goede vrijdag VERNIEUWD!
Bijlage hfst 8 chronologische volgorde evangeli├źn
Hoofdstuk 9 Profetie├źn en onze toekomst
Hoofdstuk 2 Dwaling ontdekt

 Dwaling ontdekt

 

Zo'n vier jaar geleden (toen mijn depressie begon) ben ik veel gaan lezen op het internet en kwam bij sites van zevende dag adventisten bepaalde dingen tegen die mij aan het denken hebben gezet. Er werden dingen over het boek Daniël genoemd o.a. zie onder:

Daniël 7

1 In het eerste jaar van Belsazar, den koning van Babel, zag Daniël een droom, en gezichten zijns hoofds, op zijn leger; toen schreef hij dien droom, en hij zeide de hoofdsom der zaken.

2 Daniël antwoordde en zeide: Ik zag in mijn gezicht bij nacht, en ziet, de vier winden des hemels braken voort op de grote zee.

Er worden in Daniël 2 vier rijken genoemd: het beeld met het gouden hoofd: Babylon, de borst en de armen van zilver: Medo-Perzië, buik en dijen van koper: Griekenland, en de schenkelen van ijzer: Rome.

In Daniël 7 worden de vier rijken met vier dieren vergeleken:

3 En er klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere verscheiden.

4 Het eerste was als een leeuw, en het had arendsvleugelen; ik zag toe, totdat zijn vleugelen uitgeplukt waren, en het werd van de aarde opgeheven, en op de voeten gesteld, als een mens, en aan hetzelve werd eens mensen hart gegeven.

Babylonië (bij de ruines van oud Babylonië kom je nogal eens leeuwen tegen).

5 Daarna, ziet, het andere dier, het tweede, was gelijk een beer, en stelde zich aan de ene zijde, en het had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden; en men zeide aldus tot hetzelve: Sta op, eet veel vlees.

Medo-Perzië veroverde 3 (3 ribben) belangrijkste machten:

Babel, Egypte, Lydië.

6 Daarna zag ik, en ziet, er was een ander dier, gelijk een luipaard, en het had vier vleugels eens vogels op zijn rug; ook had hetzelve dier vier hoofden, en aan hetzelve werd de heerschappij gegeven.

Een luipaard, met de snelheid, waarmee hij Griekenland veroverde (Alexander de Grote) en vier hoofden, Griekenland brak na de dood van Alexander de Grote in 4 delen uiteen.

7 Daarna zag ik in de nachtgezichten, en ziet, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk, en zeer sterk; en het had grote ijzeren tanden, het at, en verbrijzelde, en vertrad het overige met zijn voeten; en het was verscheiden van al de dieren, die voor hetzelve geweest waren; en het had tien hoornen.

Romeinse rijk, ijzeren tanden, ijzersterk, hoeveelheid en het soort wapens, waarmede zij vochten. Ze waren genadeloos. De Romeinse keizer Constantijn werd "christen", en langzamerhand ging de macht in dit gebied over in de handen van de Rooms katholieke kerk, met aan het hoofd, de bisschop van Rome: de paus. Het Romeinse Rijk begon daarna steeds verder af te brokkelen. De 10 belangrijkste stammen van Europa kregen meer macht.

8 Ik nam acht op de hoornen, en ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelve, en drie uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor denzelven; en ziet, in dienzelven hoorn waren ogen als mensenogen, en een mond, grote dingen sprekende.

De kleine hoorn, die klein begon had in 538 de laatste van de drie hoornen uitgerukt: de Oost-Goten, en kreeg hierna veel macht.

(zij waren Arianen, net als de Vandalen en de Herulen, en Rome wilde ze van hun macht ontdoen).

9 Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van dagen Zich zette, Wiens kleed wit was als de sneeuw, en het haar Zijns hoofds als zuivere wol; Zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur.

10 Een vurige rivier vloeide, en ging van voor Hem uit, duizendmaal duizenden dienden Hem, en tien duizendmaal tien duizenden stonden voor Hem; het gericht zette zich, en de boeken werden geopend.

11 Toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden, welke die hoorn sprak; ik zag toe, totdat het dier gedood, en zijn lichaam verdaan werd, en overgegeven om van het vuur verbrand te worden.

Er waren pausen die zeiden: wij bekleden op deze aarde de plaats van de Almachtige God. Behoorlijke grote woorden dus.

Hij heeft een driedubbele tiara (kroon), niet alleen aardse heerschappij, maar ook over hemel en hel.

12 Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonde toe.

13 Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen.

14 En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, natiën en tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden.

15 Mij Daniël werd mijn geest doorstoken in het midden van het lichaam, en de gezichten mijns hoofds verschrikten mij.

16 Ik naderde tot een dergenen, die daar stonden, en verzocht van hem de zekerheid over dit alles; en hij zeide ze mij, en gaf mij de uitlegging dezer zaken te kennen.

17 Deze grote dieren, die vier zijn, zijn vier koningen, die uit de aarde opstaan zullen.

18 Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat Koninkrijk ontvangen, en zij zullen het Rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden.

19 Toen wenste ik naar de waarheid van het vierde dier, hetwelk verscheiden was van al de andere, zeer gruwelijk, welks tanden van ijzer waren, en zijn klauwen van koper; het at, het verbrijzelde, en vertrad het overige met zijn voeten.

Vierde dier, het Romeinse rijk bestond uit ijzer, zo hard als ijzer en wapens van ijzer, borstwapenen, helmen van ijzer.

20 En aangaande de tien hoornen die op zijn hoofd waren, en den anderen, die opkwam, en voor denwelken drie afgevallen waren, namelijk dien hoorn, die ogen had, en een mond, die grote dingen sprak, en wiens aanzien groter was, dan van zijn metgezellen.

Aanzien van de paus is "groter" in de wereld dan van bijvoorbeeld een president. Hij had ook een driedubbele kroon, niet alleen politieke macht, maar ook macht over hemel en hel.

21 Ik had gezien, dat diezelve hoorn krijg voerde tegen de heiligen, en dat hij die overmocht,

In de Inquisitie zijn behoorlijk wat mensen gemarteld en der dood gebracht, waar zeker heiligen bij waren, vooral ook mensen van Gods volk, de Joodse mensen.

22 Totdat de Oude van dagen kwam, en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge plaatsen, en dat de bestemde tijd kwam, dat de heiligen het Rijk bezaten.

23 Hij zeide aldus: Het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat verscheiden zal zijn van al die rijken, en het zal de ganse aarde opeten, en het zal dezelve vertreden, en het zal ze verbrijzelen.

Dat deed het Romeinse rijk ook.

24 Belangende nu de tien hoornen: uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en een ander zal na hen opstaan; en dat zal verscheiden zijn van de vorigen, en het zal drie koningen vernederen.

Weer die drie stammen.

25 En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.

De tijden veranderen: eerst is door de Rooms katholieke kerk de bijbelse jaartelling veranderd in Juliaanse jaartelling. Daarna in de Gregoriaanse jaartelling.

Plus zijn alle Bijbelse feesttijden veranderd in andere feestentijden, zoals Kerst, Pinksteren, Pasen, Hemelvaart enz.

In de concilie van Trente: de sabbat,  is veranderd in de "dag des Heren", dus van zaterdag naar zondag. Ook is bij de Rooms katholieke kerk het tweede gebod geheel afgeschaft. Een tijd is 360 dagen, een tijd, tijden en een gedeelte des tijds is 1260 dagen, of dus jaren: Een dag is als duizend jaar: 2 Petr.3:8.

538 tot en met 1798 (macht afgepakt door Generaal Berthier van Napoleon). Is 1260 jaar, maar de wond was dodelijk, maar herleefde weer en in 1929, toen heeft Mussolini van het Vaticaan een staatje gemaakt met eigen regering, dus religieuze macht en politieke macht.

26 Daarna zal het gericht zitten, en men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoende, tot het einde toe.

27 Maar het rijk, en de heerschappij, en de grootheid der koninkrijken onder den gansen hemel, zal gegeven worden den volke der heiligen der hoge plaatsen, welks Rijk een eeuwig Rijk zijn zal; en alle heerschappijen zullen Hem eren en gehoorzamen.

28 Tot hiertoe is het einde dezer rede. Wat mij Daniël aangaat, mijn gedachten verschrikten mij zeer, en mijn glans veranderde aan mij; doch ik bewaarde dat woord in mijn hart.

 

Daniël 8 vers 8-14

8 En de Geitenbok maakte zich uitermate groot; maar toen hij sterk geworden was, brak die grote hoorn, en er kwamen op aan deszelfs plaats vier aanzienlijke, naar de vier winden des hemels.

Geitenbok =Alexander de Grote (zie vers 20)

9 En uit een van die kwam voort een kleine hoorn, welke uitnemend groot werd, tegen het zuiden, en tegen het oosten, en tegen het sierlijke land.

Kwam dus voort uit een van de vier windstreken, de kleine hoorn, en inderdaad Rome spreidde zich uit tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het sierlijke land (Israël).

10 En hij werd groot tot aan het heir des hemels; en hij wierp er sommigen van dat heir, namelijk van de sterren, ter aarde neder, en hij vertrad ze.

 

Heir des Hemels: gerechtvaardigden. Rome vervolgde: mensen die het niet eens waren met de doctrines van de kerk en ook vooral Joden en Protestanten. Zelfs normale burgers die zich niet wilden bekeren.

11 Ja, hij maakte zich groot tot aan den Vorst diens heirs, en van Denzelven werd weggenomen het gedurig offer, en de woning Zijns heiligdoms werd nedergeworpen.

Yeshua/Jezus is onze hogepriester (gedurig offer). Alleen door Zijn bemiddeling kan zonde worden vergeven, maar dit nam de Rooms katholieke kerk Hem af, de tamid, door middel van de biecht en het aanbidden van beelden of het bidden tot heiligen en Maria.

Rome verwoeste de Tempel: Woning Zijns heiligdoms nedergeworpen: het lichaam van Yeshua/Jezus, volk van God.

12 En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; en hij wierp de waarheid ter aarde; en deed het, en het gelukte wel.

De zuiverheid van het geloof van Yeshua/Jezus werd verduisterd en de waarheid ter aarde gegooid en het lukte zeker.

13 Daarna hoorde ik een heilige spreken; en de heilige zeide tot den onbenoemde, die daar sprak: Tot hoelang zal dat gezicht van het gedurig offer en van den verwoestenden afval zijn, dat zo het heiligdom als het heir ter vertreding zal overgegeven worden?

Ik denk dat daarmee het volk van God bedoeld wordt (het heiligdom als het heir). En ik denk dat het 2300 jaar heeft geduurd voordat, met de voorbereidingen meegerekend, het volk van God zou terugkeren naar het land wat God hen gegeven had.

14 En hij zeide tot mij: Tot twee duizend en driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden.

2300 Jaar na de verwoesting van de eerste tempel is het heiligdom gerechtvaardigd, de oprichting van de staat Israël.

 

Na het lezen van deze dingen was ik toch wel overtuigd van het feit dat de kerk dingen van de Bijbel had veranderd en dat hetzelfde zelfs het geval was bij de Protestantse kerken.


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content